DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Codi 16914126
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SENTIS ROS, XAVIER
MOLINA COBO, MARÍA DEL CARMEN
BORRAS BALSELLS, FRANCESC XAVIER
LI , XIAONI
ALVAREZ FERRER, ANTONIO
FIGUERAS MORENO, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica francescxavier.borras@urv.cat
mcarmen.molina@urv.cat
antoni.alvarez@urv.cat
xiaoni.li@urv.cat
franciscojavier.figueras@urv.cat
xavier.sentis@urv.cat
antonio.alvarez@urv.cat
Professors/es
BORRAS BALSELLS, FRANCESC XAVIER
MOLINA COBO, MARÍA DEL CARMEN
ALVAREZ GARCIA, ANTONIO
LI , XIAONI
FIGUERAS MORENO, FRANCISCO JAVIER
SENTIS ROS, XAVIER
ALVAREZ FERRER, ANTONIO
Web
Descripció general L'assignatura s'ocupa de plantejar i procurar les eines necessàries per poder prendre decisions d'inversió a l'empresa. S'estudien en profunditat els criteris anomenats clàssics de valoració i selecció d'inversions (VAN, TIR, VFN). Posteriorment s'introdueix el risc en els projectes d'inversió i es proporcionen les eines necessàries per al seu tractament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Cicles financers a l’empresa 1.1. Introducció
1.1.1. Inversió i finançament empresarial
1.1.2. Introducció a la dinàmica financera de l’empresa
1.2. Cicle a curt termini
1.3. Cicle a llarg termini
1.4. L’excedent del cicle: finançament intern
Tema 2. Valoració i selecció d’inversions (I) 2.1. Introducció
2.2. Mètodes estàtics
2.3. Mètodes dinàmics: VAN, TIR i VFN
2.3.1. El valor del diner en el temps
2.3.2. El Valor Actual Net (VAN)
2.3.3. Taxa Interna de Rendibilitat (TIR)
2.3.4. Analogies i diferències entre el VAN i la TIR
2.3.5. Desavantatges del VAN i la TIR. Inconsistència i altres problemes
2.3.6. Modificació de les hipòtesis bàsiques
2.3.7. Valor Final Net (VFN)
2.3.8. Interrelacions entre VFN, VAN i TIR
2.3.9. Payback dinàmic (PBD).
Tema 3. Valoració i selecció d’inversions (II) 3.1. Introducció del risc a les decisions d’inversió
3.2. Sensibilitat com a mesura de risc
3.3. Les decisions d'inversió en un entorn aleatori
3.4. L'esperança i variància del VAN
3.5. L'equivalent cert d'un projecte d'inversió

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
B4
C4
28 26 54
Pràctiques a través de TIC
A2
B4
C2
C4
26 62 88
Atenció personalitzada
1 2 3
 
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C2
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S'introdueixen els objectius globals de l'assignatura i l'estructura de les classes
Sessió Magistral Es defineixen i aporten els continguts teòrics i pràctics que permeten a l'alumne realitzar una correcta anàlisi i selecció d'inversions
Pràctiques a través de TIC S'utilitzen eines de programari informàtic (fulls de càlcul, etc.) per tal d'automalitzar la recerca d'informació i el càlcul.
Atenció personalitzada En l'atenció personalitzada es prestarà atenció a dubtes, preguntes i a l'orientació de cara a les diferents proves d'avaluació.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d'hores de consulta per resoldre dubtes del temari, dels exercicis, i de totes les activitats complementàries

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A2
B4
C2
C4
Els coneixements teòrics i pràctiques seran avaluats en les diferents sessions, així com amb la realització d'un o diversos treballs 20%
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C2
Els coneixements teòrics i pràctics, tant de les sessions magistrals com de les pràctiques a través de TIC, seran avaluats a través de proves objetives tipus test. 80%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura, tant en primera com en segona convocatòria, és avaluable a través d'avaluació continuada (AC), que consisteix en les següents activitats:

Proves i treballs: un 50% de la nota provindrà de les diferents proves realitzades durant el curs (tests, presentacions, treballs, exercicis...).

Examen final: el 50% restant provindrà d'un examen final tipus test.

Comentaris:

En segona convocatòria, en cas de que la nota de l'examen final sigui superior a la que s'obtindria d'aplicar els criteris (50-50%) prevaldrà la nota de l'examen final, passant a suposar aquesta el 100% de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica BORRÀS, F.X.; CÀMARA, X., Introducció a la direcció financera, , 2009
BREALEY, R.; MYERS, S.C.; MARCUS, A.J., Fundamentos de finanzas corporativas, , 2007
KELETY ALCAIDE, A. , Análisis y evaluación de inversiones., , 1992
MENÉNDEZ, C.; MONTLLOR, J. , “Planificación financiera y análisis de viabilidad de inversiones por medio de proyectos agregados: el valor final neto", Técnica contable, , 1991
SUÁREZ SUÁREZ, A.S. , Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa, , 2005
FX Borràs, X Càmara, MC Molina, Apunts de l'assignatura, ,

Complementària FERNÁNDEZ, A.I.; GARCÍA OLALLA, M, Las decisiones financieras de la empresa., , 1992
ROSS, S.A.; WESERFIELD, R.W.; JAFFE, J.F. , Finanzas Corporativas. , , 1997
BLANCO, F.; FERRANDO, M. , Dirección financiera de la empresa. , , 1996
PÉREZ, C.; DE LA TORRE, A. ; JIMÉNEZ, J.L. , Dirección financiera de la empresa : teoría y práctica, , 2007

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT/16214102

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS/16204108

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
COMPTABILITAT FINANCERA/16214002
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES/16214113
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent