DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) HISTÒRIA DEL DRET Codi 16914007
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FURRIOLS ESPONA, CLARA
Adreça electrònica clara.furriols@urv.cat
Professors/es
FURRIOLS ESPONA, CLARA
Web
Informació rellevant En aquesta assignatura s’impartiran els coneixements fonamentals dels orígens i evolució històrico-jurídica del dret espanyol, amb especial atenció als diferents moments de creació del dret en base a l’estudi de les fonts del dret i de la seva aplicació posterior, configurant els diferents ordenaments jurídics fins arribar a la Codificació. Els continguts teòrics es completaran amb l’estudi i comprensió dels textos històrico-jurídics corresponents. La bibliografia bàsica consistirà en obres de tipus manual, així com antologia de textos per a les classes pràctiques.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8 Genèric
 A9 Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
Temes:

BLOC I.- PRELIMINARS
Tema 1.- La Història del Dret: objecte. Historiografia jurídica: etapes i escoles.
BLOC II.- LA ROMANITZACIÓTema 2.- Dret romà i romanització.
BLOC III.- EL MÓN MEDIEVAL

Tema 3.- Dret visigòtic.

Tema 4.- Dret alt medieval. Ius commune.

Tema 5.- El dret del regne de Castella.

Tema 6.- El dret del Principat de Catalunya.

Tema 7.- El dret mercantil marítim.

BLOC IV.- L'ESTAT MODERN

Tema 8.- Dret a l'època moderna. L'aparició de l'Estat. Les Recopilacions. El procés d'integració territorial. Els Decrets de Nova Planta.

BLOC V.- L'ESTAT CONSTITUCIONAL

Tema 9.- L'Estat liberal.

Tema 10.- El constitucionalisme. Anàlisi històrico-jurídica de les constitucions històriques espanyoles.

Tema 11.- El procés codificador. Anàlisi històrico-jurídica dels Codis espanyols.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A8
1 0 1
Sessió Magistral
A8
A9
40 60 100
Resolució de problemes, exercicis
A8
A9
C3
18 25 43
Atenció personalitzada
A8
A9
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A8
A9
1 1 2
Proves objectives de preguntes curtes
A8
A9
C3
1 1 2
Proves objectives de tipus test
A8
A9
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació bàsica sobre el contingut i funcionament de l'assignatura que s' impartirà durant el primer dia del curs pel professor de l'assignatura.
Sessió Magistral Classes teòriques impartides pel professor/a de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis De forma individual o treballant en grup, es realitzaran seminaris, comentaris i/o treballs sobre:
a) textos seleccionats
b) lectures d'articles, llibres, etc.
Els comentaris es podran preparar amb material complementari fora de l'aula, i podran ser exposats a classe.
Atenció personalitzada Resolució individual o col.lectiva de dubtes relacionats amb l'assignatura

Atenció personalitzada
Descripció
S'informarà del seu horari el primer dia de curs.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A8
A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts.Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40%
Proves objectives de tipus test
A8
A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts.Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40 %
Proves objectives de preguntes curtes
A8
A9
C3
Prova de desenvolupament que inclou preguntes curtes sobre el temari, comentaris de textos, articles, etc. Es valora sobre 10. Es té en compte la correcta ortografia, redacció, anàlisi i comprensió del tema, i es podran descomptar fins a un màxim de 2 punts de la nota final de la prova. 20 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en una prova objectiva tipus test (80 %) i en una prova de desenvolupament (preguntes curtes, comentari de text) (20%), amb els mateixos criteris d'avaluació de la primera convocatòria.

La qualificació de la segona convocatòria serà la corresponent a les proves d'avaluació realitzades a la segona convocatòria, amb els mateixos criteris d'avaluació i metodologies que en la primera convocatòria. Per tant, no es reserven qualificacions entre convocatòries, ni d'un curs pel següent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
, , ,

Qualsevol manual de l'assignatura recomanat pel professorat a l'inici de curs.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
TEORIA DEL DRET/15214004
DRET ROMÀ/15214002
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS/15214005

 
Altres comentaris
És convenient comptar amb uns coneixements previs i suficients del desenvolupament històric.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent