DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET FINANCER Codi 16914120
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
VILLCA POZO, MILENKA
Adreça electrònica xavier.mila@urv.cat
milenka.villca@urv.cat
Professors/es
MILÀ BARNÉS, XAVIER
VILLCA POZO, MILENKA
Web
Descripció general En aquesta assignatura s'estudia les normes que regulen l'activitat financera de l'Estat i dels ens públics encaminada a l'obtenció, gestió i despesa dels recursos públics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
 A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A5 Genèric
 A8 És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques
 A11 Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les diferents posicions jurídiques
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. EL DRET FINANCER
1. Activitat financera i Hisenda Pública.
2. Dret Financer: concepte i contingut.
3. Relació amb disciplines jurídiques i no jurídiques.
4. Fonts del dret financer.


Tema 2. PRINCIPIS CONSTITUCIONALS I ALTRES NORMES EN EL DRET FINANCER. 1. Principis constitucionals en el Dret financer i poder financer.
2. Distribució del poder Financer.
3. Normes financeres.
4. Aplicació de normes financeres.
Tema 3. L'APLICACIÓ DEL DRET FINANCER
1. L'aplicació del Dret financer
2. Eficàcia de les normes financeres en el temps.
3. Eficàcia de les normes financeres en l'espai.
4. La interpretació en el Dret financer. Especial referència al Dret tributari.
5. La integració. L'analogia.
Tema 4. EL PODER FINANCER
1. El poder financer. Consideracions generals.
2. Extensió del Dret financer. Els seus límits. Especial referència als tractats internacionals.
3. Poder financer i autonomia. Diversos sistemes de finançament de les autonomies.
4. El poder financer: ordenament espanyol. Idees generals.
5. L'Estat.
6. Les Comunitats Autònomes.
7. Els Ens Locals.
8. Els ens menors institucionals.
9. L'Administració financera espanyola.
Tema 5. L'OBJECTE DE L'ACTIVITAT FINANCERA
1. L'objecte de l'activitat financera. Aspectes extrajuridics. L'aspecte jurídic.
2. Les despeses públiques. Concepte i classes. El Dret de la despesa pública.
3. Ingressos públics. Concepte. Classes.
Tema 6. INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

1. Ingressos públics: concepte i classificació (ordinaris i extraordinaris).
2. Ingressos ordinaris.
-Els tributs.
-Els impostos. Concepte. Classes.
-Contribucions especials.
-Taxes i preus públics.
-Sancions pecuniàries.
-Els productes de monopolis.
3. El ingressos extraordinaris.
4. El deute públic.
Tema 7. INGRESSOS DE DRET PRIVAT
1. Ingressos de Dret privat. Concepte.
2. Ingressos de Dret privat i béns del ens públics. Domini públic i béns patrimonials.
3. El Patrimoni Nacional.
4. Comunitats Autònomes.
5. Ens locals.
6. Organismes autònoms.
7. Béns públics i Administració financera.
Tema 8. DEUTE PÚBLIC
1. El Deute Públic.
Concepte.
Naturalesa.
Classes.
Emissió.
Contingut dels emprèstits.
Conversió i extinció.
Tema 9. JUSTÍCIA TRIBUTÀRIA 1. Justícia tributària. La idea del repartiment just de la càrrega tributària.
2. Principis constitucionals de justícia tributària.
3. Els principis constitucionals de justícia tributària a l'ordenament positiu espanyol.
Tema 10. RELACIÓ JURÍDICO-TRIBUTÀRIA. L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. La configuració jurídica del tribut. Vincles i relacions jurídico-tributàries.
2. L'obligació tributària. Concepte. Característiques.
3. Naixement de l'obligació tributària. Meritament i exigibilitat.
Tema 11. EL FET IMPOSABLE 1. El fet imposable. Concepte i naturalesa.
2. Elements del fet imposable. Element material o objectiu i element subjectiu.
3. L'objecte del tribut.
4. Fonament del fet imposable.
5. Exempció i no subjecció
Tema 12. SUBJECTES DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. Subjectes de l'obligació tributària. Idees generals.
2. Subjectes actius.
3. Subjectes passius. Concepte. Classes.
4. Contribuents.
5. Substituts. Concepte i règim general. El substitut en l' IRPRF i en l'impost de Societats. Retenció directa i indirecta.
6. Responsables.
7. Capacitat. L'article 33 LGT.
8. Domicili.
9. Representació.
10. Solidaritat.
11. Transmissió del deute.
Tema 13. QUANTIFICACIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI 1. La quantificació de l'obligació tributària. Tributs fixos i variables.
2. Base imposable i base liquidable.
3. El tipus de gravamen. Concepte. Classes. Les aliquotas.
4. Quota i deute tributari.
Tema 14. EXTINCIÓ DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. L'extinció de l'obligació tributària. Idees generals.
2. El pagament. Subjectes. Objecte. Forma, lloc i temps. Prova. Consignació. Imputació de pagaments.
3. Prescripció.
4. Compensació.
5. Condonació.
6. Altres maneres d'extinció.
7. Les garanties del crèdit tributari.
Tema 15. PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 1. Procediments de gestió.
2. Procediments d'inspecció.
3. Activitats de liquidació.
4. Procediments de recaptació.
5. Rectificació d'actes tributaris.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Sessió Magistral
A2
A5
A8
A11
40 45 85
Treballs
A11
C3
6 18 24
Atenció personalitzada
A2
A8
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
A8
A11
1 14 15
Proves pràctiques
A8
A11
C3
4 14 18
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Treballs L'alumne haurà de realitzar un treball en grup d'un tema establert pels professors.
Atenció personalitzada L'alumne disposarà d'unes hores a la setmana per fer consultes de dubtes de l'assignatura al professor individualment.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant el curs, l’alumne dispondrà de l’atenció del professor en horari fora de l'aula per resoldre dubtes en relació a l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A11
C3
Treball a realitzar en grup fora de l'aula. Els grups seran de 4 o 5 persones.

Es qualificarà el contingut del treball en grup i l'exposició oral del estudiant.

20%
Proves objectives de tipus test
A8
A11
Prova objectiva tipus test a l'aula d'informàtica.
Les respostes incorrectes contaran negativament a la qualificació.
40%
Proves pràctiques
A8
A11
C3
Resolució de supòsits i exercicis pràctics plantejats pel professor. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria l'estudiant haurà de realitzar l'activitat avaluativa que no hagi superat.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica Ferreiro Lapatza, Curso de Derecho Financiero Españo, Marcial Pons, 2009
J.J. Ferreiro Lapatza, Curso de DerechoFinanciero Español, 2009, Ed. Marcial Pons
J.J. Ferreiro Lapatza, Curso de Derecho Financiero Español, 2006, Ed. Marcial Pons
R. Calvo Ortega, Curso de derecho financiero : I. derecho tributario (parte general, parte especial) : II. derecho presupuestario , 2011, Thomson reuters Civitas
J. Martín Queralt, Curso de derecho financiero y tributario , 2014 , Tecnos

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
SISTEMA TRIBUTARI/15214115


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent