DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES II Codi 16914012
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.vilella@urv.cat
Professors/es
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
Web
Informació rellevant Desenvolupament d'eines matemàtiques d'optimització per a la presa de decisions quantitatives

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Formes quadràtiques 1.1 Formes quadràtiques
1.2 Classificació de formes quadràtiques
Tema 2. Funcions de vàries variables 2.1 Continuïtat de funcions
2.2 Càlcul de derivades parcials
2.3 Elasticitat parcial
Tema 3. Optimització sense restriccions 3.1 Descripció del problema
3.2 Condicions d'optimalitat
Tema 4. Optimització amb restriccions d'igualtat 4.1 Descripció del problema
4.2 Condicions d'optimalitat
4.3 Anàlisi de sensibilitat
Tema 5. Optimització lineal 5.1 Descripció del problema. Interpretació gràfica
5.2 Programació lineal: algorisme símplex
5.3 Anàlisi de sensibilitat
Tema 6. Successions i sèries de nombres reals 6.1 Successions de nombres reals
6.2 Sèries de nombres reals
6.3 Sèrie geomètrica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C1
C4
1 0 1
Sessió Magistral
A2
B2
C1
C4
24 24 48
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
B2
C1
C4
25 25 50
Resolució de problemes, exercicis
A2
B2
C1
C4
0 25 25
Pràctiques a través de TIC
A2
B2
C1
C2
C4
0 10 10
Atenció personalitzada
B2
4 0 4
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B2
C1
C4
2 2 4
Proves pràctiques
A2
B2
C1
C4
2 2 4
Proves objectives de tipus test
A2
B2
C1
C2
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Pràctiques a través de TIC Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC de manera autònoma.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B2
C1
C4
4 proves curtes sobre exercicis de l'aula. Es valoren les 3 millors proves, cadascuna amb un pes del 10%.
Les preguntes de les proves poden ser "preguntes curtes" o "tipus test".
30%
Proves pràctiques
A2
B2
C1
C4
Examen final sobre el total del contingut de l'assignatura 70%
Proves objectives de tipus test
A2
B2
C1
C2
Proves d'autoavaluació 0%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El 100% de la segona convocatòria és un examen final sobre el total del contingut de l'assignatura.

NOTA: Durant les proves avaluatives només es podrà fer ús de calculadores científiques.


Fonts d'informació

Bàsica Sydsaeter, K., Hammond, P.J., Mathematics for economic analysis, Prentice Hall, 1995,
Barbolla, R. et al, Optimización. Cuestiones, ejercicios y aplicaciones a la economia, Prentice Hall, 2001, Madrid
Alegre, P. et al, Ejercicios resueltos de matemáticas empresariales, Vol II, AC, 1991, Madrid
Hoffmann, L.D., Bradley, G. L., Applied calculus: for business, economics and the social and life sciences, McGraw-Hill, 2007,
Mauri Masdeu, L., Matemàtiques II: Economia i empresa, Publicacions URV, 2013, Tarragona

Complementària Hammond, P., Sydsaeter, K., Matemáticas para el análisis económico, Prentice Hall, 1996, Madrid
Ayres, F., Cálculo diferencial e integral, McGraw-Hill, 1991, Madrid
Alejandre, F. et al., Problemes de matemàtiques per econòmiques i empresarials, Media 1995, Sant Cugat del Vallès

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES I/16204008
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent