DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) DRETS FONAMENTALS Codi 16914106
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
OLIVERAS JANÉ, NEUS
Adreça electrònica neus.oliveras@urv.cat
Professors/es
OLIVERAS JANÉ, NEUS
Web
Descripció general L'assignatura obligatòria Drets Fonamentals tracta de l'anàlisi del regim general dels drets i deures constitucionals així com l'estudi particularitzat d'aquells drets que la Constitució de 1978 reconeix.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb l’aplicació del Dret
 A2 Genèric
 A7 Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat econòmica i social
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
PART GENERAL Tema 1. Evolució i concepte dels drets fonamentals.
Evolució històrica i constitucionalizació dels drets. Noció de dret fonamental. El reconeixement i la protecció internacional dels drets humans: Consell d'Europa i Unió Europea. Sistemàtica dels drets a la Constitució Espanyola de 1978. La dignitat de la persona.
Tema 2. Elements configuradors dels drets
Titularitat i condicions d'exercici dels drets. Nacionalitat i estrangeria: els drets dels estrangers.
Contingut, delimitació i límits dels drets fonamentals. Vinculació i eficàcia dels drets i llibertats enfront dels poders públics i entre particulars.
Tema 3. Les garanties no jurisdiccionals.
La reserva de llei i el respecte al contingut essencial. El Defensor del Poble.
Tema 4 . Les garanties jurisdiccionals.
La protecció ordinària. El procediment preferent i sumari. El recurs d'empara constitucional.
Tema 5. La suspensió dels drets i llibertats.
La suspensió col·lectiva: els estats excepcionals. La suspensió individual: la normativa antiterrorista.
PART ESPECIAL Tema 6. El principi d'igualtat.
Dimensions de la igualtat a la Constitució. La igualtat en la llei i la igualtat en aplicació de la llei. La prohibició de discriminació. La igualtat de gènere.
Tema 7. El dret a la tutela judicial efectiva.
Concepte, característiques i contingut de la tutela. La prohibició d'indefensió. Les clàusules específiques de l'article 24.2 CE.
Tema 8. Els drets de llibertat individual.
El dret a la vida i a la integritat física i moral. La llibertat ideològica i religiosa. El dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. La inviolabilitat del domicili. El secret de les comunicacions. La protecció de les dades personals. Els drets de llibertat, seguretat i de moviment; l'habeas corpus.
Tema 9. Els drets polítics i de participació.
La llibertat d'expressió. La llibertat i el dret a la informació. El dret de reunió i de manifestació. El dret d'associació. El dret a participar en els assumptes públics i d'accés als càrrecs públics. El dret de petició.
Tema 10. Els drets socials i econòmics.
Els drets de l’àmbit educatiu. Els drets de l’àmbit laboral: dret al treball, la llibertat sindical i el dret de vaga. Els principis rectors de la política social i econòmica.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 2 4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
B4
20 16 36
Debats
B4
6 6 12
Sessió Magistral
A1
A2
A7
30 20 50
Atenció personalitzada
B4
3 3 6
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A7
B4
2 4 6
Proves pràctiques
A1
A7
B4
1 4 5
Proves de desenvolupament
A1
A7
B4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada Tutories i consultes individuals per resoldre dubtes o qüestions relatives a l'assignatura

Atenció personalitzada
Descripció
El professor dedicarà un temps a resoldre dubtes o problemes relacionats amb el contingut de l'assignatura

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A7
B4
Exàmen escrit de preguntes curtes sobre els temes 6 a 10 del programa de l'assignatura (part especial) 30%
Proves pràctiques
A1
A7
B4
Resolució d'un cas pràctic amb aplicació de la normativa vigent 40%
Proves de desenvolupament
A1
A7
B4
Prova teòrica amb preguntes tipus test sobre els temes 1 a 5 del programa de l'assignatura (part general) 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. La segona convocatòria consistirà en una prova global de recuperació.

La correcció lingüística (gramàtica, ortografia, sintaxi) es tindrà en compte a l'hora de valorar les proves, i pot arribar a disminuir en dos punts el conjunt de la prova corresponent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica

Per a preparar el programa es poden consultar les edicions més recents dels manuals següents: 

ÁLVAREZ CONDE, E.; Curso de Derecho Constitucional Español, volum I, Tecnos, Madrid, darrera edició.

APARICIO PÉREZ, M.A. (dir.); Manual de Derecho Constitucional, Ed. Atelier, Barcelona, darrera edició.

BALAGUER CALLEJÓN, F. , CÁMARA VILLAR, G.; LÓPEZ AGUILAR, J.F., CANO BUESO, J., BALAGUER CALLEJÓN, M.L., RODRÍGUEZ, A., Derecho constitucional, vol. II, Tecnos, Madrid, darrera edició.

BALAGUER CALLEJÓN, F. (coord.); Introducción al Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, darrera edició.

CASTELLÀ ANDREU, Josep Maria (ed.), Derecho constitucional básico, Huygens Editorial, Barcelona, darrera edició.

DÍEZ-PICAZO, L.M.; Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson-Civitas, darrera edició.

LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E.; GARCÍA MORILLO, J. PÉREZ TREMPS, P.; SATRÚSTEGUI, M.;  Dret Constitucional, volum I, València, Tirant lo Blanch, darrera edició.


Per a la preparació de les pràctiques cal utilitzar també repertoris de legislació i consultar jurisprudència: el Boletín Oficial del Estado publica les sentències del Tribunal Constitucional, però també podeu consultar-les a la pàgina www.tribunalconstitucional.es; a la pàgina www.echr.coe.int, podeu accedir a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Complementària

ALZAGA VILLAAMIL, O. (dir.); Comentarios a la Constitución española de 1978, volums II y III, Cortes Generales/EDERSA, Madrid, 1997.

BASTIDA FREIJEDO, F., (coord); Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución Española, Tecnos, Madrid, 2004.

FIORAVANTI, M.; Los derechos fundamentales. Apuntes sobre historia de las constituciones, Trotta, 2ª ed., Madrid, 1998.


JIMÉNEZ CAMPO, J., Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Trotta, Madrid, 1999.

PECES-BARBA, G., Historia de los derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 1998.

PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004.

PÉREZ LUÑO, A.-E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Civitas, Madrid, 2003.


PÉREZ LUÑO, A.-E., Los derechos fundamentales, Tecnos, 4ª ed., Madrid, 1991


PIETRO SANCHÍS, L.; Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, Debate, 1990.

SÁNCHEZ FERRIZ, R.; Estudio sobre las libertades, València, Tirant lo Blanch, 1989.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT/15214234
LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA/15214235


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS/15214005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent