DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING Codi 16914125
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SÁNCHEZ VERGARA, JOSÉ IGNACIO
PÀMIES PALLISÉ, MARIA DEL MAR
Adreça electrònica joseignacio.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ VERGARA, JOSÉ IGNACIO
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.
Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.
Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de dissenyar un pla de comunicació eficaç.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

Continguts
Tema Subtema
1. La direcció de màrqueting a l’empresa a. La funció del màrqueting a l’empresa
b. Organització funcional del màrqueting
c. Relació entre el màrqueting i les vendes
d. Activitats de màrqueting a l’empresa
2. La informació i les decisions de màrqueting a. La informació i el risc en les decisions
b. El sistema d’informació de màrqueting
c. La estimació de la demanda
3. La gestió del producte i la marca a. Concepte i dimensions del producte
b. La línia de productes
c. Decisions sobre la marca
d. Altres atributs del producte
e. El cicle de vida del producte
f. La innovació i la renovació de productes
4. La gestió dels serveis a. Naturalesa i classificació dels serveis
b. Estratègies de màrqueting per a empreses de serveis
c. Els serveis afegits al producte
5. La política de preus i marges a. Conceptes de preus i marges
b. Fixació de preus
c. Estratègies de preus en el llançament del producte
d. Estratègies de variació de preus
6. Els canals de distribució a. Operativitat en els canals de distribució
b. Elecció de canals de distribució
c. La direcció i el poder en el canal
d. El sistema comercial i la distribució
e. Tendències en la distribució del futur
7. Retailing i logística a. Conceptes de retailing
b. Gestió del retailing
c. El marxandatge
d. La logística orientada al màrqueting
e. La logística i el servei al client
f. Estructura de distribució logística
8. La comunicació integrada de màrqueting a. El mix de comunicació
b. La promoció de vendes
c. El màrqueting directe i l’e-comerce
d. Les relacions públiques
e. Principis de la publicitat
f. Disseny i desenvolupament de campanyes publicitàries
9. La direcció de vendes a. Avantatges i inconvenients de la venda personal
b. Tipologies d’organització de vendes
c. Característiques de la força de vendes
d. Gestió de la força de vendes

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B3
2 1 3
Sessió Magistral
A5
B3
C3
C4
29 31 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B3
15 15 30
Atenció personalitzada
10 10 20
Presentacions / exposicions
A5
B3
C3
C4
2 22 24
 
Proves objectives de tipus test
A5
C3
2 11 13
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà la presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics del màrqueting i es donaran pautes per a la realització del treball de desenvolupament.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.
Presentacions / exposicions Exposició oral del treball (prèvia presentació escrita).

Atenció personalitzada
Descripció
Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B3
Formulació, anàlisi, resolució i debat de problemes o exercicis a l'aula, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
També es tindrà en compte la participació a classe.
10%
Presentacions / exposicions
A5
B3
C3
C4
Exposició oral de treball/s (prèvia presentació escrita).
40%
Proves objectives de tipus test
A5
C3
Examen final. Prova integral de tota l’assignatura. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la primera convocatòria es requerirà una qualificació mínima de 4 punts per al conjunt de les proves d'avaluació continuada (resolució de problemes + realització i presentació del treball) per a fer la mitjana de l'assignatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la segona convocatòria es farà un única prova integral que valdrà el 100 % de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica Kotler, Philip, Dirección De Marketing, Madrid, Prentice Hall
Martín Armario, Enrique, Marketing, Barcelona, 1993, ARIEL
Munuera Aleman, José Luís, Rodriguez Escudero, Ana Isabel , Marketing Estrategico, Teoria y Casos, Madrid, 1998, Pirámide

Complementària

Abascal Rojas, Francisco, Como Se Hace un Plan Estratégico, Modelo de Desarrollo de una Empresa, Madrid,  ESIC, 1996.

 

Barroso Castro , Carmen , Martín Armario, Enrique, Marketing Relacional, Madrid,  ESIC, 1999.

 

Lambin, Jean-Jacques, Marketing Estrategico,  2ª Ed., Madrid, Mc Graw HilL

 

Nieto Churruca, Ana, Llamazares García-Lomas, Olegario, Marketing Internaconal, Madrid  Pirámide, 1995.


El material per a la resolució de treballs pràctics serà lliurat pel professor al llarg del curs.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE MÀRQUETING/16214114
 
Altres comentaris
Es recomena consultar l'espai Moodle de l'assignatura.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent