DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) PART GENERAL DEL DRET CIVIL Codi 16914018
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon Juny, Jul., Set.
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIMÉNEZ COSTA, ANA
Adreça electrònica ana.gimenez@urv.cat
anna.roig@urv.cat
gemma.caballe@urv.cat
Professors/es
GIMÉNEZ COSTA, ANA
ROIG DE ARESPACOCHAGA, ANNA
CABALLÉ FABRA, GEMMA
Web
Informació rellevant L’assignatura tracta de la Part General del Dret Civil (comú i català), persona i teoria genaral del contracte

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic
 A7 Genèric
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
PART GENERAL DEL DRET CIVIL LLIÇÓ 1. EL CONCEPTE DE DRET CIVIL
1. La norma jurídica en general.
1.1. La seva estructura.
1.2. El seu destinatari.
2. La matèria civil.
3. El concepte de dret civil.
3.1. La distinció entre dret públic i dret privat.
3.2. El dret privat general i els drets privats especials.
4. La distribució sistemàtica del dret civil.
5. L?actual rellevància del Dret Civil
LLIÇÓ 2. LA COEXISTÈNCIA DE DRETS CIVILS A ESPANYA
1. La codificació civil espanyola.
1.1. El moviment codificador europeu al s. XIX.
1.2. L?elaboració del Codi Civil 1889
2. La codificació civil catalana
2.1. La Compilació de Dret Civil de Catalunya
2.2. El Dret Civil Català després de la CE 1978
2.3. El Codi Civil de Catalunya
3. La relació entre dret civil estatal i dret civil català
3.1. El dret civil aplicable a Catalunya
3.2. El dret interregional
4. El dret local
5. L?aplicació de les lleis derogades. Els principis de les Disposicions Transitòries
LLIÇÓ 3. LES FONTS DEL DRET CIVIL CATALÀ
1. El sistema de fonts a Espanya
2. Les fonts de l?ordenament civil català
2.1. La llei. Àmbit territorial i temporal de les lleis
2.2. El costum
2.3. Principis generals del dret civil de Catalunya. L?analogia iuris
3. Els elements de complementació.
2.1. La jurisprudència del Tribunal Constitucional.
2.2. La jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
2.3. Les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat i de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
4. L'equitat.
5. El dret comunitari europeu i la seva influència en el dret intern espanyol.
LLIÇÓ 4. LA INTERPRETACIÓ I L?APLICACIÓ DE LES NORMES JURÍDIQUES
1. La interpretació de la llei.
1.1. El subjecte i l'objecte de la interpretació.
1.2. Els mitjans i els criteris d'interpretació.
1.3. Les classes d'interpretació.
2. L'aplicació de la llei un cop interpretada.
2.1. L'equitat com a criteri de moderació.
2.2. La integració de la llei.
2.2.1. L'analogia legis.
2.2.2. Els principis generals que informen l'ordenament jurídic de
Catalunya.
2.2.3. La tradició jurídica catalana.
2.2.4. Les remissions.
LLIÇÓ 5. L?EFICÀCIA DE LA LLEI
1. Els tipus d'eficàcia. El principi de llibertat civil.
2. L'evitació de l'aplicació.
2.1. La ignorància de la llei i l'error de dret.
2.2. El frau a la llei.
2.3. L'exclusió voluntària de la llei aplicable.
3. La infracció de la norma. L'acte contra llei.
LLIÇÓ 6. LA PERSONALITAT CIVIL
1. Els seus components.
1.1. La capacitat jurídica.
1.2. La capacitat d'obrar. La seva graduabilitat i els criteris d'atribució; les seves
restriccions.
2. El poder de disposició.
2.1. Els seus components.
2.2. Les limitacions al poder de disposició.
3. Les prohibicions.
LLIÇÓ 7. LA PERSONA FÍSICA
1. L'adquisició de la personalitat. Els seus requisits.
1.1. El nasciturus.
1.2. El no concebut.
2. L'extinció de la personalitat.
2.1. La mort i la declaració de mort.
2.2. La commoriència.
3. La prova del començament i de la fi de la personalitat.
4. La identificació de la persona: el nom.
5. L?estat civil i la condició civil de la persona
5.1. Concepte i tipus
5.2. Els títols d?adquisició i legitimació. La possessió d?estat
6. El Registre Civil
6.1. Concepte i estructura
6.2. Fets inscriptibles
6.2. Els assentaments registrals i la seva eficàcia
6.3. La concordància entre el Registre i la realitat
7. El domicili, la residència i el parador
LLIÇÓ 8. ELS DRETS DE LA PERSONALITAT
1. El seu concepte i els seus caràcters.
2. Les classes.
2.1. En l'esfera material: la vida, la integritat, la llibertat.
2.2. En l'esfera no material:
2.2.1. L'honor, la intimitat i la imatge.
2.2.2. La protecció de dades de carácter personal
LLIÇÓ 9. L?EDAT
1. La majoritat: la plenitud de la capacitat d'obrar.
2. La minoritat. La capacitat natural
2.1. Capacitat i incapacitat d'obrar.
2.2. El dret d'audiència.
3. La situació del menor d'edat emancipat.
3.1. L'emancipació i les seves causes.
3.2. Els seus efectes.
4. La situació del menor d'edat de vida independent.
LLIÇÓ 10. LA INCAPACITACIÓ
1. La incapacitació en benefici de l'incapacitat.
1.1. Concepte i fonaments.
1.2. La declaració judicial.
1.3. Els efectes de la declaració d'incapacitació. Incapacitació plena i
incapacitació limitada.
2. La incapacitació en benefici de tercers. La prodigalitat.
LLIÇÓ 11. ELS CRITERIS PERSONALS D?APLICACIÓ DE LES NORMES
1. La nacionalitat. Concepte.
2. La nacionalitat espanyola.
2.1. La condició d'espanyol d'origen.
2.2. L'adquisició de la nacionalitat.
2.3. La consolidació de la nacionalitat per possessió d'estat.
2.4. La conservació, la pèrdua i la recuperació de la nacionalitat.
2.5. La prova de la nacionalitat.
3. El veïnatge civil.
3.1. Concepte i terminologia.
3.2. L'adquisició, la conservació, la pèrdua i la recuperació del veïnatge civil.
3.3. La prova del veïnatge civil.
LLIÇÓ 12. L?ABSÈNCIA
1. L'absència. Les tres situacions de l'absència.
2. La defensa del desaparegut: els seus efectes. La seva cessació.
3. L'absència declarada. Situació d'absència i declaració d'absència.
3.1. La situació patrimonial i personal de l'absent.
3.2. El representant de l'absent. Designació, facultats i remuneració.
3.3. La fi de l'absència declarada.
4. La declaració de mort.
4.1. Els seus requisits.
4.2. El seu efecte: l'equiparació a la mort.
LLIÇÓ 13. LA PERSONA JURÍDICA
1. El concepte de persona jurídica.
2. Els components de la persona jurídica.
2.1. L'entitat.
2.2. L'atribució de la personalitat. Criteris.
3. Les classes de persona jurídica.
3.1. Les persones jurídiques de dret privat.
3.1.1. Distinció segons l'entitat: personal o patrimonial.
3.1.2. Distinció segons la finalitat: l'interès públic o l'interès privat.
3.2. Les persones jurídiques de dret públic.
4. La personalitat civil de les persones jurídiques. El seu caràcter limitat.
4.1. La nacionalitat.
4.2. El domicili.
4.3. La responsabilitat.
4.4. L'extinció.
LLIÇÓ 14. LES ASSOCIACIONS
1. La regulació actual de les associacions.
2. Els requisits de constitució.
3. El règim jurídic.
4. La publicitat.
5. El règim de responsabilitat patrimonial.
LLIÇÓ 15. LES FUNDACIONS
1. Concepte i finalitats
2. La constitució de la fundació.
2.1. La carta fundacional.
2.2. La dotació.
2.3. Els estatuts.
2.4. L?adquisició de la personalitat jurídica.
3. L?estructura i el règim de la fundació: organització i funcionament
4. Règimen econòmic: El patrimoni i la seva gestió.
5. El control de la Generalitat: el Protectorat.
LLIÇÓ 16. ELS BÉNS
1. El concepte jurídic de bé. La distinció entre cosa i bé.
2. La classificació dels béns: criteris de distinció i règim jurídic.
2.1. De domini públic i de propietat privada.
2.2. Mobles i immobles.
2.3. Corporals i incorporals.
2.4. Consumibles, no consumibles i deteriorables.
2.5. Fungibles i no fungibles.
2.6. Divisibles i indivisibles.
3. El concepte de bé corporal.
3.1. Bé simple i bé compost.
3.2. Les parts integrants.
3.3. Les pertinences. Els accessoris.
4. Els fruits. Les seves classes.
5. Les despeses en els béns. El doble criteri de distinció.
5.1. Despeses necessòries, útils i sumptuàries.
5.2. Despeses ordinàries i extraordinàries.
LLIÇÓ 17. LES UNIVERSALITATS
1. Concepte i classes d'universalitats.
2. Consideració especial del patrimoni.
2.1. El patrimoni general de la persona. Les seves funcions.
2.2. Els patrimonis especials. La seva formació.
2.3. El patrimoni protegit de les persones amb discapacitat.
2.4. Els mecanismes de cohesió, de manteniment i d'expansió del patrimoni.
2.5. L'administració del patrimoni.
LLIÇÓ 18. LA RELACIÓ JURÍDICA SUBJECTIVA
1. Concepte de relació jurídica subjectiva
2. El dret subjectiu, la potestat i les facultats
3. L?expectativa de dret
4. L?exercici de les situacions jurídiques subjectives.
4.1. La bona fe
4.2. Els actes propis
4.3. L?abús de dret
LLIÇÓ 19. EL TEMPS
1. El còmput del temps
2. Efectes jurídics del temps
2.1. Prescripció extintiva
2.2. Caducitat
2.3. Altres efectes
LLIÇÓ 20. EL NEGOCI JURÍDIC
1. Concepte i presentació
2. Classificació dels negocis jurídics
3. Els elements essencials del negoci jurídic:
3.1. El consentiment
3.1.1. L?acte de declaració
3.1.2. Voluntat declarada i voluntat interna
3.1.3. Declaració no feta seriosament
3.1.4. La perfecció de la declaració
3.1.5. Vicis: violència o intimidació, l?error vici i el dol
3.2. L?objecte
3.3. La causa
3.3.1. Concepte i classes
3.3.2. La causa del negoci, de l?obligació i de la tradició
3.3.3. Negoci indirecte, negoci simulat i negoci fiduciari
3.3.4. Vicis: inexistència i il.licitut
3.4. La forma
3.4.1. El principi de libertat de forma
3.4.2. Classes i efectes
3.4.3. Reproducció
4. Els elements accidentals del negoci jurídic
4.1. La condició. Concepte i classes.
4.2. El termini. Concepte i classes.
4.3. El mode
5. La ineficàcia del negoci jurídic
5.1. La nul.litat
5.2. L?anul.labilitat
5.3. La rescissió
LLIÇÓ 21. LA REPRESENTACIÓ
1. El seu concepte.
2. Les seves fonts: la llei i la voluntat.
3. La representació voluntària.
3.1. El negoci d'apoderament. El poder. La possibilitat de nomenament de substitut.
3.2. El negoci representatiu. La "contemplatio domini".
3.2.1. L'interès del representat i l'interès del representant.
3.2.2. La capacitat d'obrar de l'apoderat.
3.2.3. La intervenció del poderdant en el negoci representatiu.
3.3. La representació ineficaç: la ratificació.
3.4. L'extinció del poder i la subsistència dels seus efectes.
4. L'anomenada representació indirecta.
LLIÇÓ 22. EL CONTRACTE
1. Qüestions generals.
1.1. El concepte de contracte.
1.2. La seva eficàcia (vinculant i específica).
1.3. La capacitat dels contractants.
1.4. L?objecte del contracte.
2. La perfecció del contracte. El consentiment.
2.1. Els tractes preliminars.
2.1.1. La seva configuració.
2.1.2. La responsabilitat per la seva ruptura.
2.2. L'oferta.
2.2.1. El seu contingut.
2.2.2. La seva eficàcia.
2.2.3. La seva durada. La vinculació de l'oferent.
2.3. L'acceptació.
2.3.1. El seu contingut.
2.3.2. La seva eficàcia.
3. L?autonomia de la voluntat i els seus límits.
3.1. La llibertat de contractar. El contracte forçós.
3.2. El contingut normatiu del contracte: voluntari i legal.
3.3. La fixació unilateral del contingut voluntari.
3.3.1. El contracte d?adhesió.
3.3.2. Les condicions generals del contracte.
3.4. L?autocontractació.
4. El precontracte.
4.1. Concepte. La seva construcció jurídica.
4.2. El seu contingut i efectes.
4.3. Les seves classes.
LLIÇÓ 23. LA INTERPRETACIÓ I LA INTEGRACIÓ DEL CONTRACTE
1. Principis generals. Interpretació, integració i qualificació del contracte.
2. L'objecte de la interpretació.
3. Els criteris d'interpretació.
4. Els mitjans d'interpretació.
5. La integració del contracte.
LLIÇÓ 24. LA TIPICITAT CONTRACTUAL
1. Les dades legals per a la identificació del tipus contractual.
1.1. La causa.
1.2. La naturalesa de la cosa.
1.3. L?activitat.
2. Les classes de tipicitat.
2.1. Tipicitat legislativa directa i tipicitat per remissió.
2.2. Tipicitat completa i incompleta.
2.3. La tipicitat contractual negativa.
3. L'atipicitat. L'alteració del tipus legal.
LLIÇÓ 25. L?ÀMBIT SUBJECTIU DE L?EFICÀCIA DEL CONTRACTE
1. El concepte de "part" contractual.
1.1. La relativitat.
1.2. La qualificació d'una de les parts com a "consumidor" o "usuari".
1.2.1. Aspectes generals de la protecció del consumidor.
1.2.2. L'àmbit de la protecció del consumidor.
1.2.2.1. La formació de la voluntat contractual.
1.2.2.2. Les clàusules contractuals. Les condicions generals.
1.2.2.3. Les altres mesures de protecció.
1.2.3. La responsabilitat per danys.
2. La consideració del "tercer" en el contracte.
2.1. El contracte en nom de tercer.
2.2. L'estipulació en favor de tercer.
2.3. El contracte sobre acte de tercer.
2.4. El contracte en favor de persona a designar.
2.5. El contracte en dany de tercer.
LLIÇÓ 26. LA MODIFICACIÓ, CESSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
1. La modificació del contracte per excessiva onerositat.
2. La cessió del contracte.
2.1. La posició de "part contractual" com a objecte del tràfic.
2.2. El negoci transmissiu: la seva configuració.
3. El subcontracte.
4. L'extinció del contracte.
4.1 El dissens
4.2. El desistiment unilateral del contracte.
4.2.1. La seva justificació.
4.2.2. Els casos de desistiment.
4.3. La rescissió per lesió en el dret civil de Catalunya.
4.3.1. El seu fonament i la seva admissió.
4.3.2. El seu règim jurídic.
___________

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A7
A9
B1
38 76 114
Resolució de problemes, exercicis
A1
A7
A9
B1
B4
C3
14 7 21
Atenció personalitzada
A1
A7
A9
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
A1
C3
2 2 4
Proves objectives de tipus test
A1
C3
1 1 2
Proves pràctiques
A1
C3
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre totes els dubtes que tinguin els alumnes sobre el programa de l’assignatura.
En principi, sempre serà dins l'horari establert i prèvia petició per correu electrònic a la adreça: ana.gimenez@urv.cat

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre totes els dubtes que tinguin els alumnes sobre el programa de l’assignatura. En principi, sempre serà dins l'horari establert i prèvia petició per correu electrònic a la adreça: ana.gimenez@urv.cat, gemma.caballe@urv.cat, i anna.roig@urv.cat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
C3
-Contingut: Lliçons 1 al 15

- Tipus de proba: test

- Dia: el que es comunicarà en el "pla de treball"

- Requeriments: no és permet l'ajut de cap mena de documentació (manuals, textos legals,...).
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Proves objectives de tipus test
A1
C3
-Contingut: Llicons 16-26

- Tipus de proba: test

- Dia: el que es comunicarà en el "pla de treball"

- Requeriments: no és permet l'ajut de cap mena de documentació (manuals, textos legals,...).
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Proves pràctiques
A1
C3
Contingut: tot el programa de l'assignatura

- Tipus de prova: ressolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar a partir de les preguntes plantejadas

- Dia: el que es comunicarà en el "Pla de Treball"

- Requeriments: és permet l'us del programa de l'assignatura i dels textos legals, pero no es permet cap mena d'altre documentació com manuals, apunts,...
- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i es requereix un resultat mínim de 3 punts per fer la mitja amb la resta de proves.

- El resultat final d'aquesta prova és d'un terç del total de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, l'alumne ha de superar l'examen que s'estructurarà de la següent manera:

- Contingut: tot el temari

- Tipus de prova: a) teòrica: preguntes test, i b) pràctica: resolució d'un supòsit pràctic.

- Es puntuarà sobre 10

- La part teòrica representa 2/3 parts de la nota final

- La part pràctica representa 1/3 part de la nota final

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica


Es recomanen les darreres edicions dels manuals següents:

Esther Arroyo i Amayuelas, Esteve Bosch Capdevila , Josep Ferrer i Riba , M. Esperança Ginebra Molins , Albert Lamarca i Marquès, Susana Navas Navarro , Jordi Ribot i Igualada , Antoni Vaquer Aloy: DRET CIVIL I. Part general i dret de la persona, Barcelona, Ed. Atelier, 2013  

Manuel ALBALADEJO:  Derecho Civil , t. 1, Barcelona, Ed. José María Bosch

Ferran BADOSA COLL (coordinador): Manual de Dret Civil Català, Madrid-Barcelona, Marcial Pons.

Luis DÍEZ-PICAZO y Antonio GULLÓN: Sistema de Derecho Civil, vol. I. Madrid, Ed. Tecnos.

José Luis LACRUZ BERDEJO (i altres):  Elementos de Derecho Civil , t. 1, Ed. Dykinson.

Carlos LASARTE: Principios de Derecho Civil, t. 1, Madrid-Barcelona, Marcial Pons.

Carmen GETE-ALonso: Derecho de la persona vigente en Catalunya, Ed. Tirant Lo Blanch

Isaac Ravetllat Ballesté: Derecho de la Persona, Ed. Bosch

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES/15214106

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA/15214101

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA DEL DRET/15214003
DRET ROMÀ/15214002
HABILITATS DEL JURISTA/15214001
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS/15214005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent