DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA Codi 16914102
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
JARIA MANZANO, JORDI
Adreça electrònica jordi.jaria@urv.cat
Professors/es
JARIA MANZANO, JORDI
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Genèric
 DRET-A2 Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics espanyols
 DRET-A7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1. Catalunya com a comunitat política i el seu marc constitucional: evolució històrica i. L’organització política i l’autogovern de Catalunya fins al 1714
ii. La pervivència i evolució de la identitat política catalana sense correlat institucional (1714-1931)
iii. La Segona República
iv. El procés constituent i estatuent (1977-1979)
v. L'Estatut de 2006
2. Els fonaments de l'autogovern de Catalunya i. La forma territorial de l’Estat
ii. Catalunya com a nacionalitat i el dret a l’autonomia
iii. L'Estatut d'autonomia com a norma institucional bàsica de la Generalitat
iv. Els drets històrics i els símbols
v. La ciutadania autonòmica, els drets estatutaris i els principis rectors
vi. El regim juridicolingüístic
3. El sistema institucional de la Generalitat i. El Parlament de Catalunya
ii. El President de la Generalitat i el Govern
iii. Les altres institucions de la Generalitat
iv. El Poder Judicial a Catalunya
v. L'organització territorial i el règim local a Catalunya
4. Les competències de la Generalitat i. Concepte de competència i tipus
ii. El sistema constitucional de distribució de competències: Constitució i Estatut d'Autonomia
iii. La modificació extraestatutària de les competències
iv. Les competències de la Generalitat
5. La projecció externa de la Generalitat: l'Estat, la Unió Europea, l'acció exterior i. Les relacions de col·laboració entre l'Estat i la Generalitat: auxili, coordinació i cooperació
ii. Las participació de Catalunya en els òrgans de l'Estat
iii. Autonomia i Unió Europea
iv. L'acció exterior de la Generalitat
6. Els conflictes entre l'Estat i les comunitats autònomes i. Els conflictes de competències
ii. El recurs d'inconstitucionalitat de caràcter competencial
iii. La impugnació per part del Govern de l'Estat de les disposicions i resolucions de les comunitats autònomes
7. El finançament de la Generalitat i. El finançament de les comunitats autònomes: qüestions generals
ii. La regulació del sistema de finançament de la Generalitat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
DRET-A2
2 2 4
Sessió Magistral
DRET-A2
50 0 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
DRET-A1
DRET-A2
36 40 76
Atenció personalitzada
DRET-A2
4 0 4
 
Proves pràctiques
DRET-A2
C5
4 4 8
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A2
2 2 4
Proves de desenvolupament
DRET-A1
DRET-A2
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts, les metodologies, les activitats del curs i el sistema d'avaluació, així com dels objectius que es persegueixen.
Sessió Magistral Explicació a classe dels continguts de l'assignatura i comentari dels materials i fonts d'informació pertinents per al seguiment de la matèria.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament i resolució de supòsits de fet pràctics en relació amb els continguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada Durant el curs, es realitzaran les tutories pertinents.

Atenció personalitzada
Descripció
Consulta i seguiment sobre aspectes del programa.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
DRET-A2
C5
Durant el curs es realitzará una prova avaluativa de caràcter pràctic, consistent en preguntes sobre un supòsit de fet determinat en què serà necessari aplicar els coneixements apresos en la part teòrica. 25%
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A2
Al final dels primers tres blocs temàtics de l'assignatura es realitza un exercici consistent en cinc qüestions curtes que l'estudiant ha de respondre. 25%
Proves de desenvolupament
DRET-A1
DRET-A2
Es realitza una prova de desenvolupament on l'estudiant ha de demostrar l'assimilació dels continguts de l'assignatura en relació amb les competències l'adquisició de les quals ha d'acreditar. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en tres proves (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves de l'avaluació continuada.

La segona convocatòria consistirà en una prova global de recuperació on hi haurà un exercici corresponent a cadascuna de les proves avaluatives realitzades durant l'avaluació continuada. Les proves no superades durant l'avaluació continuada s'han de recuperar en segona convocatòria. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les parts de la prova global de recuperació.


Fonts d'informació

Bàsica
Per preparar els continguts de l'assignatura podeu consultar les referències següents:

APARICIO, M. A. (dir.); Manual de Derecho Constitucional, Barcelona, Atelier, 2016 (3a. edició).

BARCELÓ SERRAMALERA, M. i VINTRÓ, J. (coord.); Dret Públic de Catalunya, Barcelona, CEDECS, 2011 (2a. edició).

CASTELLÀ ANDREU, J. M. (ed.); Derecho constitucional básico, Barcelona, Huygens, 2014.

RIDAO, J.; Curs de Dret Públic de Catalunya. Comentari a l'Estatut, Barcelona, Ariel (Grup62) - Escola d'Administració Pública (EAPC), 2012 (2a. edició).

A banda d'això, caldrà tenir en compte les referències normatives i jurisprudencials que s'aniran indicant durant el curs.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de superar en la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació, on hi haurà un exercici corresponent a cadascuna de les proves avaluatives realitzades durant el curs. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent