DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET COMPARAT Codi 16914118
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
GÓMEZ BUENDIA, MARIA DEL CARMEN
Adreça electrònica carmen.gomez@urv.cat
endrius.cocciolo@urv.cat
thays.ricarte@urv.cat
Professors/es
GÓMEZ BUENDIA, MARIA DEL CARMEN
COCCIOLO , ENDRIUS ELISEO
RICARTE LOPES, THAYS
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
 DRET-A2 Genèric
 DRET-A3 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
PRIMERA PART.- Introducció al dret comparat i sistemes 1.- El dret comparat i la seva problemàtica

1.1. Concepte de dret comparat
1.2.- Funcions i mètode
1.3.- Problèmàtica. Atenció especial als problemes de traducció i de conceptes jurídics
1.4. Sistemàtica. La classificació dels sistemes jurídics

2.- Les famílies jurídiques al món

2.1.- Els sistemes continentals o de civil law
2.1.1. Característiques comunes
2.1.2. Sistema francés
2.1.3. Sistema germànic
2.1.4. Altres variants

2.2.- Els sistemes anglosaxons o de common law
2.2.1. Característiques comunes
2.2.2. Sistema anglès
2.2.3. Sistema nordamericà
2.2.4. Altres variants

2.3.- El dret islàmic i altres sistemes

2.4.- Constitucionalisme global i constitucionalisme en xarxa: nous desenvolupaments en l'àmbit del dret públic

2.5.- El dret privat europeu
SEGONA PART.- Dret comparat part especial 3.- Justicia constitucional comparada.
4.- Del derecho público nacional al derecho ultraestatal: constitucionalismo global y derecho administrativo global
5.- La regulación de la integridad pública: experiencias y culturas comparadas
6.- El contracte; Especial referència al precontracte
7.- Constitució i harmonització dels drets reals a Europa. Especial referència a la transmissió de la propietat i a la hipoteca.
8.- Trust i fidúcia a Europa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A1
C3
5 9.5 14.5
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A1
5 9 14
Sessió Magistral
DRET-A1
18 10 28
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A1
2 14 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret públic comparat.
Resolució de problemes, exercicis L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret privat comparat.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada L'alumne es pot adreçar al professor en horari de tutoria, o bé demanar hora a través del camp virtual.

Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne es pot adreçar al professor en horari de tutoria, o bé demanar hora a través del camp virtual o del correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A1
C3
L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret privat comparat. 25%
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A1
L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret públic comparat. 25%
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A1
Hi haurà una sola prova de desenvolupament; constarà de preguntes relacionades amb la matèria explicada a les classes magistrals. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder comptabilitzar els percentatges de qualificació previstos, serà necessari obtenir un mínim de 4 en la prova de desenvolupament.

A la segona convocatòria es farà la prova de desenvolupament descrita, i, en cas que l'alumne hagi suspès la part pràctica de l'assignatura, també haurà de realitzar un examen pràctic.


Fonts d'informació

Bàsica Ajani, G., Sistemas jurídicos comparados. Lecciones y materiales, 1, 2010

- Ajani, G., Anderson M., Arroyo Amayuelas E., Pasa, B., Sistemas jurídicos comparados. Lecciones y materiales, Barcelona, 2010

- Aymerich Ojea, Ignacio: Lecciones de derecho comparado; Colección Universitas, Castelló, 2004

- Biscaretti di Rufia, P: Introducción al derecho constitucional comparado, Fondo de Cultura Económica, México (1975)

- Buckland, W. W. Machair, Arnold D. [Cremades Ugarte, Ignacio] tr.: Derecho romano y common law : una comparación en esbozo. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. , 11/1994. 

- Constantinesco V, Tratado de derecho comparado Vol.I, Madrid (1981)

- David, René: Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos / traducción de la 2ª ed. francesa por Pedro Bravo Gala. Madrid : Aguilar, 1973.

- Galgano F, Atlas de derecho privado comparado, traducció de l'italià, Fundación Cultural del Notariado, Madrid (1995)

- García Pelayo, M: Derecho constitucional comparado, alianza editorial, Madrid (1984) 

- Losano Mario G, Los grandes sistemas jurídicos. Introducción al derecho europeo y extranjero, traducció de l'italià, ed.Debate, Madrid (1982, reimpresió 1993)

- Pizzorusso, A., Curso de Derecho Comparado, Ariel, 1987

- Sarfatti, Mario: Introducción al estudio del Derecho comparado. México. Imprenta Universitaria 1945. Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=632

- Scarciglia, Roberto, Introducción al derecho constitucional comparado, Ed. Dykinson, Madrid (2011)

- Zweigert, Konrad y Kötz, Hein: Introducción al derecho comparado. México D.F. : Oxford University Press, 2002. ISBN: 9706137122

Bibliografia en altres llengues

- Ajani, Gianmaria: Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali . Torino 2006, G. GIAPPICHELLI EDITORE.

- Alpa, Guido y otros: Diritto privato comparato : istituti e problema. 5ª ed. Roma [etc.] : Laterza, 2004.

- Gambaro, Antonio y Sacco, Rodolfo: Sistema giuridici comparati. Torino: UTET 1996.

- Glenn,  H. Patrick, Legal Traditions of the World, Oxford University Press. Oxford, 2010 (4th edition)

- Legrand, Pierre: Le droit comparé. Paris PUF, 1999. COLECCIÓN Que sais-je?

- Morbidelli Giuseppe; Diritto pubblico comparato, Torino (2007)

- Rainer, Michael: Corso di sistemi giuridici comparati. Torino : G. Giappichelli, 2004.

- Sacco, Rodolfo: Introduzione al Diritto comparato. Torino: UTET, 5ª ed. 1992

- Scarciglia, Roberto: Introduzione al diritto pubblico comparato, Bologna (2006) 

 

Pagines web

http://www.juriglobe.ca/esp/index.php

http://www.codigo-civil.net/archivado/?page_id=492

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent