DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Codi 16914105
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
Adreça electrònica silvia.carmona@urv.cat
Professors/es
CARMONA GARIAS, SÍLVIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix una visió general del règim jurídic del control de l’activitat juridicoadministrativa i de les formes de l’activitat administrativa, així com del personal al servei de l'Administració. Amb aquesta finalitat, s’estructura en quatre blocs temàtics. En el primer, s’analitzen les classes de control de l’activitat administrativa (de legalitat i oportunitat) i es fa especial referència al règim jurídic dels recursos administratius. El segon es centra en l’anàlisi del control jurisdiccional de l’activitat juridicoadministrativa. El tercer examina les diferents formes de l’activitat administrativa (limitació, sancionadora, prestació, foment, planificació i arbitral). I el quart el règim jurídic del personal al servei de l'Administració Pública.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A7 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
I. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
Tema 1. El control de l'activitat administrativa (I)
Tema 2. El control de l'activitat administrativa (II)
I. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
Tema 1. El control de l'activitat administrativa (I).
Les classes de control: de legalitat i d'oportunitat. La revocació dels actes. La revisió d'ofici dels actes.
Tema 2. El control de l'activitat administrativa (II)
Els recursos administratius. El recurs de reposició. El recurs d'alçada. El recurs extraordinari de revisió.
II. LES FORMES DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
Tema 3. L’activitat de limitació
Tema 4. L’activitat sancionadora
Tema 5. L’activitat de prestació
Tema 6. L’activitat de foment
Tema 7. L’activitat de planificació
Tema 8. L’activitat arbitral
II. LES FORMES DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
Tema 3. L’activitat de limitació
El concepte de policia i d’intervenció administrativa. El règim jurídic de les autoritzacions administratives i llur tipologia. La delimitació de drets. Les limitacions a la propietat i a la iniciativa econòmica. Els deures i les prestacions forçoses. El neointervencionisme administratiu i l’activitat policial.
Tema 4. L’activitat sancionadora
El concepte i les característiques. Les classes de sancions. L’autotutela i les sancions administratives. Els principis del Dret administratiu sancionador. El procediment administratiu sancionador. L’execució de les sancions.
Tema 5. L’activitat de prestació
El concepte de servei públic i la doctrina del Dret comunitari. La crisi del concepte: del servei públic a la iniciativa econòmica pública. Les formes de gestió de serveis públic. El règim jurídic de la concessió. Les relacions entre concessionari i els usuaris. L’anomenat sector públic i l’activitat industrial de l’Administració.
Tema 6. L’activitat de foment
El concepte i la tipologia. La subvenció: concepte i classes. El control de les subvencions i la incidència del Dret comunitari.
Tema 7. L’activitat de planificació
El concepte i les classes de plans. L’Estat i les Comunitats Autònomes en els procediments de planificació. La planificació pública i la participació ciutadana. L’execució dels plans i el seu control. El planejament urbanístic a Catalunya.
Tema 8. L’activitat arbitral
El concepte d’intervenció arbitral de l’Administració. Les classes: arbitratge voluntari i arbitratge obligatori. El règim jurídic de les decisions arbitrals administratives.
III. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA

Tema 9. La jurisdicció contenciosa administrativa
Tema 10. El procés contenciós administratiu
III. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA

Tema 9. La jurisdicció contenciosa administrativa
L'evolució històrica i el plantejament constitucional. Els òrgans jurisdiccionals i llurs competències. La naturalesa, l'extensió i els límits de la jurisdicció.
Tema 10. El procés contenciós administratiu
Les parts. L'objecte. Les pretensions del procés. EL procediment en primera i única instància. L'abast i l'execució de la sentència. El sistema de recursos. Els procediments especials. La protecció jurisdiccional dels drets fonamentals. La via d'emparament ordinària.
IV. EL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ
Tema 11. El personal al servei de les Administracions Públiques
Tema 12. La funció pública
Tema 13. La relació funcionarial
IV. EL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ
Tema 11. El personal al servei de les Administracions Públiques.
El règim jurídic i els diferents models organitzatius. La distribució competencial en la matèria. La tipologia del personal al servei de l'Administració Pública.
Tema 12. La funció pública.
El concepte i les classes de funcionaris. Les plantilles orgàniques i els llocs de treball. La funció pública a les Comunitats Autònomes i a l'Administració local.
Tema 13. La relació funcionarial.
La selecció i l'ingrés. Les situacions administratives. La provisió dels llocs de treball. El règim estatutari dels funcionaris: drets i deures. El règim retributiu. Les incompatibilitats. La responsabilitat del funcionari. Funció pública i drets sindicals.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A9
A11
26 0 26
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
C4
7 4 11
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A10
C4
8 10 18
Atenció personalitzada
A1
A7
A9
A11
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
A10
1 12 13
Proves mixtes
A10
2 22 24
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura mitjançant classes magistrals (amb participació dels alumnes).
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura dins de l'horari de classe
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la qual ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es realitzarà al despatx del/s professor/s de l'assignatura, dins de l'horari de tutories establert a l'inici del curs, del qual s'informarà als alumnes. En cas de dubtes sobre el contingut de l'assignatura, l'alumne es podrà dirigir al professor tant a través del correu electrònic com de manera presencial al seu despatx, dins de l'horari d'atenció fixat, per resoldre els dubtes plantejats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A10
C4
Anàlisi i resolució d'un cas pràctic relacionat amb l'assignatura. Malgrat que durant el curs es realitzaran més supòsits pràctics, únicament s'avaluarà un d'ells. Per tal de poder avaluar aquest cas pràctic, és imprescindible que l'alumne hagi assistit a un mínim del 80% de les classes pràctiques. 30%
Proves objectives de tipus test
A10
Realització d'una prova tipus test durant el desenvolupament de l'assignatura (aproximadament a la meitat del quadrimestre) en la qual s'haurà d'assenyalar la resposta correcta, entre les diferents opcions plantejades, a les preguntes sobre el contingut de l'assignatura 20%
Proves mixtes
A10
Realització d'una prova escrita al finalitzar la impartició de l'assignatura que constarà de diferents tipus de proves: preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes de desenvolupament i, si escau, proves pràctiques 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'Estatut de la URV i la normativa d'ordenació acadèmica disposen que l'avaluació dels ensenyaments es realitzarà de forma continuada.

Atès aquest sistema d'avaluació continuada, a la primera convocatòria, els alumnes hauran de realitzar una prova objectiva de tipus test (que comptarà un 20% de la nota final) i una prova mixta (examen final) que constarà de preguntes test, preguntes curtes i preguntes de desenvolupament (un 50% de la nota final).

El 30% restant correspondrà a la resolució d'un supòsit pràctic. Només podran substituir la nota del supòsit pràctic (30% de la nota final) mitjançant un cas pràctic el dia de l'examen final aquelles persones que, malgrat haver fet el cas pràctic, no hagin arribat al 5.

Només en aquesta convocatòria, els alumnes que hagin obtingut més d'un 6 en la prova objectiva tipus test, podran optar a realitzar l'examen final de forma oral (50% de la nota final).

En tot cas, per superar l'assignatura cal haver aprovat l'examen final, ja sigui escrit o oral (és a dir haver obtingut 2.5 o més punts sobre 5 punts).

A la segona convocatòria, el sistema d'avaluació serà el mateix. La prova objectiva test no serà recuperable en aquesta convocatòria, si no s'ha realitzat el dia previst. Només podran substituir la nota del supòsit pràctic (30% de la nota final) mitjançant un cas pràctic el dia de l'examen final aquelles persones que, malgrat haver fet el cas pràctic, no hagin arribat al 5. La prova mixta (examen final) serà del mateix format que a la primera convocatòria (50% de la nota final) i caldrà aprovar-la (és a di cal obtenir 2.5 punts o més sobre 5) per superar l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

AJA, E., ALBERTÍ, E., FONT, T., PADRÓS, X., y TORNOS, J., Manual de Dret Públic de Catalunya, darrera edició disponible, Institut d’Estudis Autonòmics-Marcial Pons, Barcelona-Madrid.

BERMEJO VERA, J. (dir. i coord.), Derecho Administrativo Básico. Parte General, darrera edició disponible, Aranzadi, Cizur Menor.

BERMEJO VERA, J. (dir. i coord.), Derecho Administrativo. Parte Especial, darrera edició disponible, Aranzadi, Cizur Menor.

BOQUERA OLIVER, J. M., Derecho Administrativo I, darrera edició disponible, Civitas, Madrid.

COSCULLUELA MUNTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, darrera edició disponible, Civitas, Madrid.

ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo, darrera edició disponible, Marcial Pons, Madrid.

FUENTES GASÓ, J.R., GIFREU FONT, J. (dirs.), Tomo IX Esquemas de procedimiento administrativo, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Thomson-Civitas, Madrid.

GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, vols. I y II y III, darrera edició disponible, Tecnos, Madrid.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., Tratado de Derecho Administrativo, 8 vols., Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008.

MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 3 vols., darrera edició disponible, Iustel, Madrid.

PARADA VÁZQUEZ, J. R., Derecho Administrativo, vol. I (Parte General), vol. II (Organización y empleo público) y vol. III, darrera edició disponible, Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

PAREJO ALFONSO, L. y otros, Manual de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Ariel, Barcelona.

PAREJO ALFONSO, L., Derecho Administrativo. Instituciones generales: bases, fuentes, organización y sujetos, actividad y control, Ariel, Barcelona, 2003.

SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General, darrera edició disponible, Tecnos, Madrid.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo, vols. I y II, darrera edició disponible, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo General, vols. I y II, darrera edició, Iustel, Madrid.

TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., Derecho Administrativo. Parte General, darrera edició disponible, Atelier, Barcelona.

VILLAR PALASÍ, J. L. y VILLAR ESCURRA, J. L., Principios de Derecho Administrativo, vols. I, II y III, darrera edició, Universidad Complutense, Madrid.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES/15214110
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent