IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) THE HISTORY OF LAW Code 16914007
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 1Q
Language
Català
Department Dret Públic
Coordinator
FURRIOLS ESPONA, CLARA
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
E-mail a.jorda@urv.cat
Lecturers
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
Web
General description En aquesta assignatura s’impartiran els coneixements fonamentals dels orígens i evolució històrico-jurídica del dret espanyol, amb especial atenció als diferents moments de creació del dret en base a l’estudi de les fonts del dret i de la seva aplicació posterior, configurant els diferents ordenaments jurídics fins arribar a la Codificació. Els continguts teòrics es completaran amb l’estudi i comprensió dels textos històrico-jurídics corresponents. La bibliografia bàsica consistirà en obres de tipus manual, així com antologia de textos per a les classes pràctiques.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A8 Awareness of the unitary nature of the legal code and the interdisciplinary of legal problems
 A9 In-depth knowledge of the foremost public and private legal institutions, their origin and historical evolution
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex legal problems
 B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Be able to manage information and knowledge

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A8 General
 A9 Understand and differentiate the main stages of evolution of Law
Type B Code Learning outcomes
 B2 General
 B3 General
Type C Code Learning outcomes
 C3 Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system of values.

Contents
Topic Sub-topic
Temes:

BLOC I.- PRELIMINARS
Tema 1.- La Història del Dret: objecte. Historiografia jurídica: etapes i escoles.
BLOC II.- LA ROMANITZACIÓTema 2.- Dret romà i romanització.
BLOC III.- EL MÓN MEDIEVAL

Tema 3.- Dret visigòtic.

Tema 4.- Dret alt medieval. Ius commune.

Tema 5.- El dret del regne de Castella.

Tema 6.- El dret del Principat de Catalunya.

Tema 7.- El dret mercantil marítim.

BLOC IV.- L'ESTAT MODERN

Tema 8.- Dret a l'època moderna. L'aparició de l'Estat. Les Recopilacions. El procés d'integració territorial. Els Decrets de Nova Planta.

Bloc V.- L'ESTAT CONSTITUCIONAL

Tema 9.- L'Estat liberal.

Tema 10.- El constitucionalisme. Anàlisi històrico-jurídica de les constitucions històriques espanyoles.

Tema 11.- El procés codificador. Anàlisi històrico-jurídica dels Codis espanyols.


Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A8
1 0 1
Lecture
A8
A9
40 60 100
Problem solving, exercises
A8
A9
C3
18 25 43
Personal tuition
A8
A9
1 0 1
 
Objective multiple-choice tests
A8
A9
1 1 2
Objective short-answer tests
A8
A9
C3
1 1 2
Objective multiple-choice tests
A8
A9
1 1 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Informació bàsica sobre el contingut i funcionament de l'assignatura que s' impartirà durant el primer dia del curs pel professor de l'assignatura.
Lecture Classes teòriques impartides pel professor/a de l'assignatura
Problem solving, exercises De forma individual o treballant en grup, es realitzaran seminaris, comentaris i/o treballs sobre:
a) textos seleccionats
b) lectures d'articles, llibres, etc.
Els comentaris es podran preparar amb material complementari fora de l'aula, i podran ser exposats en classe.
Personal tuition

Personalized attention
Description
S'informarà del seu horari el primer dia de curs.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A8
A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts.Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40%
Objective multiple-choice tests
A8
A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts.Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40 %
Objective short-answer tests
A8
A9
C3
Prova de desenvolupament que inclou preguntes curtes sobre el temari, comentaris de textos, articles, etc. ; Es valora sobre 10. Es té en compte la correcta ortografia, redacció, anàlisi i comprensió del tema, i es podran descomptar fins a un màxim de 2 punts de la nota final de la prova. 20 %
Others  
 
Other comments and second call

L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en una prova objectiva tipus test (80 %) i en una prova de desenvolupament (preguntes curtes, comentari de text) (20%), amb els mateixos criteris d'avaluació de la primera convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Sources of information

Basic , , ,
, , ,

Qualsevol manual de l'assignatura recomanat pel professorat a l'inici de curs.

Complementary

Recommendations

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
THEORY OF LAW/15214004
ROMAN LAW/15214002
THE CONSTITUTION AND THE SYSTEM OF SOURCES/15214005

 
Other comments
És convenient comptar amb uns coneixements previs i suficients del desenvolupament històric.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.