IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) STRATEGIC MANAGEMENT Code 16914124
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Fourth 2Q
Language
Català
Department Business Management
Coordinator
VIDAL SUÑÉ, ANTONI
E-mail antoni.vidal@urv.cat
maria.biendicho@urv.cat
Lecturers
VIDAL SUÑÉ, ANTONI
BIENDICHO ROCH, MARIA
Web
General description Els continguts de l’assignatura s’enquadren en l’estudi de l’estratègia empresarial. Disciplina que, dins de l’Administració d’Empreses, representa un dels camps de màxim interès per la seva aplicació en l’anàlisi i solució dels problemes empresarials actuals. La Direcció Estratègica és el contrapunt necessari per a entendre la realitat econòmica dels sectors industrials, dels agents econòmics i de les organitzacions en un entorn competitiu.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A4 Understand the nature of companies or other private or public institutions and how they work. They are also familiar with their functional areas, and understand their competitive and institutional field and strategic dimension.
 A7 Scientifically analyze case studies of businesses and business problems and can draw up consultancy reports that respond to these problems.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex problems
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A4 Understand and apply the concepts and tools for formulating and implementing business and corporate strategies.
Understand and apply the concepts and tools for establishing objectives and carrying out internal and external strategic analysis.
 A7 Analyze business cases and the problems of strategic decisions in current companies from a global and senior Management perspective. Design actions that Provide appropriate solutions regarding the company's competitivi
Analyze and interpret information for taking strategic decisions.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
 B5 Participate actively and share information, knowledge and experience.
Accept and comply with the rules of the group.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1 FONAMENTS DE L’ESTRATÈGIA

1.1. Concepte d’estratègia
1.2. Concepte de negoci: Esquema d’Abell
1.3. Objectius estratègics: visió, missió i creació de valorTEMA 2 ANÀLISI ESTRATÈGICA INTERNA 2.1. La cadena de valor
2.2. Anàlisi i gestió de recursos i capacitats
2.3. Avaluació estratègica dels recursos i capacitats: Criteris de Barney

TEMA 3 ANÀLISI ESTRATÈGICA EXTERNA 3.1. Anàlisi del grau de concentració / fragmentació de la indústria
3.2. Anàlisi de l’estructura de la indústria: les forces competitives de Porter
3.3. L’excedent de productivitat global (EPG)
3.4. Estratègies de defensa i atac

TEMA 4 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA COMPETITIVA I DE CREIXEMENT 4.1. Estratègies competitives: Costos (efecte experiència), diferenciació i rellotge estratègic
4.2. Models de negoci, innovació de valor i oceans blaus
4.3. Estratègies d’expansió i diversificació: La matriu BCGPlanning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Practical cases/ case studies in the classroom
A4
A7
B2
B5
C4
27 27 54
Reading written documents and graphs
A4
A7
B2
B5
C4
1 16 17
Problem solving, exercises
A4
A7
B2
B5
C4
1 16 17
Lecture
A4
A7
B2
B5
C4
28 28 56
Personal attention
2 0 2
 
Multiple-choice objective tests
A4
A7
1 0 1
Practical tests
A4
A7
B2
C4
1 0 1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l’assignatura i del professor. Detectar els coneixements previs dels estudiants. Descobrir els interessos i motivacions dels alumnes. Transmetre els objectius que es persegueixen. Detallar els continguts de l’assignatura. Explicar la metodologia de treball que es seguirà. Comunicar i deixar clars els criteris d’avaluació.
Practical cases/ case studies in the classroom Activitats per a relacionar i consolidar coneixements, amb una perspectiva fonamentalment d’actuació professional. Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema, exercici, cas pràctic..., relacionat amb la temàtica de l’assignatura
Reading written documents and graphs Lectura i reflexió en equip de treballs de documentació publicats en diversos formats, seleccionats pel professorat, fonamentalment articles científics.
Problem solving, exercises Anàlisi i resolució en equip de problemes o exercicis pràctics relacionats amb la temàtica de l'assignatura.
Lecture Exposició per part del professorat dels continguts de l'assignatura, però amb la participació activa dels estudiants.
Personal attention Temps que el professor dedica a l’atenció i resolució de dubtes i consultes, tant teòriques com pràctiques o d’un altre caire, dels estudiants. A més, el professor orienta i guia el procés d’aprenentatge dels alumnes, així com ofereix les indicacions oportunes per a la correcta elaboració de les activitats docents a desenvolupar pels estudiants. Aquesta atenció es realitza en el despatx del professor en les hores d'atenció establertes.

Personalized attention
Description
Temps que el professor dedica a l’atenció i resolució de dubtes i consultes, tant teòriques com pràctiques o d’un altre caire, dels estudiants. A més, el professor orienta i guia el procés d’aprenentatge dels alumnes, així com ofereix les indicacions oportunes per a la correcta elaboració de les activitats docents a desenvolupar pels estudiants. Aquesta atenció es realitza en el despatx del professor en les hores d'atenció establertes.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Reading written documents and graphs
A4
A7
B2
B5
C4
Lectura i reflexió en equip de treballs de documentació publicats en diversos formats, seleccionats pel professorat, fonamentalment articles científics. 20%
Problem solving, exercises
A4
A7
B2
B5
C4
Anàlisi i resolució en equip de problemes o exercicis pràctics relacionats amb la temàtica de l'assignatura. 20%
Multiple-choice objective tests
A4
A7
Prova integral (examen final) de continguts teòrics, tipus test. 30%
Practical tests
A4
A7
B2
C4
Prova integral (examen final) de continguts pràctics, consistent en la resolució d'exercicis i casos pràctics. 30%
Others  
 
Other comments and second call

Per a superar l'assignatura en 1a convocatòria s'ha d'obtenir com a mínim 5 punts, sobre un màxim de 10, en la suma de les qualificacions obtingudes en les diferents parts de que consta el sistema d'avaluació (totes elles obligatòries).

La qualificació en la 2a convocatòria s'obtindrà com aquella que resulti ser més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teòrico-pràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquest examen).

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral (examen) realitzat en 2a convocatòria (que pondera un 30% la part teòrica i un 30% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en l'avaluació de les activitats (que pondera un 40%).

Durant la realització de les proves integrals (exàmens), tant de la 1a convocatòria com de la 2a convocatòria i, si és el cas, de la convocatòria addicional, els estudiants no podran tindre al seu abast cap tipus de dispositiu de comunicació i transmissió de dades (en el seu cas, hauran d'estar apagats i guardats).


Sources of information

Basic NAVAS, J. E. I GUERRAS, L. A. , La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones., 2007 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.

Complementary FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E., Dirección estratégica de la empresa: Fundamentos y puesta en práctica., 2005, Madrid: Delta.
BUENO CAMPOS, E. et al., Dirección estratégica:Desarrollo de la estrategia y análisis de casos., 2006, Madrid: Pirámide.
GRANT, R. M., Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K. i WHITTINGTON, R. , Dirección estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Pearson Prentice Hall.
MENGUZZATO, M. i RENAU PIQUERAS, J. J. , La dirección estratégica de la empresa: Un enfoque innovador del management , 1991, Barcelona: Ariel Economía.
PORTER, M. E., Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia., 2009 (o última edició), Madrid: Pirámide.
PORTER, M. E., Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior., 1987 (o última edició), México: CECSA
PORTER, M. E., Ser competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones. , 2003 (o última edició), Bilbao: Deusto.
STRATEGOR, Estrategia, estructura, decisión, identidad: Política general de la empresa., 1995, Barcelona: Masson.
THOMPSON, A. A. Jr.;STRICKLAND III, A. J. i GAMBLE, J. E. , Administración estratégica:Teoría y casos., 2012 (o última edició), México: McGraw-Hill.

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.