DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) SISTEMA TRIBUTARI Codi 16914136
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
7 Obligatòria Cinquè 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
VILLCA POZO, MILENKA
Adreça electrònica xavier.mila@urv.cat
milenka.villca@urv.cat
0
Professors/es
MILÀ BARNÉS, XAVIER
VILLCA POZO, MILENKA
GONZALES BUSTOS, JUAN PABLO
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 DRET-A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
 DRET-A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 DRET-A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 DRET-B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 DRET-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Genèric
 DRET-A2 Genèric
 DRET-A3 Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es plantegin en la pràctica professional
 DRET-A5 És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions jurídiques
 DRET-A8 Genèric
 DRET-A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 DRET-B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
1. INTRODUCCIÓ 1. Sistema tributari espanyol.
2. Impostos estatals.
3. Impostos autonòmics.
4. Impostos locals.
2. L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (I) 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.
2. Fet imposable. Concepte de renda.
3. Rendes no subjectes i rendes exemptes.
4. Subjectes passius.
5. Determinació de la renda.
6. Rendiments del treball.
7. Rendiments del capital immobiliari.
8. Rendiments del capital mobiliari.
9. Rendiments d’activitats econòmiques.
10. Guanys i pèrdues patrimonials.
11. Base imposable i base liquidable.
12. La quota diferencial.
3. IMPOST SOBRE SOCIETATS: ELS RÈGIMS TRIBUTARIS ESPECIALS 1. Naturalesa i caràcters.
2. Àmbit d'aplicació.
3. Agrupacions d'interès econòmic, unions temporals d'empresa.
4. Entitats dedicades a l'arrendament d'habitatge.
5. Societats i fons de capital-risc i societats de desenvolupament industrial regional.
6. Institucions d'inversió col·lectiva.
7. Règim de consolidació fiscal.
8. Règim especial de les fusions.
9. Règim fiscal de la mineria.
10. Règim fiscal de la recerca i explotació de hidrocarburs.
4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.
2. Territorialitat del’impost.
3. Lliurament de béns i prestació de serveis.
3.1. Fet imposable.
3.2. Concepte d’empresari o professional.
3.3. Operacions no subjectes.
3.4. Concepte de prestació de serveis.
3.5. Exencions en lliurament de béns i prestació de serveis.
4. Adquisició intracomunitària de béns.
4.1. Fet imposable.
4.2. Adquisicions no subjectes.
4.3. Exencions.
5. Importacions de béns.
5.1. Fet imposable.
5.2. Operacions assimilades a les importacions de béns.
5.3. Exencions.
6. Base imposable.
7. Tipus de gravamen.
8. Meritament de l’impost.
9. Repercusió de l’impost.
5. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 1. Fonts normatives i àmbit d’aplicació.
2. Cessió de l’impost.
3. Concepte i naturalesa.
4. Fet imposable.
5. Subjectes passius.
6. Exencions.
7. Titularitat dels elements patrimonials.
8. Base imposable i liquidable.
9. Tipus de gravamen.
10. Meritament i gestió de l’impost.
6. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 1. Fonts normatives.
2. Naturaleza i objecte.
3. Fet imposable.
4. Subjectes passius i resposables.
5. Base imposable i liquidable.
6. Tipus de gravamen.
7. Quota tributària.
8. Meritament i prescripció.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
8 6 14
Sessió Magistral
DRET-A3
DRET-A5
C3
23 20 43
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A5
DRET-B5
19 15 34
Treballs
DRET-A3
DRET-A5
C3
14 43 57
Presentacions / exposicions
DRET-A3
DRET-A5
C3
10 10 20
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de desenvolupament
DRET-A3
DRET-A5
C3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En les sessions inicials s'explicarà el funcionament de l'assignatura i es farà una introducció al sistema tributari espanyol.
Sessió Magistral Part del temari s'explicarà de forma magistral pel professora l'aula.
Resolució de problemes, exercicis Es realitzaran diversos casos pràctics respecte els principals impostos del sistema tributari espanyol.
Treballs Es realitzarà un treball d'investigació sobre el contingut del temari de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Durant el curs es presentarà breument els avenços del treball d'investigació. Aquesta presentació es farà en tres moments.
Atenció personalitzada S'efectuaran tutories de manera personalitzada, individualment o en grups, depenent de les necessitats de cada alumne.

Atenció personalitzada
Descripció
S'oferirà als alumnes horaris de tutories.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A5
DRET-B5
Resolució de supòsits i exercicis pràctics. 20%
Treballs
DRET-A3
DRET-A5
C3
Es valora el treball de recerca i l'exposició oral del mateix. 40%
Proves de desenvolupament
DRET-A3
DRET-A5
C3
Prova final de desenvolupament. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pel que fa a la segona convocatòria, l'alumne haurà de realitzar l'activitat avaluativa que no hagi superat. La nota final serà el resultat de sumar la nota corresponent a les proves superades en primera convocatòria, més les notes obtingudes en la segona convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica Fernando Pérez Royo, Curso de derecho tributario: parte especial, 2018, Tecnos
Juan Martín Queralt; Carmelo Lozano Serrano; Francisco Poveda Blanco, Derecho tributario, 2014, Aranzadi
José Juan, Ferreiro Lapatza; Javier Martín Fernández; Jesús Rodríguez Márquezo López, J, Curso de Derecho Tributario. Sistema tributario, 2018, Marcials Pons

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent