DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET PENAL. PART GENERAL Codi 16914114
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.torres@urv.cat
xavier.capilla@urv.cat
mariaafrica.cruz@urv.cat
Professors/es
TORRES ROSELL, NÚRIA
CAPILLA MENDIA, XAVIER
CRUZ JIMENEZ, MARIA AFRICA
Web
Descripció general La present assignatura té per objecte l'estudi de l'anomenada Part general del Dret penal. Fonamentalment es tracta d'introduir a l'alumne en el concepte i les finalitats del Dret penal i d'estudiar el Llibre I del Codi penal espanyol on es recullen les disposicions comuns a tots els delictes (autoria, eximents, concursos,...). Es tracta de desenvolupar l'anomenada teoria jurídica del delicte i de la pena.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A4 Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants
 A6 Genèric
 A9 És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Concepte de Dret penal, principis informadors, àmbit d’aplicació i interpretació de la llei penal - Dret penal objectiu i Dret penal subjectiu
- El principi d'exclusiva protecció de béns jurídics
- El principi d'invervenció mínima
- El principi de culpabilitat
- El principi de proporcionalitat
- El principi d'humanitat de les penes
- El principi de legalitat: garanties i el postulat de la seguretat jurídica
- Àmbit temporal, espaial i personal de la llei penal
- La interpretació de la llei penal
Tema 2. La teoria jurídica del delicte - El delicte com a institució nuclear del dret penal.
- Concepte de delicte en el Dret penal espanyol
Tema 3. L'acció - Concepte i absència d’acció
- Subjectes de l’acció
- Acció i resultat
- Causalitat i imputació objectiva
Tema 4. El dol - El dol: contingut
- Classes de dol
- Els elements subjectius de l'injust.
- L'error de tipus
Tema 5. El delicte imprudent. - Elements
- La incriminació de la imprudència en el Codi penal espanyol
Tema 6. El delicte d'omissió - Omissió: elements
- Classes
Tema 7. Antijuridicitat i tipus - Les causes d'exclusió de l'antijuridicitat: les causes de justificació.
- Legítima defensa
- Estat de necessitat,
- Obrar en compliment d'un deure o en l'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec.
Tema 8. Culpabilitat. Imputabilitat i causes que les exclouen - Culpabilitat i imputabilitat
- Causes d'exclusió de la culpabilitat i de la imputabilitat.
- L'error de prohibició
- La por insuperable
Tema 9. Punibilitat - Excuses absolutòries
- Condicions objectives de punibilitat
Tema 10. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal. - Circumstàncies atenuants
- Eximents incompletes
- Circumstàncies agreujants
- Circumstància mixta de parentiu
Tema 11. Formes d'aparició del delicte. L'"iter criminis". - Actes preparatoris
- La temptativa
- La consumació del delicte
Tema 12. Autoria i participació - Autoria i participació
Tema 13. La responsabilitat penal de les persones jurídiques al sistema penal espanyol - Responsabilitat penal de les persones jurídiques
Tema 14. Teoria del concurs - Concurs de lleis
- Concurs de delictes: ideal, real i medial
- El delicte continuat i el delicte massa
Tema 15. Teoria de la pena. Privació de llibertat i multa. - Concepte, fonament i fins
- Classes de pena
- Les penes privatives de llibertat
- Suspensió de penes privatives de llibertat
- Llibertat condicional
- Substitució de penes privatives de llibertat
Tema 16. La multa i les penes privatives de drets. Penes accessòries. Conseqüències accessòries - La multa: dies-multa i multa proporcional
- Les penes privatives de drets.
- Penes accessòries.
- Conseqüències accessòries
Tema 17. La mesura de seguretat - Concepte, fonament i fins
- Classes de mesures de seguretat
- Determinació de la duració de la mesura de seguretat d'internament
- La llibertat vigilada
- Concurrència de penes i mesures de seguretat
Tema 18. La individualització de la pena - Regles generals i especials per l'aplicació de la pena
Tema 19. La responsabilitat civil derivada de la infracció penal i les costes processal - Responsabilitat civil derivada de la infracció penal
Tema 20. Extinció de la responsabilitat criminal. - Extinció de la responsabilitat
- Cancel·lació d'antecedents penals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A9
50 60 110
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
C2
C4
20 49 69
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A9
C4
2 4 6
Proves de desenvolupament
A9
C4
2 4 6
Proves pràctiques
A4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. L'exercici es planteja i resol a l'aula.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució dels dubtes que puguin sorgir en la realització de les tasques. L'atenció personalitzada pot ser tant personal com per correu electrònic. Les tutories presencials es concertaran prèviament per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A9
C4
En les proves de desenvolupament, l'estudiant ha de respondre de forma extensa les qüestions que se li formulin, demostrant un coneixement adequat dels conceptes més importants de l'assignatura. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A9
C4
Les proves de preguntes curtes consisteixen en respondre de forma concisa les qüestions plantejades sobre una part del temari de l'assignatura. 20%
Proves pràctiques
A4
En la prova pràctica, l'estudiant ha de resoldre el supòsit o supòsits de fet proposats, demostrant la capacitat d'aplicar la teoria a la pràctica. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El seguiment de l'assignatura per Avaluació continuada comporta la realització de diverses proves de caràcter teòric i pràctic que permeten assolir una puntuació de 100%.

L'alumne que en AC no assoleixi un mínim de cinc punts en la nota final, podrà concórrer a la segona convocatòria. L'examen en segona convocatòria consistirà en una prova teòrica (60% de la nota) i uns prova de caràcter pràctic (40%). L'examen teòric consistirà en quatre preguntes curtes i una pregunta de desenvolupament. De forma alternativa s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament. L'examen pràctic proposarà la qualificació d'un supòsit de fet.

Durant la realització de les proves avaluatives de l'AC i en l'examen de segona convocatòria es limitarà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades, d'acord amb la normativa acadèmica de la URV.

Les peticions de revisió d'examen hauran de ser sol·licitades per escrit motivat en els dos dies següents a la publicació de les notes.


Fonts d'informació

Bàsica

L'àrea de Dret penal recomana preparar l'assignatura emprant estrictament la legislació i bibliografia recomanada i desaconsella la utlització d'apunts de cap mena.

1.  Parte general del Derecho penal. 5a ed., Gonzalo Quintero Olivares, con la col. de F. Morales Prats, Aranzadi-Thomson-Reuters. 2015.

2. Derecho Penal. Parte General. 9a ed., Francisco Muñoz Conde, Tirant lo Blanch, 2015.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent