DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) DRET INTERNACIONAL PÚBLIC Codi 16914101
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Obligatòria Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
Adreça electrònica santiagojose.castella@urv.cat
adria.calvet@urv.cat
Professors/es
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
CALVET CASAJUANA, ADRIÀ
Web
Descripció general L’assignatura proposa una comprensió de la societat internacional contemporània, que per donar compliments a les seves necessitats com a grup social, ha generat un ordenament jurídic propi, el Dret internacional públic. Ordenament que analitzarem des de la triple aproximació: a) el anàlisis de les fonts formal de creació de normes internacionals; b) la determinació dels ens que tenen subjectivitat jurídica en el mateix (Estats i Organitzacions internacionals principalment); c) i es mecanismes d’aplicació de les normes i de reacció davant els incompliments.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament normatiu intern i l’internacional
 A5 Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
1. La Societat Internacional i el Dret Internacional.
1. La Societat Internacional i el Dret Internacional. La Societat internacional i les relacions internacionals. Posició de l'Estat en la Societat i en les relacions internacionals. Concepte de Dret Internacional Públic. Evolució històrica de la Societat Internacional i formació del Dret Internacional Públic: a) La pau de Westfalia i la formació del sistema d'Estats moderns; b) La revolució francesa i el Congrés de Viena; c) La Primera Guerra Mundial i la creació de la Societat de Nacions; d) La Segona Guerra Mundial i la Conferència de San Francesc.
2. Estructura i Principis de la Societat Internacional Contemporània. 2. Estructura i Principis de la Societat Internacional Contemporània. Característiques específiques de la Societat internacional contemporània. El procés de formació de les Organitzacions internacionals: universalisme i regionalisme. L'Organització de les Nacions Unides: La Carta de les Nacions Unides; els membres; els òrgans principals; els òrgans subsidiaris; i els organismes especialitzats. Les funcions actuals del Dret Internacional contemporani. Els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides. La Declaració sobre els principis de Dret Internacional referents a les relacions d'amistat i la cooperació entre els Estats de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides.
3. Fonts i normes del Dret Internacional Públic. 3. Fonts i normes del Dret Internacional Públic. Rellevància del consentiment de l'Estat. El procés de creació de normes jurídiques internacionals. Els procediments de creació de les normes jurídiques internacionals. L'article 38 de l'Estatut del Tribunal Internacional de Justícia. La codificació i el desenvolupament progressiu del Dret Internacional. Estructura del sistema jurídic internacional. Universalisme i relativisme en Dret Internacional. La qüestió de la jerarquia de les normes de Dret Internacional i les normes de ius cogens
4. Tractats Internacionals. Concepte i classes. 4. Tractats Internacionals. Concepte i classes. La Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats de 23 de maig de 1969. Els tractats conclosos entre Estats i Organitzacions internacionals: la Convenció de Viena de 21 de març de 1986. Fases en la conclusió dels tractats. La capacitat per concloure tractats. La manifestació del consentiment. Les reserves. Dipòsit i registre de tractats. La interpretació de tractats. L’aplicació de Tractats en el temps , l’espai, en relació als Estats part I tercers, els efectes amb altres tractats.. Esmena i modificació dels tractats. Nul•litat, terminació i suspensió.

5. Conclusió i Aplicació de Tractats en l’ordenament jurídic espanyol.

5. Conclusió i Aplicació de Tractats en l’ordenament jurídic espanyol. Òrgans competents per a la conclusió dels Tractats. El procediment de conclusió. La participació de les Comunitats Autònomes en la Conclusió de tractats. L’aplicació dels tractats en el Dret espanyol.
6. El costum internacional.
6. El costum internacional. Concepte: Elements dels costum: la pràctica i la opinio iuris. Classes de costums i efectes jurídics. Funció del costum en el sistema jurídic internacional. Interacció entre el costum i el tractat.
7. Altres fons: Principis Generals, Actes Unilaterals i Resolucions d'Organitzacions Internacionals. 7. Altres fons: Principis Generals, Actes Unilaterals i Resolucions OI. Els principis generals del dret: diferents accepcions i funcions que compleixen. Els mitjans auxiliars: la jurisprudència internacional i la doctrina científica. Els actes unilaterals: Concepte i classificació. Funció i efectes dels actes unilaterals. Les resolucions de les Organitzacions internacionals en la formació de les normes jurídiques internacionals.
8. Atribució de la Subjectivitat Internacional.
8. Atribució de la Subjectivitat Internacional. Personalitat jurídica internacional: concepte. Criteris de determinació de la personalitat jurídica: reconeixement i principi d'efectivitat. Tipologia dels subjectes de Dret Internacional. Subjectivitat jurídica internacional d'altres ens no estatals: a). Subjectivitat internacional dels pobles; b) Reconeixement dels bel•ligerants i insurrectes; consideració dels moviments d'alliberament nacional; c) La qüestió de la subjectivitat internacional de l'individu, les empreses transnacionals i les organitzacions no governamentals.
9. L’Estat com a subjecte de Dret Internacional. 9. L’Estat com a subjecte de Dret Internacional. Concepte jurídic internacional de l'Estat. Els elements constitutius de l'Estat. Concepte jurídic internacional de la sobirania. La immunitat de l'Estat. El reconeixement d'Estats. El reconeixement de governs. Substitució en l'exercici de la sobirania territorial dels Estats: lla successió d'Estats. Òrgans estatals per a les relacions internacionals a) Els Òrgans estatals de caràcter central; b) Les missions diplomàtiques; c) Les oficines consulars; d) La diplomàcia ad hoc: missions especials.
10. Competències Internacionals de l’Estat 10. Competències Internacionals de l’Estat. Les competències estatals: concepte i delimitació. Competència territorial dels Estats i els seus límits: Els espais marítims i l'espai aeri. Competència personal dels Estats i els seus límits: Nacionalitat i estrangeria, i el Dret Internacional dels Drets Humans.
11. Organitzacions Internacionals. 11. Organitzacions Internacionals. Concepte de les Organitzacions internacionals. Característiques. La personalitat jurídica internacional de les Organitzacions internacionals. La posició dels Estats a les Organitzacions internacionals i l'estatut de membre. Tipologia de les Organitzacions internacionals. Òrgans per a les relacions de les Organitzacions internacionals. El dret de les Organitzacions internacionals. Aspectes general.
12. Aplicació espontània del Dret internacional. 12. Aplicació espontània del Dret internacional. La recepció del Dret Internacional pels ordenaments interns. Relacions entre el Dret Internacional i els drets interns: diverses posicions doctrinals. L'aplicació del Dret Internacional pels òrgans de l'Estat. Referència a l'ordenament jurídic espanyol.
13. Responsabilitat internacional. 13. Responsabilitat internacional. Concepte de responsabilitat internacional. La codificació de les normes que regeixen la responsabilitat internacional. Origen de la responsabilitat internacional: l'acte il•lícit internacional i la responsabilitat derivada d'actes no prohibits pel Dret Internacional. La responsabilitat internacional de subjectes no estatals.
14. Mitjans d’arranjament pacífic i Protecció diplomàtica. 14. Mitjans d’arranjament pacífic i Protecció diplomàtica. Concepte, funció i condicions per a l'exercici de la protecció diplomàtica. Principis generals sobre l'arranjament pacífic de controvèrsies. Mitjans polítics de solució de controvèrsies. Mitjans jurisdiccionals d'arranjament pacífic de controvèrsies.
15. Seguiment, control i aplicació forçosa del Dret Internacional. 15. Seguiment, control i aplicació forçosa del Dret Internacional. Funció del control Internacional. El mecanismes de seguiment i control de l’aplicació del Dret Internacional. Contramesures i represàlies. Procediments institucionalitzats d’aplicació forçosa del Dret internacional.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
1 3 4
Seminaris
A2
A5
B3
C3
37.25 18.75 56
Sessió Magistral
A2
A5
50 0 50
Treballs
A5
B3
10 0 10
Atenció personalitzada
A5
B3
2 3 5
 
Proves orals
A2
A5
B3
C3
1 74 75
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Explicació del funcionament de l'assignatura i presentació del programa.
Seminaris Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional.
Sessió Magistral 15 unitats docents explicades en 4 hores de classe magistral cadasquna. Avaluació final amb exàmen oral de tres preguntes d'un fitxer. Equival al 60% de la nota final.
Treballs Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldrà al 40% (20% + 20%) de la nota final.
Atenció personalitzada Tutories per resoldre dubtes i ampliar continguts

Atenció personalitzada
Descripció
Els i les alumnes faran tres tutories obligatòries per presentar tractat internacional i organització internacional escollida, bibliografia i documentació de referència, i conclusions finals.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A2
A5
B3
C3
Assistencia activa a tutories preparatories dels treballs 10% de la nota final
Treballs
A5
B3
2 Treballs tutoritzats d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Proves orals
A2
A5
B3
C3
Resposta i explicació de dos o tres subtemes aleatoriament escollits d'un fitxer de preguntes relatiu a la totalitat del programa 60% de la nota final
Altres  

Assistencia opcional a activitats organitzades o recoimanades per l'Área de coneixement

Fins a un 10% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria s'avaluarà d'igual manera que la primera convocatoria: Examèn Oral (60% nota final), Treballs (30%), i tutories i activitats opcionals (10%)


Fonts d'informació

Bàsica REMIRO BROTÓNS, A.; RIQUELME CORTADO, R., DÍEZ-HOCHLEITNER, J.; ORIHUELA CALATAYUD, E.; PÉREZ-PRAT D, Derecho Internacional, 1a ed, tirant lo blanc, València, 2007
Diez de Velasco, M. (ed), , Instituciones de Derecho Internacional Público, tom I, , 16 ed., Tecnos, Madrid, 2007
Abellan Honrubia, V. (Dir.),, Pràcticas de Derecho Internacional Público, 3 ed. , J. M. Bosch, Barcelona, 2005,
Torres Ugena, Nila, Textos normativos de derecho internacional público, 11 ed., Civitas, Madrid, 2008
CARRILLO SALCEDO, JUAN ANTONIO, EL DERECHO INTERNACIONAL EN PERSPECTIVA HISTORICA, , Tecnos, Madrid, 1990
Curso de Derecho Internacional Público, GONZALEZ CAMPOS, JULIO D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS I. y SAENZ DE SANTA MARIA, PAZ ANDRES, 3 ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2003
CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y ORGANIZACIONES INTERNACI ONALES , PASTOR RIDRUEJO, J.A., , 12 ed., TECNOS, Madrid, 2008
Lecciones de Derecho Internacional Público, RODRIGUEZ CARRION, A., 6 ed., Tecnos, Madrid, 2006
Derecho internacional público parte general, MARIÑO MENENDEZ, Fernando, 4 ed., Trotta, Madrid, 2005,
Historia del Derecho Internacional Público, TRUYOL Y SERRA, Antonio, , Tecnos, Madrid, 1998

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent