DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) TEORIA DEL DRET Codi 16914011
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FALLADA GARCÍA-VALLE, JUAN RAMON
Adreça electrònica juanramon.fallada@urv.cat
Professors/es
FALLADA GARCÍA-VALLE, JUAN RAMON
Web
Descripció general Introducció al coneixement del Dret i de les seves relacions amb la societat i la cultura. Per aquesta tasca propedèutica i formativa, i sense olvidar el component reflexiu i crític, es tractarà d´explicar i desenvolupar conceptes bàsics per al Dret com són el de norma i ordenament jurídic, o el de dret subjectiu, deure jurídic i sanció, entre altres, així com les repercusions sobre el sistema de fonts i la interpretació jurídica

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat
 A8 Genèric
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
TEMA I. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE DRET I. Algunes qüestions sobre la definició del Dret.
I.1. Notes preliminars sobre la noció de Dret.
I.2. Problemes de definició: ambigüitat i vaguetat.
II. Les concepcions del Dret. La polèmica entre el jusnaturalisme i el positivisme jurídic.
II.1. Introducció. La tridimensionalitat del Dret. La distinció entre concepte i concepció.
II.2. Les concepcions del Dret.
II.3. Jusnaturalisme i positivisme jurídic.
TEMA II. DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS I. Introducció. La distinció entre «ser» i «haver de ser».
II. Dret i altres ordres normatius.
III. Dret i usos socials.
IV. Dret i moral.
IV.1. Les esferes de la moral.
IV.2. Trets diferencials entre moral i Dret.
IV.3. Connexions entre Dret i moral. La relació entre el Dret i la moral en el jusnaturalisme i el positivisme jurídic.
TEMA III. DRET I ESTAT I. Dret i poder.
II. L´Estat de Dret.
II.1. Orígens i caràcters.
II.2. Estat liberal de Dret.
II.3. Estat social de Dret.
II.4. Estat constitucional.
III. La crisi de l´Estat nacional.
TEMA IV. LA NORMA JURÍDICA I. Prescripcions i normes.
I.1. Les diferents funcions del llenguatge.
I.2. Tipus de normes segons von Wright.
II. Estructura i classes de normes jurídiques.
II.1. Supòsit de fet i conseqüència jurídica.
II.2. Altres perspectives d´anàlisi.
II.3. El caràcter: normes imperatives i normes permisives.
II.4. Consideració especial de les normes permisives.
II.5. El contingut: normes abstractes i concretes.
II.6. La condició d´aplicació. Normes jurídiques hipotètiques.
II.7. Les classes de normes jurídiques segons l´autoritat.
II.8. El/s subjectes normatius: normes generals i particulars.
II.9. L´ocassió: marc territorial i temporal d´aplicació.
II.10. La promulgació: normes escrites i consuetudinàries.
II.11. El problema de la sanció.
III. Normes de conducta i normes d´organització: la seva funció.
IV. Sobre regles i altres enunciats. Especial atenció als principis jurídics.
TEMA V. EL DRET COM A ORDENAMENT JURÍDIC I. La noció d´ordenament jurídic.
II. Sobre la unitat de l´ordenament jurídic.
II.1. La noció de validesa.
II.2. La solució de la jerarquia normativa i la «norma fonamental» (Kelsen).
II.3. El criteri de la «regla de reconeixement» (Hart).
II.4. El criteri del reconeixement pels òrgans d´aplicació.
II.5. Plantejaments actuals sobre la regla de reconeixement.
III. Sobre la plenitud de l´ordenament jurídic.
III.1. Les llacunes del Dret i la seva integració.
IV. Sobre la coherència de l´ordenament jurídic.
IV.1. Les antinòmies jurídiques i els seus criteris de resolució.
TEMA VI. CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS I. El deure jurídic.
I.1. Introducció històrica.
I.2. Concepte i funció.
I.3. Estructura. Les concepcions de Kelsen, Ross i Hart.
I.4. Conclusió.
II. El dret subjectiu.
I.1. Introducció.
I.2. El concepte de dret subjectiu.
I.3. Les modalitats de drets subjectius (Hohfeld i Ross)
III. L´acte i la relació jurídica.
III.1. Fets i actes jurídics.
III.2. Invalidesa i ineficàcia dels actes jurídics.
III.3. Classes de relacions jurídiques.
IV. La sanció jurídica.
IV.1. Introducció.
IV.2. El concepte de sanció en l´imperativisme jurídic.
IV.3. La revisió del concepte de sanció.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 3 5
Sessió Magistral
A7
C5
40 20 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
C5
2 13 15
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7
4 16 20
Atenció personalitzada
2 3 5
 
Proves mixtes
A7
C5
2 20 22
Proves pràctiques
A7
C5
3 20 23
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Es tracta d'un espai d'atenció individualitzat pels alumnes, on el professor exerceix una tasca no només de resolució de dubtes respecte l´assignatura, sinó també de caràcter formatiu.

Atenció personalitzada
Descripció
Es tracta d'un espai d'atenció individualitzat pels alumnes, on el professor exerceix una tasca no només de resolució de dubtes respecte l´assignatura, sinó també de caràcter formatiu. Es basa en un model de caire voluntari, doncs és cada alumne qui decideix si seguir el sistema tutorial o no.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7

Capacitat de resolució de problemes jurídics complexes.
20
Proves pràctiques
A7
C5
Resolució de proves pràctiques similars a les que es realitzaran durant les classes ordinàries. 30
Proves mixtes
A7
C5
Prova Mixta on hauran de ser mostrats els coneixements assolits durant el curs. 50
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació constarà de tres proves, una de la part teòrica, i dues de la part pràctica. La part teòrica s'avaluarà amb una prova mixta (50%). La primera prova de la part pràctica s'avaluaran els temes 1 a 3 (30%), la segona els temes 4 i 5 (20%). Per tal de procedir a realitzar la mitjana de les qualificacions de l'assignatura caldrà haver superat amb una nota mínima de 4 cadascuna de les tres proves, tant les dues de la part pràctica com la prova teòrica.

A la segona convocatòria, les proves avaluatives seran iguals a les de la primera convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica J. de LUCAS (coord.), Introducción a la Teoría del Derecho, 3a Edició, Tirant lo Blanch, 1995
M. RUIZ, A. GALIANA, V. MERINO Y J.R. FALLADA, Ejercicios y materiales de Teoría del Derecho, Tirant lo Blanch, 2015
L. PRIETO, Apuntes de teoría del Derecho, 2a Edició, Trotta, 2007
R. de ÁNGEL, Una Teoría del Derecho (introducción al estudio del Derecho), 6a Edició, Civitas, 1993
N. BOBBIO, Teoría general del Derecho, Debate, 1991
A. E. PÉREZ-LUÑO, Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, 1996
R. CALVO, Teoría del Derecho, Tecnos, 1992
J. G. RIDDALL, Teoría del Derecho, Gedisa, 1999
M. ATIENZA, El sentido del Derecho, Ariel, 2001
M. ATIENZA, Introducción al Derecho, Barcanova, 1985
A. LATORRE, Introducción al Derecho, Ariel, 1993
L. PRIETO (Coord.), Lecciones de Teoría del Derecho, MacGrawHill, 1997
C.S. NINO, Introducción al análisis del Derecho, Ariel, 1983
L. DÍEZ-PICAZO, Experiencias jurídicas y Teoria del Derecho, Ariel, 1993
R.GUASTINI, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, Gedisa, 1999
L. MARTÍNEZ ROLDÁN, Curso de Teoría del Derecho y metodología jurídica, Ariel, 1993
G. PECES-BARBA et alia, Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, 1993
R. SORIANO, Compendio de Teoría General del Derecho, 2a Edició, Ariel, 1993
N. BOBBIO, Contribución a la Teoría del Derecho, Debate, 1990
VV.AA., 244 preguntas de introducción al Derecho, Ariel, 1986
M. RUIZ SANZ, Sistemas jurídicos y conflictos normativos, Dykinson, 2002
M. RUIZ SANZ, La construcción coherente del Derecho, Dykinson, 2009
A. GALIANA SAURA, La legislación en el Estado de Derecho, Dykinson, 2003
A. GALIANA SAURA, La ley: Entre la razón y la experimentación, Tirant lo Blanch, 2008

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
FILOSOFIA DEL DRET/15214122
SOCIOLOGIA DEL DRET/15214225


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent