DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES Codi 16914116
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
Adreça electrònica reyes.barrada@urv.cat
jorge.lloret@urv.cat
Professors/es
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
LLORET GARCÍA, JORGE
Web
Descripció general Teoria general de les obligacions. Teoria general del contracte. Contractes en particupar. Altres fonts de les obligacions

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A4 Genèric
 A6 Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics
 A7 Genèric
 A8 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb rellevància en la matèria
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES
1.EL DRET PATRIMONIAL

Lliçó 1: El dret civil patrimonial

1. El dret civil patrimonial: concepte i ordenació.

2. Les regles bàsiques de l'organització econòmica.

3. Drets reals i drets de crèdit.
3.1. Els criteris de distinció.
3.2. El contingut obligacional dels drets reals.2.LA TEORIA GENERAL DE L' OBLIGACIÓ
Lliçó 2: L'obligació

1. La seva presentació legal.

2. La necessitat jurídica d'una conducta. Els seus pressupòsits i el seu fonament.

3. La relació jurídica obligacional.
3.1. El deute. Consideració especial de les excepcions.
3.2. El crèdit.
3.3. La correlació entre el crèdit i el deute.
3.3.1. El caràcter intersubjectiu de la relació.
3.3.2.La figura del tercer.

4. Les fonts de les obligacions.
4.1. La classificació del Codi Civil Analisi de l'art. 1089 CC.
4.2. La voluntat unilateral com a font d'obligacions.


Lliçó 3: La prestació

1. El concepte de prestació.

2. Els seus nivells de designació: material i jurídic.

3. L'objecte de la conducta.
3.1. La designació de la cosa.
3.2. La designació del servei.Lliçó 4: Les classes d'obligacions segons la seva naturalesa material

1. L'obligació de donar.
1.1. Les seves funcions.
1.2. L'obligació de donar cosa certa i determinada.
1.3. L'obligació de donar cosa genèrica.
1.4. L'anàlisi específica de l'obligació pecuniària.
1.4.1. Consideració jurídica del diner.
1.4.2. Deute de diner i deute de valor. El nominalisme. Les clàusules d'estabilització.
1.4.3. Referència al deute d'interessos.

2. L'obligació de fer.

3. L'obligació de no fer.Lliçó 5: Les classes d'obligacions segons les relacions entre la designació de la conducta i l'atribució del deure jurídic

1. L'obligació alternativa.
1.1. El periode d'alternativitat.
1.2. La concentració.

2. L'obligació conjunta.

3. L'obligació facultativa.Lliçó 6: Les classes d'obligacions segons el seu nivell d'efectivitat

1. La vinculació de les parts de l'obligació.

2. La inexercitabilitat de l'obligació existent. L'anomenada "obligació natural".

3. L'exercitabilitat de l'obligació.

4. La connexió i la simultaneïtat de l'existència i de l'exercitabilitat de l'obligació. La retroactivitat de la condició suspensiva.Lliçó 7: Les classes d'obligacions segons les modalitats de la seva cotitularitat

1. La cotitularitat del crèdit i del deute.

2. La cotitularitat mancomunada.

3. La cotitularitat solidària.
3.1. La integritat de la titularitat sobre el crèdit o el deute.
3.2. La connexió entre els titulars. Les relacions internes.Lliçó 8: Les classes d'obligacions segons la seva divisibilitat o indivisibilitat

1. La presentació del tema en el Codi Civil.

2. El criteri distintiu de la divisibilitat /indivisibilitat de l'obligació.

3. Els criteris que determinen la "susceptibilitat" o "no susceptibilitat de compliment parcial".

4. El règim jurídic de la divisibilitat / indivisibilitat de les obligacions.Lliçó 9: Les relacions entre les obligacions

1. Les obligacions periòdiques.
1.1. La seva presentació en el Codi Civil.
1.2. La configuració de les obligacions periòdiques.

2. Les obligacions recíproques.
2.1. La influència de la reciprocitat quant al naixement i subsistència de les obligacions.
2.2. La influència de la reciprocitat quant al compliment de les obligacions.
2.3. Consideració especial de la facultat resolutòria.

3. Les obligacions accessòries.
3.1. El seu concepte.
3.2. La connexió entre l'obligació accessòria i l'obligació principal.
3.3. L'obligació d'interessos.
3.3.1. El supòsit de fet de l'obligació d'interessos i el seu règim jurídic.
3.3.2. Les classes d'interessos.
3.4. L'obligació penal.

