DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA Codi 16914020
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
MORENO URPI, ALEXANDRE
Adreça electrònica alexandre.moreno@urv.cat
Professors/es
MORENO URPI, ALEXANDRE
Web
Descripció general L'assignatura Institucions de Dret de la Unió Europea té caràcter presencial i segueix un sistema d'avaluació continuada. El contingut d’aquesta assignatura s’estructura en cinc blocs clarament diferenciats. El primer bloc constitueix una aproximació general al procés de construcció europea que es materialitza amb la creació de les Comunitats Europees i que amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa s’ha vist transformat amb la constitució de la Unió Europea que substitueix la Comunitat Europea. A continuació, s’analitza el marc institucional de la Unió Europea amb l’estudi de les característiques formals de les seves principals institucions i les funcions que tenen atribuïdes. El tercer, quart i cinquè blocs es dediquen a l’anàlisi de l’ordenament jurídic de la Unió Europea amb l’estudi del sistema de fonts, de l’aplicació de les normes de la Unió, de les relacions entre l’ordenament jurídic de l'UE i els ordenaments jurídics dels Estats membres, així com dels mecanismes de control que s’han previst per garantir la seva aplicació uniforme.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat espanyola amb els valors de la comunitat internacional
 A2 Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B5 Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
Bloc I. Aproximació al procés d'Unió Europea LLIÇÓ 1.- EL PROCÈS DE CONSTRUCCIÓ EUROPEA. La creació de les Comunitats Europees. Aspectes generals de l'evolució posterior. La creació de la Unió Europea. Els objectius de la Unió Europea. L’estructura organitzativa. Els membres de la Unió Europea. La naturalesa jurídica de la Unió Europea.

LLIÇÓ 2.- LES COMPETÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA. El sistema d'atribució de competències. La distribució de competències entre els Estats membres i la Unió Europea. L'exercici de les competències de la Unió Europea.

LLIÇÓ 3.- LA LLIURE CIRCULACIÓ DELS FACTORS PRODUCTIUS A LA UNIÓ EUROPEA. Concepte de lliure circulació. Principis i mètodes per a la realització de les llibertats de circulació. La lliure circulació de mercaderies. La lliure circulació de persones. La lliure circulació de treballadors. El dret d’establiment. La lliure prestació de serveis. La lliure circulació de capitals.

LLIÇÓ 4.- LES POLÍTIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA. Plantejament general. Les polítiques exclusives. Les polítiques compartides. Les accions de coordinació, de recolzament i de complement de l’acció dels Estats membres. La coordinació de les polítiques econòmiques i d’ocupació. La Política Exterior i de Seguretat Comuna.
Bloc II. L'estructura organitzativa de la Unió Europea LLIÇÓ 5.- EL PARLAMENT EUROPEU. Composició. Organització i funcionament: especial referència als grups polítics i l'estatut dels parlamentaris. Les competències del Parlament Europeu.

LLIÇÓ 6.- EL CONSELL EUROPEU. Naturalesa. Composició i funcionament. Funcions.

LLIÇÓ 7.- LA COMISSIÓ. Composició. Organització i funcionament. Les competències de la Comissió.

LLIÇÓ 8.- EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA. Composició. Organització i funcionament: especial referència al Comitè de Representants Permanents. Les competències del Consell.

LLIÇÓ 9.- EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA. Característiques generals. El Tribunal de Justícia: composició, organització i funcionament, competències i procediment. El Tribunal General: naturalesa, composició, funcionament i competències. Els Tribunals especialitzats: característiques generals i caracterització del Tribunal de la Funció Pública.

LLIÇÓ 10.- EL BANC CENTRAL EUROPEU, EL TRIBUNAL DE COMPTES I ELS ORGANS DE LA UNIÓ EUROPEA. El Banc Central Europeu. El Tribunal de comptes. Els òrgans previstos als tractats. Els òrgans creats per les institucions.
Bloc III. L'ordenament jurídic de la Unió Europea LLIÇÓ 11.- CARACTERITZACIÓ DE L'ORDENAMENT JURÍDIC. L'autonomia de l'ordenament jurídic de la Unió Europea. El sistema de fonts. La jerarquia normativa.

LLIÇÓ 12.- EL DRET ORIGINARI. Els Tractats constitutius. Característiques. L'àmbit d'aplicació territorial i temporal. La revisió dels Tractats constitutius.

LLIÇÓ 13.- EL DRET DERIVAT. Els actes jurídics obligatoris previstos en l'article 288 del TFUE: la directiva, el reglament i la decisió. La classificació dels actes jurídics. Els actes jurídics no obligatoris previstos a l’art. 288 del TFUE. Els actes atípics. Els actes PESC.

LLIÇÓ 14.- EL PROCEDIMENT DE CREACIÓ DELS ACTES JURÍDICS DE DRET DERIVAT. L'elaboració de la proposta per part de la Comissió. El paper dels parlaments nacionals i dels lobbies. El procediment legislatiu ordinari. Els procediments legislatius especials. El procediment d’adopció dels actes PESC.

LLIÇÓ 15.- ELS ACORDS INTERNACIONALS CELEBRATS EN EL MARC DE LES RELACIONS EXTERIORS DE LA UNIÓ EUROPEA. Idees prèvies. La competència de la Unió Europea per concloure Tractats internacionals: la interpretació jurisprudencial. El procediment de celebració de tractats. Tipologia.

LLIÇÓ 16.- ELS PRINCIPIS GENERALS. Idees generals: l'elaboració de la jurisprudència del TJUE. Els principis generals aplicables: els principis comuns als ordenaments jurídics dels Estats membres, els principis propis de l'ordenament jurídic de la Unió Europea i els principis de Dret internacional públic. Els principis generals relatius a la protecció dels drets fonamentals de la persona humana.
Bloc IV. L'aplicació del Dret de la Unió Europea LLIÇÓ 17.- LES RELACIONS ENTRE L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ORDENAMENTS JURÍDICS INTERNS. L'aplicació del Dret de la Unió Europea: idees generals. L'aplicabilitat immediata del Dret de la Unió Europea.

LLIÇÓ 18.- EL PRINCIPI D'EFECTE DIRECTE. Concepte. Condicions. L'efecte directe de les disposicions dels Tractats constitutius, del dret derivat i dels acords internacionals.

LLIÇÓ 19.- EL PRINCIPI DE PRIMACIA. Concepte i fonament. Abast del principi de primacia. El principi de primacia i les Constitucions dels Estats membres.

LLIÇÓ 20.- L'APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA PELS ÒRGANS DELS ESTATS MEMBRES. El principi de cooperació lleial. Els principis d'autonomia institucional i procedimental. L'execució normativa i administrativa. La responsabilitat dels Estats membres.
Bloc V. El control de l'aplicació del Dret de la Unió Europea LLIÇÓ 21.- EL CONTROL DE L'APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA PER LA COMISSIÓ. Atribucions de la Comissió. Modalitats de control: a) sobre els Estats membres; b) sobre els agents econòmics. Les sancions per l'incompliment del Dret de la Unió Europea.

LLIÇÓ 22.- EL CONTROL DE L'APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (I). El recurs d’anul·lació: a) actes susceptibles d'ésser anul·lats; b) supòsits; c) legitimació activa; d) efectes. L'excepció d’il·legalitat. El recurs per omissió: a) supòsits; b) legitimació activa i passiva; c) efectes.

LLIÇÓ 23.- EL CONTROL DE L'APLICACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (II). El recurs per incompliment: a) legitimació activa i passiva; b) actes susceptibles d'ésser impugnats; c) exoneració de la responsabilitat per incompliment; d) efectes. El recurs per responsabilitat extracontractual: a) supòsits; b) legitimació activa i passiva; c) efectes.

LLIÇÓ 24.- LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL. Naturalesa. Normes susceptibles de reenviament prejudicial. Objecte del reenviament. Condicions que han de complir els òrgans jurisdiccionals per plantejar una qüestió prejudicial. Efectes.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Pràctiques a través de TIC
A1
A2
B5
C2
C3
8 60 68
Sessió Magistral
A1
A2
40 0 40
Atenció personalitzada
A1
A2
B2
B5
C2
C3
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
2 36 38
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries A la primera sessió del curs es presenta l'assignatura i s'organitza una activitat per visualitzar el grau de coneixement que els alumnes tenen del procés de construcció europea, posant-ho en relació amb els resultats d'aprenetatge del curs.
Pràctiques a través de TIC Durant el curs es publicaran 2 activitats pràctiques al campus virtual de la URV.
Una d'aquestes activitats es resoldran en equip i l'altra de manera individual en els terminis establerts i seran objecte de resolució definitiva a l'aula.
La presentació de l'exercici en el termini establert i l'assistència a les sessions presencials de preparació i correcció de les dues pràctiques es condició indispensable per a la seva avaluació.
Sessió Magistral Durant el període lectiu del curs dedicat als crèdits reservats a les sessions magistrals s'explicaran els continguts de les lliçons del programa de l'assignatura.
Atenció personalitzada Els alumnes es podran dirigir al professor a través de les eines de comunicació del campus virtual (taulells de dubtes) per resoldre dubtes sobre els continguts i organització de l'assignatura i de l'atenció personalitzada fixats als horaris de visita establerts al taulell d'informació del Departament de Dret Públic per resoldre qualsevol altra qüestió.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes podran resoldre qualsevol qüestió sobre l'assignatura a través del correu electrònic de la URV, les eines de comunicació del campus virtual de la URV creades amb aquest objectiu (com per exemple, el fòrum de dubtes sobre l'assignatura) i de les consultes al despatx del professor en el marc de l'horari d'atenció a l'alumne publicat al taulell d'informació del Departament de Dret Públic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A1
A2
B5
C2
C3
Durant el curs es realitzaran dues activitats pràctiques.
Per a que els dos casos pràctics amb pes a la qualificació final puguin ser objecte d'avaluació caldrà que els alumnes lliurin la proposta de resolució de les activitats pràctiques en el termini establert i assisteixin a les sessions presencials de preparació i resolució del cas d'aquestes pràctiques.
En aquestes activitats es treballaran el contingut de la totalitat del temari.
Es valorarà:
- L'expressió escrita
- La interacció entre els membres del grup en els treballs en equip
- La comprensió del problema plantejat
- La resolució de la qüestió plantejada
- La reflexió personal fonamentada
- La capacitat de síntesi
- La participació activa a la sessió de resolució del cas.
La mitjana de les qualificacions de les dues pràctiques avaluables suposarà el 50% de la qualificació final de l'assignatura.
Proves objectives de tipus test
A1
A2
Es realitzarà una prova objectiva de coneixements on s'avaluaran els blocs II, III, IV i V.
Els blocs II i V s'avaluaran amb la resolució d'un test de 10 preguntes i la qualificació obtinguda suposarà un 50% del total del pes de la prova.
Els blocs III i IV s'avaluaran a través de la resolució d'un segon test de 10 preguntes i la qualificació obtinguda suposarà un 50% del total del pes de la prova.
En el cas que la qualificació resultant de les dues proves no obtingui la qualificació mínima de 3,5 punts, les proves computaran a la qualificació final amb zero punts.
La qualificació mitjana resultant d'aquest conjunt de proves suposarà el 50% de la qualificació final de l'assignatura.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no hagin superat la primera convocatòria del sistema d'avaluació continua, hauran de realitzar una prova que avaluarà només els continguts tractats a l'activitat avaluativa no superada amb un mínim de cinc punts. En el cas que la mitjana de les qualificacions de les pràctiques a través de les TIC sigui inferior a cinc punts, caldrà que l'alumne resolgui un cas pràctic a l'aula per a la segona convocatòria.

Durant el curs es podran organitzar activitats extres de caràcter voluntari, que complementaran de manera positiva la qualificació final obtinguda a la part pràctica en el cas que s'acrediti el seu aprofitament, tot i que en el cas que una persona hagi obtingut un 0 de la part teòrica no se li tindran en compte els punts obtinguts amb les activitats extres.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica

- MANGAS MARTÍN, Araceli i LIÑÁN NOGUERAS, Diego J.: Instituciones y derecho de la Unión Europea, 9na. ed. Tecnos, Madrid, 2016.

- SÁNCHEZ Victor M. (dir.): Derecho de la Unión Europea, 4a. ed., Huygens editorial, Barcelona, 2017.

- SÁNCHEZ Victor M. (dir.): Dret de la Unió Europea, 4a. ed., Huygens editorial, Barcelona, 2017.

- MANGAS MARTÍN, Araceli: Tratado de la Unión Europea, Tratado de funcionamiento y otros actos básicos de la Unión Europea, 22na. ed., Bibilioteca de textos legales, Técnos, Madrid, 2018.

