DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES Codi 16914116
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
Adreça electrònica reyes.barrada@urv.cat
Professors/es
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
Web
Descripció general Teoria general de les obligacions. Teoria general del contracte. Contractes en particupar. Altres fonts de les obligacions

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A4 Genèric
 A6 Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics
 A7 Genèric
 A8 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb rellevància en la matèria
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1.LA TEORIA GENERAL DE L' OBLIGACIÓ
TEMA 1: EL DRET DE LES OBLIGACIONS I DELS CONTRACTES
1. La regulació del dret d’obligacions
2. els drets real i els drets de crèdit
2.1. Criteris de distinció
2.2. El contingut obligacional dels drets reals
3. Les fonts de les obligacions

TEMA 2: L’OBLIGACIÓ
1. Concepte d’obligació
2. La prestació
2.1. Concepte i característiques
2.2. La identificació de la conducta: La seva determinació o determinabilitat
3. El deute
3.1. La responsabilitat pel incompliment
3.2. La càrrega de la diligència
3.3. Les excepcions
4. El crèdit
5. La figura del tercer

TEMA 3: LES CLASSES D’OBLIGACIONS SEGONS LA NATURALESA MATERIAL DE LA PRESTACIÓ
1. L’obligació de donar
1.1. L’obligació de donar cosa certa i determinada
1.2. L’obligació de donar cosa genèrica
1.3. L’obligació pecuniària
2. L’obligació de fer
3. L’obligació de no fer

TEMA 4: LES CLASSES D’OBLIGACIONS SEGONS L’ATRIBUCIÓ DEL DEURE JURÍDIC
1. L’obligació alternativa
2. L’Obligació conjunta
3. L’obligació facultativa

5. LES CLASSES D’OBLIGACIONS SEGONS EL SEU NIVELL D’EFECTIVITAT
1. L’obligació futura
2. L’obligació sotmesa a condició suspensiva
3. L’existència i l’exigibilitat de l’obligació: el termini

TEMA 6: LA PLURALITAT D’OBLIGACIONS DERIVADES D’UNA MATEIXA RELACIÓ JURÍDICA
1. Les obligacions periòdiques
2. Les obligacions recíproques
3. Les obligacions accessòries
3.1. L’obligació d’interessos
3.2. L’obligació amb clàusula penal
4. Les obligacions subsidiàries
5. Les obligacions eventuals

7. LA COTITULARITAT EN EL CRÈDIT I EN EL DEUTE
1. La cotitularitat del crèdit i del deute
2. La mancomunitat
2.1. Aspectes generals
2.2. La mancomunitat pura
2.3. La mancomunitat col·lectiva
2.4. L’obligació indivisible mancomunada
3. La solidaritat
3.1. La solidaritat com a règim excepcional
3.2. La integritat de la titularitat
3.3. Les relacions internes

TEMA 8: LA PROTECCIÓ LEGAL DEL CRÈDIT
1. L’acció rescissòria per frau de creditors
1.1. Fonament
1.2. Requisits
1.3. Efectes
2. Inoponibilitat al creditor dels actes gratuïts perjudicials: art. 531-14 CCCat
3. L’acció subrogatòria
3.1. Fonament i funció
3.2. Efectes
4. L’acció directa
4.1. Concepte i característiques
4.2. Efectes
5. La preferència i prelació de crèdits

TEMA 9: LA MODIFICACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
1. La modificació i la novació de l’obligació
2. El canvi de creditor
2.1. La cessió del crèdit
2.2. La subrogació en el crèdit
3. El canvi en la titularitat del deute
4. El canvi en l’objecte o en les seves condicions principals

TEMA 10: EL PAGAMENT O COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. El pagament o compliment
1.1. Atribució al pagament del valor de compliment
1.2. Els subjectes del compliment
1.3. El destinatari del pagament
1.4. El lloc i el moment de pagament
1.5. Mecanismes de pagament de l’obligació pecuniària
1.6. Els efectes jurídics del pagament
1.7. La proba del pagament
2. La mora credendi i la consignació
3. La imputació de pagament
4. La conducta no coincident amb la prestació
4.1. La dació en pagament
4.2. L’adjudicació en pagament
5. El pagament per cessió de bens
6. L’adjudicació per a pagament

TEMA 11: ALTRES CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’OBLIGACIÓ
1. La novació
2. La confusió
3. La condonació
4. La compensació
5. La pèrdua de la cosa deguda
6. El mutu dissens i el desistiment unilateral

TEMA 12: L’INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. La mora del deutor
2. L’incompliment definitiu de l’obligació
3. El compliment irregular o defectuós
4. La imputació al deutor de l’incompliment de l’obligació
4.1 El dolo
4.2. La culpa o negligència
5. La responsabilitat del deutor pels actes del seus auxiliars

TEMA 13: ELS REMEIS DAVANT L’INCOMPLIMENT
1. La responsabilitat del deutor
2. El compliment forçós de l’obligació: modalitats de l’execució forçosa
3. La suspensió del compliment de la obligació pròpia
4. La resolució
4.1. La facultat resolutòria en el CCEsp
4.2. La resolució en el CCCat
5. La reducció del preu
6. L’obligació d’indemnitzar els danys i els perjudicis
6.1. La causalitat del dany i la seva imputació subjectiva
6.2. El dany emergent i el lucre cessant
6.3. La quantificació del dany
7. Les causes d’exoneració de la responsabilitat

2.ELS CONTRACTES EN PARTICULAR ELS CONTRACTES
TEMA 14: LA COMPRAVENDA
1. Concepte i característiques
2. L’objecte de la compravenda
3. El preu
4. Les arres
5. Els deures general d’informació i de col·laboració
6. Les obligacions del venedor
6.1. El deure de conservació i la transmissió dels riscos
6.2. L’entrega
6.3. La transmissió de la titularitat
6.4. El pagament de les despeses derivades de la venda
7. Les obligacions del comprador
7.1. El pagament del preu
7.2. La recepció de la cosa venuda
8. La doble venda
9. Les especialitats de la compravenda d’immobles
10. Compravendes especials

TEMA 15: LA PERMUTA I LA CESSIÓ DE FINCA A CANVI DE CONSTRUCCIÓ FUTURA
1. El contracte de permuta
1.1. Concepte i característiques
2.1. Règim jurídic
2. El contracte de cessió de finca o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura
2.1. Concepte i modalitats
2.2. Drets i obligacions de les parts
2.3. L’incompliment del contracte
2.4. La resolució del contracte

TEMA 16: ELS CONTRACTES DE SERVEIS
1. L’arrendament de serveis
1.1. Concepte i característiques
1.2. Distinció entre l’arrendament de serveis i el contracte d’obra
1.3. Les obligacions de les parts
1.4. L’extinció del contracte
2. El contracte d’obra
2.1. Concepte i característiques
2.2. Les obligacions de les parts
2.3. El risc de pèrdua per cas fortuït
2.4. La responsabilitat del contractista per ruïna de l’obra
2.5. L’extinció del contracte
2.6. La responsabilitat per vicis de la construcció en el règim de la Ley de Ordenación de la Edificación: Els agents de l’edificació. La seva responsabilitat
3. El contracte de manteniment

TEMA 15: EL CONTRACTE DE MANDAT
1. Concepte i característiques
2. L’extensió del mandat
2.1. Les instruccions
2.2. L’actuació extralimitada del mandatari
2.3. El deure de cooperació del mandant
3. Les previsions legals relatives als conflictes d’interessos
4. El mandatari.
4.1. El caràcter personal de la seva obligació
4.2. La substitució del mandatari
4.3. La delegació
4.4. La pluralitat de mandataris
4.5. El deure de diligència del mandatari
5. La extinció del mandat
6. La rendició de comptes

TEMA 16: EL DIPÒSIT
1. La situació de dipòsit: les seves fonts i les seves classes
2. El contracte de dipòsit
2.1. La constitució del dipòsit
2.2. Obligacions de dipositari
2.3. Obligacions del dipositant
2.4. El dipòsit necessari
3. El dipòsit judicial

TEMA 17: L’ARRENDAMENT DE COSES
1. Concepte i característiques generals
2. El contracte d’arrendament de coses
2.1. Caràcters del contracte
2.2. Forma del contracte
2.3. Les prestacions: l’objecte i el preu
3. La durada de l’arrendament
4. Les obligacions de les parts
4.1. Les obligacions de l’arrendador
4.2. Les obligacions de l’arrendatari
5. L’extinció de l’arrendament
6. El subarrendament

TEMA 18: ELS ARRENDAMENTS URBANS
1. Aspectes generals
2. La LAU
2.1. El seu àmbit d’aplicació
2.2. Naturalesa dels seus preceptes
3. L’arrendament d’habitatge
3.1.Concepte
3.2. Legitimació
3.3. Efectes del contracte davant tercers
3.4. La durada del contracte: el termini inicial i les seves pròrrogues
3.5. La subrogació en la posició de l’arrendatari
3.6. La renda
3.7. El règim d’ús de l’habitatge arrendat
3.8. El subarrendament
3.9. Els drets d’adquisició preferent de l’arrendatari
3.10. Les circumstàncies que afecten a la vigència o efectivitat del contracte
4. L’arrendament per l’ús diferent del d’habitatge
4.1. Aspectes generals
4.2. La subrogació en cas de venda de la finca arrendada
4.3. Les obres en la finca arrendada
4.4. El dret d’adquisició preferent
4.5. La cessió del contracte i el subarrendament
4.6. La subrogació en cas de mort de l’arrendatari
4.7. La indemnització a l’arrendatari
4.8. La resolució del contracte
5. Les disposicions comuns als arrendaments d’habitatge i d’ús diferent del d’habitatge

TEMA 19: ELS CONTRACTES ALEATORIS
1. Aspectes generals
2. El contracte de violari
3. El contracte d’aliments
4. L’aposta

TEMA 20: EL CONTRACTE DE SOCIETAT
1. Concepte i característiques
2. Els elements del contracte
3. Les classes de societat civil
4.Els drets i les obligacions del socis
5. La liquidació de la societat

TEMA 21: ELS CONTRACTES DE PRÈSTEC
1. El contracte de comodat
1.1. Concepte i característiques
1.2. Els elements del contracte
1.3. Les obligacions i la responsabilitat de les parts
1.4. Extinció del comodat
2. El simple préstec
2.1. concepte i característiques
2.2. Els elements del contracte
2.3. El contingut. El pagament d’interessos per part del prestatari
3. El contracte de préstec al consum:
3.1. Concepte i característiques
3.2. Els elements del contracte
3.3. El contingut del contracte

TEMA 22: EL CONTRACTE DE FIANÇA
1. Concepte i funció del contracte de fiança
2. Les fonts de la fiança
3. La forma del contracte
4. L’obligació del fiador
4.1. L’obligació garantida i el principi d’accesorietat
4.2. La reproducció de la prestació
4.3. La subsidiarietat
5. Les relacions entre fiador i deutor
5.1. La relevació de la fiança
5.2. Els efectes del pagament fet pel fiador
6. La pluralitat de fiadors
6.1. La cofiança
6.2. La subfiança
7. L’extinció de la fiança

TEMA 23: ELS CONTRACTES ALEATORIS
1. L’aleatorietat o incertesa
2. El contracte de violari o contracte de vitalici
2.1. Concepte i finalitat
2.2. Els elements del contracte
2.3. El contingut del contracte
2.4. La extinció i la ineficàcia del contracte
3. El contracte d’aliments
3.1. Concepte i característiques
3.2. Els elements del contracte
3.2. El contingut del contracte
3.3. La transmissió i l’extinció de l’obligació derivada del contracte
4. L’aposta

TEMA 24: ELS CONTRACTES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
1. La transacció
1.1. Concepte i característiques
1.2. Els elements del contracte
1.3. El contingut del contracte
2. El conveni arbitral
2.1. Concepte i característiques
2.2. Els efectes del contracte
3. L’acord de mediació

3. Responsabilitat extracontractual TEMA 25: EL DRET DE DAÑYS O RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
1. La funció del Dret de danys
2. La responsabilitat civil
2.1. La responsabilitat contractual i l’extracontractual
2.2. La responsabilitat extracontractual i la responsabilitat civil derivada de delicte
2.3. Els fonaments i els tipus de responsabilitat civil
3. La responsabilitat per fet propi
3.1. L’acció o l’omissió
3.2. El dany
3.3. La relació de causalitat
4. La responsabilitat per fet aliè
5. Altres supòsits de responsabilitat civil
6. La reparació del dany
6.1. La reparació en forma específica
6.2. L’obligació d’indemnitzar els danys i els perjudicis
7. L’assegurança de responsabilitat civil
4. FONTS NO CONTRACTUALS DE LES OBLIGACIONS TEMA 26: ALTRES FONTS NO CONTRACTUALS DE LES OBLIGACIONS
1. L’enriquiment injustificat
1.1. El concepte
2.2. El règim general
2. El cobrament o el pagament de l’indegut
2.1. Els seus requisits
2.2. La prova del pagament i de l’error
2.3. Els efectes del pagament indegut
3. La gestió dels negocis aliens sense mandat
3.1. El concepte, la funció i la naturalesa
3.2. Els deures del gestor
3.3. La responsabilitat del gestor
3.4. La finalització de la gestió
4. La voluntat unilateral com a font d’obligacions
4.1. La promesa pública
4.2. El concurs públic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
A8
A11
2 0 2
Sessió Magistral
A6
A10
C3
33 88 121
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
A10
C3
8 10 18
Atenció personalitzada
A6
A10
C3
1 0 1
 
Proves mixtes
A6
A10
C3
1 2 3
Proves pràctiques
A6
A10
C3
1 1 2
Proves de desenvolupament
A6
A10
C3
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Dins l'horari establert i previa petició per correu electrònic

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A6
A10
C3


- Contingut: temes 1 a 13:
. resolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar.
. Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat). NO es permeten fotocòpies.

- Dia,hora i aula: el que es determinarà al Pla de treball

- Per a totes les proves: cada alumne farà la prova en el grup, matí o tarda, que li correspongui per matrícula (no es permeten canvis)


- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5

. la pràctica té un valor de 1/3, a fer mitja amb els 2/3 de la prova test sobre els mateixos temes

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- El valor final de les proves test i pràctica sobre els temes 1 a 14 suposa, en total, el 1/2 del total de la nota final de l'assignatura
Proves de desenvolupament
A6
A10
C3


-Contingut: temes 15 a 26

- Dia,hora i aula: l'oficialment establert

- Tipus

a) part teòrica: preguntes a desenvolupar

b) part pràctica: resolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar.

. Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat). NO es permeten fotocòpies.


a) part teòrica:
. es puntuarà sobre 10. S'aprova amb un 5.
. Valor: 2/3 del total de la prova

b) part pràctica:
. Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i fa mitja amb la part teòrica
. valor: 1/3 del total de la prova

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- El resultat final d'aquesta prova és 1/2 del total de la nota final
Proves mixtes
A6
A10
C3

-Contingut: temes 1 a 13:teoria

- Dia,hora i aula: el que es determinarà al Pla de treball

- tipus:
a) en 1ª convocatòria: test i a desenvolupar
b) en 2ª convocatòria: test

- Per a totes les proves: els/les alumnes faran la prova en el grup, matí o tarda, que li correspongui per matrícula (no es permeten canvis)

- es puntuarà sobre 10

- Les preguntes no contestades no descompten i les errònies descompten 0.25

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- valor: 2/3 de la prova a fer mitja amb el 1/3 de la prova pràctica sobre els mateixos temes

- El valor final de les proves test i pràctica sobre els temes 1 a 14 suposa, en total, el 1/2 del total de la nota final de l'assignatura
Altres  
- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura.

PRIMERA CONVOCATÒRIA: Comput dels resultats:
a) Alumnes presentats a les 3 proves: mitja en els percentatges descrits
b) Alumnes no presentats a qualsevol de les 3 proves: mitja entre el resultat de la/es prova/es feta/es i un 0 corresponent a la/es prova/es no presentada/es
c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats"

SEGONA CONVOCATÒRIA: - Contingut: a) Part teòrica: prova tipus test i prova de desenvolupament;
b) Part pràctica: resolució del supòsits plantejats.

Els alumnes que havent-se presentat a totes proves previstes per la 1ª convocatòria (prova test, proves a desenvolupar i proves pràctiques) hagin superat alguna de les parts (obligacions o contractes) amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat. - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves </p>

El alumnes que havent-se presentat a 3 convocatòries no hagin superat l'assignatura podran escollir, en 2ª convocatòria, entre fer la part teòrica d'obligacions de forma test o oral. En cas de escollir la via oral hauran de comunicar-ho via correu electrònic amb 10 dies d'antelació

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- Es puntuarà sobre 10

- La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

- La part pràctica representa 1/3 de la nota final


* Es puntuarà sobre 10
- El resultat farà mitja amb el resultat de la part superada en primera convocatòria.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT L'ÚS O TINENÇA DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I/O TRANSMISSIÓ DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES (ar. 21 NAM Grau).

- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura

- En Primera Convocatòria:

- Tipus de prova:

a) Prova teòrica: test i a desenvolupar

b) prova pràctica: a desenvolupar

- Valoracions

a) Alumnes presentats a les 3 proves: mitja entre totes, segons els valors fixats

b) Alumnes presentats només a una o dos proves: mitja entre el resultat de la/les prova/ves realitzada/des i un 0 corresponent a la/les prova/ves no presentada/des

c)) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats"

. Per aprovar cal haver obtingut un valor de 3 en cadascuna de les proves

- En segona convocatòria:

. Tipus de prova:

a) Part d'obligacions: prova teòrica tipus test i prova pràctica a desenvolupar

b) Part de contractes: a desenvolupar

. Es puntuarà sobre 10

. La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

. La part pràctica representa 1/3 de la nota final

. Per aprovar cal haver obtingut un valor de 3 en cadascuna de les proves

. Els alumnes que havent-se presentat a totes les proves previstes per la 1ª convocatòria (prova teòrica test, prova a desenvolupar i proves pràctiques) hagin superat una de les parts (obligacions o contractes) amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat.

. El alumnes que havent-se presentat a 3 convocatòries no hagin superat l'assignatura podran escollir, en 2ª convocatòria, entre fer la part teòrica d'obligacions de forma test o oral. En cas de escollir la via oral hauran de comunicar-ho via correu electrònic amb 10 dies d'antelació


Fonts d'informació

Bàsica

- Pedro del POZO – Antonio VAQUER– Esteve BOCH: Derecho Civil de Cataluña. Derecho de obligaciones y contratos, Marcial Pons 2018, ISBN 978-84-9123-580-4

- ALBALADEJO, Manuel: Derecho civl, t. 2, José Mª Bosch, editor (última edició)

- DÍEZ-PICAZO, Luis - GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil, v. e, Tecnos (última edició)

- LACRUZ BERDEJO, José Luis (i altres): Elementos de derecho civil, t.e, Dykinson (última edició)

- LETE DEL RIO, José Mª: Derecho de obligaciones, Tecnos (última edició)

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET ROMÀ/15214002
PART GENERAL DEL DRET CIVIL/15214007
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent