DATOS IDENTIFICATIVOS 2018_19
Asignatura (*) CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE FUENTES Código 16914001
Titulación
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer 2Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Derecho Público
Coordinador/a
BARRAT ESTEVE, JORDI
Correo-e jordi.barrat@urv.cat
Profesores/as
BARRAT ESTEVE, JORDI
Web
Descripción general L'assignatura consisteix en l'estudi de les nocions fonamentals del dret constitucional tot pretenent assolir una formació bàsica dels alumnes de primer curs del grau de dret. El programa es dedica fonamentalment als principis de la Constitució espanyola vigent, a les institucions centrals i a les fonts del dret.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1 Utilizar principios jurídicos y valores fundamentales como instrumento de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico
 A2 Identificar, interpretar y emplear las fuentes jurídicas internas, europeas, internacionales y comparadas
 A7 Ser consciente de la función del derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y económicas
Tipo B Código Competencias Transversales
 B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Comprendre la diversidad de sistemas jurídicos y sus influencias recíprocas
Distingue y contrasta las concepciones jurídicas fundamentales y las diferentes formas del pensamiento jurídico
 A2 Comprende el funcionamiento genérico del sistema de fuentes de los diferentes ordenamientos jurídicos españoles
 A7 Genérico
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B4 Genèric
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C5 Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Contenidos
tema Subtema
I. Introducció

1.- La Constitució i el Dret constitucional.
Concepte de Constitució. Funcions de la Constitució. Concepte de Dret constitucional. El poder constituent. La interpretació constitucional.
2.- El constitucionalisme històric espanyol. El constitucionalisme espanyol durant el segle XIX. La II República. El franquisme. La Transició política. El procés constituent.
II. Principis estructurals

3.- L'Estat de Dret.
Concepte i orígens. El principi de constitucionalitat. El principi de legalitat. La seguretat jurídica
4.- L'Estat democràtic. Concepte i orígens. La sobirania popular. Formes de participació: representació política i participació directa.
5.- L'Estat social. Concepte i orígens. La clàusula de transformació de l'article 9.2. La Constitució econòmica.
6.- L'Estat constitucional espanyol. L'Estat espanyol com a Estat social i democràtic de dret. La monarquia parlamentària. L'Estat autonòmic. Els valors superiors i els drets fonamentals. La integració europea.
III. Les institucions de l'Estat

7.- Les Corts Generals.
Evolució històrica. El bicameralisme. L'organització i el funcionament de les cambres. L'estatut dels parlamentaris. Funcions. El procediment legislatiu.
8.- El Govern. Evolució històrica. La investidura. Composició i funcions. El control del Govern. El cessament del Govern. L'Administració pública.
9.- El poder judicial. Principis constitucionals. Organització i funcions. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri fiscal. La participació ciutadana.
10.- El Tribunal Constitucional. La jurisdicció constitucional. Composició i estatut dels magistrats. Organització i funcionament. Competències.
IV. La Constitució i les fonts del Dret

11.- El sistema de fonts i la Constitució.
Concepte de font, procediment i rang normatiu. La Constitució com a norma. El valor derogatori de la Constitució. La Constitució com a font de fonts. Els principis d'ordenació. La reforma de la Constitució.
12.- Els tractats internacionals. Els tractats internacionals: concepte, tipus i rang. Els tractats relatius a la Unió Europea.
13.- La Llei. Evolució històrica i concepte actual de llei. Tipus de llei. Reserva de llei. La llei orgànica.
14.- Les normes del Govern amb rang de llei. La potestat legislativa del Govern. El decret-llei. El decret legislatiu.
15.- Les sentències del Tribunal Constitucional. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.
16.- El Reglament. Concepte i classes. La potestat reglamentària. La relació entre el reglament i la llei. Altres fonts de l'ordenament jurídic.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
A1
2 1 3
Sesión magistral
A1
A2
36 52.5 88.5
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria
A1
A2
C5
17 32 49
Atención personalizada
A7
1.5 0 1.5
 
Pruebas objetivas de tipo test
A1
A2
2 0 2
Pruebas prácticas
A1
A2
C5
4 0 4
Pruebas de desarrollo
A1
A2
2 0 2
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Plantejament d’una temàtica real en la que l'estudiant treballarà en equip per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global sobre aspectes pràctics de la temàtica de l'assignatura.
Atención personalizada Atenció personalitzada als estudiants per resoldre dubtes i orientar-los.

Atención personalizada
descripción
Consulta i seguiment sobre aspectes del programa de l'assignatura. Tutories personalitzades opcionals per l'estudiant a concretar

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A1
A2
Prova teòrica amb preguntes tipus test sobre el contingut de l'assignatura. Consistirà en cinc tests distribuïts quinzenalment durant el quadrimestre. 25%
Pruebas prácticas
A1
A2
C5
TREBALL-EXPOSICIÓ en grup relacionat amb un tema del programa de l'assignatura, enfocat en un cas pràctic amb aplicació de la normativa vigent que inclourà un vídeo, una presentació oral, un treball en paper amb cura de les pautes d'estil. Valoració globla 30%

LLIGA DE DEBATS sobre temes d'actualitat política/social/econòmica relacionats amb l'assignatura, en la que els equips competiran per aconseguir la màxima puntuació en una avaluació sobre 2 punts de la nota final. També es farà un test per pujar nota al final dels debats. Valoració global 20%
50%
Pruebas de desarrollo
A1
A2
Prova teòrica consistent el desenvolupar diversos aspectes del programa de l'assignatura

La no superació de la mitjana de les proves tipus test i de desenvolupament suposarà que l'estudiant s'haurà de presentar a la segona convocatòria.
25%
Otros  

Es tindrà en compte l'assistència a classe.

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació continuada consistirà en tres proves durant el curs. Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. Aquells estudiants que no segueixin l'avaluació continuada hauran de fer una prova global de recuperació a la segona convocatòria.

La correcció lingüística (gramàtica, ortografia, sintaxi) es tindrà en compte a l'hora de valorar les proves, i pot arribar a disminuir en dos punts el conjunt de la prova corresponent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fuentes de información

Básica

Per a preparar el programa es poden consultar les edicions més recents dels manuals següents: 

ÁLVAREZ CONDE, E.; Curso de Derecho Constitucional Español, volum I, Tecnos, Madrid, darrera edició.

APARICIO PÉREZ, M.A. (dir.); Manual de Derecho Constitucional, Ed. Atelier, Barcelona, darrera edició.

BALAGUER CALLEJÓN, F. , CÁMARA VILLAR, G.; LÓPEZ AGUILAR, J.F., CANO BUESO, J., BALAGUER CALLEJÓN, M.L., RODRÍGUEZ, A., Derecho constitucional, vol. II, Tecnos, Madrid, darrera edició.

BALAGUER CALLEJÓN, F. (coord.); Introducción al Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, darrera edició.

CASTELLÀ ANDREU, Josep Maria (ed.), Derecho constitucional básico, Huygens Editorial, Barcelona, darrera edició.

DÍEZ-PICAZO, L.M.; Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson-Civitas, darrera edició.

LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E.; GARCÍA MORILLO, J. PÉREZ TREMPS, P.; SATRÚSTEGUI, M.;  Dret Constitucional, volum I, València, Tirant lo Blanch, darrera edició.


Per a la preparació de les pràctiques cal utilitzar també repertoris de legislació i consultar jurisprudència: el Boletín Oficial del Estado publica les sentències del Tribunal Constitucional, però també podeu consultar-les a la pàgina www.tribunalconstitucional.es; a la pàgina www.echr.coe.int, podeu accedir a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Es recomana la utilització dels següents webs:

Pàgina web de l'assignatura: CARRERAS CASANOVAS, A.: https://sites.google.com/site/constifontsacc/

http://www.congreso.eshttp://www.senado.eshttp://www.parlament.cathttp://www.casareal.es/http://www.poderjudicial.eshttps://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/DetalleInicioTramites.html http://www.tribunalconstitucional.eshttp://www.defensordelpueblo.eshttp://www.la-moncloa.eshttp://www.gencat.cat/generalitat/cat/govern/index.htmhttp://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral http://www.sindic.cathttp://www.cac.cat  http://europa.eu

http://www.boe.es
 

 

Complementaria

S'ha creat una pàgina web per aquesta assignatura on l'estudiant trobarà els materials necessaris per PREPARAR AMB ANTERIORITAT LA CLASSE:  Pàgina web de l'assignatura: CARRERAS CASANOVAS, A.: https://sites.google.com/site/constifontsacc/

Recomendaciones


 
Otros comentarios
Es recomana destinar un temps de treball i estudi fora de l'aula d'aproximadament 1,30 hores diàries per aquesta assignatura. HI HA MOLTA MATÈRIA I CAL UN TREBALL CONSTANT FORA DE L'AULA DES DEL PRIMER DIA DE CURS. L'ALUMNE HA DE TREBALLAR LA MATÈRIA ABANS DE CADA CLASSE.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.