IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Code 16914127
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Fourth 2Q
Language
Català
Department Business Management
Coordinator
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA MONTSERRAT
E-mail rosalia.cascon@urv.cat
maria.boada@urv.cat
Lecturers
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA MONTSERRAT
BOADA CUERVA, MARIA
Web
General description Introducció als conceptes de la funció de gestió de personal i les seves polítiques.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A5 Run a business or other public or private institution and direct or manage any of their functional areas (human resources, administration and finance, sales and marketing, operations).
 A7 Scientifically analyze case studies of businesses and business problems and can draw up consultancy reports that respond to these problems.
Type B Code Competences Transversal
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A5 Locate human resources in the company.
Understand the strategic importance of people and how they are managed.
Apply human resources policies, analyze problems and suggest possible solutions.
 A7 Interpret problems of managing human resources.
Use theoretical concepts and context to provide solutions to problems.
Type B Code Learning outcomes
 B5 Participate actively and share information, knowledge and experience.
Take an interest in the importance of the group’s activity.
 B6 Intervene effectively and convey relevant information.
Reply to the questions that they are asked.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
PART I: LA GESTIÓ DE PERSONES A L’ORGANITZACIÓ
1. Naturalesa i funcions de la gestió de persones a l’empresa 1.1. Què és la gestió de persones? Naturalesa i funcions
1.2. Importància estratègica de la gestió de persones. Relació amb l’estratègia i integració amb altres funcions
1.3. Nivells de gestió
2. D’on ve la funció de personal? Història 2.1. Orígens
2.2. Fase del benestar
2.3. Management científic
2.4. Ciències del comportament
2.5. Integració de polítiques de personal
2.6. Gestió de recursos humans
2.7. Gestió de persones
3. Qui és el responsable d’aquesta funció? Agents 3.1. Alta direcció
3.2. Línia de comandament
3.3. Departament de RH
3.4. Agències externes
3.5. Model de rols de Tyson
PART II: ACTIVITATS I POLÍTIQUES DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL
4. Planificació de RH 4.1. Conceptualització, conceptes i objectius
4.2. Procés
4.3. Avantatges i inconvenients
4.4. Mètodes
4.5. Aplicació pràctica
5. Anàlisi i descripció dels llocs de treball 5. Anàlisi i descripció dels llocs de treball
5.1. Conceptualització, conceptes i objectius
5.2. Procés
5.3. Avantatges i inconvenients
5.4. Mètodes
5.5. Aplicació pràctica
6. Reclutament, selecció i socialització 6.1. Conceptualització, conceptes i objectius
6.2. Procés
6.3. Avantatges i inconvenients
6.4. Mètodes
6.5. Aplicació pràctica
7. Formació i desenvolupament 7.1. Conceptualització, conceptes i objectius
7.2. Procés
7.3. Avantatges i inconvenients
7.4. Mètodes
7.5. Aplicació pràctica
8. Avaluació de l’acompliment 8.1. Conceptualització, conceptes i objectius
8.2. Procés
8.3. Avantatges i inconvenients
8.4. Mètodes
8.5. Aplicació pràctica
9. Retribució i compensació 9.1. Conceptualització, conceptes i objectius
9.2. Procés
9.3. Avantatges i inconvenients
9.4. Mètodes
9.5. Aplicació pràctica
10. Promocions i transferències 10.1. Conceptualització, conceptes i objectius
10.2. Procés
10.3. Avantatges i inconvenients
10.4. Mètodes
10.5. Aplicació pràctica
11. Gestió de la desvinculació 11.1. Conceptualització, conceptes i objectius
11.2. Procés
11.3. Avantatges i inconvenients
11.4. Mètodes
11.5. Aplicació pràctica
PART III : NOVES TENDÈNCIES EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
12. Noves tendències en la GRH 12.1. Gestió per competències
12.2. Gestió del talent
12.3. Altres tendències

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 4 6
Problem solving, classroom exercises
A5
B5
B6
C4
20 40 60
Lecture
B6
C4
28 28 56
Personal tuition
A5
B5
B6
C4
2 0 2
 
Mixed tests
A5
2 24 26
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es descriurà en què consistirà l'assignatura, el seu temari, les metodologies docents i el sistema d'avaluació. S'explicarà la dinàmica de treball setmanal, la distribució de les sessions i es conformaran els grups de treball.
Problem solving, classroom exercises Es determinaran les proves d'avaluació continuada, individuals i en grup, a realitzar durant el quadrimestre. Es comptarà la participació activa dels estudiants.
Lecture La modalitat serà participativa i es durà a terme a través de preguntes que fomentin la reflexió i el debat així com a partir dels dubtes que plantegin els estudiants.
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets. Es recomana escriure als professors prèviament per a confirmar la visita.

Personalized attention
Description
Resoldre els dubtes que plantegin els estudiant a l'aula o en les hores convingudes per a tutories fora de l'aula.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A5
B5
B6
C4
Les tasques específiques s'explicaran en la sessió introductòria del curs. Alguns exercicis es realitzaran a l'aula i d'altres es prepararan prèviament. 50%
Mixed tests
A5
En l'examen final caldrà obtenir un mínim de 4/10 per poder sumar amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada. 50%
Others  
 
Other comments and second call

La 2ª convocatòria es valora en base a:

- Treballs individuals a lliurar ABANS de la prova final (50%). Aquests treballs es realitzaran individualment i s'especificaran al moodle de l'assignatura.

- Prova mixta final (50%). L'estructura de la prova s'especificarà al moodle de l'assignatura.

Els estudiants que hagin suspès la primera convocatòria hauran de parlar amb el professorat de l'assignatura per tal de determinar les parts de la segona convocatòria de les quals s'hauran d'avaluar.


Sources of information

Basic • Dolan, S.L.; Valle, R.; Jackson, S.E. y Schuler, R.S. , La Gestión de los Recursos Humanos: Cómo atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación , 3ra edición, McGraw Hill: Madrid
• Gómez-Mejía, L.R.; Balkin, D.B. y Cardy, L.R. , Gestión de Recursos Humanos , 5ta edición, Pearson Prentice Hall: Madrid
• Bohlander, G.; Sherman, A. y Snell, S. , Administración de recursos humanos, 12ª edición, Madrid: Thomson
. Lucio, M.M., International HRM: An Employment Relations Perspective, 1ª, London: Sage

Complementary

Llibres

·         De la Calle Durán, M.C. y Ortiz de Urbina Criado, M. (2006), Fundamentos de recursos humanos, Madrid: Pearson Educación.

·         Delgado, M.I.; Gómez, L.; Romero, A.M. y Vázquez, E. (2006), Gestión de recursos humanos: Del análisis teórico a la solución práctica, Madrid: Pearson Prentice Hall.

·         Fernández López, J. (2005), Gestión por competencias: Un modelo estratégico para la dirección de recursos humanos, Madrid: Pearson Educación.

·         García-Tenorio Ronda, J. y Sabater Sánchez, R (2004), Fundamentos de dirección y gestión de recursos humanos, Madrid: Thomson.

·         Leal Millán, A.; De Prado, A.A.; Rodríguez, L. y Román, M. (1999), El factor humano en las relaciones laborales: Manual de dirección y gestión, Madrid: Ediciones Pirámide.

·         Pereda Marín, S. y Berrocal Berrocal, F. (2006), Técnicas de gestión de recursos humanos por competencias, 2ª edición, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

·         Porret Gelabert, M. (2008), Recursos humanos: Dirigir y gestionar personas en las organizaciones, 3ª edición, Barcelona: ESIC Editorial.

·         Puchol, L. (2005), Dirección y gestión de recursos humanos, 6ª edición, Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

·         Valverde, M. (2002), Recursos Humanos I, Barcelona: Ediuoc.

·         Werther, W.B. y Davis, K. (2008), Administración de Recursos Humanos. El capital humano de las empresas, McGraw Hill: Méjico.

 

Revistes

·         Capital Humano

·         Dirigir Personas, Revista Profesional de la Gestión de Personas, AEDIPE (Asociación Española de dirección y Desarrollo de Personas)

·         Estudios Financieros, Revista de Trabajo y Seguridad Social: Recursos Humanos

·         Harvard Deusto Business Review

 

Altres fonts

 ·         Periódicos: Expansión y Empleo

(http://www.expansionyempleo.com/actualidadytendencias.html)

·         Pàgines web d'empreses

·         Pel·lícula: Recursos Humanos, 1999, Director: Laurent Cantet.

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
COMPANY ORGANIZATION/16214003
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR/16214107
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.