DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Codi 16914013
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
VAZQUEZ LABELLA, INMACULADA
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
VIRGILI FONT, JOAN CARLES
Adreça electrònica mabelen.lopez@urv.cat
gerard.vallduvi@urv.cat
joancarles.virgili@urv.cat
inmaculada.vazquez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
VIRGILI FONT, JOAN CARLES
VAZQUEZ LABELLA, INMACULADA
Web
Descripció general Introducció als conceptes d'empresa i empresari. Ubicar l'empresa en un entorn on la competitivitat és determinant a l'hora de prendre decisions. Aproximació als subsistemes empresarials: conceptes i mètodes inicials.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. EMPRESA I EMPRESARI


1.1. L’empresa i el sistema econòmic
1.2. Funcions de l’empresa com a agent econòmic
1.3. Introducció conceptual a l’empresa
1.4. Classes d’empreses
1.5. La figura de l’empresari i de l'emprenedor: la creació d'empreses
TEMA 2. ELS SUBSISTEMES EMPRESARIALS 2.1. Els subsistemes constitutius de l’empresa
2.2. El subsistema d’administració
2.3. El subsistema productiu i d’operacions
2.4. El subsistema comercial
2.5. El subsistema de recursos humans
2.6. El subsistema d’inversió i finançament
TEMA 3. L'ENTORN EMPRESARIAL 3.1. Concepte i naturalesa de l'entorn
3.2. Factors de l’entorn i efectes sobre l’empresa
3.3. La resposta de l’empresa a l’entorn: la direcció estratègica
3.4. Els grups d’interès a l’empresa
3.5. L’ètica i la responsabilitat social de l’empresa
TEMA 4. LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 4.1. Concepte i nivells de la competitivitat
4.2. Les dimensions i factors de la competitivitat
4.3. Avantatges competitius i estratègies competitives
4.4. Les forces competitives en els sectors industrials
4.5. Recursos i capacitats de l’empresa


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A5
35 0 35
Treballs
A2
A5
B4
B5
C1
C4
2 20 22
Estudis previs
A2
A5
B4
B6
C4
2 50 52
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A5
B4
B6
C4
12 0 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
A5
B4
B6
2 0 2
Atenció personalitzada
A2
A5
B4
B6
C4
2 0 2
 
Proves mixtes
A4
B4
B6
C1
C4
3 20 23
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Estudis previs Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució d'exercicis a realitzar en el laboratori... per part de l'alumne.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant la realització de les pràctiques proposades l'alumnat tindrà les oportunes tutoritzacions per part del professor, tant a l'aula com fora de l'aula. Les hores de tutoria al despatx del professor es comunicaran als alumnes a l'inici del curs.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
A5
B4
B5
C1
C4
Es realitzarà un treball en grup al llarg del curs. 25%
Proves mixtes
A4
B4
B6
C1
C4
Es realitzaran dues proves mixtes amb preguntes teòriques i pràctiques. Les proves inclouran un test de teoria i preguntes pràctiques (exercicis, casos, etc.) a desenvolupar. La primera prova es realitzarà a meitat del curs. La segona prova tindrà lloc a la data oficial del examen final i inclourà tots el continguts de l'assignatura. El pes de la primera prova en la nota final és del 15% i el de la segona del 60%. 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: L'examen de la segona convocatòria constarà de dos parts: teòrica i pràctica. La part teòrica inclourà preguntes tipus test. La pràctica inclourà exercicis, preguntes curtes, casos, etc. En la qualificació de l'examen, el pes de la teoria serà del 50% i el de la pràctica, el 50% restant. No es tindran en compte les activitats realitzades durant el curs.

No es permetrà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.


Fonts d'informació

Bàsica

BUENO CAMPOS, E. (2006): Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización. Pirámide, Madrid.

CASTILLO CLAVERO, A.M. (Dir. y Coord.) (2003): Introducción a la economía y administración de empresas, Pirámide, Madrid.

MAYNAR MARIÑO, P. (Dir. y Coord.) (2008): La economía de la empresa en el espacio de educación superior, McGraw-Hill, Madrid.

AGUIRRE SÁDABA, A. (Coord.) (1992): Fundamentos de economía y administración de empresas. Pirámide, Madrid.

Complementària , , ,

BUENO, E.; CRUZ ROCHE, I. y DURÁN, J. J.: Economía de la empresa: análisis de las decisiones empresariales. 15ª Edición, Pirámide, Madrid, 1992.

DÍEZ DE CASTRO, E.; GALÁN, J. L. y MARTÍN, E.: Introducción a la economía de la empresa. 2 Volúmenes. Pirámide, Madrid, 1996.

PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Economía de la empresa: introducción. Ceura, Madrid, 1994.

SUÁREZ, A. S.: Curso de introducción a la economía de la empresa. Pirámide, Madrid, 1991.

Bibliografia exercicis

GARCÍA DEL JUNCO, J. y CASANUEVA ROCHA, C. (Coord. y Dir.) (2000): Prácticas de la gestión empresarial, McGraw-Hill, Madrid.

GARCÍA MORENO, S.; NÁJERA SÁNCHEZ, J. J. y RICO GARCÍA, M. G. (2001): Organización y administración de empresas. Una visión práctica, ESIC, Madrid.

HERNÁNDEZ ORTIZ, M. J. (Coord.): Casos prácticos de administración y organización de empresas. Pirámide, Madrid, 2000.

MARTÍN, E.; GALÁN, J. L.; BARROSO, C. y COSSIO, J.: Problemas de economía de la empresa. Pirámide, Madrid, 1996.

PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Economía de la empresa aplicada. Pirámide, Madrid, 1990.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent