IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) PUBLIC INTERNATIONAL LAW Code 16914101
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
8 Compulsory First 2Q
Language
Català
Department Dret Públic
Coordinator
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
E-mail santiagojose.castella@urv.cat
adria.calvet@urv.cat
Lecturers
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
CALVET CASAJUANA, ADRIÀ
Web
General description L’assignatura proposa una comprensió de la societat internacional contemporània, que per donar compliments a les seves necessitats com a grup social, ha generat un ordenament jurídic propi, el Dret internacional públic. Ordenament que analitzarem des de la triple aproximació: a) el anàlisis de les fonts formal de creació de normes internacionals; b) la determinació dels ens que tenen subjectivitat jurídica en el mateix (Estats i Organitzacions internacionals principalment); c) i es mecanismes d’aplicació de les normes i de reacció davant els incompliments.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 The use of legal principles and fundamental values as working instruments for interpreting the legal code
 A2 Identification, interpretation and use of internal, European, international and comparative legal sources
 A5 Selection of important non-legal information to be used in a legal context
Type B Code Competences Transversal
 B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Be able to manage information and knowledge

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 General
 A2 Understand how international regulations come about, and how domestic and international codes interact
 A5 Understand the main features of contemporary globalized society and the tensions that arise when regulations are applied
Type B Code Learning outcomes
 B3 Identify needs for improvement in complex situations and contexts
 B6 General
Type C Code Learning outcomes
 C3 Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and using information.

Contents
Topic Sub-topic
1. La Societat Internacional i el Dret Internacional.
1. La Societat Internacional i el Dret Internacional. La Societat internacional i les relacions internacionals. Posició de l'Estat en la Societat i en les relacions internacionals. Concepte de Dret Internacional Públic. Evolució històrica de la Societat Internacional i formació del Dret Internacional Públic: a) La pau de Westfalia i la formació del sistema d'Estats moderns; b) La revolució francesa i el Congrés de Viena; c) La Primera Guerra Mundial i la creació de la Societat de Nacions; d) La Segona Guerra Mundial i la Conferència de San Francesc.
2. Estructura i Principis de la Societat Internacional Contemporània. 2. Estructura i Principis de la Societat Internacional Contemporània. Característiques específiques de la Societat internacional contemporània. El procés de formació de les Organitzacions internacionals: universalisme i regionalisme. L'Organització de les Nacions Unides: La Carta de les Nacions Unides; els membres; els òrgans principals; els òrgans subsidiaris; i els organismes especialitzats. Les funcions actuals del Dret Internacional contemporani. Els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides. La Declaració sobre els principis de Dret Internacional referents a les relacions d'amistat i la cooperació entre els Estats de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides.
3. Fonts i normes del Dret Internacional Públic. 3. Fonts i normes del Dret Internacional Públic. Rellevància del consentiment de l'Estat. El procés de creació de normes jurídiques internacionals. Els procediments de creació de les normes jurídiques internacionals. L'article 38 de l'Estatut del Tribunal Internacional de Justícia. La codificació i el desenvolupament progressiu del Dret Internacional. Estructura del sistema jurídic internacional. Universalisme i relativisme en Dret Internacional. La qüestió de la jerarquia de les normes de Dret Internacional i les normes de ius cogens
4. Tractats Internacionals. Concepte i classes. 4. Tractats Internacionals. Concepte i classes. La Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats de 23 de maig de 1969. Els tractats conclosos entre Estats i Organitzacions internacionals: la Convenció de Viena de 21 de març de 1986. Fases en la conclusió dels tractats. La capacitat per concloure tractats. La manifestació del consentiment. Les reserves. Dipòsit i registre de tractats. La interpretació de tractats. L’aplicació de Tractats en el temps , l’espai, en relació als Estats part I tercers, els efectes amb altres tractats.. Esmena i modificació dels tractats. Nul•litat, terminació i suspensió.

5. Conclusió i Aplicació de Tractats en l’ordenament jurídic espanyol.

5. Conclusió i Aplicació de Tractats en l’ordenament jurídic espanyol. Òrgans competents per a la conclusió dels Tractats. El procediment de conclusió. La participació de les Comunitats Autònomes en la Conclusió de tractats. L’aplicació dels tractats en el Dret espanyol.
6. El costum internacional.
6. El costum internacional. Concepte: Elements dels costum: la pràctica i la opinio iuris. Classes de costums i efectes jurídics. Funció del costum en el sistema jurídic internacional. Interacció entre el costum i el tractat.
7. Altres fons: Principis Generals, Actes Unilaterals i Resolucions d'Organitzacions Internacionals. 7. Altres fons: Principis Generals, Actes Unilaterals i Resolucions OI. Els principis generals del dret: diferents accepcions i funcions que compleixen. Els mitjans auxiliars: la jurisprudència internacional i la doctrina científica. Els actes unilaterals: Concepte i classificació. Funció i efectes dels actes unilaterals. Les resolucions de les Organitzacions internacionals en la formació de les normes jurídiques internacionals.
8. Atribució de la Subjectivitat Internacional.
8. Atribució de la Subjectivitat Internacional. Personalitat jurídica internacional: concepte. Criteris de determinació de la personalitat jurídica: reconeixement i principi d'efectivitat. Tipologia dels subjectes de Dret Internacional. Subjectivitat jurídica internacional d'altres ens no estatals: a). Subjectivitat internacional dels pobles; b) Reconeixement dels bel•ligerants i insurrectes; consideració dels moviments d'alliberament nacional; c) La qüestió de la subjectivitat internacional de l'individu, les empreses transnacionals i les organitzacions no governamentals.
9. L’Estat com a subjecte de Dret Internacional. 9. L’Estat com a subjecte de Dret Internacional. Concepte jurídic internacional de l'Estat. Els elements constitutius de l'Estat. Concepte jurídic internacional de la sobirania. La immunitat de l'Estat. El reconeixement d'Estats. El reconeixement de governs. Substitució en l'exercici de la sobirania territorial dels Estats: lla successió d'Estats. Òrgans estatals per a les relacions internacionals a) Els Òrgans estatals de caràcter central; b) Les missions diplomàtiques; c) Les oficines consulars; d) La diplomàcia ad hoc: missions especials.
10. Competències Internacionals de l’Estat 10. Competències Internacionals de l’Estat. Les competències estatals: concepte i delimitació. Competència territorial dels Estats i els seus límits: Els espais marítims i l'espai aeri. Competència personal dels Estats i els seus límits: Nacionalitat i estrangeria, i el Dret Internacional dels Drets Humans.
11. Organitzacions Internacionals. 11. Organitzacions Internacionals. Concepte de les Organitzacions internacionals. Característiques. La personalitat jurídica internacional de les Organitzacions internacionals. La posició dels Estats a les Organitzacions internacionals i l'estatut de membre. Tipologia de les Organitzacions internacionals. Òrgans per a les relacions de les Organitzacions internacionals. El dret de les Organitzacions internacionals. Aspectes general.
12. Aplicació espontània del Dret internacional. 12. Aplicació espontània del Dret internacional. La recepció del Dret Internacional pels ordenaments interns. Relacions entre el Dret Internacional i els drets interns: diverses posicions doctrinals. L'aplicació del Dret Internacional pels òrgans de l'Estat. Referència a l'ordenament jurídic espanyol.
13. Responsabilitat internacional. 13. Responsabilitat internacional. Concepte de responsabilitat internacional. La codificació de les normes que regeixen la responsabilitat internacional. Origen de la responsabilitat internacional: l'acte il•lícit internacional i la responsabilitat derivada d'actes no prohibits pel Dret Internacional. La responsabilitat internacional de subjectes no estatals.
14. Mitjans d’arranjament pacífic i Protecció diplomàtica. 14. Mitjans d’arranjament pacífic i Protecció diplomàtica. Concepte, funció i condicions per a l'exercici de la protecció diplomàtica. Principis generals sobre l'arranjament pacífic de controvèrsies. Mitjans polítics de solució de controvèrsies. Mitjans jurisdiccionals d'arranjament pacífic de controvèrsies.
15. Seguiment, control i aplicació forçosa del Dret Internacional. 15. Seguiment, control i aplicació forçosa del Dret Internacional. Funció del control Internacional. El mecanismes de seguiment i control de l’aplicació del Dret Internacional. Contramesures i represàlies. Procediments institucionalitzats d’aplicació forçosa del Dret internacional.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A5
1 3 4
Seminars
A2
A5
B3
C3
37.25 18.75 56
Lecture
A2
A5
50 0 50
Assignments
A5
B3
10 0 10
Personal tuition
A5
B3
2 3 5
 
Oral tests
A2
A5
B3
C3
1 74 75
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities
Explicació del funcionament de l'assignatura i presentació del programa.
Seminars Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional.
Lecture 15 unitats docents explicades en 4 hores de classe magistral cadasquna. Avaluació final amb exàmen oral de tres preguntes d'un fitxer. Equival al 60% de la nota final.
Assignments Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldrà al 40% (20% + 20%) de la nota final.
Personal tuition Tutories per resoldre dubtes i ampliar continguts

Personalized attention
Description
Els i les alumnes faran tres tutories obligatòries per presentar tractat internacional i organització internacional escollida, bibliografia i documentació de referència, i conclusions finals.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
A2
A5
B3
C3
Assistencia activa a tutories preparatories dels treballs 10% de la nota final
Assignments
A5
B3
2 Treballs tutoritzats d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Oral tests
A2
A5
B3
C3
Resposta i explicació de dos o tres subtemes aleatoriament escollits d'un fitxer de preguntes relatiu a la totalitat del programa 60% de la nota final
Others  

Assistencia opcional a activitats organitzades o recoimanades per l'Área de coneixement

Fins a un 10% de la nota final
 
Other comments and second call

La segona convocatòria s'avaluarà d'igual manera que la primera convocatoria: Examèn Oral (60% nota final), Treballs (30%), i tutories i activitats opcionals (10%)


Sources of information

Basic REMIRO BROTÓNS, A.; RIQUELME CORTADO, R., DÍEZ-HOCHLEITNER, J.; ORIHUELA CALATAYUD, E.; PÉREZ-PRAT D, Derecho Internacional, 1a ed, tirant lo blanc, València, 2007
Diez de Velasco, M. (ed), , Instituciones de Derecho Internacional Público, tom I, , 16 ed., Tecnos, Madrid, 2007
Abellan Honrubia, V. (Dir.),, Pràcticas de Derecho Internacional Público, 3 ed. , J. M. Bosch, Barcelona, 2005,
Torres Ugena, Nila, Textos normativos de derecho internacional público, 11 ed., Civitas, Madrid, 2008
CARRILLO SALCEDO, JUAN ANTONIO, EL DERECHO INTERNACIONAL EN PERSPECTIVA HISTORICA, , Tecnos, Madrid, 1990
Curso de Derecho Internacional Público, GONZALEZ CAMPOS, JULIO D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS I. y SAENZ DE SANTA MARIA, PAZ ANDRES, 3 ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2003
CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y ORGANIZACIONES INTERNACI ONALES , PASTOR RIDRUEJO, J.A., , 12 ed., TECNOS, Madrid, 2008
Lecciones de Derecho Internacional Público, RODRIGUEZ CARRION, A., 6 ed., Tecnos, Madrid, 2006
Derecho internacional público parte general, MARIÑO MENENDEZ, Fernando, 4 ed., Trotta, Madrid, 2005,
Historia del Derecho Internacional Público, TRUYOL Y SERRA, Antonio, , Tecnos, Madrid, 1998

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.