DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) HABILITATS DEL JURISTA Codi 16914004
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Coordinador/a
JORDI AMOROS, CATALINA
Adreça electrònica elisabet.cerrato@urv.cat
catalina.jordi@urv.cat
victor.merino@urv.cat
Professors/es
CERRATO GURI, ELISABET
JORDI AMOROS, CATALINA
MERINO SANCHO, VÍCTOR MANUEL
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B1 Aprendre a aprendre
 DRET-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 DRET-B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 DRET-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A2 Genèric
 DRET-A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B1 Genèric
 DRET-B4 Genèric
 DRET-B5 Genèric
 DRET-B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
Mòdul I- La formació en ciències socials: Dret i ADE
Mòdul II- Les TIC aplicades a les ciències socials.
Mòdul III tècniques de investigació en ciències social: Dret i ADE.
Mòdul IV- Tècniques de comunicació
Mòdul V - Aproximació als llenguatges propis del Dret i l'Economia.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
DRET-A2
DRET-B1
C6
25 13 38
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
C2
12 15 27
Presentacions / exposicions
DRET-A2
DRET-B6
C4
8 20 28
Treballs
C2
C4
C6
15 30 45
Atenció personalitzada
4 0 4
 
Proves orals
C4
1 5 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'ensenyament i a l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Treball aplicat sobre les Tic aplicades a ciències socials
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Treballs Apectes formals i de contingur d'un treball acadèmic
Atenció personalitzada Atenció individual fora de l'aula

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumne pot sol.licitar atenció personalitzada via e-mail

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
C2
Exercicis pràctics proposats a classe 10
Treballs
C2
C4
C6
Treball en grup 50
Proves orals
C4
Presentació oral del treball escrit. 40
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a superar l'assignatura es condició necessaria:

  • Haver fet el cus de biblioteca
  • Haver assistit al 80% de les sessions
  • Haver participat en el 80% dels exercicis proposats a classe.

Per a superar la segona convocatòria s'ha de lliurar un treball escrit i s'ha de fer una presentació oral del mateix.es condició necessaria:

  • Haver fet el cus de biblioteca

Fonts d'informació

Bàsica

http://www.moodle.urv.cat

http://www.urv.cat
Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent