IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) RIGHTS IN REM Code 16914121
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Fourth 1Q
Language
Català
Department Private, Procedural and Financial Law
Coordinator
SIMON MORENO, HECTOR
E-mail hector.simon@urv.cat
Lecturers
SIMON MORENO, HECTOR
Web
General description

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Identification, interpretation and use of internal, European, international and comparative legal sources
 A3 Legal advice, mediation, negotiation and dispute resolution
 A4 Identification of legal issues from a complex set of non-legally structured facts
 A6 Drafting of complex legal documents
 A7 Awareness of the function of law as a system for regulating social and economic relations
 A8 Awareness of the unitary nature of the legal code and the interdisciplinary of legal problems
 A9 In-depth knowledge of the foremost public and private legal institutions, their origin and historical evolution
 A10 Accurate use of applicable law and involvement in current problems
 A11 Differentiation between legal reasoning and ethical, political, economic and social arguments
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
 B2 Effective solutions to complex legal problems
 B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
 B4 Autonomy, responsibility and initiative
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 General
 A3 General
 A4 General
 A6 General
 A7 General
 A8 General
 A9 Understand and correctly interpret the content of the foremost public and private legal institutions
 A10 General
 A11 Can argue effectively by using exclusively legal reasoning
Type B Code Learning outcomes
 B1 General
 B2 General
 B3 General
 B4 General
 B5 General
 B6 General
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

ELS DRETS REALSEL DRET REAL EN GENERAL


Lliçó 1: El dret real.

1. El seu concepte. La relació dret cosa.
1.1. Les formes de titularitat del dret.
1.1.1. Titularitat exclusiva.
1.1.2. Titularitat comuna: les seves modalitats.
1.2. L'objecte: corporalitat i incorporalitat.
1.3. El contingut.
1.3.1. Contingut possessori i no possessori.
1.3.2. El contingut obligacional del dret real.

2. L' oposabilitat a tercers.

3. Classificació dels drets reals.

LA POSSESSIÓ

Lliçó 2: La possessió.

1 La possessió: concepte i naturalesa.

2 Possessió i detentació.

3 Les classes de possessió.
3.1 En relació amb el dret a posseir: possessió de bona fe i possessió de mala fe.
3.2 En relació amb l'exercici de la possessió: per un mateix o per una altra persona.

4 Configuració jurídica. Els tres punts de vista sobre la possessió.
4.1 El contingut de la possessió.
4.2 L'objecte de la possessió: les coses i els drets. Drets possessoris i no possessoris.
4.3 El concepte possessori.

5 L'adquisició, la conservació i la pèrdua de la possessió.
5.1 L'adquisició de la possessió.
5.1.1 La capacitat de l'adquirent.
5.1.2 Les modalitats adquisitives. Especial consideració de la violència.
5.2 La conservació de la possessió. Els actes tolerats i els actes clandestins.
5.3 La continuïtat en la possessió.
5.4 La pèrdua de la possessió.

6 Els efectes jurídics de la possessió.
6.1 La presumpció de titularitat.
6.2 L'adquisició de bona fe de béns mobles.
6.3 La protecció de la possessió.

7 La liquidació de la situació possessòria.L'ADQUISICIO I L'EXTINCIO DELS DRETS REALS


Lliçó 3: L'adquisició dels drets reals

1. El títol adquisitiu.

2. L'adquisició contractual.
2.1 L'adquisició dels drets reals possessoris: la teoria del títol i el mode.
2.2 L'adquisició dels drets reals no possessoris: el principi de consensualitat.


Lliçó 4: La tradició

1. El concepte de tradició.

2. Les modalitats de tradició.

3. La causa de la tradició.

4. Els requisits personals de l'eficàcia real de la tradició.Lliçó 5: La donació

1. La naturalesa jurídica de la donació.

2. L'acte dispositiu de donació.
2.1 L'estructura unilateral de la donació.
2.2 La capacitat del donant i del donatari.
2.3 L’objecte de la donació.
2.4 La validesa de la donació: els requisits de forma.
2.5 Les limitacions a l'efecte dispositiu.
2.5.1 Donacions condicionals i a termini.
2.5.2 La donació amb clàusula de reversió.
2.5.3 La donació amb reserva de la facultat de disposar.

