DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET DE FAMÍLIA Codi 16914119
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
Adreça electrònica reyes.barrada@urv.cat
rosamaria.garciat@urv.cat
Professors/es
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
GARCIA TERUEL, ROSA MARIA
Web
Descripció general El matrimoni. les relacions patrimonials entre els cònjugues. Les relacions de convivència no matrimonial. la relació de parentiu. Les institucions civils de protecció de la persona.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Genèric
 A3 Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina autoritzada
 A4 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A8 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Genèric
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

Continguts
Tema Subtema
Introducció: El dret de família Lliçó 1: El Dret de Família

EL MATRIMONI LLiçó 2: Matrimoni i sistema matrimonial

LLiçó 3: La celebració del matrimoni

Lliçó 4: Els efectes legals del matrimoni en l'àmbit personal

Lliçó 5: La nul·litat del matrimoni

Lliçó 6: La separació dels cònjuges i la dissolució del matrimoni

Lliçó 7: Efectes comuns a la nul·litat, la separació i el divorci
LES RELACIONS PATRIMONIALS ENTRE CÒNJUGES Lliçó 8: Els efectes legals del matrimoni en l'àmbit patrimonial.

Lliçó 9: Els negocis jurídics entre cònjuges

Lliçó 10: El règim econòmic matrimonial

Lliçó 11: El règim de separació de béns

Lliçó 12: El règim de participació

Lliçó 13: Els règims de comunitat
LES RELACIONS DE CONVIVÈNCIA NO MATRIMONIAL Lliçó 14: La convivència estable en parella

Lliçó 15: Les altres situacions de convivència
LA RELACIÓ DE PARENTIU Lliçó 16: El parentiu i el dret d'aliments entre parents

Lliçó 17: La filiació

Lliçó 18: La filiació adoptiva
LES INSTITUCIONS CIVILS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA Lliçó 19: La potestat dels pares

Lliçó 20: La tutela

LLiçó 21: Altres institucions de protecció de la persona

Lliçó 22: La protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent: el patrimoni protegit

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
B5
C3
2 0 2
Sessió Magistral
A3
B5
C3
23 58 81
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A3
B5
C3
5 5 10
Atenció personalitzada
A3
B5
C3
1 0 1
 
Proves mixtes
A3
C3
2 2 4
Proves pràctiques
A3
C3
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Classe teòrica presencial a l'aula. Per un bon aprofitament, és molt útil un estudi previ, per part de l'alumne, de la institució que s'explicarà a classe.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Aplicació pràctica dels conceptes teòrics. Per un bon aprofitament, és molt útil un estudi previ, per part de l'alumne, de la institució que s'explicarà a classe.
Atenció personalitzada Atenció a petició de l'alumne, al despatx del professor, per tal de resoldre els dubtes sorgits de les explicacions de classe i de l'estudi individual per part de l'alumne.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció a petició de l'alumne, al despatx del professorat, per tal de resoldre els dubtes sorgits de les explicacions de classe i de l'estudi individual per part de l'alumne.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A3
C3


1 prova pràctica:

Metodologia: resolució dels casos pràctics plantejats.
Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat).
NO es permeten fotocòpies.

Contingut: tot el temari

Data: l'oficialment assenyalada
- Es puntuarà sobre 10

- valor: 1/3 del valor total de la prova

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves
Proves mixtes
A3
C3
2 proves teòriques:

- Estructura: tipus test i a desenvolupar

- Contingut: el que s'especificarà al Pla de treball.

- Dates: les que s'especificaran al Pla de treball
- es puntuaran sobre 10
- Les preguntes no contestades no descompten i les errònies descompten 0.25
- valor: 2/3 del valor total de l'assignatura

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves
Altres  
- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura

PRIMERA CONVOCATÒRIA:
a) Part teòrica: test i a desenvolupar
b) part pràctica: a desenvolupar

Comput dels resultats:
a) Alumnes que hagin fet les 3 proves (2 test i 1 pràctica): mitja en els percentatges descrits
b) Alumnes no presentats a qualsevol de les 3 proves: mitja entre el resultat de la/es prova/es feta/es i un 0 corresponent a la/es prova/es no presentada/es
c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats" - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

SEGONA CONVOCATÒRIA: -
a) Part teòrica: test
b) Part pràctica: a desenvolupar

- Els alumnes que havent-se presentat a les 3 proves previstes per la 1ª convocatòria hagin superat, com a mínim una de les proves teòriques amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a les 3 proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la/les prova/es a la/les que eventualment s'hagin presentat. - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves</p> </p>

El alumnes que havent-se presentat a 3 convocatòries no hagin superat l'assignatura podran escollir, en 2ª convocatòria, entre fer la part teòrica de forma test o oral. En cas de escollir la via oral hauran de comunicar-ho per correu electrònic amb 10 dies d'antelació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT L'ÚS O TINENÇA DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I/O TRANSMISSIÓ DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES (ar. 21 NAM Grau).

- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- En Primera Convocatòria:

Metodologia:

a) Part teòrica: test i a desenvolupar

b) Part pràctica: a desenvolupar

- Valoració de les proves:

a) Alumnes que hagin fet totes les proves: mitja en els percentatges descrits

b) Alumnes presentats només a una de les proves: mitja entre el resultat de la prova i un 0 corresponent a la/les prova/ves no realitzada/des

c) Alumnes no presentats a cap de les proves: "no presentats"

- En segona convocatòria:

Metodologia:

a) Part teòrica: prova tipus test

b) Part pràctica: resolució dels casos plantejats

. Els alumnes que havent-se presentat a les 3 proves previstes per la 1ª convocatòria hagin superat, com a mínim, una de les proves teòriques amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a les 3 proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la/les prova/es a la/les que eventualment s'hagin presentat.

. El alumnes que havent-se presentat a 3 convocatòries no hagin superat l'assignatura podran escollir, en 2ª convocatòria, entre fer la part teòrica  de forma test o oral. En cas de escollir la via oral hauran de comunicar-ho per correu electrònic amb 10 dies d'antelació


Fonts d'informació

Bàsica

BIBLIOGRAFIA:

Es recomanen les darreres edicions de les obres següents:

- Pedro DEL POZO - Esteve BOSCH - Antoni VAQUER: Derecho civil de Cataluña. Derecho de familia. Editorial Marcial Pons.

- Reyes BRRADA - Martín GARRIDO - Sergio NASARRE: El nuevo derecho de la persona y de la familia. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña. Editorial Bosch, S.A.

- Martín GARRIDO MELERO: Derecho de familia. Editorial Marcial Pons.

- Mª Carmen GETE-ALONSO et alii: Derecho de familia vigente en Cataluña, Editorial Tirant lo Blanch.

 

Complementària

La bilbliografia complementària està especificada, per a cadascuna de les lliçons, en els manuals esmentats abans. Coma obra general de consulta, es recomanen especialment els comentaris següents:

- Joan EGEA FERNÁNDEZ - Josep FERRER RIBA: Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. Família i relacions convivencials d'ajuda mútua. Editorial Atelier, 2014

-Reyes BARRADA ORELLANA: El plan de parentalidad. El nuevo derecho de la persona y de la família. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña. Editorial Bosch, S.A.

-Reyes Barrada Orellana: La naturaleza esencialmente compartida de la guarda. Revista Jurídica de Catalunya, vol 3/2013 pp. 23 a 59


Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DRET DE SUCCESSIONS/15214109

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES/15214106
DRETS REALS/15214107
PART GENERAL DEL DRET CIVIL/15214007
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent