DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET INTERNACIONAL PÚBLIC Codi 16914101
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Obligatòria Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Adreça electrònica antoni.pigrau@urv.cat
gastonalejandro.medici@urv.cat
Professors/es
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
MÉDICI , GASTÓN ALEJANDRO
Web
Descripció general L’assignatura proposa una comprensió de la societat internacional contemporània, que per donar compliments a les seves necessitats com a grup social, ha generat un ordenament jurídic propi, el Dret internacional públic. Ordenament que analitzarem des de la triple aproximació: a) el anàlisis de les fonts formal de creació de normes internacionals; b) la determinació dels ens que tenen subjectivitat jurídica en el mateix (Estats i Organitzacions internacionals principalment); c) i es mecanismes d’aplicació de les normes i de reacció davant els incompliments.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament normatiu intern i l’internacional
 A5 Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
1. La Societat Internacional i el Dret Internacional.
1. La Societat internacional i les relacions internacionals. Posició de l'Estat en la Societat i en les relacions internacionals. Concepte de Dret Internacional Públic. Evolució històrica de la Societat Internacional i formació del Dret Internacional Públic: a) La pau de Westfalia i la formació del sistema d'Estats moderns; b) La revolució francesa i el Congrés de Viena; c) La Primera Guerra Mundial i la creació de la Societat de Nacions; d) La Segona Guerra Mundial i la Conferència de San Francesc.
2. Estructura i Principis de la Societat Internacional Contemporània. 2. Característiques específiques de la Societat internacional contemporània. El procés de formació de les Organitzacions internacionals: universalisme i regionalisme. L'Organització de les Nacions Unides: La Carta de les Nacions Unides; els membres; els òrgans principals; els òrgans subsidiaris; i els organismes especialitzats. Les funcions actuals del Dret Internacional contemporani. Els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides. La Declaració sobre els principis de Dret Internacional referents a les relacions d'amistat i la cooperació entre els Estats de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides.
3. Fonts i normes del Dret Internacional Públic. 3. Rellevància del consentiment de l'Estat. El procés de creació de normes jurídiques internacionals. Els procediments de creació de les normes jurídiques internacionals. L'article 38 de l'Estatut del Tribunal Internacional de Justícia. La codificació i el desenvolupament progressiu del Dret Internacional. Estructura del sistema jurídic internacional. Universalisme i relativisme en Dret Internacional. La qüestió de la jerarquia de les normes de Dret Internacional i les normes de ius cogens
4. Tractats Internacionals. 4. Concepte i classes de tractats internacionals. La Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats de 23 de maig de 1969. Els tractats conclosos entre Estats i Organitzacions internacionals: la Convenció de Viena de 21 de març de 1986. Fases en la conclusió dels tractats. La capacitat per concloure tractats. La manifestació del consentiment. Les reserves. Dipòsit i registre de tractats. La interpretació de tractats. L’aplicació de Tractats en el temps , l’espai, en relació als Estats part I tercers, els efectes amb altres tractats.. Esmena i modificació dels tractats. Nul•litat, terminació i suspensió.
5. Conclusió i Aplicació de Tractats en l’ordenament jurídic espanyol. 5. Òrgans competents per a la conclusió dels Tractats. El procediment de conclusió. La participació de les Comunitats Autònomes en la Conclusió de tractats. L’aplicació dels tractats en el Dret espanyol.
6. El costum internacional. 6. Concepte del costum. Elements dels costum: la pràctica i la opinio iuris. Classes de costums i efectes jurídics. Funció del costum en el sistema jurídic internacional. Interacció entre el costum i el tractat.
7. Altres fons: Principis Generals, Actes Unilaterals i Resolucions d'Organitzacions Internacionals. 7. Els principis generals del dret: diferents accepcions i funcions que compleixen. Els mitjans auxiliars: la jurisprudència internacional i la doctrina científica. Els actes unilaterals: Concepte i classificació. Funció i efectes dels actes unilaterals. Les resolucions de les Organitzacions internacionals en la formació de les normes jurídiques internacionals.
8. Atribució de la Subjectivitat Internacional.
8. Personalitat jurídica internacional: concepte. Criteris de determinació de la personalitat jurídica: reconeixement i principi d'efectivitat. Tipologia dels subjectes de Dret Internacional. Subjectivitat jurídica internacional d'altres ens no estatals: a). Subjectivitat internacional dels pobles; b) Reconeixement dels bel•ligerants i insurrectes; consideració dels moviments d'alliberament nacional; c) La qüestió de la subjectivitat internacional de l'individu, les empreses transnacionals i les organitzacions no governamentals.
9. L’Estat com a subjecte de Dret Internacional. 9. Concepte jurídic internacional de l'Estat. Els elements constitutius de l'Estat. Concepte jurídic internacional de la sobirania. La immunitat de l'Estat. El reconeixement d'Estats. El reconeixement de governs. Substitució en l'exercici de la sobirania territorial dels Estats: lla successió d'Estats. Òrgans estatals per a les relacions internacionals a) Els Òrgans estatals de caràcter central; b) Les missions diplomàtiques; c) Les oficines consulars; d) La diplomàcia ad hoc: missions especials.
10. Competències de l’Estat d'acord amb el Dret Internacional 10. Les competències estatals: concepte i delimitació. Competència territorial dels Estats i els seus límits. Els espais marítims,. L'espai aeri. Competència personal dels Estats i els seus límits: Nacionalitat i estrangeria. El Dret Internacional dels Drets Humans.
11. Organitzacions Internacionals. 11. Concepte i característiques de les Organitzacions internacionals. La personalitat jurídica internacional de les Organitzacions internacionals. L'estatut de membre d'una organització internacional. Tipologia de les Organitzacions internacionals. Òrgans per a les relacions de les Organitzacions internacionals. El dret de les Organitzacions internacionals. Aspectes general.
12. Aplicació espontània del Dret internacional. 12. La recepció del Dret Internacional pels ordenaments interns. Relacions entre el Dret Internacional i els drets interns: diverses posicions doctrinals. L'aplicació del Dret Internacional pels òrgans de l'Estat. Referència a l'ordenament jurídic espanyol.
13. Responsabilitat internacional. 13. Concepte de responsabilitat internacional. La codificació de les normes que regeixen la responsabilitat internacional. Origen de la responsabilitat internacional: l'acte il•lícit internacional i la responsabilitat derivada d'actes no prohibits pel Dret Internacional. La responsabilitat internacional de subjectes no estatals.
14. Protecció diplomàtica i mitjans d’arranjament pacífic de controvèrsies. 14. Concepte, funció i condicions per a l'exercici de la protecció diplomàtica. Principis generals sobre l'arranjament pacífic de controvèrsies. Mitjans polítics de solució de controvèrsies. Mitjans jurisdiccionals d'arranjament pacífic de controvèrsies.
15. Seguiment, control i aplicació forçosa del Dret Internacional. 15. Funció del control Internacional. El mecanismes de seguiment i control de l’aplicació del Dret Internacional. Contramesures i represàlies. Procediments institucionalitzats d’aplicació forçosa del Dret internacional.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
2 2 4
Sessió Magistral
A2
A5
50 50 100
Atenció personalitzada
A5
B3
2 3 5
Treballs
A5
B3
20 40 60
 
Proves orals
A2
B3
C3
15 15 30
Proves objectives de tipus test
A2
A5
B3
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Explicació del funcionament de l'assignatura i presentació del programa.
Sessió Magistral Unitats docents explicades en format de classe magistral. Avaluació amb una prova tipus test i un examen oral.
Es recomana haver consultat abans de cada sessió el tema corresponent d'algun dels Manuals recomanats.
Atenció personalitzada Tutories per resoldre dubtes i ampliar continguts.
Treballs Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol. Cal haver-lo llegit abans d'iniciar la tutorització.
Estudi i debat a classe de textos jurídics i casos concrets, amb petites aportacions escrites dels estudiants. És obligatori haver llegit abans de cada sessió els textos i casos que es debatran.

Atenció personalitzada
Descripció
Els i les alumnes faran tres tutories obligatòries per presentar tractat internacional i organització internacional escollida, bibliografia i documentació de referència, i conclusions finals.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol. Estudi i debat a classe de textos jurídics i casos concrets, amb petites aportacions escrites dels estudiants. Possibilitat seminari concentrat en un dia i mig, amb lliurament petit assaig. 30% de la nota final
Proves orals
A2
B3
C3
Prova oral equivalent al 50% de la nota final i amb contingut dels temes 8 a 15.
En aquesta prova caldrà obtenir una qualificació mínima de 4. En cas contrari no es farà mitjana amb les altres qualificacions.
50%
Proves objectives de tipus test
A2
A5
B3
Prova text relativa als temes 1 al 7 del Programa. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els estudiants que tinguin l'assignatura suspesa podran fer, en segona convocatòria, un examen final oral de les parts suspeses, corresponents a la prova tipus test i a la prova oral. La qualificació de l'examen es ponderarà, sempre que sigui igual o superior a 4, amb les qualificacions prèviament aprovades d'acord amb el criteri establert per a la primera convocatòria.

En el cas que no s'hagi aprovat la part dels treballs en primera convocatòria, no es tindrà en compte aquesta qualificació als efectes de la ponderació abans indicada. Si l'examen oral compren tota l'assignatura valdrà el 100% de l qualificació. Si es refereix només a una de les parts la ponderació serà del 50% per a cada part, la qualificació aprovada en primera convocatòria i la resultant de l'examen oral en segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica PASTOR RIDRUEJO, J.A.,, CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 21 ed., TECNOS, Madrid, 2017
MARIÑO MENENDEZ, Fernando , Derecho internacional público parte general , 4 ed. , Trotta, Madrid, 2005
RODRIGUEZ CARRION, A, Lecciones de Derecho Internacional Público, 6 ed. , Tecnos, Madrid, 2006
TRUYOL Y SERRA, Antonio , Historia del Derecho Internacional Público, 1a, Tecnos, Madrid, 1998
CARRILLO SALCEDO, JUAN ANTONIO, EL DERECHO INTERNACIONAL EN PERSPECTIVA HISTORICA, 1 ed, Tecnos, Madrid, 1991
Torres Ugena, Nila, Derecho internacional público : instrumentos normativos, 2ed., Tirant lo Blanch, València, 2017
Abellan Honrubia, V. (Dir.),, Pràcticas de Derecho Internacional Público, 3 ed. , J. M. Bosch, Barcelona, 2005,
Diez de Velasco, M. (ed), , Instituciones de Derecho Internacional Público, tom I, , 18 ed., Tecnos, Madrid, 2013
Cesáreo Gutiérrez Espada y María José Cervell Hortal, El Derecho internacional en la encrucijada : curso general de derecho internacional público, 3 ed, trotta, Madrid, 2012
GONZALEZ CAMPOS, JULIO D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS I. y SAENZ DE SANTA MARIA, PAZ ANDRES , Curso de Derecho Internacional Público, 4a, Thomson-Civitas, Madrid, 2008
vvaa, Legislación básica de derecho internacional público, -, Madrid : Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 201
Andrés Sáenz de Santa María, Paz, Derecho internacional público : textos y materiales, -, Cizur Menor (Navarra) : Thomson reuters Civitas, 2
Casanovas y La Rosa, Oriol,, Compendio de derecho internacional público, -, Madrid : Tecnos, 2017

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent