DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Codi 16914132
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Obligatòria Cinquè 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.torres@urv.cat
mariaafrica.cruz@urv.cat
Professors/es
TORRES ROSELL, NÚRIA
CRUZ JIMENEZ, MARIA AFRICA
Web
Descripció general Estudi dels diversos delictes que tipifica el Codi penal espanyol, atenent no només a la seva regulació positiva, sinó també a la interpretació que en fan els tribunals a l'hora de la seva aplicació. En aquesta assignatura l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits a la Part General del Dret penal.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A4 Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret
 A6 Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de documents jurídics
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Homicidi. Assassinat. Inducció i auxili al suïcidi.
Tema 2: Lesions. Violència de gènere. Baralla tumultuària. Consentiment en les lesions.
Tema 3: Detencions il.legals. Amenaces. Coaccions.
Tema 4: Tortures i altres delictes contra la integritat moral. Maltractament habitual. Tracta d'éssers humans.
Tema 5: Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Agressions sexuals. Abusos sexuals. Abusos i agressions sexuals a menors de setze anys. Grooming i sexting. Assetjament. Prostitució i corrupció de menors.
Tema 6: Omissió del deure de socors. Delictes contra la intimitat i el dret a la pròpia imatge. Descobriment i revelació de secrets. Violació de domicili, domicilli de persones jurídiques i establiments oberts al públic.
Tema 7: Delictes contra l'honor. El delicte de calúmnia. El delicte d'injúries.
Tema 8: Delictes contra les relacions familiars. Matrimonis il.legals. Suposició de part, alteració de la paternitat, estat o condició del menor. Delictes contra els drets i deures familiars.
Tema 9: Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: qüestions generals. El delicte de furt. El delicte de robatori.
Tema 10: L'estafa. L'administració deslleial. L'apropiació indeguda.
Tema 11: Frustració de l'execució: alçament de béns i utilització de béns embargats. Insolvències punibles. Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
Tema 12: Danys i danys informàtics: sabotatge informàtic.
Tema 13: Delictes relatius a la propietat intel.lectual. Delictes relatius a la propietat industrial. Delictes de competència deslleial. Delictes contra els consumidors. Delictes contra el mercat.
Tema 14: Delictes societaris. La receptació i el blanqueig de capitals. Finançament il.legal de partits polítics.
Tema 15: Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Tema 16: Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
Tema 17: Delictes contra l'ordenació del territori i l'urbanisme. Delictes contra el patrimoni històric. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes relatius a la protecció de la flora, la fauna i els animals domèstics.
Tema 18: Delictes relatius a drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques. Cultiu, elaboració i tràfic de drogues. Fabricació, transport i distribució de precursors.
Tema 19: Delictes contra la seguretat vial.
Tema 20: Les falsedats. Falsificació de moneda i efectes timbrats. Falsedats documentals. Falsedats personals.
Tema 21: Delictes contra l'Administració Pública. Prevaricació. Nomenaments il.legals. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili. La infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. Suborn. Tràfic d'influències. Malversació. Fraus i exaccions il.legals. Negociacions prohibides als funcionaris i abusos en l'exercici de la seva funció.
Tema 25: Delictes contra l'Administració de Justícia. Prevaricació judicial. Omissió dels deures d'impedir delictes o promoure'n la persecució. Encobriment. Realització arbitrària del propi dret. Acusació i denúncia falsa. Fals testimoni. Presentació de testimonis, pèrits i intèrprets falsos. Obstrucció a la Justícia. Deslleialtat professional. Trencament de condemna i de mesures cautelars. Delictes contra l'administració de justícia de la Cort Penal Internacional.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A9
50 60 110
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
A6
C4
20 49 69
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A6
2 4 6
Proves de desenvolupament
A4
A6
2 4 6
Proves pràctiques
A4
C4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne. L'exercici es planteja i resol a l'aula
Atenció personalitzada Resolució dels dubtes que puguin sorgir en la realització de les tasques. L'atenció personalitzada pot ser tant personal com electrònica. Les tutories presencials es concertaran prèviament per correu electrònic

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució dels dubtes que puguin sorgir en la realització de les tasques. L'atenció personalitzada pot ser tant personal com electrònica. Les tutories presencials es concertaran prèviament per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A4
A6
En les proves de desenvolupament l'alumne haurà de desenvolupar la resposta a les qüestions formulades sobre aspectes concrets del programa. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A6
Les proves de preguntes curtes consisteixen en respondre de forma concisa les qüestions plantejades sobre una part del temari de l'assignatura 20%
Proves pràctiques
A4
C4
L'estudiant ha de qualificar i argumentar jurídicament la solució al supòsit de fet plantejat, demostrant la capacitat d'aplicar la teoria a la pràctica 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El seguiment de l'assignatura per Avaluació continuada comporta la realització de diverses proves de caràcter teòric i pràctic que permeten assolir una puntuació de 100%.

L'alumne que en primera convocatòria no assoleixi un mínim de cinc punts en la nota final, podrà concórrer a la segona convocatòria. L'examen en segona convocatòria consistirà, en tot cas i independentment de les notes assolides en primera convocatòria, en una prova teòrica (60% de la nota) i una prova de caràcter pràctic (40%). L'examen teòric consistirà en quatre preguntes curtes i una pregunta de desenvolupament. De forma alternativa s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament. L'examen pràctic proposarà la qualificació d'un supòsit de fet.

Durant la realització de les proves avaluatives de l'AC i en l'examen de segona convocatòria es limitarà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades, d'acord amb la normativa acadèmica de la URV.

Les peticions de revisió d'examen hauran de ser sol·licitades per escrit motivat en els dos dies següents a la publicació de les notes.


Fonts d'informació

Bàsica

L'àrea de Dret penal recomana preparar l'assignatura emprant estrictament la legislació i bibliografia recomanada i desaconsella la utlització d'apunts de cap mena.


Bibliografia bàsica:

1. Quintero Olivares, G. et al., Compendio de la Parte Especial del Derecho Penal, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2016


Bibliografia complementària:

1. Quintero Olivares, G. (Coord.), Comentario a la reforma penal de 2015, Thomson Reuters Aranzadi, 2015

2. Quintero Olivares, G. (Dir.). Comentarios al Código Penal Español, 7ª ed., Thomson-Aranzadi. Cizur Menor, 2016

3. Muñoz Conde, F. Derecho Penal. Parte Especial. 20a ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET PENAL. PART GENERAL/15214104
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent