DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) HISTÒRIA DEL DRET Codi 16914007
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
FURRIOLS ESPONA, CLARA
Adreça electrònica clara.furriols@urv.cat
a.jorda@urv.cat
Professors/es
FURRIOLS ESPONA, CLARA
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 DRET-A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 DRET-B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A8 Genèric
 DRET-A9 Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B3 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
BLOC INICIAL Tema 1.- Introducció històrica al Dret. Dret romà i romanització.
BLOC II.- EL MÓN JURÍDIC MEDIEVAL Tema 2.- El món jurídic medieval. Dret visigòtic . Ius commune i concepció medieval del Dret.
Tema 3.- El Dret a la Baixa Edat Mitjana: el Dret del regne de Castella; el Dret del Principat de Catalunya; el Dret mercantil marítim.
BLOC III.- EL MÓN JURÍDIC DE L'ABSOLUTISME Tema 4.- El Dret a l'època moderna. L'aparició de l'Estat. L'absolutisme jurídic.Les Recopilacions.
Tema 5.- El procés d'integració territorial de la monarquia hispànica. Els Decrets de Nova Planta.
BLOC IV.- L'ESTAT LIBERAL Tema 6.- L'Estat liberal. Orígens i evolució posterior: Estat social, Estat del benestar.

BLOC V.- CONSTITUCIONALISME I CODIFICACIÓ Tema 7.- El constitucionalisme.
Tema 8.- Anàlisi històrico-jurídica de les constitucions històriques espanyoles.
Tema 9.- El procés codificador.
Tema 10.- Anàlisi històrico-jurídica dels Codis espanyols.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
DRET-A8
1 0 1
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
DRET-A8
DRET-A9
C3
18 25 43
Sessió Magistral
DRET-A8
DRET-A9
40 60 100
Atenció personalitzada
DRET-A8
DRET-A9
40 60 100
 
Proves objectives de tipus test
DRET-A8
DRET-A9
1 1 2
Proves objectives de tipus test
DRET-A8
DRET-A9
1 1 2
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A8
DRET-A9
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació bàsica impartida pel professor/a el primer dia de curs sobre el contingut i funcionament de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària De forma individual o treballant en grup, es realitzaran seminariscomentaris de text i/o treballs sobre:
a) textos seleccionats
b) lectures d'articles, llibres, documentals, pel.lícules

Els comentaris es prepararan amb material complementari fora de l'aula , i podran ser exposats a classe.
Sessió Magistral Classes teòriques impartides pel professor/a a l'aula.
Atenció personalitzada Es realitzaran tutories individuals o en grup
per aquells/es alumnes que ho sol.licitin per la resolució de dubtes sobre la matèria
impartida a l'aula.

Les tutories seran sol.licitades via correu electrònic.

Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzaran tutories individuals en el despatx del professor/a per la resolució de dubtes sobre la matèria de l'assignatura per aquells/es alumnes que ho sol.licitin. L'horari serà determinat via sol.licitud prèvia per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
DRET-A8
DRET-A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts. Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40%
Proves objectives de tipus test
DRET-A8
DRET-A9
Prova tipus test que inclou 20 preguntes tancades de resposta múltiple. Les respostes positives sumen 1 punt. Les respostes negatives resten 1/4 de punt. Les respostes en blanc no compten. El mínim per aprovar són 12 punts. Es valora sobre 10. La nota pondera un 40% de la nota final. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A8
DRET-A9
Prova de desenvolupament que inclou preguntes curtes sobre el temari, comentaris de textos, articles, etc. Es valora sobre 10. Es té en compte la correcta ortografia, redacció, anàlisi i comprensió del tema, i es podran descomptar fins a un màxim de 2 punts de la nota final de la prova. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en una prova objectiva tipus test (80 %) i en una prova de desenvolupament (preguntes curtes, comentari de text) (20%), amb els mateixos criteris d'avaluació de la primera convocatòria.

La qualificació de la segona convocatòria serà la corresponent a les proves d'avaluació realitzades a la segona convocatòria, amb els mateixos criteris d'avaluació i metodologies que en la primera convocatòria. Per tant, no es reserven qualificacions entre convocatòries, ni d'un curs pel següent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Pel seguiment de l'assignatura és necessari tenir coneixements previs sobre la història d' Espanya.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent