DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) DRET DE LA COMPETÈNCIA Codi 16675204
Ensenyament
Mercats Internacionals (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
COCCIOLO , ENDRIUS ELISEO
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Adreça electrònica paola.rodas@urv.cat
endrius.cocciolo@urv.cat
Professors/es
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
COCCIOLO , ENDRIUS ELISEO
Web
Descripció general El dret de la competència de la UE s'ha convertit en un cos substancial de llei, que comprèn normes directament aplicables que són d'interès immediat per als advocats i la gestió empresarial. D'aquesta manera, el dret de la competència de la UE dóna suport a la creació i el funcionament del mercat interior. El compliment del dret comunitari de la competència s'ha convertit en extremadament important. En aquest curs, s'oferirà una visió general de les branques més importants de la UE i la llei de la competència espanyola: els objectius i objectius del dret de la competència; l'arquitectura administrativa de les autoritats competents; la prohibició del comportament colusori; l'abús d'una posició dominant; el control de fusions i ajudes estatals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Avaluar les repercussions del marc institucional internacional, especialment el de la Unió Europea, i de les polítiques que es deriven i que incideixen en l'àmbit en el qual l'empresa o institució pública desenvolupa la seva activitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Defensa de la libre Competencia en España y la UE Introducción y finalidad
Antecedentes legislativos y su vinculación con el derecho antitrust
Marco legal material
Competencia desleal y defensa de la competencia
Ílicitos legales previstos en la Ley de Competencia desleal y art. 3 LDC
Conductas de menor importancia.
Tema 2. Conductas colusorias: acuerdos prohibidos Introducción: los acuerdos entre empresas y los artículos 1.1 LDC y 101.1 TFUE
Acuerdos horizontales y acuerdos verticales (Cárteles)
Especial consideración de los intercambios de información entre competidores
Mecanismos de exención de los acuerdos restrictivos de la competencia
Prácticas concertadas y conductas conscientemente paralelas
Tema 3. Conductas restrictivas de la competencia: el abuso de posición dominante
Elementos que configuran el ilícito legal: existencia de posición de dominio, la conducta abusiva, la afectación del mercado
Abusos en mercados conexos, y posiciones dominantes colectivas
Exenciones
Tema 4. Control de concentraciones en España y la UE Concepto de concentración y umbrales
Marco legal regulatorio
Procedimiento de autorizaciones y posibilidad de remisión entre autoridad estatal y comunitaria
Análisis sustantivo de concentraciones
Tema 5. Control de las Ayudas públicas y procedimiento sancionador de las conductas prohibidas en España y la UE Contenido del art. 11 LDC y 107 TFUE
Justificación y contenido de los informes.
Mecanismos de comunicación de las ayudas públicas
Procedimiento sancionador de las conductas prohibidas en España y la UE
Instrucción del procedimiento sancionador
Terminación convencional de procedimientos sancionadores
Los programas de clemencia
Tema 6. Estructura institucional para la aplicación del derecho de la competencia La cuestión de la independencia del regulador
La relación entre regulación y competencia
Aplicación del Derecho de la competencia: instituciones públicas y tribunales
Derecho de la competencia y tribunales: jurisdicciones civil y contencioso-administrativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Treballs
A6
CT3
CT8
1 24 25
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
CT3
8 21 29
Sessió Magistral
A6
16 0 16
Atenció personalitzada
2 0 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes ipresentació de l’assignatura.
Treballs Treballs que realitza l’alumne. Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Sessió Magistral Classe sobre els continguts de l'assignatura
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes. Concertar l'hora per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A6
CT3
CT8
Treballs que realitza l'alumne.
Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat.
50%
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
CT3
Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant
per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes
concretes o realitzar una reflexió global.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria es realitzarà un examen final (elecció múltiple i preguntes a resoldre) sobre tots els temes del curs.


Fonts d'informació

Bàsica Richard Whish and David Bailey, Competition Law, 8th., 2015
Ioannis Lianos, Valentine Korah, Paolo Siciliani, Competition Law Analysis, Cases and Materials , 4th., 2017

Complementària Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, 4th., 2014

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent