DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) CIUTADANIA Codi 16914108
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
MOLINA COBO, MARÍA DEL CARMEN
Adreça electrònica norberto.marquez@urv.cat
gloria.barbera@urv.cat
ferran.mane@urv.cat
xavier.camara@urv.cat
dolors.seto@urv.cat
mcarmen.molina@urv.cat
josep.miro@urv.cat
christian.duran@urv.cat
Professors/es
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
MAÑÉ VERNET, FERRAN
CÀMARA TURULL, XAVIER
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
MOLINA COBO, MARÍA DEL CARMEN
MIRÓ ARAGONÉS, JOSEP
DURÁN WEITKAMP, CHRISTIAN
Web
Descripció general L'assignatura té com a finalitat que l'estudiant adquireixi un compromís ètic i una responsabilitat amb la societat, tant com a ciutadà com a professional.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
 B7 Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1. La Responsabilitat Social Corporativa
MÒDUL 2. L'emprenedoria.
MÒDUL 3. El paper de la Universitat a la formació
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B7
C5
14 14 28
Fòrums de debat
B6
B7
C5
C6
0 14 14
Debats
B6
B7
C5
C6
14 35 49
Treballs
B6
B7
C5
C6
0 40 40
Atenció personalitzada
7 0 7
 
Proves de desenvolupament
B6
B7
C5
C6
0 10 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats de presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició magistral per part d'un ponent.
Fòrums de debat Activitat, a través de les TIC, on es debatrà algun tema relacionat amb el mòdul.
Debats Sessions grupals en què es crearà un debat en torn a una matèria.
Treballs Elaboració del treball per part de l'estudiant.
Atenció personalitzada Atenció del professor per a la resolució de dubtes de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada serà realitzada durant les hores de consulta del professorat encarregat de cada mòdul.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
B6
B7
C5
C6
Cadascun dels tres mòduls treballats a l'assignatura s'avaluarà mitjançant treballs, pràctiques o aportacions a fòrums de discussió.

Es requerirà un mínim de 3 punts en la qualificació de cada mòdul per a fer la mitjana de la qualificació final.

Cada mòdul pondera un 30 % sobre la qualificació final.
90%
Altres  

Tallers: 10%

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, hi haurà un examen amb un pes del 100% sobre els continguts de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

Les fonts bibliogràfiques variaran segons el tema específic i n'informarà el professorat de cada mòdul.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent