DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS Codi 16914115
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
PALLARÉS SERRANO, ANA
Adreça electrònica anna.pallares@urv.cat
Professors/es
PALLARÉS SERRANO, ANA
Web
Descripció general Aquesta assignatura consta de dos blocs diferenciats: un referent a l'acció administrativa especialitzada, que inclou l'expropiació forçosa, la responsabilitat patrimonial de l'administració pública i la contractació pública, i un segon bloc relatiu als béns públics de l'Administració incloent aquí tan els bens patrimonials com els bens demanials.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
 A7 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Genèric
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
I. L'EXPROPIACIÓ FORÇOSA
1. L'expropiació forçosa (I). Plantejament general.
El plantejament constitucional del dret de propietat. El concepte d'expropiació. Les classes d'expropiació. L'expropiació i les limitacions a la propietat. La naturalesa i la justificació de la potestat expropiatòria. El règim competencial i la normativa aplicable.
2. L'expropiació forçosa (II). Els elements de la potestat expropiatòria. Els subjectes de la potestat expropiatòria. L'objecte de la potestat expropiatòria. La causa expropiandi. El contingut i els efectes de l'expropiació. El procediment expropiatori. El procediment expropiatori general i el procediment d'urgència
3. L'expropiació forçosa (III). La garantia patrimonial a l'expropiació forçosa. La garantia expropiatòria: el seu caràcter essencial. La protecció davant la via de fet. El dret a les formes procedimentals. La indemnització expropiatòria: el preu just. La reversió del bé expropiat.
II. LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
4. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (I). Plantejament general.
Plantejament general. El règim competencial i normativa aplicable. Característiques principals del sistema de responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública.
5. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (II). Pressupòsits. Els pressupòsits de la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública: la producció d'una lesió, la imputació del dany i la relació de causalitat. El contingut i l'extensió del deure d'indemnitzar.
6. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques(III). Procediment i Jurisdicció competent. Les vies formals per l'exigència de responsabilitat patrimonial. La prescripció de l'acció de responsabilitat. El procediment administratiu d'exigència de responsabilitat. La competència de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. La responsabilitat de l'Administració per actes dels concessionaris i els contractistes.
7. La responsabilitat de l'Administració de Justícia i la responsabilitat de l'Estat per actes legislatius. La responsabilitat de l'Administració de Justícia. La responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador. La responsabilitat per actes legislatius.
III. LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
8. La contractació pública(I): consideracions generals.
Plantejament general. El règim competencial i normativa aplicable. La figura del contracte administratiu: concepte. Les classes de contractes del sector públic i el seu règim jurídic. Els contractes administratiu. Els contractes privats. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada.
9. la contractació Pública (II). Subjectes i procediments de contractació L'àmbit d'aplicació subjectiu de la Llei de contractes del sector públic. Les parts dels contractes: les entitats contractants i el contractista. L'objecte, la causa i el contingut dels contractes. L'adjudicació dels contractes. La formalització del contracte. Les prerrogatives de l'Administració. Les tècniques de garantia de l'equilibri econòmic. L'extinció del contracte. Les garanties del compliment dels contractes.
IV. ELS BÉNS PÚBLICS
10. El domini públic i privat de l'Administració pública.
El règim jurídic bàsic dels béns de l'Administració pública: els béns de domini públic i el patrimoni privat. La naturalesa jurídica i l'evolució històrica. La tipologia i l'escala de demanialitat. L'afectació i la desafectació. Les mutacions demanials.
11. Els béns de les Administracions públiques Les administracions territorials: els béns de la Generalitat de Catalunya. Els béns dels ens locals, en particular, els béns comunals. Les administracions no territorials i llurs béns.
12. La utilització del domini públic El règim d'utilització: ús comú i ús privatiu. La concessió demanial. La protecció del domini públic. Els principis d'inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat. Les facultats d'autotutela administrativa. Les servituds administratives.
13. Les aigües terrestres. Els antecedents i el règim jurídic. La distribució competencial. L'organització administrativa i d'usuaris. La planificació hidrològica. La concessió i la prescripció. La protecció del demani hídric.
14. El demani marítim i portuari. L'abast i els béns que els integren, L'àmbit competencial. Els règims d'utilització. L'administració portuaria.
15. Altres dominis públics. El domini viari. El domini miner i el règim del subsòl. Els monts públics.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
C4
20 43 63
Sessió Magistral
A1
C4
40 37 77
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A1
6 0 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat encaminada a presentar l'assignatura i la dinàmica de funcionament als alumnes
Supòsits pràctics/ estudi de casos Aquesta metodologia incluo activitats, problemes o casos a resoldre amb la finalitat de que l'alumne doni resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixeents teòrics i pràctics de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre duptes als alumnes

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
C4
Exercicis pràctics que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura 1/3
Proves objectives de tipus test
A1
Es realitzaren dos proves que inclouen preguntes tancades o enunciats amb diferents alternatives de resposta. L'estudiant selecciona una resposta entre un número limitat de possibilitats. 2/3
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La no assistència de l'alumne al 80% de les sessions de pràctiques i la no participació repercutirà en la seva nota de pràctiques.

Per superar l'assignatura, tant a la primera convocatòria com a la segona convocatòria, l'alumne ha de superar la part pràctica com a mínim amb un 5 i cada una de les parts teòriques també amb un 5 com a mínim.

L'examen tipus test de la part teòrica es realitzarà a les dates fixades al pla de treball per les proves de la primera convocatòria o avaluació continuada. Fora de les dates fixades al pla de treball no es farà un examen tipus test. A l'examen tipus test les preguntes mal contestades descompten.

A la segona convocatòria i a la convocatòria addicional no es realitzaran exàmens tipus test, per avaluar la part teòrica, sinó que es realitzarà un examen amb preguntes de desenvolupament. Les proves es realitzaran a les dates fixades pel la Facultat de Ciències Jurídiques.

L'alumne que vagi a la segona convocatòria haurà de realitzar una prova, teòrica i/o pràctica, de la part que no hagi superat.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova.


Fonts d'informació

Bàsica COSCULLUELA MUNTANER, Manual de Derecho Administrativo, última edició,
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T., Curso de Derecho Administrativo, Vols. I i II, última edició,
GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, vol.II, última edició,
MARTÍN MATEO,R., Manual de Derecho Administrativo, última edició,
MUÑOZ MACHADO,S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, última edició,
PARADA VÁZQUEZ, J.R., Derecho Administrativo, última edició,
PAREJO ALFONSO, Manual de Derecho Administrativo, vol.I i II, última edició,
SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de Derecho Administrativo General, vols. I i II, última edició,
PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Administrativo, última edició,
LUCIA CASADO, AITANA DE LA VARGA, ANNA PALLARES, INÉS GIL, JOSEP RAMON FUENTES, JUDITH GIFREU, Esquemas de procedimiento administrativo, segunda edición, Tirant lo Blanch
JOSEP RAMON FUENTES, JUDITH GIFREU, ANNA PALLARES i al., Règim Jurídic dels Governs Locals de Catalunya, última edició, Tirant lo Blanch

TEXTOS NORMATIUS. PER A LA PREPARACIÓ DEL PROGRAMA ÉS IMPRESCINDIBLE LA UTILITZACIÓ I CONSULTA DE LES NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LES MATÈRIES OBJECTE DEL TEMARI. TOTES AQUESTES NORMES ES PODEN TROBAR EN LES DIFERENTS RECOPILACIONS NORMATIVES QUE ANUALMENT TREUEN LES DIFERENTS EDITORIALS. TAMBÉ ES PODEN TROBAR A INTERNET.

Complementària COBO OLVERA, El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
DE AHUMADA RAMOS, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
ESCUIN PALOP, Comentarios a la Ley de Expropiación forzosa, última edició,
GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO i ARANA GARCÍA, El justiprecio de la Expropiación Forzosa, última edició,
PERA VERDAGUER, Expropiación forzosa, ,
SOSA WAGNER, Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, última edició,
SORO MATEO, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
GONZÁLEZ PÉREZ, Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
CHINCHILLA MARÍN, "La nueva ley de contratos del sector público:ámbito de aplicación y otras cuestiones novedosas", última edició, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 79,
MORENO MOLINA, La nueva ley de contratos del sector público, última edició,
SAZ CORDERO, "La nueva ley de contratos del sector público. ¿Un nuevo traje con las mismas rayas?", última edició, Revista de Administración Pública, núm. 174, 2007
CHINCHILLA MARÍN, Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, última edició,
HORGUÉ BAENA, Régimen patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
BOCANEGRA SIERRA, ALONSO IBÁÑEZ i FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Lecciones de Dominio Público, última edició,

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana haver aprovat les dos assignatures de dret administratiu que la procedeixen en el pla d'estudis del grau de dret
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent