DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) TÈCNIQUES QUANTITATIVES I Codi 16675215
Ensenyament
Mercats Internacionals (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MANZANO TOVAR, CAROLINA
Adreça electrònica carolina.manzano@urv.cat
Professors/es
MANZANO TOVAR, CAROLINA
Web
Descripció general Aquesta assignatura presenta la teoria de l'optimització i aplicacions en el camp de l'Economia i disciplines pròximes.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8 Utilitzar les tècniques quantitatives avançades per desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit dels mercats internacionals (especialitat investigació)
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8 Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la resolució de problemes concrets.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: Conceptes preliminars 1.1. Conjunts i succesions en Rn
1.2. Matrius
1.3. Funcions
1.4. Propietats fonamentals
TEMA 2: Optimització en Rn 2.1. Problemes d' optimització en Rn
2.2. Aplicacions econòmiques
2.3. Existència de solucions: Teorema de Weierstrass
TEMA 3: Optimització amb restriccions d’igualtat 3.1. Problemes d' Optimizació amb restriccions d'igualtat
3.2. Teorema de Lagrange
3.3. Aplicacions econòmiques
TEMA 4: Optimització amb restriccions de desigualtat 4.1 Problemes d'optimització amb restriccions de desigualtat
4.2 Mètode de Kuhn-Tucker
4.3 Criteris de globalitat
4.4 Problemes d'optimització amb restriccions d'igualtat i desigualtat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A8
CT3
CT8
15 30 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
CT3
10 10 20
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves de desenvolupament
A8
CT3
CT8
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció i presentació de l'assignatura
Esdeveniments científics i/o divulgatius Exposició del contingut de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Tutories

Atenció personalitzada
Descripció
El primer dia de classes, els alumnes rebran informació sobre com i quan es poden contactar amb el professor per resoldre consultes i preguntes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
CT3
Resolució de problemes de manera individualitzada 40%
Proves de desenvolupament
A8
CT3
CT8
Examen final amb avaluació de tots els continguts de l'assignatura 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova de desenvolupament amb tots els continguts de l'assignatura (100% de la nota final)


Fonts d'informació

Bàsica Rangarajan K. Sundaram,, A First Course in Optimization Theory , ,
Carl P. Simon-Lawrence Blume, Mathematics for Economists, ,
, , ,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent