IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) BASIC ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND INSTITUTIONS Code 16914104
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second 1Q
Language
Català
Department Dret Públic
Coordinator
CASADO CASADO, LUCÍA
E-mail lucia.casado@urv.cat
Lecturers
CASADO CASADO, LUCÍA
Web
General description L’objectiu d’aquesta assignatura és oferir una visió general del concepte i les fonts del Dret administratiu, de l’administració pública i del règim jurídic aplicable a la relació juridicoadministrativa i a l’activitat juridicoadministrativa. Amb aquesta finalitat, s’estructura en cinc blocs temàtics. En el primer, s’analitzen l’origen històric del Dret administratiu i el concepte de Dret administratiu i d’administració pública a l’ordenament jurídic vigent. En el segon, les fonts del Dret administratiu, amb especial referència al reglament. En el tercer, la tipologia d’administracions públiques i els principis de l’organització administrativa. En el quart, el principi de legalitat i les potestats administratives, els privilegis de l’administració pública, amb especial referència a l’autotutela, i els subjectes de la relació juridicoadministrativa. En el cinquè, el concepte, la tipologia i el règim jurídic dels actes administratius i el procediment administratiu. I, en el sisè, les diferents Administracions Públiques, en particular.

Competences
Type A Code Competences Specific
 DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 DRET-A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 DRET-A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
 DRET-A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Type B Code Competences Transversal
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 DRET-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 DRET-A1 Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
 DRET-A7 Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat econòmica i social
 DRET-A9 Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques, públiques i privades
 DRET-A10 Genèric
 DRET-A11 Genèric
Type B Code Learning outcomes
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B4 Genèric
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce grammatically correct written texts

Contents
Topic Sub-topic
I. INTRODUCCIÓ

Tema 1.- Origen històric del Dret administratiu

Tema 2.- El concepte de Dret administratiu
I. INTRODUCCIÓ
Tema 1.- Origen històric del Dret administratiu.
L'antic règim. L'Estat de dret i la divisió de poders. L'Estat social i democràtic de dret i l'Administració pública. Models juridicoadministratius comparats.
Tema 2.- El concepte de Dret administratiu.
El Dret administratiu i l'Administració pública a l'ordenament jurídic vigent. De la fugida del Dret administratiu al neointervencionisme administratiu. Les tendències expansives d'allò administratiu.
II. LES FONTS DEL DRET ADMINISTRATIU

Tema 3.- La teoria general de l'ordenament jurídic-administratiu

Tema 4.- El reglament i les disposicions de caràcter general
II. LES FONTS DEL DRET ADMINISTRATIU
Tema 3.- La teoria general de l'ordenament jurídic.
La tipologia de les fonts juridicoadministratives. La Constitució com a norma jurídica fonamental. El Dret de la Unió Europea. Les Lleis i les normes amb força de llei. Els principis generals del Dret administratiu. El costum i el precedent administratius. La jurisprudència.
Tema 4.- El reglament i les disposicions de caràcter general.
La relació del reglament amb la Llei. Tipologia de reglaments. La potestat reglamentària: límits i controls. Legalitat i invalidesa. La inderogabilitat singular dels reglaments. La potestat reglamentària de les Administracions territorials: Estat, Comunitats Autònomes i ens locals. La potestat reglamentària de les Administracions no territorials.
III. L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Tema 5.- El Dret i l'organització administrativa

Tema 6.- Els principis de l'organització administrativa i la tipologia d'administracions públiques

III. L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Tema 5.- El Dret i l'organització administrativa.
El concepte d'Administració pública. La tipologia dels ens públics. La teoria de l'òrgan. Les classes d'òrgans.
Tema 6.- Els principis de l'organització administrativa.
El principi de competència: competència material i competència funcional. La irrenunciabilitat de les competències i les seves excepcions. El principi de jerarquia. El principi d'autonomia. Les grans opcions organitzatives: centralització i descentralització, concentració i desconcentració. El principis de col•laboració, coordinació i cooperació entre Administracions públiques.
IV. LA RELACIÓ JURÍDICOADMINISTRATIVA

Tema 7. L'Administració pública i la llei

Tema 8. L'Administració pública com a potentior personae

Tema 9. Els subjectes de la relació juridicoadministrativa
IV. LA RELACIÓ JURÍDICOADMINISTRATIVA
Tema 7. L'Administració pública i la llei.
El principi de legalitat. Les potestats administratives. Tipologia: potestats reglades i potestats discrecionals. La discrecionalitat administrativa: concepte, límits i control.
Tema 8. L'Administració pública com a potentior personae.
Els privilegis de l'Administració pública. L'Administració pública i els tribunals de justícia. EL principi d'autotutela administrativa: evolució i classes. El sistema de conflictes.
Tema 9. Els subjectes de la relació juridicoadministrativa.
L'Administració pública i la personalitat jurídica. Els drets dels ciutadans. El concepte d'administrat i d'interessat. Els drets subjectius. La participació en l'activitat administrativa.
V. L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA

Tema 10. L'acte administratiu

Tema 11. El procediment administratiu

Tema 12. La validesa dels actes administratius

Tema 13. L'eficàcia dels actes administratius

Tema 14. La coacció administrativa

V. L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA
Tema 10. L'acte administratiu
Concepte. els actes polítics o de govern. la tipologia dels actes administratius. Els elements dels actes i la motivació. La inactivitat de l'Administració. El silenci administratiu.
Tema 11. El procediment administratiu
Principi garantista. Règim jurídic. Fases del procediment. Els procediments especials.
Tema 12. La validesa dels actes administratius
La presumpció de legalitat. La validesa: nul•litat i anul•labilitat. Les irregularitats no invalidants. La convalidació, la conversió i la conservació dels actes.
Tema 13. L'eficàcia dels actes administratius
El principi d'eficàcia immediata. La notificació i la publicació. La retroactivitat. La suspensió.
Tema 14. La coacció administrativa
L'execució forçosa. La coacció directa. La via de fet.
VI. LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN PARTICULAR

Tema 15.- L'Administració de l'Estat

Tema 16.- La Generalitat de Catalunya

Tema 17.- L'Administració local

Tema 18.- El municipi

Tema 19.- Els ens supramunicipals

Tema 20.- L'Administració institucional o instrumental

Tema 21.- L'Administració consultiva i de control
Tema 15.- L'Administració de l'Estat.
La potestat organitzatòria estatal. L'Administració pública i el Govern. La tipologia dels òrgans: centrals i perifèrics.
Tema 16.- La Generalitat de Catalunya.
L'Administració de la Generalitat: organització i competències.
Tema 17.- L'Administració local.
Els orígens i l'evolució històrica. El plantejament constitucional i estatutari a Catalunya. La tipologia dels ens locals: obligatoris i no obligatoris.
Tema 18.- El municipi.
El municipi. Els elements del municipi: població, organització i territori. Els Ajuntaments i llurs competències. Els ens inframunicipals: Entitats locals descentralitzades i districtes. Els ens supramunicipals: mancomunitats i agrupacions forçoses, entitats metropolitanes. Els consorcis.
Tema 19.- Els ens supramunicipals.
La vegueria. El Consell de Vegueria: organització i competències. La província. Orígens, evolució i plantejament actual. La Diputació Provincial: organització i competències. La comarca. El Consell Comarcal: organització i competències.
Tema 20.- L'Administració institucional o instrumental.
El concepte i la topologia. L'Administració instrumental en l'àmbit estatal, autonòmic i local. Les corporacions de Dret públic.
Tema 21.- L'Administració consultiva i de control.
El Consell d'Estat: evolució històrica i règim jurídic. L'Administració consultiva a Catalunya: la Comissió Jurídica Assessora. L'assessorament jurídic de les Administracions locals. El control de les Administracions públiques: intern i extern.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
DRET-A7
2 0 2
Lecture
DRET-A7
DRET-A9
40 0 40
Problem solving, classroom exercises
DRET-A1
DRET-A9
C4
15 10 25
Case study
DRET-A1
DRET-A7
DRET-A9
C4
4 20 24
Assignments
DRET-A1
DRET-A7
DRET-A9
5 10 15
Personal tuition
A7
A9
6 0 6
 
Mixed tests
DRET-A1
DRET-A9
2 36 38
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura mitjançant classes magistrals (amb participació dels alumnes)
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura dins de l'horari de classe
Case study Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Assignments Treballs que realitza l'estudiant.
Personal tuition Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Personalized attention
Description
L'atenció personalitzada es realitzarà al despatx del/s professor/s de l'assignatura, dins de l'horari de tutories establert a l'inici del curs, del qual s'informarà als alumnes. En cas de dubtes sobre el contingut de l'assignatura, l'alumne es podrà dirigir al professor tant a través del correu electrònic com de manera presencial al seu despatx, dins de l'horari d'atenció fixat, per resoldre els dubtes plantejats.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Case study
DRET-A1
DRET-A7
DRET-A9
C4
Anàlisi i resolució d'un cas pràctic relacionat amb l'assignatura. Malgrat que durant el curs es realitzaran més supòsits pràctics, únicament s'avaluarà un d'ells. És requisit imprescindible per tal de poder avaluar aquest cas pràctic que l'alumne hagi assistit a un mínim del 80% de les classes pràctiques. 25%
Assignments
DRET-A1
DRET-A7
DRET-A9
Realització d'un treball en grup sobre un tema de la part VI de l'assignatura (temes 15 a 21). Amb aquesta finalitat, es constituiran 7 grups amb els alumnes matriculats a l'assignatura. Cada grup realitzarà un treball sobre un d'aquests temes, seguint les pautes prèviament fixades pel professor. No podrà haver dos grups que realitzin el treball sobre el mateix tema. Aquest treball s'haurà d'exposar oralment, seguint les pautes prèviament fixades pel professor.
25%
Mixed tests
DRET-A1
DRET-A9
Realització d'una prova final escrita de l'assignatura sobre els continguts de les parts I, II, III, IV i V de l'assignatura (temes 1 a 14). Aquesta prova constarà de preguntes curtes i preguntes de desenvolupament. 50%
Others  
 
Other comments and second call

L'Estatut de la URV i la normativa d'ordenació acadèmica disposen que l'avaluació dels ensenyaments es realitzarà de forma continuada.

Atès aquest sistema d'avaluació continuada, a la primera convocatòria, els alumnes hauran de realitzar una prova escrita mixta (examen final) que constarà de preguntes curtes i preguntes de desenvolupament (50% de la nota final); un treball en grup que s'haurà d'exposar oralment (25%); i un supòsit pràctic (25% de la nota final). Només podran substituir la nota del supòsit pràctic (25% de la nota final) mitjançant un cas pràctic el dia de l'examen final aquelles persones que, malgrat haver fet el cas pràctic, no hagin arribat al 5. En tot cas, per superar l'assignatura cal haver aprovat l'examen final (és a dir, haver obtingut 2.5 o més punts sobre 5 punts).

A la segona convocatòria, el sistema d'avaluació serà el mateix. El treball en grup (25%) no serà recuperable en aquesta convocatòria, si no s'ha realitzat el dia previst. Només podran substituir la nota del supòsit pràctic (25% de la nota final) mitjançant un cas pràctic el dia de l'examen final aquelles persones que, malgrat haver fet el cas pràctic, no hagin arribat al 5. La prova mixta (examen final) serà del mateix format que a la primera convocatòria (50% de la nota final) i caldrà aprovar-la (és a di cal obtenir 2.5 punts o més sobre 5) per superar l'assignatura.


Sources of information

Basic

AJA, E., ALBERTÍ, E., FONT, T., PADRÓS, X., y TORNOS, J., Manual de Dret Públic de Catalunya, darrera edició disponible, Institut d’Estudis Autonòmics-Marcial Pons, Barcelona-Madrid.

BERMEJO VERA, J. (dir. i coord.), Derecho Administrativo Básico. Parte General, darrera edició disponible, Aranzadi, Cizur Menor.

BOQUERA OLIVER, J. M., Derecho Administrativo I, darrera edició disponible, Civitas, Madrid.

COSCULLUELA MUNTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, darrera edició disponible, Civitas, Madrid.

ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo, darrera edició disponible, Marcial Pons, Madrid.

FUENTES GASÓ, J.R., GIFREU FONT, J. (dirs.), Tomo IX Esquemas de procedimiento administrativo, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Thomson-Civitas, Madrid.

GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, vols. I y II y III, darrera edició disponible, Tecnos, Madrid.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., Tratado de Derecho Administrativo, 8 vols., Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008.

MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 3 vols., darrera edició disponible, Iustel, Madrid.

PARADA VÁZQUEZ, J. R., Derecho Administrativo, vol. I (Parte General), vol. II (Organización y empleo público) y vol. III, darrera edició disponible, Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

PAREJO ALFONSO, L. y otros, Manual de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Ariel, Barcelona.

PAREJO ALFONSO, L., Derecho Administrativo. Instituciones generales: bases, fuentes, organización y sujetos, actividad y control, Ariel, Barcelona, 2003.

SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General, darrera edició disponible, Tecnos, Madrid.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo General, vols. I y II, darrera edició disponible, Iustel, Madrid.

TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., Derecho Administrativo. Parte General, darrera edició disponible, Atelier, Barcelona.

VILLAR PALASÍ, J. L. y VILLAR ESCURRA, J. L., Principios de Derecho Administrativo, vols. I, II y III, darrera edició disponible, Universidad Complutense, Madrid.

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
ADMINISTRATIVE ACTIVITY AND CONTROL OF THE PUBLIC ADMINISTRATIONS/15904110


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.