4. Les obligacions subsidiàries.

5. Les obligacions eventuals.Lliçó 10: Els mecanismes de protecció legal del crèdit

1. La rescindibilitat dels actes del deutor perjudicials per al creditor.
1.1. Els requisits de rescindibilitat de l'acte perjudicial.
1.2. L'eficàcia jurídica; l'oposabilitat a tercers.

2. L'acció directa.
2.1. Els supòsits de fet.
2.2. El seu exercici.

3. La subrogació "ex lege" del creditor en els drets i en les accions del deutor.

4. El dret de retenció.

5. La prelació de crèdits.Lliçó 11: La modificació de l'obligació

1. La modificabilitat de la relació obligatòria. Els seus factors modificables.

2. La legitimació per a modificar la relació obligatòria.

3. El canvi de creditor. Consideració especial de la cessió de crèdits.

4. El canvi de titularitat del deute.Lliçó 12: Les causes d'extinció de l'obligació: el pagament o compliment

1. El caràcter formal del pagament. El "concepte de pagament".
1.1. La conducta coincident amb la prestació deguda.
1.2. La conducta no coindident amb la prestació deguda.
1.2.1. La dació en pagament.
1.2.2. L'adjudicació en pagament.

2. El pagament com a conducta.
2.1. Les qualificacions jurídiques de la conducta.
2.2. La coincidència objectiva. Els seus requisits. L'aprovació de la conducta.
2.3. El caràcter unilateral o bilateral de la conducta. La "mora credendi" i la consignació judicial.
2.4. Les circumstàncies del pagament.

3. La diligència en el compliment.
3.1. La seva configuració jurídica.
3.2. Els models de conducta.

4. Els subjectes.
4.1. El pagador. Consideració especial del pagament de tercer.
4.2. El destinatari. La seva legitimació per cobrar.

5. Els efectes jurídics del pagament.
5.1. L'eficàcia extintiva.
5.2. L'eficàcia subrogatòria.

6. La imputació de pagaments. Els criteris que la presideixen.

7. El pagament per cessió de béns i l'adjudicació per a pagament.

8. El pagament mitjançant tarjeta de crèdit.

9. La prova del pagament.Lliçó 13: Les altres causes d'extinció de l'obligació

1. La novació.

2. La condonació.

3. La confusió.

4. La compensació.

5. L'impossibilitat sobrevinguda de la prestació.
5.1. La doble eficàcia jurídica de la impossibilitat: L'extinció de l'obligació i la perpetuació.
5.2. La imputació del risc.

5.3. Els fonaments de l'eficàcia perpetuadors de l'obligació. Consideració especial de la "culpa fet propi".Lliçó 14: La infracció de l'obligació

1. El seu concepte.

2. Modalitats de la infracció.
2.1. La pèrdua o deteriorament de la cosa deguda.
2.2. La "mora solvendi".
2.3. La "contravenció al tenor de l'obligació".

3. La imputació al deutor de la infracció obligacional.
3.1. El dol.
3.2. La "culpa negligència".

4. Les causes d'exoneració de la responsabilitat.

5. La imputació excepcional al deutor de la infracció obligacional.

6. La responsabilitat del deutor.
6.1. L'obligació d'indemnitzar danys.
6.2. L'execució forçosa de l'obligació.

3.ELS CONTRACTES EN PARTICULAR Lliçó 15: La compra venda

1. El seu concepte.

2. El seu objecte.
2.1. La cosa.
2.1.1. La propietat del venedor.
2.1.2. Les compra vendes especials per raó de la cosa.
2.2. El preu.
2.2.1. La seva fixació.
2.2.2. El preu just. La proporcionalitat.

3. Els subjectes. Les prohibicions.

4. La perfecció del contracte.
4.1. La facultat de desistiment.
4.2. La imputació del risc de la cosa.

5. Els efectes del contracte de compra venda.
5.1. Els efectes derivats del consentiment: les obligacions de les parts.
5.1.1. Les obligacions del comprador.
5.1.2. Les obligacions del venedor.
5.2. L'efecte derivat de la causa onerosa: l'obligació de sanejament.
5.2.1. El sanejament per evicció.
5.2.2. El sanejament per vicis ocults.
5.2.3. El sanejament per gravamens ocults.

6. El compliment de les obligacions del venedor i del comprador.

7. Els pactes i condicions més freqüents a la compra venda.
7.1. El pacte comissori.
7.2. El pacte d'"addictio in diem".
7.3. El pacte de reserva de domini.
7.4. El pacte d'ajornament del preu.
7.5. El retracte convencional.

8. La doble venda.

9. La venda de cosa moble a terminis.

10. La venda a carta de gràcia a la Compilació.Lliçó 16: La permuta

1. La regulació de la permuta en el Codi Civil
1.1. El concepte de permuta. El criteri de tipificació respecte a la compra venda.
1.2. La regulació específica de la permuta

2. La cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura

3. Altres utilitzacions de l'estructura contractual de la permuta.Lliçó 17: L'arrendament de coses

1. L'arrendament de coses en general.
1.1. Concepte.
1.2. Els subjectes. L'oposabilitat del contracte a tercers.
1.3. Els efectes.
1.3.1. Els efectes derivats del consentiment.
1.3.2. L'efecte derivat de la causa onerosa.
1.3.3. Els efectes derivats de la legitimació possessòria.
1.4. L'extinció del contracte i de la relació arrendatícia. L'acció de desnonament
en l'arrendament de finques.
1.5. La pròrroga i la renovació: la tàcita reconducció.
1.6. El subarrendament.

2. L'arrendament de finques urbanes.
2.1. Els problemes generals plantejats per la regulació dels arrendaments de
finques urbanes.
2.2. La regulació de l'arrendament de finques urbanes en el Codi Civil.
2.3. La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.
2.3.1. El seu àmbit d'aplicació i la naturalesa dels seus preceptes.
2.3.2. L'arrendament d'habitatge.
2.3.2.1. La durada del contracte. La subrogació en la posició de
l'arrendatari.
2.3.2.2. La renda. La seva fixació.
2.3.2.3. El règim de l'ús de l'habitatge.
2.3.2.4. Els drets d'adquisició preferent de l'arrendatari.
2.3.2.5. La suspensió, la resolució i l'extinció del contracte.
2.3.3 L'arrendament per a ús diferent de l'habitatge.
2.3.4 Les disposicions comunes.
2.3.5 Referència general al règim aplicable als contractes existents a
l'entrada en vigor de la LAU.

3.Els contractes de conrreu
3.1. Disposicions generals
3.2. L'arrendament rústic.
3.3. La parceria i la masoveria
3.4. Altres tipus de contractes de conreu

Lliçó 18: El prèstec

1. Les seves classes: el comodat i el mutu.

2. El comodat.
2.1. L'estatut possessori del comodatari.
2.2. Els drets i les obligacions derivades del comodat.
2.2.1. L'obligació de restituir.
2.2.2. Les obligacions eventuals del comodant.
2.2.3. La responsabilitat del comodatari.

3. El mutu.
3.1. El contracte de mutu i la relació de mutu.
3.2. L'obligació de tornar el "tantumdem".
3.3. La Llei de Repressió de la Usura de 23 de juliol de 1908.

4. El censal.


Lliçó 19: L'arrendament d'obre i servei

1. La distinció entre els conceptes d'"obra" i de "servei".

2. L'arrendament d'obra.
2.1. Les classes d'obra.
2.1.1. Per aportació o no de materials.
2.1.2. Per la naturalesa del resultat.
2.2. Les classes del contracte d'obra: per preu conjunt i per preu per parts.
2.3. La tipificació del contracte respecte a la compra venda.
2.4. El risc de l'obra.
2.5. L'extinció del contracte. La facultat de desistiment.
2.6. Les relacions creades per la participació d'altres persones.
2.7. Disposicions específiques de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación.

3. L'arrendament de serveis.
3.1. Concepte i contingut.
3.2. Referència al contracte de treball.


Lliçó 20: El dipòsit

1. La relació jurídica de dipòsit, el contracte de dipòsit i la responsabilitat com a dipositari.

2. L'objecte del dipòsit. El dipòsit irregular.

3. La relació de dipòsit.
3.1. L'obligació de guarda. El concepte possessori del dipositari.
3.2. El deute de devolució de la cosa.
3.3. Les obligacions del dipositant.

4. El contracte de dipòsit. La capacitat de les parts.

5. El dipòsit necessari.

6. El segrest.


Lliçó 21: El mandat

1. La gestió de negocis aliens com una activitat legitimada.
1.1. L'àmbit de la legitimació del mandatari.
1.2. L'activitat del mandatari com a exercici d'una legitimació.
1.3. La substitució en la legitimació.

2. La gestió de negocis aliens com una obligació de fer.

3. L'obligació de rescabalament per part del mandant.

4. L'extinció del contracte.


Lliçó 22: Els contractes societaris

1. El contracte de societat.
1.1. Concepte.
1.2. La societat universal com a règim de béns. Les seves classes.
1.3. La societat particular. Comunitat i persona jurídica.
1.3.1. L'objecte de la comunitat i l'objecte de la societat.
1.3.2. Les societats civil i mercantil. Els criteris de diferenciació.
1.3.3. L'adquisició de personalitat jurídica.
1.3.4. La regulació de la societat particular.
1.3.4.1. El fons social. Les aportacions.
1.3.4.2. El règim de pèrdues i guanys.
1.3.4.3. L'administració i la representació de la societat.
1.3.4.4. Els deutes socials i els deutes dels socis.
1.3.4.5. L'extinció de la societat. Les causes de disolució. El procés
de liquidació.

2. Els contractes d?integració


Lliçó 23: Els contractes aleatoris

1. Caracters generals.

2. La pensió vitalícia o violari.

3. El joc i l'aposta.

4. El contracte d'assegurança.


Lliçó 24: Els contractes de solució de conflictes

1. El conflicte d'interessos com a pressupòsit i objecte del negoci.

2. La transacció.
2.1. Concepte. La seva consideració com a contracte.
2.2. La capacitat per transigir.
2.3. L'eficàcia de la transacció. La vinculació de les parts.

3. L'arbitratge.
3.1. Concepte i aspectes generals de l'arbitratge.
3.2. Els àrbitres.
3.3. El procediment arbitral.
3.4. El laude.

4. La mediació


Lliçó 25: El contracte de garantia personal: la fiança

1. Concepte. El seu pressupòsit: la referència a una obligació aliena.

2. La comunicació de les excepcions de l?obligació principal

3. El benefici d'excusió.

4. El pagament de l'obligació del fiador i els seus efectes.

5. L'extinció de l'obligació del fiador i la subsistència de l'obligació principal:
les seves causes.

6. La cofiança. El benefici de divisió.

7. La relevació

8. La subfiança.

9. L'obligació de donar fiador.
4.LES ALTRES FONTS DE LES OBLIGACIONS

Lliçó 26: Els quasi contractes

1. La seva consideració en la teoria de les fonts. El seu fonament: l'enriquiment injust.

2. La gestió de negocis aliens.
2.1. L'abandó dels interessos com a causa legitimadora de la intromissió de tercers.
2.2. La intromissió com a font de la obligació de gestionar.
2.3. Les obligacions del gestor.
2.4. L'obligació de rescabalament per part del titular del negoci.

3. El cobrament de l'indegut pagat per error.
3.1. El caràcter indegut del pagament.
3.2. L'error en el pagament. La seva prova.
3.3. L'obligació de restituir. El seu règim.


Lliçó 27: La responsabilitat extracontractual

1. Els actes il.lícits com a font de les obligacions.

2. La responsabilitat extra contractual.

3. La responsabilitat subjectiva per fets propis.
3.1. Els pressupòsits de caràcter objectiu.
3.2. El pressupòsit subjectiu: la culpa o negligència.
3.3. El pressupòsit causal: la relació de causalitat.

4. La responsabilitat indirecta o per fet aliè.
4.1. El caràcter subjectiu de la responsabilitat indirecta.
4.2. Els supòsits de responsabilitat indirecta a l'art. 1903 CC.
4.3. Altres possibles supòsits de responsabilitat indirecta.

5. La responsabilitat objectiva o sense culpa.
5.1. En el Codi Civil.
5.2. L'evolució de la responsabilitat subjectiva a la objectiva.
5.3. Els principals supòsits de responsabilitat objectiva en el dret espanyol.
5.4. En particular. La responsabilitat de l'Administració.

6. L'obligació de reparar el dany causat.
6.1. Reparació específica i pecuniària.
6.2. La pluralitat de responsables: el caràcter solidari de l'obligació extracontractual.
6.3. Prescripció de l'acció.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
A8
A11
2 0 2
Sessió Magistral
A6
A10
C3
33 88 121
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
A10
C3
8 10 18
Atenció personalitzada
A6
A10
C3
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A6
A10
C3
1 2 3
Proves objectives de tipus test
A6
A10
C3
1 2 3
Proves pràctiques
A6
A10
C3
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Dins l'horari establert i previa petició per correu electrònic

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A6
A10
C3

-Contingut: temes 1 a 14:teoria

- Dia,hora i aula: el que es determinarà al Pla de treball

- tipus: test

- Per a totes les proves: cada alumne farà la prova en el grup, matí o tarda, que li correspongui per matrícula (no es permeten canvis)- es puntuarà sobre 10

- Les preguntes no contestades no descompten i les errònies descompten 0.25

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- valor: 2/3 de la prova a fer mitja amb el 1/3 de la prova pràctica sobre els mateixos temes

- El valor final de les proves test i pràctica sobre els temes 1 a 14 suposa, en total, el 1/2 del total de la nota final de l'assignatura

Proves pràctiques
A6
A10
C3


- Contingut: temes 1 a 14:
. resolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar.
. Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat). NO es permeten fotocòpies.

- Dia,hora i aula: el que es determinarà al Pla de treball

- Per a totes les proves: cada alumne farà la prova en el grup, matí o tarda, que li correspongui per matrícula (no es permeten canvis)


- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5

. la pràctica té un valor de 1/3, a fer mitja amb els 2/3 de la prova test sobre els mateixos temes

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- El valor final de les proves test i pràctica sobre els temes 1 a 14 suposa, en total, el 1/2 del total de la nota final de l'assignatura
Proves de desenvolupament
A6
A10
C3


-Contingut: temes 15 a 27

- Dia,hora i aula: l'oficialment establert

- Tipus

a) part teòrica: preguntes a desenvolupar

b) part pràctica: resolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar.

. Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat). NO es permeten fotocòpies.


a) part teòrica:
. es puntuarà sobre 10. S'aprova amb un 5.
. Valor: 2/3 del total de la prova

b) part pràctica:
. Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i fa mitja amb la part teòrica
. valor: 1/3 del total de la prova

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- El resultat final d'aquesta prova és 1/2 del total de la nota final
Altres  

PRIMERA CONVOCATÒRIA: Comput dels resultats: a) Alumnes presentats a les 3 proves: mitja en els percentatges descrits b) Alumnes no presentats a qualsevol de les 3 proves: mitja entre el resultat de la/es prova/es feta/es i un 0 corresponent a la/es prova/es no presentada/es c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats" SEGONA CONVOCATÒRIA: - Contingut: a) Part teòrica: prova tipus test i prova de desenvolupament; b) Part pràctica: resolució del supòsits plantejats. Els alumnes que havent-se presentat a totes proves previstes per la 1ª convocatòria (prova test, prova a desenvolupar i proves pràctiques) hagin superat alguna de les parts (obligacions o contractes) amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria nomé. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat. - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves


- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- Es puntuarà sobre 10

- La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

- La part pràctica representa 1/3 de la nota final


* Es puntuarà sobre 10
- El resultat farà mitja amb el resultat de la part superada en primera convocatòria.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT L'ÚS O TINENÇA DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I/O TRANSMISSIÓ DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES (ar. 21 NAM Grau).

- En Primera Convocatòria:

a) Alumnes presentats a les 3 proves: mitja entre totes, segons els valors fixats

b) Alumnes presentats només a una o dos proves: mitja entre el resultat de la/les prova/ves realitzada/des i un 0 corresponent a la/les prova/ves no presentada/des

c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats"

- En segona convocatòria:

. Part teòrica: prova tipus test de la primera part del temari i a desenvolupar de la segona

. Part pràctica: resolució dels casos plantejats

. Es puntuarà sobre 10

. La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

. La part pràctica representa 1/3 de la nota final

. Els alumnes que havent-se presentat a totes les proves previstes per la 1ª convocatòria (prova teòrica test, prova a desenvolupar i proves pràctiques) hagin superat una de les parts (obligacions o contractes) amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat.


Fonts d'informació

Bàsica

- ALBALADEJO, Manuel: Derecho civl, t. 2, José Mª Bosch, editor (última edició)

- BADOSA COLL, Ferran: Dret d'obligacions, Barcanova, Publicavions Universitat de Barcelona

- DÍEZ-PICAZO, Luis - GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil, v. e, Tecnos (última edició)

- LACRUZ BERDEJO, José Luis (i altres): Elementos de derecho civil, t.e, Dykinson (última edició)

- LETE DEL RIO, José Mª: Derecho de obligaciones, Tecnos (última edició)

- PUIG FERRIOL, Lluís (i altres): Manual de Derecho civil, v. 2, Marcial Pons (última edició)

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET ROMÀ/15214002
PART GENERAL DEL DRET CIVIL/15214007
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent