DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Codi 16914013
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FIGUERAS GALLISA, FERRAN
VAZQUEZ LABELLA, INMACULADA
LIFANTE JORDA, JESUS
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
VIVES VENTURA, AMADEU
Adreça electrònica mabelen.lopez@urv.cat
gerard.vallduvi@urv.cat
jesus.lifante@urv.cat
ferran.figueras@urv.cat
amadeu.vives@urv.cat
inmaculada.vazquez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
LIFANTE JORDA, JESUS
FIGUERAS GALLISA, FERRAN
VIVES VENTURA, AMADEU
VAZQUEZ LABELLA, INMACULADA
Web
Descripció general Introducció als conceptes d'empresa i empresari. Ubicar l'empresa en un entorn on la competitivitat és determinant a l'hora de prendre decisions. Aproximació als subsistemes empresarials: conceptes i mètodes inicials.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. EMPRESA I EMPRESARI


1.1. L’empresa i el sistema econòmic
1.2. Introducció conceptual a l’empresa
1.3. La figura de l’empresari
TEMA 2. LES ÀREES FUNCIONALS DE L'EMPRESA 2.1. Administració
2.2. Operacions
2.3. Comercialització
2.4. Recursos humans
2.5. Inversió i finançament
TEMA 3. L'ENTORN EMPRESARIAL 3.1. Concepte i naturalesa de l'entorn
3.2. Anàlisis de l'entorn general
3.3. Anàlisis de l'entorn específic
TEMA 4. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 4.1. El procés de direcció estratègica
4.2. Estratègies corporatives i competitives
4.3. L’ètica i la responsabilitat social de l’empresa
TEMA 5. LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 5.1. Concepte de competitivitat empresarial
5.2. Les dimensions i factors de la competitivitat
5.3. Avantatges competitius

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A4
35 0 35
Treballs
A4
B4
B5
C1
C4
2 20 22
Estudis previs
A4
B4
B6
C4
2 50 52
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
B4
B6
C4
12 0 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
B4
B6
2 0 2
Atenció personalitzada
A4
B4
B6
C4
2 0 2
 
Proves mixtes
A4
B4
B6
C1
C4
3 20 23
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Estudis previs Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució d'exercicis a realitzar en el laboratori... per part de l'alumne.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant la realització de les pràctiques proposades l'alumnat tindrà les oportunes tutoritzacions per part del professor, tant a l'aula com fora de l'aula. Les hores de tutoria al despatx del professor es comunicaran als alumnes a l'inici del curs.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A4
B4
B5
C1
C4
Es realitzarà un treball en grup al llarg del curs. 25%
Proves mixtes
A4
B4
B6
C1
C4
Es realitzaran dues proves mixtes amb preguntes teòriques i pràctiques. Les proves inclouran un test de teoria i preguntes pràctiques (exercicis, casos, etc.) a desenvolupar. La primera prova es realitzarà a meitat del curs. La segona prova tindrà lloc a la data oficial del examen final i inclourà tots el continguts de l'assignatura. El pes de la primera prova en la nota final és del 15% i el de la segona del 60%. 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: L'examen de la segona convocatòria constarà de dues parts: teòrica i pràctica. La part teòrica inclourà preguntes tipus test. La pràctica inclourà exercicis, preguntes curtes, casos, etc. En la qualificació de l'examen, el pes de la teoria serà del 50% i el de la pràctica, el 50% restant. No es tindran en compte les activitats realitzades durant el curs.

No es permetrà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.


Fonts d'informació

Bàsica FARHAD ANALOUI and AZHDAR KARAMI, Strategic Management in Small and Medium Enterprises, Thomson, GB, 2003
SCHERMERHORN, JOHN R., Introduction to management (ISE), John Wiley & Sons, 2009
BUENO, E., Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización, Pirámide, 2006
BUENO, Y.; CASANI, F.; SANDOVAL, A.; SANTOS, B.; SORIA, P., Fundamentos de Administración de Empresas. Ejercicios Prácticos, Ediciones UAM, 2016
CASTILLO, A.M. (Dir. y Coord.), Introducción a la economía y administración de empresas, Pirámide, 2003
FUENTES, M. y CORDÓN, E. , Fundamentos de dirección y administración de empresas, Pirámide, 2014
IBORRA, M.; DASÍ, A.; DOLZ, C.; FERRER, C., Fundamentos de Dirección de Empresas. Conceptos y Habilidades Directivas, Paraninfo, 2014
MAYNAR, P. (Dir. y coord.) , La economía de la empresa en el espacio de educación superior, McGraw-Hill, 2008

Complementària , , ,
FLEISHER, CRAIG S. AND BENSOUSSAN, BABETTE, Busines and competitive analysis: effective application of new and classic methods. , Financial Times Prentice Hall, 2007
STAIB, ROBERT., Business management and environmental stewardship: environmental thinking as a prelude to management action., Palgrave Macmillan, 2009
WILLIAMS, CHUCK, Principles of management, South Western, 2009
GARCÍA, J. y CASANUEVA, C. (Coord. y Dir.), Prácticas de la gestión empresarial., McGraw-Hill, 2000
HERNÁNDEZ, M. J. (Coord.), Casos prácticos de administración y organización de empresas., Pirámide, 2000
GARCÍA, S.; NÁJERA, J.J. Y RICO, M.G., Organización y administración de empresas. Una visión práctica, ESIC, 2001
PÉREZ, E., Prácticas de Administración de Empresa, Pirámide, 2008
SUÁREZ, A. , Decisiones óptimas de inversión y financiación en la Empresa, Pirámide, 2005

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent