DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR Codi 16675205
Ensenyament
Mercats Internacionals (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Economia
Coordinador/a
THEILEN , BERND GEORG
Adreça electrònica bernd.theilen@urv.cat
Professors/es
THEILEN , BERND GEORG
Web
Descripció general L'objectiu d'aquesta assignatura és comparar les polítiques públiques a nivell internacional i analitzar-ne els avantatges i inconvenients per a la realització d'inversions a llarg termini. En aquest context és clau entendre si les polítiques d'un país són sostenibles en el temps.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Avaluar les potencials amenaces i oportunitats per a les institucions públiques d'àmbit local i regional dels processos vinculats a la globalització econòmica.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Despesa pública - Polítiques de despesa pública
- Despesa pública i creixement
- Centralització i descentralització de la despesa pública
Desigualtat

- Mesura de la desigualtat
- Conseqüències de la desigualtat
Fiscalitat - Tipus de tributació
- Efectes de la fiscalitat
- Centralización i descentralització dels impostos
Deute públic - L'evolució del deute públic
- El deute públic i el creixement
Conclusions
- Sostenibilitat de l'Estat del Benestar
- Avantatges i desavantatges de les polítiques socials per a la localització empresarial

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A7
15 17 32
Presentacions / exposicions
A7
CT3
CT8
2 12 14
Debats
A7
CT3
8 12 20
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves objectives de preguntes curtes
A7
CT3
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció en la assignatura i el sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de la assignatura per part del professor.
Presentacions / exposicions Presentació d'un treball per part dels estudiants.
Debats Debat sobre temes concrets en base als continguts de la assignatura i els treballs dels estudiants.
Atenció personalitzada Consulta dels estudiants sobre les problemes, el treball y altres continguts de la assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant les hores d'atenció del professor els estudiants poden resoldre dubtes sobre l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A7
CT3
CT8
L'alumne ha de realitzar un assaig sobre un tema relacionat amb el curs i presentar-lo a classe 40%
Debats
A7
CT3
Els estudiants han de organitzar y participar en un debat relacionat amb les presentacions 20%
Proves objectives de preguntes curtes
A7
CT3
Al final del curs, els estudiants hauran de fer un exàmen 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria l'alumne ha de realitzar un assaig i presentar-lo (la nota del assaig de la primera convocatòria es pot conservar). Això té un pes d'un 40% de la nota. A més ha de realitzar un examen amb un pes d'un 60% de la nota final.


Fonts d'informació

Bàsica Jean Hindriks and Gareth D. Myles, Intermediate Public Economics, 1st, 2006
Thomas Piketty, Capital in the 21st century, 1st, 2014

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent