DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Codi 16914127
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CASAS AGUT, MARIA ROSER
Adreça electrònica mariaroser.casas@urv.cat
Professors/es
CASAS AGUT, MARIA ROSER
Web
Descripció general Introducció als conceptes de la funció de gestionar persones i les seves polítiques.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
 A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.
Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 
Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.
 A7 Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.
Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el context del cas. 
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
PART I: LA GESTIÓ DE PERSONES A L’ORGANITZACIÓ
1. Naturalesa i funcions de la gestió de persones a l’empresa 1.1. Què és la gestió de persones? Naturalesa i funcions
1.2. Importància estratègica de la gestió de persones. Relació amb l’estratègia i integració amb altres funcions
1.3. Nivells de gestió
2. D’on ve la funció de personal? Història 2.1. Orígens
2.2. Fase del benestar
2.3. Management científic
2.4. Ciències del comportament
2.5. Integració de polítiques de personal
2.6. Gestió de recursos humans
2.7. Gestió de persones
3. Qui és el responsable d’aquesta funció? Agents 3.1. Alta direcció
3.2. Línia de comandament
3.3. Departament de RH
3.4. Agències externes
3.5. Model de rols de Tyson
PART II: ACTIVITATS I POLÍTIQUES DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL
4. Planificació de RH 4.1. Conceptualització, conceptes i objectius
4.2. Procés
4.3. Avantatges i inconvenients
4.4. Mètodes
4.5. Aplicació pràctica
5. Anàlisi i descripció dels llocs de treball 5. Anàlisi i descripció dels llocs de treball
5.1. Conceptualització, conceptes i objectius
5.2. Procés
5.3. Avantatges i inconvenients
5.4. Mètodes
5.5. Aplicació pràctica
6. Reclutament, selecció i socialització 6.1. Conceptualització, conceptes i objectius
6.2. Procés
6.3. Avantatges i inconvenients
6.4. Mètodes
6.5. Aplicació pràctica
7. Formació i desenvolupament 7.1. Conceptualització, conceptes i objectius
7.2. Procés
7.3. Avantatges i inconvenients
7.4. Mètodes
7.5. Aplicació pràctica
8. Avaluació de l’acompliment 8.1. Conceptualització, conceptes i objectius
8.2. Procés
8.3. Avantatges i inconvenients
8.4. Mètodes
8.5. Aplicació pràctica
9. Retribució i compensació 9.1. Conceptualització, conceptes i objectius
9.2. Procés
9.3. Avantatges i inconvenients
9.4. Mètodes
9.5. Aplicació pràctica
10. Promocions i transferències 10.1. Conceptualització, conceptes i objectius
10.2. Procés
10.3. Avantatges i inconvenients
10.4. Mètodes
10.5. Aplicació pràctica
11. Gestió de la desvinculació 11.1. Conceptualització, conceptes i objectius
11.2. Procés
11.3. Avantatges i inconvenients
11.4. Mètodes
11.5. Aplicació pràctica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B5
B6
C4
20 40 60
Sessió Magistral
B6
C4
34 38 72
Atenció personalitzada
A5
B5
B6
C4
2 0 2
 
Proves mixtes
A5
2 10 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es descriurà en què consistirà l'assignatura, el seu temari, les metodologies docents i el sistema d'avaluació. S'explicarà la dinàmica de treball setmanal, la distribució de les sessions i es conformaran els grups de treball.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es determinaran les proves d'avaluació continuada, individuals i en grup, a realitzar durant el quadrimestre. Es comptarà la participació activa dels estudiants.
Sessió Magistral La modalitat serà participativa i es durà a terme a través de preguntes que fomentin la reflexió i el debat així com a partir dels dubtes que plantegin els estudiants.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets. Es recomana escriure als professors prèviament per a confirmar la visita.

Atenció personalitzada
Descripció
Resoldre els dubtes que plantegin els estudiant a l'aula o en les hores convingudes per a tutories fora de l'aula.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B5
B6
C4
Avaluació continuada: Les tasques específiques s'explicaran en la sessió introductòria del curs. Alguns exercicis es realitzaran a l'aula i d'altres es prepararan prèviament en forma de treballs i presentacions principalment grupals. 50%
Proves mixtes
A5
Examen: En l'examen final caldrà obtenir un mínim de 4/10 per a poder fer mitja amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2ª convocatòria es valora en base a:

- Treballs del curs a lliurar com a molt tard 24h ABANS de l'examen (50%). Aquests treballs es realitzaran individualment i per escrit. Als estudiants que hagin superat l'avaluació continuada a la primera convocatòria se'ls guardarà aquesta nota per a la segona convocatòria. Els estudiants que l'hagin superat parcialment a la primera convocatòria s'hauran de posar en contacte amb el professorat de l'assignatura per a determinar quins elements de l'avaluació continuada hauran de lliurar.

- Examen (50%). Caldrà obtenir un mínim de 4/10 per a poder fer mitja amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada.


Fonts d'informació

Bàsica Torrington, D.; Hall, L.; Taylor, S. and Atkinson, C., HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, Pearson Education, 2011

Complementària

Llibres

·         De la Calle Durán, M.C. y Ortiz de Urbina Criado, M. (2006), Fundamentos de recursos humanos, Madrid: Pearson Educación.

·         Delgado, M.I.; Gómez, L.; Romero, A.M. y Vázquez, E. (2006), Gestión de recursos humanos: Del análisis teórico a la solución práctica, Madrid: Pearson Prentice Hall.

·         Fernández López, J. (2005), Gestión por competencias: Un modelo estratégico para la dirección de recursos humanos, Madrid: Pearson Educación.

·         García-Tenorio Ronda, J. y Sabater Sánchez, R (2004), Fundamentos de dirección y gestión de recursos humanos, Madrid: Thomson.

·         Leal Millán, A.; De Prado, A.A.; Rodríguez, L. y Román, M. (1999), El factor humano en las relaciones laborales: Manual de dirección y gestión, Madrid: Ediciones Pirámide.

·         Pereda Marín, S. y Berrocal Berrocal, F. (2006), Técnicas de gestión de recursos humanos por competencias, 2ª edición, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

·         Porret Gelabert, M. (2008), Recursos humanos: Dirigir y gestionar personas en las organizaciones, 3ª edición, Barcelona: ESIC Editorial.

·         Puchol, L. (2005), Dirección y gestión de recursos humanos, 6ª edición, Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

·         Valverde, M. (2002), Recursos Humans I, Barcelona: Ediuoc.

·         Werther, W.B. y Davis, K. (2008), Administración de Recursos Humanos. El capital humano de las empresas, McGraw Hill: Méjico.

 

Revistes

·         Capital Humano

·         Dirigir Personas, Revista Profesional de la Gestión de Personas, AEDIPE (Asociación Española de dirección y Desarrollo de Personas)

·         Estudios Financieros, Revista de Trabajo y Seguridad Social: Recursos Humanos

·         Harvard Deusto Business Review

 

Altres fonts

 ·         Periódicos: Expansión y Empleo

(http://www.expansionyempleo.com/actualidadytendencias.html)

·         Pàgines web d'empreses

·         Pel·lícula: Recursos Humanos, 1999, Director: Laurent Cantet.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/16214003
COMPORTAMENT ORGANITZATIU/16214107
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent