DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA Codi 16914129
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Adreça electrònica amado.alarcon@urv.cat
Professors/es
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Web
Descripció general Aquesta assignatura parteix de la perspectiva sociològica per a aprofundir en les carecteríques de l'empresa i les relacions amb el seu entorn social. S'analitzaran diversos models de societat i d'empresa i les seves connexions. Tractarem alguns elements crítics actuals, com són la relació de les empreses amb la diversitat cultural, ètnica i de gènere.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
 A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
 A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap explicar els principals models d’empresa.
Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.
 A3 Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.
Analitza els processos d’internacionalització empresarial.
 A4 Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.
Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
 B7 Coneix el concepte de desenvolupament sostenible
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Introducció a la sociologia i empresa 1.1. La perspectiva sociològica
1.2. La sociologia de l’empresa i les sociologies del treball
TEMA 2. Els clàssics (I) 2.1. La divisió del treball en A. Smith i la crítica de S. Marglin
2.2. La producció capitalista en Marx
2.3. La racionalitat i l’empresa capitalista en Weber
TEMA 3. Els clàssics (II) 3.1. Solidaritat a E. Durkheim
3.2. Els capitals a P. Bourdieu
3.3. Acció comunicativa a Habermas
TEMA 4. Industrialització i modernització 4.1. Industrialització
4.2. Modernització
TEMA 5. Societat de la Informació i Globalització. 5.1. Globalització
5.2. Societat de la información i reestructuració del capitalisme
TEMA 6. Crisi del treball i subjectivitat 6.1. La crisi del treball
6.2. Les teories de la subjectivitat

TEMA 7. Models Empresarials i context social (I) 7.1. Estratègies de benefici i models de producció
7.2. La producció lleugera i les seves crítiques
TEMA 8. Models Empresarials i context social (II) 8.1. El model americà
8.2. El model japonès
8.3. El model suec i el volvoisme
TEMA 9. Teories de les migracions 9.1. Teories neoclàssiques, nova teoria econòmica
9.2. Mercats duals, Teoria del sistema món i teoria de xarxes
TEMA 10. Empresa i gènere 10.1. Teories feministes
10.2. Gènere i organitzacions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A3
A4
B3
36 36 72
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B3
B7
C2
12 20 32
Debats
B7
C5
3 10 13
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
A2
A3
A4
B1
B3
B7
C2
C5
C6
3 6 9
Proves de desenvolupament
A2
A4
B1
B3
B7
2 18 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant
per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes
concretes o realitzar una reflexió global.
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema
determinat.
Atenció personalitzada Temps reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre i resoldre dubtes als estudiants en relació a l'assignatura en l'aula i al despatx.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A2
A3
A4
B1
B3
B7
C2
C5
C6
Tres proves mixtes de teoria i pràctica amb preguntes curtes i de desenvolupament en equip (10% cadascuna x 3= 30%).
30%
Proves de desenvolupament
A2
A4
B1
B3
B7

Una prova final amb preguntes curtes i de desenvolupament (70%). Per a superar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen teòric amb un 5.
70%
Altres  

Optativament, participació en el projecte "Social Mind Developer".

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria hi haurà un examen final (100% de la qualificació). Per a superar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen teòric.


Fonts d'informació

Bàsica KÖHLER, H.D. y MARTÍN ARTILES, A. , Manual de la Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, 2009, Ed. Delta Publicaciones
BRUNET, I BELZUNEGUI, A. PASTOR, I, Sociología de las Organizaciones, 2011, Editorial Universitas
PORTES, Alejandro, Sociología Económica de las Migraciones Internacionales, 2012, Editorial Anthropos
ALARCON, A. GARZÓN, L., Language, migration, and social mobility in Catalonia, 2011, Ed. Brill
Giddens, A , Sociología., 2009, Alianza editorial.
Garmendia, J.A. y Parra Luna, F. , Sociología industrial y de los recursos humanos, 1993, Madrid: Taurus Universidad.
MILKMAN, R., On Gender, Labor, and Inequality, 2016, University of Illinois Press
Iglesias De Ussel, J., Trinidad Requena, A., Soriano Miras, M., La sociedad desde la sociología: una introducción a la sociología general, 2016, Editorial TECNOS
Coriat, B., Pensar al reves. Trabajo y organización en la empresa japonesa, 1992, Siglo XXI Editores

Complementària BELZUNEGUI, A., La socialización de la pobreza en España. Género, edad y trabajo en los riesgos frente a la pobreza., Icaria Editorial., 2012
BRUNET ICART, I. y ALARCÓN, A (Comp), Sociología de la empresa y de las organizaciones, Egido, 2006
BRUNET ICART, I. y ALARCÓN, A. , ¿Quien crea empresas?. Redes y empresarialidad;, Talasa, 2005
SOLÉ, C. ALARCON, A. TERRONES, A. GARZÓN, L , Llengua, empresa i integració econòmica. , Institut d'Estudis Catalans., 2006

2014. A. Alarcón,J. Heyman, C. Morales & A. DiPaolo. "The Occupational Location of Spanish-Englishbilinguals in the New Information Economy". In Callahan, R.M. & Gándara,P.C.(Eds.). The Bilingual Advantage: Language, Literacy, and the Labor Market.Clevedon, Bristol, U.K.: Multilingual Matters. http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781783092413.

2014. A. Alarcón,J. Heyman, C. Morales & A. DiPaolo. "Returns to Spanish-English Bilingualismin the New Information Economy" The Bilingual Advantage: Language, Literacy,and the Labor Market. Clevedon, Bristol, U.K.: Multilingual Matters. http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781783092413.

2014. Alarcón,A. Heyman, J. "From "Spanish-Only" Cheap Labor to Stratified Bilingualism:Language, Markets and Institutions at the USA-Mexico Border". InternationalJournal of the Sociology of the Language , 227:101-118.

2012. Alarcón,A. Heyman, J. La frontera del español. Límites socioeconómicos a la extensiónsocial de la lengua española en los Estados Unidos.[The border of Spanish language.Socio-economic limits to the social sperad of Spanish in the United States] RevistaEspañola de Investigaciones Sociológicas,139: 3-20.

Bauman,Z. (2001): La posmodernidad y sus descontentos. Madrid: Akal

Boltanski,L. Y Chiapello, E. (2002): El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal.

DeVenanzi, A. (2002): Globalización y corporación. Barcelona: Anthropos.

Gee,J.P., Hull, G. Y Lankshear, C. (2002): El nuevo orden laboral. Girona:Ediciones Pomares.

Hardt,M. y Negri, A. (2002): Imperio. Barcelona: Paidós.

Rifkin,J. (2000): La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Buenos Aires:Paidós.

SarriésSanz, L. (1999): Sociología industrial. Zaragoza: Mira Editories

Valdaliso, J.M. y López, S. (2000): Historia económica de la empresa.Barcelona: Nuevos instrumentos universitario

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent