DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) DIRECCIÓ ESTRATÈGICA Codi 16914124
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VIDAL SUÑÉ, ANTONI
Adreça electrònica antoni.vidal@urv.cat
maria.biendicho@urv.cat
Professors/es
VIDAL SUÑÉ, ANTONI
BIENDICHO ROCH, MARIA
Web
Descripció general Els continguts de l’assignatura s’enquadren en l’estudi de l’estratègia empresarial. Disciplina que, dins de l’Administració d’Empreses, representa un dels camps de màxim interès per la seva aplicació en l’anàlisi i solució dels problemes empresarials actuals. La Direcció Estratègica és el contrapunt necessari per a entendre la realitat econòmica dels sectors industrials, dels agents econòmics i de les organitzacions en un entorn competitiu.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
 A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies de negoci i corporatives.
Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.
 A7 Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen solucions adequades a la seva realitat competitiva.
És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions estratègiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Accepta i compleix les normes del grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1 FONAMENTS DE L’ESTRATÈGIA

1.1. Concepte d’estratègia
1.2. Concepte de negoci: Esquema d’Abell
1.3. Objectius estratègics: visió, missió i creació de valorTEMA 2 ANÀLISI ESTRATÈGICA INTERNA 2.1. La cadena de valor
2.2. Anàlisi i gestió de recursos i capacitats
2.3. Avaluació estratègica dels recursos i capacitats: Criteris de Barney

TEMA 3 ANÀLISI ESTRATÈGICA EXTERNA 3.1. Anàlisi del grau de concentració / fragmentació de la indústria
3.2. Anàlisi de l’estructura de la indústria: les forces competitives de Porter
3.3. L’excedent de productivitat global (EPG)
3.4. Estratègies de defensa i atac

TEMA 4 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA COMPETITIVA I DE CREIXEMENT 4.1. Estratègies competitives: Costos (efecte experiència), diferenciació i rellotge estratègic
4.2. Models de negoci, innovació de valor i oceans blaus
4.3. Estratègies d’expansió i diversificació: La matriu BCGPlanificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
A7
B2
B5
C4
27 27 54
Lectura de documentació escrita / gràfica elaborada
A4
A7
B2
B5
C4
1 16 17
Resolució de problemes, exercicis
A4
A7
B2
B5
C4
1 16 17
Sessió Magistral
A4
A7
B2
B5
C4
28 28 56
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A4
A7
1 0 1
Proves pràctiques
A4
A7
B2
C4
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura i del professor. Detectar els coneixements previs dels estudiants. Descobrir els interessos i motivacions dels alumnes. Transmetre els objectius que es persegueixen. Detallar els continguts de l’assignatura. Explicar la metodologia de treball que es seguirà. Comunicar i deixar clars els criteris d’avaluació.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Activitats per a relacionar i consolidar coneixements, amb una perspectiva fonamentalment d’actuació professional. Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema, exercici, cas pràctic..., relacionat amb la temàtica de l’assignatura
Lectura de documentació escrita / gràfica elaborada Lectura i reflexió en equip de treballs de documentació publicats en diversos formats, seleccionats pel professorat, fonamentalment articles científics.
Resolució de problemes, exercicis Anàlisi i resolució en equip de problemes o exercicis pràctics relacionats amb la temàtica de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició per part del professorat dels continguts de l'assignatura, però amb la participació activa dels estudiants.
Atenció personalitzada Temps que el professor dedica a l’atenció i resolució de dubtes i consultes, tant teòriques com pràctiques o d’un altre caire, dels estudiants. A més, el professor orienta i guia el procés d’aprenentatge dels alumnes, així com ofereix les indicacions oportunes per a la correcta elaboració de les activitats docents a desenvolupar pels estudiants. Aquesta atenció es realitza en el despatx del professor en les hores d'atenció establertes.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que el professor dedica a l’atenció i resolució de dubtes i consultes, tant teòriques com pràctiques o d’un altre caire, dels estudiants. A més, el professor orienta i guia el procés d’aprenentatge dels alumnes, així com ofereix les indicacions oportunes per a la correcta elaboració de les activitats docents a desenvolupar pels estudiants. Aquesta atenció es realitza en el despatx del professor en les hores d'atenció establertes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Lectura de documentació escrita / gràfica elaborada
A4
A7
B2
B5
C4
Lectura i reflexió en equip de treballs de documentació publicats en diversos formats, seleccionats pel professorat, fonamentalment articles científics. 20%
Resolució de problemes, exercicis
A4
A7
B2
B5
C4
Anàlisi i resolució en equip de problemes o exercicis pràctics relacionats amb la temàtica de l'assignatura. 20%
Proves objectives de tipus test
A4
A7
Prova integral (examen final) de continguts teòrics, tipus test. 30%
Proves pràctiques
A4
A7
B2
C4
Prova integral (examen final) de continguts pràctics, consistent en la resolució d'exercicis i casos pràctics. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a superar l'assignatura en 1a convocatòria s'ha d'obtenir com a mínim 5 punts, sobre un màxim de 10, en la suma de les qualificacions obtingudes en les diferents parts de que consta el sistema d'avaluació (totes elles obligatòries).

La qualificació en la 2a convocatòria s'obtindrà com aquella que resulti ser més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teòrico-pràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquest examen).

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral (examen) realitzat en 2a convocatòria (que pondera un 30% la part teòrica i un 30% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en l'avaluació de les activitats (que pondera un 40%).

Durant la realització de les proves integrals (exàmens), tant de la 1a convocatòria com de la 2a convocatòria i, si és el cas, de la convocatòria addicional, els estudiants no podran tindre al seu abast cap tipus de dispositiu de comunicació i transmissió de dades (en el seu cas, hauran d'estar apagats i guardats).


Fonts d'informació

Bàsica NAVAS, J. E. I GUERRAS, L. A. , La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones., 2007 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.

Complementària FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E., Dirección estratégica de la empresa: Fundamentos y puesta en práctica., 2005, Madrid: Delta.
BUENO CAMPOS, E. et al., Dirección estratégica:Desarrollo de la estrategia y análisis de casos., 2006, Madrid: Pirámide.
GRANT, R. M., Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K. i WHITTINGTON, R. , Dirección estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Pearson Prentice Hall.
MENGUZZATO, M. i RENAU PIQUERAS, J. J. , La dirección estratégica de la empresa: Un enfoque innovador del management , 1991, Barcelona: Ariel Economía.
PORTER, M. E., Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia., 2009 (o última edició), Madrid: Pirámide.
PORTER, M. E., Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior., 1987 (o última edició), México: CECSA
PORTER, M. E., Ser competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones. , 2003 (o última edició), Bilbao: Deusto.
STRATEGOR, Estrategia, estructura, decisión, identidad: Política general de la empresa., 1995, Barcelona: Masson.
THOMPSON, A. A. Jr.;STRICKLAND III, A. J. i GAMBLE, J. E. , Administración estratégica:Teoría y casos., 2012 (o última edició), México: McGraw-Hill.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent