DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ Codi 16645119
Ensenyament
Gestió d'Empreses (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Economia
Coordinador/a
SÁNCHEZ GARCÍA, RAÚL
Adreça electrònica raul.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ GARCÍA, RAÚL
Web
Descripció general Aquesta assignatura té com a objectiu que l'estudiant adquireixi les habilitats i tècniques necessàries per gestionar els projectes d'innovació i realitzar tasques de valorització del coneixement. S'estudien les estratègies de R + D i innovació de les empreses i les etapes del procés innovador.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC4 Desenvolupar les capacitats d'innovació i creativitat empresarial que permetin a l'estudiant detectar oportunitats de l'entorn, dur a terme iniciatives emprenedores o emprendre projectes innovadors.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i, les metodologies emprades, les fases i els agents que intervenen en cada fase. AC4
CC3
Identificar els problemes de la gestió de projectes AC4
BC3
CC3
Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació AC4
CC3

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. DEFINICIONS I ENFOCAMENT INICIALS 1.1. L'acció d'emprendre.
1.2. Elements indispensables d'una empresa o negoci.
1.3. Què és la innovació?
1.4. Transformar coneixement en valor.
1.5. Diferències entre una economia basada en el coneixement vs una economia basada en la producció industrial.
TEMA 2. FONAMENTS DE GESTIÓ DE PROJECTES
2.1. Visió formal dels projectes i de la seva gestió.
2.2. Gestió de projectes tradicional i les seves àrees d'aplicació.
2.3. Fases i cicle de vida d'un projecte.
2.4. Riscos i incertesa en projectes amb cicle de vida predictiu.
2.5. Gestió de projectes àgil i les seves àrees d'aplicació.
2.6. Riscos i incertesa en projectes amb cicle de vida adaptat.
2.7. Relació entre el cicle de vida d'un producte i del seu projecte.
2.8. Identificar la gestió de projectes adequada per realitzar R + D + i.
2.9. Coexistència: Unint el millor de la gestió de projectes tradicional i àgil.
TEMA 3. GESTIÓ DE PROJECTES R + D + I 3.1. Declaració d'intencions: "Agile Manifesto" i "Declaration of Interdependence (DOI)".
3.2. Learning by doing: Project-Base-Learning (PBL).
3.3. Etapes del procés innovador: visió general del procés àgil.
3.4. Avaluació de les principals metodologies àgils.
3.5. Cas pràctic: Gestió de projectes amb el mètode SCRUM.
TEMA 4. EXECUTAR PROJECTES AMB ALT CONTINGUT INNOVADOR 4.1. Definició de valor. Per què fem el projecte?
4.2. Els tres eixos de l'eficiència: Fer el correcte, fer-ho correctament i millorar contínuament.
4.3. Avaluació quantitativa del valor.
4.4. Documentació inicial en projectes R + D + i.
4.5. Priorització de les activitats basat en el valor percebut pel client.
4.6. Com establir el Producte Mínim Viable (PMH).
4.7. Càlcul de l'eficiència del flux de valor.
4.8. Gestió activa del risc dins del projecte.
4.9. Tècniques i eines Lean per incrementar el lliurament de valor i eliminar activitats que resten valor.
4.10. Maximitzar el rendiment en el lliurament de valor.
4.11. Gestió de conflictes en l'avaluació del valor.
4.12. Monitorització i comunicació del lliurament de valor.
4.13. Casos d'èxit: Empreses d'èxit i les seves estratègies d'innovació.
TEMA 5. GESTIÓ DE LA IMPLICACIÓ DELS STAKEHOLDERS
5.1. Què és un stakeholder?
5.2. Alineant la visió del projecte amb la visió del client: prototipat i modelatge.
5.3. Creació de perfils personals i rols per alinear els objectius del projecte. Captació de necessitats del client a través del joc de rols.
5.4. Eines de comunicació efectiva.
5.5. Models de participació col • lectiva.
5.6. Resolució de conflictes i gestió de la diversitat cultural dins de l'equip de projecte.
TEMA 6. MILLORA DEL RENDIMENT DE L'EQUIP DE PROJECTE. COACHING DE GRUP 6.1. Formació d'un equip i les seves fases de maduració. Coaching adaptat a cada fase.
6.2. Principis per a la construcció d'equips auto-organitzats i auto-dirigits.
6.3. Bones pràctiques per maximitzar el rendiment de l'equip.
6.4. Desenvolupar el coneixement amb diferents tècniques de brainstorming.
TEMA 7. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE 7.1. Elaboració progressiva i estimació col • lectiva de l'esforç per finalitzar activitats.
7.2. Timeboxing: utilitzar les restriccions de temps a favor del projecte.
7.3. Teoria de la iteració i lliurament per versions.
7.4. Planificació per àrees: temps, pressupost i cost.
TEMA 8. IDENTIFICACIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 8.1. Identificar i resoldre colls d'ampolla.
8.2. Manteniment de la qualitat.
8.3. Identificar si cal intervenir o no davant d'un problema (anàlisi de tendències).
8.4. Verificació i validació freqüents. Fallar abans estalvia recursos.
8.5. Tècniques generals de resolució de problemes.
TEMA 9. MILLORA CONTÍNUA 9.1. Millora contínua del procés a través de la reflexió dins de l'equip de projecte.
9.2. Compartir coneixement dins de l'equip.
9.3. Anàlisi i millora continua dels processos i del producte.
9.4. Autoavaluació i identificació de punts de millora per part de l'equip de projecte

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
21 0 21
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
8 0 8
Treballs
4 26 30
 
Atenció personalitzada
14 0 14
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició teòrica dels blocs temàtics a l’aula.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Al finalitzar cada bloc teòrics es farà un repàs dels continguts mitjançant supòsits pràctics que haurà de fer reflexionar a l’alumne i estudi de casos a on l’alumne haurà d’encertar la resposta correcta utilitzant els continguts teòrics donats.
Treballs L’assignatura serà avaluada mitjançant un treball on l’alumne haurà d’aplicar els coneixements teòrics apressos a l’assignatura. L’objectiu es que l’alumne s’enfronti a l’inici i execució d’un projecte I+D+i el més real possible, el treball ha d’estar enfocat totalment a un producte/servei pràctic d’innovació que l’alumne escolli. L’alumne s’ha de col•locar en el rol de Director del projecte i haurà de preveure i planificar les diferents fases del projecte així com l’equip de projecte que formarà.
Atenció personalitzada Atenció personalitzada per resoldre els dubtes dels estudiants en relació amb els continguts teòrics.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Atenció personalitzada per resoldre els dubtes dels estudiants en relació amb els continguts teòrics. Es pot demanar cita prèvia amb el professor o utilitzar el correu electrònic.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Per l’avaluació es tindran en compte:
1- La posta en pràctica dels continguts teòrics apressos.
2- La posta en pràctica i identificació dins del treball de les tècniques i eines d’I+D+i explicades durant les sessions teòriques.
3- Aportació gràfica i fotografies del procés d’innovació dut a terme al projecte d’I+D+i escollit per l’alumne.
4- Reflexió personal i final de l’alumne sobre el procés d’innovació utilitzat al projecte i com millorar-ho durant el temps de vida del projecte.
100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria l'estudiant haurà de presentar el treball amb les mateixes condicions que en la primera convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica

MikeGriffiths , PMI-ACP Exam Prep, Premier Edition

Project Management Institute, AGuide to the Project Management Body of Knowledge (Pmbok Guide) , 5th Edition, 

Claus Sehested and HenrikSonnenberg, Lean Innovation: A Fast Path from Knowledge, 2011.,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent