IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) COMPARATIVE LAW Code 16914118
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Fourth 1Q
Language
Català
Department Private, Procedural and Financial Law
Public Law
Coordinator
GÓMEZ BUENDIA, MARIA DEL CARMEN
E-mail carmen.gomez@urv.cat
endrius.cocciolo@urv.cat
thays.ricarte@urv.cat
Lecturers
GÓMEZ BUENDIA, MARIA DEL CARMEN
COCCIOLO , ENDRIUS ELISEO
RICARTE LOPES, THAYS
Web
General description

Competences
Type A Code Competences Specific
 DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
Type B Code Competences Transversal
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Be able to manage information and knowledge

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 DRET-A1 Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
 DRET-A2 Genèric
 DRET-A3 Genèric
Type B Code Learning outcomes
 DRET-B2 Genèric
Type C Code Learning outcomes
 C3 Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system of values.

Contents
Topic Sub-topic
PRIMERA PART.- Introducció al dret comparat i sistemes 1.- El dret comparat i la seva problemàtica

1.1. Concepte de dret comparat
1.2.- Funcions i mètode
1.3.- Problèmàtica. Atenció especial als problemes de traducció i de conceptes jurídics
1.4. Sistemàtica. La classificació dels sistemes jurídics

2.- Les famílies jurídiques al món

2.1.- Els sistemes continentals o de civil law
2.1.1. Característiques comunes
2.1.2. Sistema francés
2.1.3. Sistema germànic
2.1.4. Altres variants

2.2.- Els sistemes anglosaxons o de common law
2.2.1. Característiques comunes
2.2.2. Sistema anglès
2.2.3. Sistema nordamericà
2.2.4. Altres variants

2.3.- El dret islàmic i altres sistemes

2.4.- Constitucionalisme global i constitucionalisme en xarxa: nous desenvolupaments en l'àmbit del dret públic

2.5.- El dret privat europeu
SEGONA PART.- Dret comparat part especial 3.- Justicia constitucional comparada.
4.- Del derecho público nacional al derecho ultraestatal: constitucionalismo global y derecho administrativo global
5.- La regulación de la integridad pública: experiencias y culturas comparadas
6.- El contracte; Especial referència al precontracte
7.- Constitució i harmonització dels drets reals a Europa. Especial referència a la transmissió de la propietat i a la hipoteca.
8.- Trust i fidúcia a Europa

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Problem solving, exercises
DRET-A1
C3
5 9.5 14.5
Problem solving, exercises
DRET-A1
5 9 14
Lecture
DRET-A1
18 10 28
Personal attention
0.5 0 0.5
 
Short-answer objective tests
DRET-A1
2 14 16
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Problem solving, exercises L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret públic comparat.
Problem solving, exercises L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret privat comparat.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Personal attention L'alumne es pot adreçar al professor en horari de tutoria, o bé demanar hora a través del camp virtual.

Personalized attention
Description
L'alumne es pot adreçar al professor en horari de tutoria, o bé demanar hora a través del camp virtual o del correu electrònic.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
DRET-A1
C3
L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret privat comparat. 25%
Problem solving, exercises
DRET-A1
L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret públic comparat. 25%
Short-answer objective tests
DRET-A1
Hi haurà una sola prova de desenvolupament; constarà de preguntes relacionades amb la matèria explicada a les classes magistrals. 50%
Others  
 
Other comments and second call

Per poder comptabilitzar els percentatges de qualificació previstos, serà necessari obtenir un mínim de 4 en la prova de desenvolupament.

A la segona convocatòria es farà la prova de desenvolupament descrita, i, en cas que l'alumne hagi suspès la part pràctica de l'assignatura, també haurà de realitzar un examen pràctic.


Sources of information

Basic Ajani, G., Sistemas jurídicos comparados. Lecciones y materiales, 1, 2010

- Ajani, G., Anderson M., Arroyo Amayuelas E., Pasa, B., Sistemas jurídicos comparados. Lecciones y materiales, Barcelona, 2010

- Aymerich Ojea, Ignacio: Lecciones de derecho comparado; Colección Universitas, Castelló, 2004

- Biscaretti di Rufia, P: Introducción al derecho constitucional comparado, Fondo de Cultura Económica, México (1975)

- Buckland, W. W. Machair, Arnold D. [Cremades Ugarte, Ignacio] tr.: Derecho romano y common law : una comparación en esbozo. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. , 11/1994. 

- Constantinesco V, Tratado de derecho comparado Vol.I, Madrid (1981)

- David, René: Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos / traducción de la 2ª ed. francesa por Pedro Bravo Gala. Madrid : Aguilar, 1973.

- Galgano F, Atlas de derecho privado comparado, traducció de l'italià, Fundación Cultural del Notariado, Madrid (1995)

- García Pelayo, M: Derecho constitucional comparado, alianza editorial, Madrid (1984) 

- Losano Mario G, Los grandes sistemas jurídicos. Introducción al derecho europeo y extranjero, traducció de l'italià, ed.Debate, Madrid (1982, reimpresió 1993)

- Pizzorusso, A., Curso de Derecho Comparado, Ariel, 1987

- Sarfatti, Mario: Introducción al estudio del Derecho comparado. México. Imprenta Universitaria 1945. Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=632

- Scarciglia, Roberto, Introducción al derecho constitucional comparado, Ed. Dykinson, Madrid (2011)

- Zweigert, Konrad y Kötz, Hein: Introducción al derecho comparado. México D.F. : Oxford University Press, 2002. ISBN: 9706137122

Bibliografia en altres llengues

- Ajani, Gianmaria: Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali . Torino 2006, G. GIAPPICHELLI EDITORE.

- Alpa, Guido y otros: Diritto privato comparato : istituti e problema. 5ª ed. Roma [etc.] : Laterza, 2004.

- Gambaro, Antonio y Sacco, Rodolfo: Sistema giuridici comparati. Torino: UTET 1996.

- Glenn,  H. Patrick, Legal Traditions of the World, Oxford University Press. Oxford, 2010 (4th edition)

- Legrand, Pierre: Le droit comparé. Paris PUF, 1999. COLECCIÓN Que sais-je?

- Morbidelli Giuseppe; Diritto pubblico comparato, Torino (2007)

- Rainer, Michael: Corso di sistemi giuridici comparati. Torino : G. Giappichelli, 2004.

- Sacco, Rodolfo: Introduzione al Diritto comparato. Torino: UTET, 5ª ed. 1992

- Scarciglia, Roberto: Introduzione al diritto pubblico comparato, Bologna (2006) 

 

Pagines web

http://www.juriglobe.ca/esp/index.php

http://www.codigo-civil.net/archivado/?page_id=492

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.