3. La causa gratuïta.
3.1 Les modalitats de la causa gratuïta i la llibertat de configuració negocial.
3.1.1 La donació modal.
3.1.2 La donació remuneratòria.
3.1.3 Les donacions de caràcter benèfic.
3.1.4. Les donacions indirectes o "negotium mixtum cum donatione".
3.1.5 Les liberalitats d'ús.
3.2 Els efectes legals derivats de la causa gratuïta.
3.2.1 El règim del sanejament.
3.2.2 La inoponibilitat de la donació als creditors del donant.
3.2.3 Les causes legals de revocació de les donacions.
3.2.4 La inoficiositat de les donacions.

4. El títol lucratiu.
4.1 Els requisits d'eficàcia de la donació.
4.1.1 L’acceptació del donatari.
4.1.2 La no necessitat de tradició.
4.2 Pluralitat de donataris i acreixement.
4.3 El moment de l'eficàcia de la donació: les donacions mortis causa.Lliçó 6: La usucapió

1. El concepte d'usucapió.

2. L'àmbit de la usucapió.
2.1 L'extensió i el contingut del dret objecte de la usucapió.
2.2 La usucapió del mode d'exercici d'un dret.
2.3 La usucapió alliberatòria.

3. Els subjectes de la usucapió.

4. La possessió per a usucapir.
4.1 La possessió com a pressupòsit de la usucapió.
4.2 Els requisits de la possessió per a usucapir.
4.3 La interrupció de la possessió per a usucapir.
4.4 La suspensió de la possessió per a usucapir.

5. Els terminis de la usucapió.

6. La dinàmica de la usucapió com a mode d'adquirir: la seva al•legació i renúncia.
6.1 L'al•legació de la usucapió.
6.2 La renúncia a la usucapió.

7. La usucapió i el Registre de la Propietat.
7.1 La usucapió secundum tabulas.
7.2 La usucapió contra tabulas.Lliçó 7: L'extinció dels drets reals

1. Les causes d'extinció dels drets reals.

2. Causes que es refereixen a l'objecte.
2.1 La pèrdua de la cosa.
2.2 La sortida del comerç i l'expropiació forçosa.

3. Causes que es refereixen al dret real.
3.1 Causes previstes en el títol de constitució. La condició i el termini.
3.2 La renúncia al dret i l'abandonament de la cosa.
3.3 La consolidació.
3.4 La redempció.
3.5 L'exercici del dret.
3.6 L'adquisició originària del dret per part d'una altra persona.
3.7 El no ús.

4. L'extinció de l'acció realEL DRET DE PROPIETAT


Lliçó 8: El dret de propietat

1. El concepte i la funció social del dret de propietat.

2. L'objecte del domini.

3. Límits i limitacions al dret de propietat.
3.1. Límits del dret de propietat.
3.1.1. Límits en interès públic.
3.1.2. Límits en interès privat: les relacions de veïnatge.
3.1.2.1. Les relacions de contigüitat.
3.1.2.2. L'estat de necessitat.
3.1.2.3. Les immissions.
3.2. Limitacions al dret de propietat.
3.2.1. Els drets reals limitats.
3.2.2. Les prohibicions de disposar.

4. L’expansivitat del dret de propietat: l’accessió
4.1. Concepte.
4.2. L’accessió immobiliària.
4.3 L’accessió mobiliària.

5. La protecció del dret de propietat.
5.1. L’acció reivindicatòria.
5.2. L'acció declarativa del domini.
5.3. L’acció negatòria.
5.4. El tancament de finques
5.5. La delimitació i la fitació de finques.

6. Els títols adquisitius exclusius del dret de propietat
6.1. L’ocupació.
6.2 La descoberta d’objectes de valor extraordinari.
6.3 La troballa.

7. L’extinció del dret de propietat: l’abandonament.


Lliçó 9: Règims especials de la propietat immobiliària

1. La propietat del sòl

2. La propietat forestal

3. La propietat de les mines

4. La propietat de les aigües


Lliçó 10: La propietats Intel•lectual i la propietat industrial

1. La propietat intel•lectual
1.1. Introducció
1.2. Subjectes: l’autor o autors de l’obra
1.3. L’objecte de la propietat intel•lectual
1.3.1. Les obres originals
1.3.2. Les obres derivades
1.3.3. Obres excloses del dret d’autor
1.4. El contingut del dret d’autor
1.4.1. El dret moral d’autor
1.4.2. El contingut patrimonial del dret d’autor
1.4.2.1. Els drets d’explotació de l’obra
1.4.2.2. Altres drets
1.4.2.3. Els límits als drets d’explotació: les reproduccions sense autorització de l’autor
1.5. La transmissió dels drets de propietat intel•lectual
1.5.1. La cessió de drets inter vivos
1.5.1.1. L’abast de la cessió inter vivos
1.5.1.2. La necessitat de forma escrita
1.5.1.3. El preu de la cessió
1.5.1.4. La cessió en exclusiva
1.5.1.5. Les obres creades en el marc d’una relació laboral
1.5.2. El contracte d’edició
1.5.2.1. Concepte, característiques i forma
1.5.2.2. Obligacions de les parts
1.5.2.2.2. Obligacions de l’autor
1.5.2.3. Extinció del contracte
1.5.3. El contracte de representació teatral i d’execució musical
1.5.4. Contractes d’explotació d’obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals
1.6. Altres drets de propietat intel•lectual
1.7. El Registre de la Propietat Intel•lectual. El copyright.

2. La propietat industrial
2.1. Introducció
2.2. Les creacions industrials
2.2.1. Les patents
2.2.2. Els models d’utilitat
2.2.3. El disseny industrial
2.3. Els signes distintius de l’empresa
2.3.1. Les marques
2.3.2. El nom comercial
2.3.3. El rètol de l’establiment
2.3.4. Les denominacions d’origen


Lliçó 11: La comunitat ordinària indivisa

1. Introducció. Comunitat i comunitat ordinària indivisa
2. La comunitat ordinària indivisa
2.1. Concepte i naturalesa
2.2. Constitució i règim jurídic
2.3. Les facultats dels cotitulars respecte al seu dret en la comunitat
2.3.1. L’alienació de la quota i els drets d’adquisició preferent dels cotitulars
2.3.2. El gravamen de la quota
2.3.3. La renúncia a la quota i l’acreixement a favor de la resta de cotitulars
2.4. Drets i deures dels cotitulars sobre l’objecte de la comunitat
2.4.1. L’ús de la cosa comuna
2.4.2. El seu gaudi
2.4.3. La impossibilitat de modificar la cosa comuna
2.4.4. La participació en les despeses
2.4.5. Administració i règim d’adopció d’acords
2.5. L’eficàcia enfront els tercers dels acords dels comuners
2.6. L’extinció de la comunitat. Les seves causes
2.7. La divisió de la cosa comuna
2.7.1. La indivisió
2.7.1.1. El pacte d’indivisió
2.7.1.2. La indivisió com a mesura de protecció de menors i incapaços
2.7.1.3. La indivisió determinada per la naturalesa de la cosa comuna: trasters i garatges
2.7.2. El procediment per a dur a terme la divisió
2.7.3. Les regles per a la divisió
2.8. Els efectes de la divisió


Lliçó 12: La propietat horitzontal

1. Introducció

2. Disposicions generals a totes les modalitats de propietat horitzontal
2.1. Concepte i característiques de la propietat horitzontal
2.2. La quota de participació
2.2.1. Funcions
2.2.2. Fixació de la quota
2.2.3. Criteris de determinació
2.3 L’objecte de la propietat horitzontal
2.4. La falta de personalitat jurídica de la comunitat
2.5. L’obligació essencial dels propietaris: la contribució a les despeses comunes
2.5.1. L’afectació real
2.5.2. El fons de reserva
2.6. La constitució de la propietat horitzontal
2.6.1. Legitimació per atorgar el títol constitutiu
2.6.2. Eficàcia de l’atorgament del títol constitutiu
2.6.3. Requisits formals del títol constitutiu
2.6.4. Els estatuts i el reglament de règim interior
2.6.4.1. Els estatuts
2.6.4.2. El reglament de règim interior
2.7. La modificació del títol constitutiu de la propietat horitzontal
2.8. L’extinció del règim de propietat horitzontal
2.9. El govern de la comunitat
2.9.1. Òrgans unipersonals de govern
2.9.1.1. El president
2.9.1.2. El secretari
2.9.1.3. L’administrador
2.9.2. La junta de propietaris
2.9.2.1. Competències
2.9.2.2. Convocatòria i constitució de la junta
2.9.2.3. Assistència
2.9.2.4. Constitució de la junta
2.9.2.5. Dret de vot
2.9.2.6. Acords
2.9.2.6.1. Quòrum
2.9.2.6.2. Còmput dels vots
2.9.2.7. Acta de la reunió
2.9.2.8. Efectivitat dels acords
2.9.2.9. Impugnació

3. La propietat horitzontal simple
3.1. Els elements privatius
3.1.1. Concepte i classes
3.1.1.1. Els elements privatius de benefici comú
3.1.1.2. Els annexes
3.1.2. Drets, obligacions i limitacions del titular respecte als elements privatius
3.1.2.1. Drets
3.1.2.2. Obligacions
3.1.2.3. Limitacions
3.1.2.3.1. Límits respecte a la utilització dels elements privatius
3.1.2.3.2. Límits derivats del benefici general de la comunitat
3.2. Els elements comuns
3.2.1. Concepte
3.2.2. Drets i obligacions respecte els elements comuns
3.2.3. Obligacions respecte als elements comuns
3.2.4. Ús excessiu dels elements comuns
3.3. Responsabilitat de la comunitat

4. La propietat horitzontal per parcel•les

5. Concepte i característiques
5.1. Títol de constitució i constància registral
5.2. Extinció voluntària del règim de propietat horitzontal per parcel•les

6. La propietat horitzontal complexa

7. La configuració jurídica dels garatges i dels trasters


Lliçó 13: L’aprofitament per torns

1. Introducció
2. La comunitat especial per torns
2.1.1 La caracterització de la comunitat especial per torns: el torn com a element definitori
2.1.2. L’objecte de la comunitat especial per torns
2.1.3. La constitució del règim de comunitat especial per torns
2.1.4. Drets i obligacions dels titulars dels torns
1.1.1. L’extinció del règim de comunitat especial per torns
1.2. L’aprofitament per torns de béns immobles d’ús turístic
1.2.1. L’àmbit d’aplicació de la Llei 42/1998, i la naturalesa jurídica del dret d’aprofitament per torns
1.2.2. La constitució del règim d’aprofitament per torns
1.2.3. La promoció i la transmissió del dret d’aprofitament per torns
1.2.4. La facultat de desistiment i de resolució del contracte
1.2.5. Drets i obligacions del titular d’un dret d’aprofitament per torns
1.2.6. L’extinció del dret d’aprofitament per torns


Lliçó 14: La comunitat especial de mitgeria

1. Introducció
2. Drets i obligacions derivats de la situació de mitgeria
2.1.1. La mitgeria de tanca
2.1.2. La mitgeria de càrrega
3. La naturalesa de la situació creada: la comunitat especial de mitgeria

ELS DRETS REALS LIMITATS


Lliçó 15: El dret de superfície

1. Introducció

2. Concepte de dret de superfície

3. Classes de dret de superfície


4. Constitució del dret de superfície


5. El contingut del dret de superfície: l’autonomia de la voluntat


6. L’extinció del dret de superfície
6.1. Causes d’extinció
6.2. Conseqüències. La reversió al propietari
Lliçó 16: El dret d’usdefruit

1. Concepte i característiques del dret d’usdefruit.

2. La constitució de l’usdefruit.
2.1. Els títols constitutius de l’usdefruit.
2.2. Els subjectes. Usdefruit simultani i usdefruit successiu.

3. L’objecte de l’usdefruit.

4. Les relacions entre el nu propietari i l’usufructuari.
4.1. Les obligacions de l’usufructuari abans de prendre possessió dels béns.
4.2. Els drets i les obligacions de l’usufructuari durant la vigència de l’usdefruit.
4.3. Els drets i les obligacions del nu propietari.

5. Els règims especials de l’usdefruit.
5.1. L’usdefruit amb facultat de disposició.
5.2. Usdefruits especials per raó de l’objecte sobre el qual recauen.
5.2.1. L’usdefruit sobre béns consumibles, o quasiusdefruit.
5.2.2. L’usdefruit de béns deteriorables.
5.2.3. L’usdefruit de diners.
5.2.4. L’usdefruit de participacions en fons d’inversió.
5.2.5. L’usdefruit d’una quota d’un bé en comunitat.
5.2.6. L’usdefruit de boscos i de plantes.

6. L’extinció de l’usdefruit.
6.1. Les causes d’extinció.
6.2. Els efectes de l’extinció.Lliçó 17: El dret d’ús i el dret d’habitació

1. Disposicions comunes.

2. El dret d’ús.

3. El dret d’habitació.Lliçó 18: Les servituds

1. Aspectes generals del dret de servitud.

2. La constitució de les servituds.
2.1 Les servituds només es constitueixen per títol.
2.2 La constància registral de les servituds.
2.3 Persones legitimades per a constituir la servitud.
2.4 Les servituds constituïdes sota condició i a termini
2.5 La no adquisició de la servitud per usucapió.

3. La servitud sobre finca pròpia.
3.1 Concepte i configuració jurídica.
3.2 La servitud sobre finca pròpia publicada únicament per signe aparent.
3.3 La servitud sobre finca pròpia amb caràcter sobrevingut.

4. El contingut del dret de servitud.
4.1 El contingut general del dret de servitud.
4.2 El contingut de les servituds de llums i de vistes.
4.3 El contingut accessori de la servitud.

5. Les servituds forçoses.
5.1 Concepte.
5.2 La indemnització per l'establiment de la servitud forçosa.
5.3 La servitud de pas.
5.4 La servitud d'accés a una xarxa general.
5.5 La servitud d'aqüeducte.

6. L'extinció de les servituds.
6.1 Les causes d'extinció de les servituds.
6.2 L'extinció i el restabliment de les servituds forçoses.

7. La modificació de les finques i l'extinció de la servitud.
7.1 Modificacions que afecten a la finca dominant.
7.2 Modificacions que afecten a la finca servent.

8. La protecció del dret de servitud.Lliçó 19: Els drets d’aprofitament parcial

1. Naturalesa i àmbit dels drets d’aprofitament parcial.

2. La constitució dels drets d’aprofitament parcial.

3. Termini.

4. Redempció.

5. Dret d’adquisició preferent.
Lliçó 20: Els drets de cens

1. El cens. Presentació de la figura.

2. Disposicions generals.
2.1 La tipificació real del cens, com a càrrega immobiliària d'una pensió periódica.
2.2 La constitució del cens.
2.3 La pensió.
2.4 L'extinció del cens. Consideració especial de la redempció.

3. El cens emfitèutic.
3.1 El lluïsme.
3.2 La fadiga.

4. El cens vitalici.


Lliçó 21: El dret de vol

1. Naturalesa jurídica i exercici.

2. Constitució.

3. Extinció.Lliçó 22: Els drets d’adquisició

1. Introducció. La seva regulació legal

2. El dret d’opció
2.1 Concepte
2.2 Naturalesa
2.3 Constitució
2.4 El contingut del dret d’opció
2.5 L’exercici de l’opció
2.6 L’extinció del dret d’opció
2.7 Opció i rescissió per lesió
2.8 Referència al dret de redimir en la venda a carta de gràcia

3. Els drets de tanteig i retracte
3.1 Concepte
3.2 Classes: Drets d’adquisició preferent voluntaris i legals
3.3 Naturalesa
3.4 Constitució
3.5 Contingut
3.6 Exercici dels drets de tanteig i retracte
3.7 Extinció dels drets de tanteig i retracte

4. Els drets de tanteig i retracte legals
4.1 Modalitats. Els “drets de retracte” legals
4.2 La preferència entre drets d’adquisició legalsLliçó 23: Els drets reals de garantia en general.

1. Garantia real i garantia personal.

2. La configuració jurídica dels drets reals de garantia.
2.1 La relació amb l'obligació. Accessorietat i garantia.
2.2 La relació amb l'objecte.
2.2.1. La realització del valor del bé.
2.2.2. La prohibició del pacte comissori.
2.2.3. La possessió del bé objecte de la garantia.
2.2.4. L'efecte anticrètic.


3. Les obligacions susceptibles de garantia.

4. Els requisits de constitució.Lliçó 24: El dret de retenció

1. Concepte del dret de retenció. La seva naturalesa real.

2. Objecte sobre el que recau el dret de retenció: béns mobles i béns immobles.

3. El supòsit de fet del dret de retenció.

4. La constitució del dret de retenció.

5. Els efectes del dret de retenció.
5.1 L'efecte essencial: la no restitució de la cosa retinguda.
5.2 El deure de conservació.
5.3 La realització del valor de la cosa retinguda.

6. La substitució del dret de retenció per una altra garantia.

7. El dret de retenció sobre béns mobles de poc valor.

8. L'extinció del dret de retenció.Lliçó 25: La penyora

1. Concepte.

2. Requisits de constitució.

3. Oponibilitat.

4. Obligacions susceptible de ser garantides amb penyora.

5. Modalitats de la penyora segons l'obligació garantida.
5.1 La penyora de màxim.
5.2 La penyora flotant.

6. Pluralitat de penyores i indivisibilitat.
6.1 La prohibició de tornar a pignorar.
6.2 Indivisibilitat.

7. El règim de la penyora en relació amb l'objecte pignorat.
7.1 L'objecte del dret de penyora.
7.2 La pluralitat d'objectes pignorats.

8. La modificació de la garantia.
8.1 La substitució de la cosa pignorada.
8.2 La subrogació real.

9. Els efectes del dret de penyora.
9.1 La no restitució del bé pignorat.
9.2 La conservació del bé pignorat.
9.3 La realització del valor del bé pignorat.


Lliçó 26: L'anticresi

1. Concepte i utilitat del dret d'anticresi.

2. La constitució de l'anticresi.

3. El règim jurídic de l'anticresi.
3.1 La regulació de l'anticresi per remissió a la regulació de la penyora.
3.2 El deure d'administració diligent.
3.3 La realització del valor de la finca.


Lliçó 27: La hipoteca

1. Concepte. La funció de garantia.

2. L'objecte de la hipoteca.
2.1 Els drets hipotecables i els no hipotecables segons la Llei Hipotecària.
2.2 Les hipoteques especials segons el seu objecte. Examen dels principals supòsits.
2.2.1 En la Llei Hipotecària.
2.2.2 En el Codi Civil de Catalunya.

3. L'aspecte passiu de la hipoteca.
3.1 L'extensió de la responsabilitat.
3.2 Les relacions hipoteca objecte del dret hipotecat.
3.2.1. L'extensió objectiva de la hipoteca.
3.2.2. L'especialitat. Pluralitat inicial d'objectes i divisió de l'objecte hipotecat.
3.3 El subjecte passiu de la hipoteca.

4. El règim del crèdit garantit.
4.1 La obligació garantida amb la hipoteca.
4.2 Modalitats d'hipoteca per raó del crèdit.
4.3 La transmissió del crèdit hipotecari.
4.4 La subrogació i modificació de préstecs hipotecaris (Llei 2/1994, de 30 de març).
4.5 La transmissió de la finca hipotecada, i la seva repercussió en el crèdit.
4.6 L'extensió de la hipoteca quant als interessos.

5. La constitució de la hipoteca.
5.1 La hipoteca voluntària. La constitució unilateral.
5.2 La hipoteca legal.
5.3 Les anomenades "hipoteques tàcites".

6. L'eficàcia de la hipoteca.
6.1 La fase de seguretat. L'acció de devastació.
6.2 La fase d'execució. La realització del valor del bé hipotecat.

7. L'extinció de la hipoteca.


Lliçó 28: La hipoteca mobiliària i la penyora sense desplaçament de la possessió

1. Aspectes generals d’aquestes garanties en la Llei de 16 de desembre de 1954.
2. La hipoteca mobiliària.
3. La penyora sense desplaçament.DRET REGISTRAL


Lliçó 29: El Registre de la Propietat.

1. El Registre de la Propietat i la publicitat de les situacions jurídiques de transcendència real referides als immobles.

2. Les situacions jurídiques inscriptibles en el Registre de la Propietat.

3. L'objecte del dret registrable: la finca registral.

4. L'accés al Registre.
4.1 Els títols inscriptibles.
4.2 L'assentament de presentació.
4.3 La qualificació registral.

5. La mecànica del Registre. El foli real.
5.1 El concepte de foli real. El principi d'especialitat.
5.2 L'obertura del foli real: la immatriculació.
5.3 Les alteracions de la finca registrada.
5.4 El funcionament del foli real.
5.4.1 El principi de prioritat.
5.4.2 El tracte successiu.

6. Els assentaments registrals.
6.1 Aspectes generals. El principi de rogació
6.2 La inscripció.
6.3 L'anotació preventiva.
6.4 La nota marginal.
6.5 Les mencions.

7. La pèrdua de vigència dels assentaments registrals.
7.1 Plantejament.
7.2 Causes.
7.3 La cancel.lació.

8. La rectificació del Registre inexacte.

9. Els efectes de la publicitat registral.
9.1 Els efectes en relació al títol material.
9.1.1 La no convalidació del títol nul.
9.1.2 La inscripció i la tradició.
9.2 Els efectes respecte al titular registral. La legitimació registral
9.2.1 La presumpció d'exactitud del Registre.
9.2.2 Les presumpcions possessòries.
9.2.3 L'anomenada acció real registral (art. 41 LH).
9.3 Els efectes respecte a tercers.
9.3.1 La inoponibilitat d'allò no inscrit (art. 32 LH).
9.3.2 El principi de fe pública registral (art. 34 LH).
9.4 La publicitat formal.


Lliçó 30: El registre de béns mobles

1. Introducció

2. Normes reguladores

3. Seccions que l’integren

4. Característiques del registre de béns mobles

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A2
A3
A4
A10
1.5 0 1.5
Lecture
A2
A3
A4
A9
A10
39 58.5 97.5
Problem solving, exercises
A2
A3
A4
A10
A11
14 14 28
Personal attention
A2
A3
A4
A10
6 1 7
 
Practical tests
A11
2 2 4
Mixed tests
A9
6 6 12
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura
Lecture Classe teòrica presencial a l'aula. ÉS REQUISIT INDISPENSABLE L'ESTUDI PREVI PER PART DE L'ALUMNE DE LA INSTITUCIÓ QUE S'EXPLICARÀ A CLASSE
Problem solving, exercises Aplicació pràctica de conceptes teòrics. ÉS REQUISIT INDISPENSABLE L'ESTUDI PREVI PER PART DE L'ALUMNE DE LA INSTITUCIÓ QUE S'EXPLICARÀ A CLASSE
Personal attention Atenció a petició de l'alumne, al despatx del professor, per tal de resoldre els dubtes sorgits de les explicacions de classe i de l'estudi individual per part de l'alumne.

Personalized attention
Description
Atenció a petició de l'alumne, al despatx del professor, per tal de resoldre els dubtes sorgits de les explicacions de classe i de l'estudi individual per part de l'alumne.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A11
Resolució d'un cas pràctic. L'alumne pot utilitzar textos legals. 20 per cent de la nota final
Mixed tests
A9
Dues proves que consistiran en respondre a una sèrie de preguntes curtes o en un examen tipus test. 80 per cent de la nota final (40 per cent cada examen parcial)
Others  
 
Other comments and second call

La nota final consistirà en la mitjana ponderada de les tres proves escrites.

L'alumne que hagi suspès l'assignatura per haver obtingut una qualificació inferior a 5, només caldrà que s'examini en segona convocatòria de les proves avaulatives en les que hagi obtingut una qualificació inferior a 5.

La resta d'alumnes que no hagin superat la primera convocatòria podran examinar-se, en segona convocatòria, de tota l'assignatura. L'examen constarà d'una part de preguntes curtes (80% de la nota) i una part de resolució d'un o més casos pràctics (20% de la nota).


Sources of information

Basic

MANUALS

Es recomana la darrera edició (s'indicarà a classe, a començaments del curs) del manual següent:

- Pedro del Pozo Carrascosa - Antoni Vaquer Aloy - Esteve Bosch Capdevila: Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, Editorial Marcial Pons.

 

LEGISLÁCIÓ

- Codi Civil de Catalunya.

- Llei Hipotecària.

 

Complementary

La bilbliografia complementària està especificada, per a cadascuna de les lliçons, en els manuals esmentats abans. Com a obra general de consulta, es recomanen especialment els comentaris següents:

- Decanato Autonómico de los Registradores de Cataluña: Derechos reales. Comentarios al libro V del Código civil de Cataluña, 3 volums, Barcelona, Bosch, 2008.

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
CREDIT GUARANTEES/15214247


Subjects that it is recommended to have taken before
LAW OF OBLIGATIONS AND CONTRACTS/15214106
GENERAL CIVIL LAW/15214007
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.