Complementària

- ABELLÁN, Victoria i VILÀ, Blanca (Dirs.), OLESTI, Andreu (coord.): Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 6na. ed., Ariel, Barcelona, 2011.

- Alcaide Fernández, Joaquin i Casado Raigon, Rafael (coords.): Curso de Derecho de la Unión Europea, 2na. ed., Técnos, Madrid, 2014.

- Bou Franc, Valentín: Introducción al derecho de la Unió Europea, Cívitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2014.

- Díez Moreno, Fernando: Manual de derecho de la Unión Europea, 5 ed., Cívitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009.

- Aldecoa Luzárraga, Francisco: La Europa que viene: el Tratado de Lisboa:[versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea], 2ª ed, Marcial Pons, Madrid, 2010.

-Martín y Pérez de Nanclares, José y Urrea, Mariola: Tratado de Lisboa. Textos consolidados del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Marcial Pons i Real Instituto Elcano, 2na. ed., 2010

OBRES NO ACTUALITZADES AMB EL TRACTAT DE LISBOA

- ABELLÁN, Victoria; PIÑOL, Joan Lluis i VILÀ, Blanca (Dirs.): Prácticas de Derecho Comunitario Europeo, 2na. ed., Técnos, Madrid, 2003.

- ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, M. P.; GONZÁLEZ VEGA, J. i FERNANDEZ PÉREZ, B.: Introducción al derecho de la Unión Europea, 2na. ed., Eurolex, Madrid, 1999.

- BERNAD, Maximiliano; SALINAS, Sergio i TIRADO, Carmen: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Realizaciones, Informes y Ediciones Europa, Zaragoza, 2003.

- BOULOUIS, Jean: Droit institutionnel de l'Union Européenne, Montchrestien, 6na. ed., París, 1997.

- CARTOU, Louis: L'Union Européenne, 5na. ed., Precis Dalloz, París, 2004.

- CONSTANTINESCO, V.; JACQUE, J.P.; KOVAR, R. i SIMON, D. (Dirs.): Traité instituant la CEE. Commentaire article par article, Economica, París, 1992.

- CONSTANTINESCO, V.; KOVAR, R. i SIMON, D. (Dirs.): Traité sur l'Union Européenne. Commentaire article par article, Economica, París, 1995.

- CONSTANTINESCO, V.; KOVAR, R. i SIMON, D. (Dirs.): Traités d'Amsterdam et de Nice : commentaire article par article, Economica, París, 2007.

- GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. i MUÑOZ MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho Comunitario (Estudio sistemático desde el Derecho español), Toms I, II i III, Civitas, Madrid, 1986.

- HUESA VINAIXA, Rosario (coord.): Instituciones de Derecho Comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

- LÓPEZ ESCUDERO, Manuel i MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José: Derecho Comunitario Material, McGraw-Hill, Madrid, 2000.

- ISAAC, Guy (versió espanyola per G.-L. Ramos Ruano): Manual de Derecho Comunitario General, 5na. ed. espanyola, Ariel, Barcelona, 2000.

- LINDE PANIAGUA, Enrique (coord.): Políticas comunitarias, Colex, Madrid, 2001.

- LOUIS, Jean-Victor: El ordenamiento jurídico comunitario, 5na. ed., Comisión de las Comunidades Europeas, Colección Perspectivas Europeas, Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburg, 1995.

- MANGAS MARTÍN, Araceli: Derecho comunitario europeo y derecho español, 2na. ed., Técnos, Madrid, 1987.

- MENGOZZI, Paolo (traducció per Javier Fernández Pons): Derecho Comunitario y de la Unión Europea, Técnos, Madrid, 2000.

- RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos.; LIÑÁN NOGUERAS, Diego J. (Dirs.): El derecho comunitario europeo y su aplicación judicial, Cívitas, Madrid, 1993.

- TRUYOL Y SERRA, Antonio: La integración europea. Análisis históricoinstitucional con textos y documentos. I Génesis y desarrollo de la Comunidad Europea (1951-1979), Tecnos, Madrid, 1999.

- VV.AA. Commentaire Megret. Le Droit de la Communauté Européenne, 16 volums, Editions de l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA/15214219


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC/15214103
CIÈNCIA POLÍTICA/15214009
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS/15214005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent