DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) MACROECONOMIA Codi 16914128
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
OLIVA FURES, MARTIN
FIOCCO ., RAFFAELE
FIGUEROLA JIMENEZ, BERNAT ROGER
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
Adreça electrònica xavier.farre@urv.cat
martin.oliva@urv.cat
mariajose.perez@urv.cat
bernatroger.figuerola@urv.cat
raffaele.fiocco@urv.cat
yitgesuzewdu.zergawu@urv.cat
Professors/es
FARRÉ ALBENDEA, FRANCISCO JAVIER
OLIVA FURES, MARTIN
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
FIGUEROLA JIMENEZ, BERNAT ROGER
FIOCCO ., RAFFAELE
ZERGAWU -, YITAGESU ZEWDU
Web
Informació rellevant Desenvolupament i anàlisi de l'evolució de variables macroeconòmiques fonamentals (PIB, tipus d'interès, tipus de canvi, inflació, taxa d'atur, etc.) a curt, a mitjà i a llarg termini. Amb aquesta finalitat s'utilitzaran models que permetin comprendre les relacions entre les variables i els efectes de polítiques macroeconòmiques.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern.
Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de desequilibris.
Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. La política fiscal i monetària a curt termini • Introducció
• El mercat de béns i la corba IS
• El mercat de diner i la corba LM
• L’equilibri
• La política fiscal
• La política monetària
2. Polítiques de demanda i tipus de canvi • Els intercanvis internacionals i el mercat de divises
• Equilibri en una economia oberta
• Ajustament de la balança de pagaments
• Política monetària, fiscal i canviària en una economia oberta
3. L’economia a mig termini: el model OA-DA • La demanda agregada
• El mercat de treball i l’oferta agregada
• Equilibri
• Polítiques fiscal, monetària i d’oferta
• Economia oberta
4. Les expectatives • Les expectatives en la teoria econòmica
• Les expectatives adaptatives
• Les expectatives racionals
• Les expectatives i les decisions
5. El creixement econòmic (mesures de benestar, tendència de creixement, estalvi, progrés tècnic) • Els fets del creixement
• L’estalvi
• El progrés tecnològic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
C1
35 35 70
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B4
C1
C4
10 20 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
B4
C1
C4
9 20 29
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
B4
C1
C4
6 5 11
Proves objectives de tipus test
A1
B4
C1
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura i plantejament de qüestions i situacions a tractar amb l'anàlisi exposat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
L'horari d'atenció es comunicarà el primer dia de classe.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A1
B4
C1
C4
Es faran dues proves parcials al llarg del curs que suposaràn el 40% de la nota (20% cadascuna) i una prova final integral en la data oficial de la primera convocatòria que suposarà el 50%. 20%
20%
50%
Proves objectives de tipus test
A1
B4
C1
Es faran una sèrie de proves curtes tipus test al final d'alguns temes, que suposaran un total del 10% de la nota. 10%
Altres  

.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Si l'alumne no segueix l'avaluació continuada, hauria de contactar al professor responsable de l'assignatura durant la primera setmana del curs.

A la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica O. Blanchard, Macroeconomía, 4a, Pearson Prentice Hall
R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz, Macroeconomía, 10a, McGrawHill

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA/16214005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent