DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL Codi 16914117
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
REQUENA MONTES, ÓSCAR
Adreça electrònica marta.civit@urv.cat
oscar.requena@urv.cat
Professors/es
CIVIT BULLÓ, MARTA
REQUENA MONTES, ÓSCAR
Web
Descripció general Estudio de los fundamentos, principios y normas básicas reguladores de las distintas partes que integran los sistemas normativos de Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
 DRET-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 DRET-B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Genèric
 DRET-A2 Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional
 DRET-A8 Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B3 Genèric
 DRET-B4 Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la bibliografia recomanada
 DRET-B5 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
PARTE PRIMERA. DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO. LECCIÓN 1. BASES CONCEPTUALES E HISTÓRICAS DEL DERECHO DEL TRABAJO 1. Bases conceptuales del Derecho del Trabajo
2. Bases históricas del Derecho del trabajo
LECCIÓN 2. FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO 1. Poderes normativos y normas laborales
2. Fuentes estatales
3. Fuentes supraestatales
4. Fuentes profesionales: los convenios colectivos
5. Fuentes supletorias e indirectas
LECCIÓN 3. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES 1. Aplicación de las normas laborales: principios.
2. Interpretación de las normas laborales: el principio in dubio pro operario
3. Aplicación temporal y territorial de las normas laborales
LECCIÓN 4. CONFIGURACIÓN DEL EMPLEO: EL CONTRATO DE TRABAJO 1. Concepto y función del contrato de trabajo
2. Estructura del contrato de trabajo
2.1. Sujetos, elementos esenciales y contenido
3. Celebración del contrato de trabajo
3.1. Forma y formalidades del contrato de trabajo
3.2. Periodo de prueba
3.3. Ineficacia del contrato de trabajo
4. Tipología del empleo: clases de contrato y figuras contractuales diferenciadas
LECCIÓN 5. ACCESO AL EMPLEO 1. Intermediación laboral
2. Cesión de trabajadores: empresas de trabajo temporal y cesión ilegal de trabajadores
3. Empleo de extranjeros
LECCIÓN 6. PRESUPUESTOS DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO 1. Presupuesto cognitivo: el sistema de formación profesional
2. Presupuesto preventivo: la seguridad y la salud en el trabajo
3. Presupuesto atributivo: la clasificación profesional
LECCIÓN 7. CALIDAD DEL EMPLEO: EL TIEMPO DE LA PRESTACIÒN DE TRABAJO 1. La jornada de trabajo
2. El horario de trabajo
3. Interrupciones de la jornada de trabajo
4. Pactos limitativos del tiempo de trabajo
LECCIÓN 8. CALIDAD DEL EMPLEO: LA PRESTACIÓN RETRIBUTIVA 1. Configuración del salario: concepto, caracteres y función
2. Estructura salarial y modalidades del salario
3. Determinación del salario
4. Protección jurídica de las prestaciones salariales e indemnizatorias
LECCIÓN 9. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO: MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 1. Modificación del contrato de trabajo: concepto, clases y fundamentos
1.1 Movilidad funcional
1.2.Movilidad geográfica
1.3.Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
2. Suspensión del contrato de trabajo 2.1.Concepto, fundamento y efectos generales
2.2. Causas suspensivas
3. Excedencias
LECCIÓN 10. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO: EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL 1. Extinción del contrato de trabajo: concepto, fundamento y causas
2. El despido colectivo
3. El despido objetivo
4. El despido disciplinario
5. El despido por fuerza mayor
PARTE SEGUNDA. DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO LECCIÓN 11. LA LIBERTAD SINDICAL 1. Libertad sindical: concepto y contenido
2. Representatividad sindical y empresarial
3. Tutela de la libertad sindical
LECCIÓN 12. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 1. La representación unitaria
1.1. El delegado de personal
1.2. El comité de empresa
2. La representación sindical
2.1. El delegado sindical
2.2. La sección sindical
3. Derecho de reunión en la empresa.
LECCIÓN 13. CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO 1. Conflicto colectivo de trabajo: concepto, fundamento y clases.
2. Medios y procedimientos de solución de los conflictos colectivos de trabajo
3. Medidas de conflicto colectivo de trabajo:
3.1. La huelga: concepto y regulación
3.2. El cierre patronal: concepto y regulación
LECCIÓN 14. NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL 1. Derecho de negociación colectiva:regulación constitucional
2. Convenios colectivos estatutarios
2.1. Unidades de negociación
2.2. Partes negociadoras
2.3. Procedimiento de elaboración
2.4. Vigencia
2.5. Inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo
PARTE TERCERA. DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL DEL TRABAJO LECCIÓN 15. LA ADMINISTRACIÓN LABORAL 1. La Administración Laboral: concepto y estructura
2. La inspección de Trabajo y Seguridad Social
2.1. Las Actas de la Inspección de Trabajo
3. La potestad sancionadora de la Administración Laboral
3.1. Infracciones administrativas: tipos, calificación, sujetos responsables y prescripción
4. Procedimiento sancionador en materia sociolaboral
LECCIÓN 16. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 1. La jurisdicción del orden social:
1.1. Ámbito material de la jurisdicción del orden social
1.2.Reglas de competencia de la jurisdicción del orden social
2. El proceso laboral
2.1. Clases y principios informadores
2.2. Partes del proceso laboral
2.3. Objeto del proceso laboral
3. El proceso laboral ordinario
3.1. La fase preprocesal
3.2. Inicio, desarrollo y terminación del proceso
4. Modalidades procesales
4.1. Modalidades de carácter individual
4.2. Modalidades de caracter colectivo
5. Medios de impugnación: concepto, clases y regulación
6. El proceso laboral de ejecución: concepto, clases y regulación
PARTE CUARTA. PROTECCIÓN SOCIAL PÚBLICA LECCIÓN 17. SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1. Acción protectora
1.1. Concepto, contingencias protegidas y clases
1.2. Requisitos para causar derecho a las prestaciones
1.3. Garantías, incompatibilidades y responsabilidades
LECCIÓN 18. RÉGIMEN GENERAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1. Campo de aplicación y actos de encuadramiento
2. Cotización
3. Recaudación
LECCIÓN 19. ACCIÓN PROTECTORA CONTRIBUTIVA (I) 1. Protección de la salud
1.1. Sujetos protegidos, contenido y dinámica de la prestación
2. Incapacidad temporal
2.1. Concepto, situaciones protegidas y requisitos del hecho causante
2.2. Contenido de la prestación
2.3. Dinámica y gestión de la prestación
3. Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia
3.1. Maternidad
a) Concepto, situaciones protegidas y requisitos del hecho causante
b) Contenido de la prestación
c) Dinámica y gestión de la prestación
3.2. Paternidad
a) Concepto, situaciones protegidas y requisitos del hecho causante
b) Contenido de la prestación
c) Dinámica y gestión de la prestación
3.3. Riesgo durante el embarazo y la lactanciaa) Concepto, situaciones protegidas y requisitos del hecho causante
b) Contenido de la prestación
c) Dinámica y gestión de la prestación
LECCIÓN 20. ACCIÓN PROTECTORA CONTRIBUTIVA (II) 1. Incapacidad permanente
a) Concepto, situaciones protegidas y requisitos del hecho causante
b) Contenido de la prestación
c) Dinámica y gestión de la prestación
d) Lesiones permanentes no invalidantes
2. Jubilación
a) Concepto, situaciones protegidas y requisitos del hecho causante
b) Contenido de la prestación
c) Dinámica y gestión de la prestación
3. Desempleo
a) Concepto, situaciones protegidas y requisitos del hecho causante
b) Contenido de la prestación
c) Dinámica y gestión de la prestación
LECCIÓN 21. ACCIÓN PROTECTORA NO CONTRIBUTIVA 1. Pensión no contributiva de invalidez
a) Concepto, beneficiarios y cuantía de la pensión
b) Dinámica, incompatibilidades y gestión de la pensión
2. Pensión no contributiva de jubilación
a) Concepto, beneficiarios y cuantía de la pensión
b) Dinámica, incompatibilidades y gestión de la pensión
3. Protección por desempleo de nivel asistencial
a) Concepto, beneficiarios, dinámica e incompatibilidades de la protección

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
DRET-A2
DRET-A8
24 20 44
Sessió Magistral
DRET-A2
DRET-A8
60 84 144
Atenció personalitzada
DRET-A1
DRET-A2
DRET-A8
DRET-B3
4 0 4
 
Proves objectives de tipus test
DRET-A2
DRET-A8
DRET-B4
6 6 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Con carácter previo al inicio de las clases teóricas y prácticas, se realizarán sendas sesiones introductorias, destinadas a explicar las finalidades que se pretenden alcanzar con estas actividades docentes, así como las pautas organizativas, metodológicas y valorativas propias de las mismas.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realización de supuestos destinados a favorecer la comprensión teórico-práctica de los conceptos jurídico-laborales.
Esta actividad docente forma parte del sistema de evaluación continua siendo por ello recomendable la asistencia continuada a la misma.
Sessió Magistral Exposición de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del profesor/a.

Queda terminantemente prohibida la grabación de las clases magistrales.
Atenció personalitzada Los profesores atenderán todas las cuestiones que plantee al alumno/a el desarrollo de las actividades docentes de la asignatura, en el horario de atención personalizada que se hará público al inicio del curso. Dicha atención podrá dispensarse, indistintamente, de forma presencial o por correo electrónico.

Atenció personalitzada
Descripció
Los profesores atenderán todas las cuestiones que plantee al alumno/a el desarrollo de las actividades docentes de la asignatura, en el horario de atención personalizada que se hará público al inicio del curso. Dicha atención podrá dispensarse, indistintamente, de forma presencial o por correo electrónico.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
DRET-A2
DRET-A8
La parte práctica de la asignatura consistirá en la realización de un ejercicio práctico. La resolución del caso planteado se evaluará de acuerdo con el estudio efectuado de las fuentes de conocimiento utilizadas, la claridad, congruencia y fundamentación jurídica de las respuestas.Para superar esta actividad obligatoria de la evaluación continua, se ha de obtener una calificación mínima de cinco puntos. La superación de la parte práctica de la asignatura supone el 30%de la calificación final
Proves objectives de tipus test
DRET-A2
DRET-A8
DRET-B4
Durante la evaluación continua el alumno/a deberá superar dos ejercicios teóricos tipo test.

Para la superación de la parte teórica de la asignatura será necesario que el alumno/a obtenga un mínimo de 5 puntos en cada una de la pruebas tipo test.
La superación de la parte teórica de la asignatura supondrá el 70% de la calificación final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Para la determinación de la calificación final de la asignatura el alumno/a deberá haber superado con un mínimo de cinco (5) puntos tanto los dos ejercicios que conforma la parte teórica como el ejercicio que integra la parte práctica.

Segunda Convocatoria

Los alumno/as que no hayan superado la parte práctica de la asignatura, podrán liberarla en la segunda convocatoria. En esta convocatoria, la prueba práctica consistirá en la realización de un ejercicio práctico de forma individual y por escrito. Se podrá utilizar toda la documentación bibliográfica, normativa y jurisprudencial que se considere oportuno. No estará permitido el intercambio de dicha documentación.

Para superar la prueba práctica se ha de obtener una calificación mínima de cinco puntos

Los alumno/as que no hayan superado la parte teórica de la asignatura podrán hacerlo en segunda convocatoria mediante la realización de una prueba objetiva de tipo test. Para la superación de la parte teórica de la asignatura será necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

Si el alumno/a concurre a la segunda convocatoria para superar uno de los dos ejercicios teóricos, igualmente deberá obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.Una vez aprobados ambos ejercicios teóricos con un mínimo de 5 puntos se determinará la calificación final de la parte teórica de acuerdo con el peso fijado en esta guía docente.

Si el alumno/a concurre a la segunda convocatoria para superar uno o los dos ejercicios teóricos y el ejercicio práctico, la no superación de la parte teórica supondrá la no evaluación de la parte práctica.


Fonts d'informació

Bàsica

1. Manuales

MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. y HERRERO MARTÍN J.B. : Sistema de Derecho del Trabajo. Publicaciones URV, última edición (disponible gratuitamente en www.publicacionsurv.cat)

MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., y HERRERO MARTÍN, J.B.: Sistema de Derecho de la Protección Social. Publicaciones URV, última edición (disponible gratuitamente en www.publicacionsurv.cat)

MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo. Tecnos. ütima edición.

MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo. Tecnos. Última edición.

PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Ültima edición.

VV.AA.: Manual de Seguridad Social. Tecnos. Última edición.

2. Poligrafías, monografías y artículos en revistas especializadas

Cuando proceda, se facilitará su referencia de forma paralela a las explicaciones de la disciplina.

3. Repertorios normativos laborales.

A. Normativa interna

a) Legislación

- AA.VV.: Legislación social básica. Civitas. Última edición.

- AA.VV.: Legislación laboral y de Seguridad Social. Tecnos. Última edición.

- GALIANA MORENO, J.M. y SEMPERE NAVARRO, A.V.: Legislación laboral y de la Seguridad Social. Thomson-Aranzadi. Última edición. 

- GOERLICH PESET, J.M. y BLASCO PELLICER, A.: Normas laborales básicas. Tirant lo Blanch. Última edición.

- Bases de datos de legislación de Westlaw Social (Thomson-Aranzadi): http://www.aranzadi.es

b) Convenios colectivos

- Repertorio de convenios colecrtivos de Westlaw Social de Thomson-Aranzadi: http://www.aranzadi.es

- Repertorio de Convenios Colectivos Laborales de Lex Nova : http://www.lexnova.es

B. Normativa europea

-http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html

C. Normativa internacional (O.I.T.).

- http://www.ilo.org/public

- Bases de datos de legislación de Westlaw Social (Thomson-Aranzadi): http://www.aranzadii.es

4. Repertorios jurisprudenciales.

- Repertorio de jurisprudencia Westlaw Social de Thomson-Aranzadi: http://www.aranzadi.es

- Repertorio de jurisprudencia de Lex Nova : http://www.lexnova.es 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent