DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET PROCESSAL CIVIL Codi 16914123
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
7 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ADAN DOMENECH, FEDERICO
Adreça electrònica federic.adan@urv.cat
Professors/es
ADAN DOMENECH, FEDERICO
Web
Descripció general Estudi dels litigis a l´àmbit civil.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic
 A6 Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats
 A7 Genèric
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

Continguts
Tema Subtema
1.- LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL PROCESO CIVIL.
1.- Los principios del proceso
a) El principio dispositivo
b) El principio de aportación de parte
2.- Los principios del procedimiento:
a) El principio de oralidad y sus principios-consecuencia: inmediación, concentración y publicidad
3.- El principio de la buena fe procesal


TEMA 2.- LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA CIVIL
1.- La extensión y límites de la jurisdicción civil
2.- Las cuestiones prejudiciales
3.- La competencia civil
4.- Criterios de competencia
5.- Competencia objetiva y funcional. Tratamiento procesal
6.- Competencia territorial. Tratamiento procesal. Especial referencia a la declinatoria
7.- Competencia funcional. Tratamiento procesal
8.- Reparto de asuntos

TEMA 3.- LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL
1.- Concepto de parte
2.- Capacidad para ser parte, capacidad procesal y representación
3.- Legitimación
4.- Pluralidad de partes
5.- Sustitución y sucesión procesal
6.- Intervención de terceros en el proceso
7.- La postulación procesal

TEMA 4.- EL OBJETO DEL PROCESO
1.- Concepto
2.- Elementos identificadores
3.- La acumulación de acciones
4.- La acumulación de procesos

TEMA 5.- ACTIVIDADES PREVIAS AL JUICIO

1.- Actividades previas no sujetas a procedimiento
2.- La conciliación previa
3.- Las diligencias preliminares

TEMA 6.- LA DEMANDA
1.- Concepto de la demanda
2.- Requisitos de la demanda
3.- Documentos que deben acompañar a la demanda
4.- La resolución sobre la admisión de la demanda
5.- Efectos de la demanda
6.- La ampliación de la demanda

TEMA 7.- LA REBELDÍA DEL DEMANDADO
1.- Emplazamiento del demandado
2.- Las posturas del demandado frente a la demanda
3.- La incomparecencia del demandado
4.- El proceso en rebeldía
5.- La rescisión de la sentencia dictada en rebeldía

TEMA 8.- LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
1.- Posturas positivas del demandado frente a la demanda
2.- Concepto de contestación a la demanda
3.- La defensa del demandado
a) Las defensas procesales
b) Las defensas de fondo
4.- Requisitos de la contestación a la demanda
5.- Reconvención
a) Concepto y objeto
b) Requisitos
c) Contestación a la reconvención
6.- Tratamiento procesal de la compensación y la nulidad

TEMA 9.- LA AUDIENCIA PREVIA
1.- Concepto
2.- Tramitación y funciones
3.- El juicio

TEMA 10.- LA PRUEBA
1.- Concepto y naturaleza de la prueba
2.- El derecho a la prueba
3.- El objeto de la prueba
4.- Fuentes y medios de prueba
5.- El procedimiento probatorio
6.- La valoración de la prueba
7.- La carga de la prueba

TEMA 11.- EL INTERROGATORIO DE LAS PARTES Y TESTIGOS
1.- El interrogatorio de las partes
2.- El interrogatorio de testigos

TEMA 12.- LA PRUEBA DOCUMENTAL
1.- El documento como medio de prueba
2.- Clases de documentos
3.- Prueba mediante documentos públicos
4.- Prueba mediante documentos privados
5.- Prueba mediante libros de los empresarios
6.- Documentos extranjeros

TEMA 13.- LA PRUEBA PERICIAL, DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL, Y LOS MEDIOS DE REPRODUCCIÓN DE LA PALABRA, EL SONIDO Y LA IMAGEN
1.- La prueba pericial
2.- La prueba de reconocimiento judicial
3.- Los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen

TEMA 14.- LAS PRESUNCIONES
1.- Concepto y naturaleza jurídica
2.- Clases de presunciones
3.- Tratamiento procesal de las presunciones

TEMA 15.- LA CONCLUSIÓN DEL JUICIO
1.- La conclusión por las partes
2.- La conclusión por parte del juez
3.- Las diligencias finales
4.- La sentencia: concepto, clases y formación interna
5.- Requisitos de la sentencia: especial atención a la motivación y congruencia
6.- Aclaración, subsanación y complementación de las sentencias
7.- Efectos de la sentencia
8.- La nulidad de pleno derecho de las actuaciones judiciales

TEMA 16.- LA PARALIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO
1.- La suspensión e interrupción del proceso
2.- El allanamiento
3.- La renuncia
4.- La transacción
5.- El desistimiento
6.- La caducidad de la instancia
7.- El sobreseimiento
8.- La satisfaccuón extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto

TEMA 17- EL JUICIO VERBAL
1.- El procedimiento ordinario
2.- Los procedimientos con objetos especiales

TEMA 18- LAS COSTAS PROCESALES
1.- El coste económico del juicio
2.- Principio general en materia de costas
3.- La condena en costas
4.- La tasación y exacción de las costas

TEMA 19- LAS MEDIDAS CAUTELARES
1.- Concepto, fundamento y naturaleza jurídica
2.- Características de las medidas cautelares
3.- Presupuestos de las medidas cautelares
4.- Tipología de medidas cautelares
5.- Procedimiento

TEMA 20.- RECURSOS
1.- El recurso de reposición
2.- El recurso de apelación
3.- El recurso de queja
4.- El recurso de revisión
5.- Los recursos extraordinarios

TEMA 21- LA EJECUCIÓN: ASPECTOS GENERALES (I)
1.- La actividad ejecutiva: principios configuradores, elementos personales y objeto de la ejecución
2.- Las garantías constitucionales de la ejecución
3.- Modalidades de ejecución
4.- La ejecución provisional
5.- La ejeución de resoluciones judiciales extranjeras

TEMA 22- LA EJECUCIÓN: ASPECTOS GENERALES (II)
1.- La demanda ejecutiva
2.- El despacho de la ejecución
3.- La oposición a la ejecución
4.- La suspensión de la ejecución

TEMA 23- EL EMBARGO
1.- Concepto
2.- Embargabilidad
3.- Clases de bienes embargables y aseguramiento de la traba
4.- Práctica del embargo
5.- La tercería de dominio

TEMA 24- EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO
1.- La realización del objeto del embargo
2.- Los sistemas de apremio
3.- La entrega de dinero
4.- La venta en pública subasta
5.- Las ventas directas
6.- La administración
7.- Control del apremio
8.- La tercería de mejor derecho
9.- Las alternativas a la subasta judicial
10.- Especialidades de ejecución hipotecaria o pignoraticia

TEMA 25- LA EJECUCIÓN NO DINERARIA
1.- Aspectos generales
2.- La ejecución de las obligaciones de dar
3.- La ejecución de las obligaciones de hacer
4.- La ejecución de condena a la emisión de una declaración de voluntad
5.- La ejecución de las obligaciones de no hacer

TEMA 26- LOS JUICIOS ESPECIALES
1.- Concepto
2.- Tipología
3.- Los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores
4.- La división judicial de patrimonios
5.- La tutela privilegiada del crédito: los procesos monitorio y cambiario


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 12 14
Presentacions / exposicions
A3
C3
4 4 8
Sessió Magistral
A3
4 10 14
Debats
A3
20 31 51
Atenció personalitzada
A3
A6
4 0 4
 
Proves objectives de tipus test
A3
1 0.5 1.5
Proves objectives de preguntes curtes
A6
C3
2 1 3
Proves pràctiques
C3
2 1 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacíó general de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició de temes diversos a classe
Sessió Magistral Explicació general dels temes del programa
Debats Discusió a classe de problemes o qüestions prèviament selecccionat
Atenció personalitzada Realització de tutories

Atenció personalitzada
Descripció
A mesura que es desenvolupi l'assignatura el professor atendrà els dubtes de l'alumne durant l'horari d'atenció als alumnes

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A3
Realització d'una prova test 25%
Proves pràctiques
C3
Realització d'una pràctica integrada 25%
Proves objectives de preguntes curtes
A6
C3
Realització d'una prova escrita amb preguntes curtes 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.

No hi ha possibilitat de fer examen oral ni en primera ni segona convocatòria

Per la nota final es tindrà en compte la participació activa i critica de l'alumne en les diverses activitats que es faran a classe.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.

La segona convocatòria consistirà en una prova de tot el temari de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

MATERIAL DOCENT:

ADAN DOMENECH, F.: La LEC práctica en fichas, Edit J.M.Bosch, 2ª ed., Barcelona, 2018.

ARMENTA DEU, T.: Lecciones de Derecho Procesal Civil, edit. Marcial Pons, Madrid 

ASENCIO MELLADO, J.M.: Derecho Procesal Civil (parte primera y segunda), edit. Tirant lo Blanch, Valencia

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., y MORENO CATENA, V.: Derecho Procesal Civil, Edit. Tirant lo blanch, Valencia

DE LA OLVA/ DIEZ- PICAZO GIMENEZ/ VEGAS TORRES, Curso de Derecho Procesal Civil, editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid

GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Derecho Proceso Civil, edit. Bosch, Barcelona

GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil, edit. Castillo de Luna, Madrid

MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/BARONA VILAR/CALDERÓN CUADRADO: Derecho Jurisdiccional, T.II, edit. Tirant lo blanch, Valencia

NIEVA FENOLLL, Derecho Procesal II, Edit. Marcial Pons, MadridORTELLS RAMOS, M. (et altri): Derecho Procesal Civil, edit. Aranzadi, Pamplona

RAMOS MENDEZ, F.: El juicio civil, edit. Atelier, Barcelona

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL/15214006


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL/15214006
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent