DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III Codi 16645211
Ensenyament
Gestió d'Empreses (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.

Mobilitat
Descripció
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent