DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS Codi 16914001
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
OLIVERAS JANÉ, NEUS
Adreça electrònica jordi.barrat@urv.cat
neus.oliveras@urv.cat
Professors/es
BARRAT ESTEVE, JORDI
OLIVERAS JANÉ, NEUS
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament jurídic
 A2 Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics espanyols
 A7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
I. Introducció
1.- La Constitució i el Dret constitucional. Concepte de Constitució. Funcions de la Constitució. Concepte de Dret constitucional. El poder constituent. La interpretació constitucional.
2.- El constitucionalisme històric espanyol. El constitucionalisme espanyol durant el segle XIX. La II República. El franquisme. La Transició política. El procés constituent.
II. Principis estructurals
3.- L'Estat de Dret. Concepte i orígens. El principi de constitucionalitat. El principi de legalitat. La seguretat jurídica.
4.- L'Estat democràtic. Concepte i orígens. La sobirania popular. Formes de participació: representació política i participació directa.
5.- L'Estat social. Concepte i orígens. La clàusula de transformació de l'article 9.2. La Constitució econòmica.
6.- L'Estat constitucional espanyol. L'Estat espanyol com a Estat social i democràtic de dret. La monarquia parlamentària. L'Estat autonòmic. Els valors superiors i els drets fonamentals. La integració europea.
III. Les institucions de l'Estat
7.- Les Corts Generals. Evolució històrica. El bicameralisme. L'organització i el funcionament de les cambres. L'estatut dels parlamentaris. Funcions. El procediment legislatiu.
8.- El Govern. Evolució històrica. La investidura. Composició i funcions. El control del Govern. El cessament del Govern. L'Administració pública.
9.- El poder judicial. Principis constitucionals. Organització i funcions. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri fiscal. La participació ciutadana.
10.- El Tribunal Constitucional. La jurisdicció constitucional. Composició i estatut dels magistrats. Organització i funcionament. Competències.
IV. La Constitució i les fonts del Dret.
11.- El sistema de fonts i la Constitució. Concepte de font, procediment i rang normatiu. La Constitució com a norma. El valor derogatori de la Constitució. La Constitució com a font de fonts. Els principis d'ordenació. La reforma de la Constitució.
12.- Els tractats internacionals. Els tractats internacionals: concepte, tipus i rang. Els tractats relatius a la Unió Europea.
13.- La Llei. Evolució històrica i concepte actual de llei. Tipus de llei. Reserva de llei. La llei orgànica.
14.- Les normes del Govern amb rang de llei. La potestat legislativa del Govern. El decret-llei. El decret legislatiu.
15.- Les sentències del Tribunal Constitucional. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.
16.- El Reglament. Concepte i classes. La potestat reglamentària. La relació entre el reglament i la llei. Altres fonts de l'ordenament jurídic.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 1 3
Sessió Magistral
A1
A2
36 52.5 88.5
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A2
C5
16 32 48
Atenció personalitzada
A7
1.5 0 1.5
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
2 0 2
Proves pràctiques
A1
A2
C5
4 0 4
Proves de desenvolupament
A1
A2
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Atenció personalitzada als estudiants per resoldre dubtes i orientar-los.

Atenció personalitzada
Descripció
Consulta i seguiment sobre aspectes del programa de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
A2
Prova teòrica amb preguntes tipus test sobre el contingut de l'assignatura. 50%
Proves pràctiques
A1
A2
C5
Resolució d'un cas pràctic amb aplicació de la normativa vigent. 30%
Proves de desenvolupament
A1
A2
Prova teòrica consistent el desenvolupar diversos aspectes del programa de l'assignatura. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. Aquells estudiants que no segueixin l'avaluació continuada hauran de fer una prova global de recuperació a la segona convocatòria.

La correcció lingüística (gramàtica, ortografia, sintaxi) es tindrà en compte a l'hora de valorar les proves, i pot arribar a disminuir en dos punts el conjunt de la prova corresponent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica Álvarez Conde, Enrique, Curso de Derecho Constitucional Español, Vol. I, darrera edició, Madrid: Tecnos
Aparicio Pérez, M. A., Manual de Derecho Constitucional, darrera edició, Barcelona: Atelier
Balaguer Callejón, F. et al., Derecho constitucional, Vol. II, darrera edició, Madrid: Tecnos
Balaguer Callejón, F. (coord.), Introducción al Derecho Constitucional, darrera edició, Madrid: Tecnos
Castellà Andreu, J. M. (ed.), Derecho constitucional básico, darrera edició, Barcelona: Huygens
Díez-Picazo, L. M., Sistema de Derechos Fundamentales, darrera edició, Madrid: Thompson-Civitas
López Guerra, L. et al., Dret Constitucional, volum I, darrera edició, València: Tirant lo Blanch

Per a la preparació de les pràctiques cal utilitzar també repertoris de legislació i consultar jurisprudència: el Boletín Oficial del Estado publica les sentències del Tribunal Constitucional, però també podeu consultar-les a la pàgina www.tribunalconstitucional.es; a la pàgina www.echr.coe.int, podeu accedir a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent