DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) HABILITATS DIRECTIVES Codi 16645204
Ensenyament
Gestió d'Empreses (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VALVERDE APARICIO, MIREIA
Adreça electrònica mireia.valverde@urv.cat
Professors/es
VALVERDE APARICIO, MIREIA
Web
Descripció general Les habilitats i competències directives són un element clau en la gestió de qualsevol tipus d’organització. Per això, aquesta assignatura es concentra en els coneixements i eines bàsiques necessàries per tal que els futurs directius i emprenedors puguin exercir una tasca eficient de gestió de les persones dels seus equips, més enllà de les polítiques específiques de recursos humans.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC3 Assolir una visió integrada de totes les dimensions de l'empresa: externa, interna i la de les persones que la formen per a ser capaç d'analitzar els problemes i buscar en equip solucions que permetin assolir els seus objectius estratègics, considerant una gestió socialment responsable.
  AC4 Desenvolupar les capacitats d'innovació i creativitat empresarial que permetin a l'estudiant detectar oportunitats de l'entorn, dur a terme iniciatives emprenedores o emprendre projectes innovadors.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida. AC3
BC6
Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i emprenedors. AC3
BC6
Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves emprenedories. AC4
BC5
CC4

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: Introducció a les habilitats directives 1.1. Importància de les habilitats directives
1.2. Habilitats directives: intuïció o aprenentatge?
1.3. El catàleg de les habilitats directives
TEMA 2: Les competències 2.1. Concepte de competència
2.2. Identificació i mesura de les competències
2.3. Adequació de les competències als rols realitzats


TEMA 3: Grups i equips 3.1. Què és un grup? Què és un equip?
3.2. Tipus de grups
3.3. Eficiència i ineficiència dels equips
3.4. Rols en els grups
TEMA 4: Estils de direcció i lideratge 4.1. Què és un líder? Qui és un líder?
4.2. Conceptes al voltant del lideratge
4.3. Per què observar els estils de direcció?
4.4. Catàleg d'estils
TEMA 5: Els conjunts de competències 5.1. Clústers de competències
5.2. La intel·ligència emocional
5.3. Orientació a persones, negoci, intern i extern


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 3 5
 
Sessió Magistral
14 14 28
Treballs
14 14 28
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
2 10 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, els seus continguts, metodologia i criteris d'avaluació. Discussió sobre els coneixements i experiències prèvies dels estudiants en la temàtica de l'assignatura. Formació de grups de treball.
Sessió Magistral S’introdueixen els continguts conceptuals de l’assignatura. Són de tipus participatiu, i s’espera que l’estudiant aprofundeixi el seu coneixement del temari a base d’estudi personal fora de l’entorn de l’aula.
Treballs Es proposarà una sèrie d’activitats pràctiques relacionades amb el contingut de l’assignatura. Algunes d'aquestes activitats es faran a l’aula durant les hores de classe. Són activitats experiencials, que reprodueixen situacions del context organitzatiu. Per tant, cal la participació activa de cada estudiant. Aquesta participació s’espera també en les sessions magistrals i en la valoració dels treballs d’altres grups. Una part dels treballs requereixen la preparació prèvia fora de classe.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets. Es recomana escriure als professors prèviament per a confirmar la visita.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Per atendre i resoldre dubtes als estudiants en relació a aquesta assignatura, contactar per email amb mireia.valverde@urv.cat per convenir dia i hora.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Seguiment de les instruccions dels treballs.
Aplicació dels conceptes teòrics claus a la pràctica.
Professionalitat.
Resultats de les activitats portades a terme a l’aula.
70%
Proves mixtes Prova d’integració: Prova final on es requereix integrar els coneixements i habilitats de tots els temes vistos en l'assignatura.
Cal obtenir almenys un 40% (4/10) en la nota d'aquest examen per tal de que faci mitja amb la resta d'elements de l'avaluació.
30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria es determinarà a partir de la prova final i els exercicis presentats prèviament a aquesta. Els estudiants que hagin suspès o no s'hagin presentat a la primera convocatòria hauran de parlar amb la professora per a determinar quines parts de l'avaluació caldrà tornar a realitzar.


Fonts d'informació

Bàsica David A. Whetten, Kim S. Cameron, Desarrollo de habilidades directivas, Mèxic: Pearson Education, 2005
Robin Evenden; Gordon Anderson, Management Skills: Making the most of people, Anglaterra: Addison-Wesley, 1992
W. David Rees; Christine Porter, Habilidades de Dirección, Madrid: Thomson, 2003
Juan Luis Urcola Tellería, Dirigir personas: fondo y formas, Madrid: ESIC, 2010
Rodd Wagner; James K. Hart, 12: the elements of great managing, NY, EUA: Gallup Press, 2006
Jon Warner, 32 destrezas del mando: iniciación a la gestión por competencias: skill builders, Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces: HRD Press, 2008
David Gibson, The E Factor: Entrepreneurial Competencies for Personal and Business Success, Pearson, 2006
Cecile Nieuwenhuizen, Entrepreneurial Skills (2nd Ed.), Double Storey Publishers, 2009
Alan Bryman, The SAGE handbook of leadership, Anglaterra: SAGE, 2011

Complementària

•    Casado, José Manuel (2000) El directivo del siglo XXI. Barcelona: Gestión 2000.

•    Clegg, Brian (2000) Instant Motivation. London: Kogan Page.

•    Commarmond, Gisèle; Exiga, Alain (1999) Cómo fijar objetivos y evaluar resultados. Bilbao: Deusto.

•    Costa, Miguel; López, Ernesto (1997) Los secretos de la dirección: manual práctico para dirigir organizaciones y equipos. Madrid: Pirámide

•    Fernández López, Sergio (2007) Cómo gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas. Madrid: Narcea, 2007. 

•    Fisher, Roger; Ury, William; Patton, B. (2011) Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder. Barcelona: Gestión 2000.

•    Keenan, Kate (1997) Claves de la eficacia directiva. Barcelona: Bestselia.

•    Muchielli, Roger (1977) La dinámica de los grupos. Madrid: Iberico Europea de Ediciones.

•    Nelson, Bob (2005) 1001 formas de motivar. Barcelona: Gestión 2000.

•    Nelson, Bob; Spitzer; Dean (2005) 1001 formas de recompensar el trabajo bien hecho: cómo gratificar y fidelizar empleados. Barcelona: Gestión 2000.

•    Shani, A.B.; Lau, James B. (2000) Behavior in Organizations: an experiential approach (7th ed.). Boston: McGraw-Hill.

•    Steers, Richard M.; Porter, Lyman W. (1991) Motivation and work behavior. London: McGraw-Hill.

•    Stewart, Jacqueline; Couper, David (2004) Desarrollo de habilidades directivas. Madrid: Abetas.

•    Ury, William (2000) ¡Supere el no!: cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles. Barcelona: Gestión 2000.

•    Valls, Antonio (1998) Las 12 habilidades directivas clave. Barcelona: Gestión 2000.

•    Weiss, Tracey (2003). Coaching competencies and corporate leadership. FL, USA: St. Lucie Press, cop.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent