DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES Codi 16645203
Ensenyament
Gestió d'Empreses (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA ERCILIA
Adreça electrònica mariaercilia.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA ERCILIA
Web
Descripció general Les petites i mitjanes empreses són el pilar del sistema econòmic europeu. Aquesta assignatura ofereix a l'alumne la possibilitat d'entendre les seves característiques i conèixer les peculiaritats estratègiques i els arranjaments organitzatius més habituals. Superada l'etapa de creació l'objectiu de l'empresa és consolidar-se i créixer. Aquest curs se centra en la gestió estratègica per i per al creixement de la petita empresa. Per això, es presentarà com gestionar el creixement i els recursos necessaris. Es revisaran els principals problemes a tenir en compte i s'han d'observar els errors més habituals. Finalment s'enfrontarà a l'alumne a les peculiaritats organitzatives i estratègiques de les PIMES de caràcter familiar i s'exemplificarà la importància de no ignorar el paper de la família si es vol mantenir i millorar la competitivitat de l'empresa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Ser capaç d'analitzar i interpretar l'entorn per poder prendre decisions en l'àmbit de la gestió empresarial.
  AC2 Tenir l'habilitat per utilitzar adequadament les eines, tècniques i models d'anàlisi que ha d'aplicar a l'estudi de situacions noves o canviants per optimitzar l'eficiència i eficàcia en l'empresa.
  AC3 Assolir una visió integrada de totes les dimensions de l'empresa: externa, interna i la de les persones que la formen per a ser capaç d'analitzar els problemes i buscar en equip solucions que permetin assolir els seus objectius estratègics, considerant una gestió socialment responsable.
  AC4 Desenvolupar les capacitats d'innovació i creativitat empresarial que permetin a l'estudiant detectar oportunitats de l'entorn, dur a terme iniciatives emprenedores o emprendre projectes innovadors.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les peculiaritats de gestionar una petita i mitja empresa AC3
Entendre el context específic de les PIMES AC1
AC3
BC1
BC2
Entendre les interaccions entre diversos competidors grans i petits i les alternatives estratègiques a la disposició de la petita empresa AC4
CC2
Aplicar els conceptes teòrics a l'examen d'empreses reals mitjançant la discussió de casos. AC2
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
CC2
CC3
CC4
- Mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i les fallades estratègiques. AC3
BC6
CC3
Entendre les característiques i dinàmiques de la PIME familiar i el seu efecte en l'estructura i estratègia de l'empresa AC3
BC2
BC4
CC4

Continguts
Tema Subtema
1. LA PETITA EMPRESA I EL SEU CONTEXT INSTITUCIONAL
- Conceptes clau i definicions
- PIMES en l'economia
- Context institucional espanyol: Polítiques i iniciatives
- Context institucional europeu: Polítiques i iniciatives
2. PECULIARITATS ORGANITZATIVES I ESTRATÈGIQUES DE LES PIMES:
- La professionalització de l'equip: Lideratge, direcció i govern
- Comunitat de pràctiques i Arranjaments organitzatius
- Procés estratègic i alternatives estratègiques
3. LA GESTIÓ DEL CREIXEMENT:
- Motivacions per al creixement
- Models de creixement i evolució
- El finançament
- Fallades
4. LA PIME FAMILIAR: ASPECTES CRÍTICS

- Definicions, característiques i models
- Desenvolupament de l'equip de gestió i de govern
- Relacions familiars i arranjaments organitzatius.
- Planificació de la successió: Més enllà dels protocols

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
7 14 21
Sessió Magistral
19 19 38
Presentacions / exposicions
5 4 9
Treballs
3 0 3
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació temari i validació dels interessos i coneixements dels alumnes
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Anàlisi de casos. Discussió a l'aula
Sessió Magistral Presentació de continguts teòrics i contextualització de les activitats pràctiques
Presentacions / exposicions Explicació del treball realitzat per part de l'alumne ja sigui d'anàlisis crítiques individuals o de treballs elaborats en grup
Treballs Elaboració d'un cas d'una pime que reculli alguna de les temàtiques estudiades en classe. L'empresa l'escullen lliurement els alumnes amb el vistiplau del professor.
Atenció personalitzada Els alumnes comptaran amb l'assessorament del professor per a la resolució dels seus dubtes teòrics i pràctiques, així com per al desenvolupament del treball i les presentacions

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Treballs
Descripció
Els alumnes fixaran tutories per al seguiment del seu treball mitjançant el correu electrònic del professor. Les tutories poden ser presencials o a través de correu electrònic només en casos molt puntuals.

Avaluació
  Descripció Pes
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Anàlisis crítiques individuals de casos i qualitat de la participació de l'alumne en les discussions a l'aula. 20%
Presentacions / exposicions Presentació oral del treball en grup realitzat pels alumnes. Avaluació del contingut, estructura i nivell comunicatiu 30%
Treballs Projecte en grup: Elaboració d'un cas d'una PIME escollida pels alumnes que desenvolupi algun dels temes tractats en el curs. Es valorarà l'estructura, el contingut, la fiabilitat de les fonts i establir relació del cas real amb la teoria vista en classe. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin la primera convocatòria hauran de posar-se en contacte amb el professor per a la seva avaluació en segona convocatòria


Fonts d'informació

Bàsica

Els alumnes tindran a la seva disposició en el Moodle de l'assignatura una selecció de lectures i casos que composen el material bàsic de l'assignatura

Complementària

-          Aldrich, H. (1999) Organizations Evolving. Sage, London.

-          Analoui, F., y Karami, A. (2003) Strategic Management: In Small and Médium Enterprises. Thomson, London.

-          Bhidé, A. V.(2000) Origen y Evolución de Nuevas Empresas. Oxford University Press. México.

-          Carlock, R. S y Ward, J (2001) Strategic Planning for the Family Business: Parallel Planning to Unite the Family and Business. Palgrave, London.

-          Flamholtz, E. (1990). Growing pains. Jossey-Bass, Carlifonia.

-          Fink, M y Kraus, S.(eds) (2009) The Management of Small and Médium Enterprises. Routledge, London.

-          Simon. H. (1996) Hidden Champions. Lessons from 500 of the world’s Best Unknown Companies. Harvard Business School Press, Boston.

-          Penrose, E. (1995) The theory of the growth of the firm. Oxford University Press, New York. 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent