DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET INTERNACIONAL PRIVAT Codi 16914137
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Obligatòria Cinquè 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
FONT MAS, MARIA
Adreça electrònica maria.font@urv.cat
Professors/es
FONT MAS, MARIA
Web
Descripció general En el món cada dia més globalitzat incrementen les relacions personals i comercials que traspassen les fronteres jurídiques, de manera que coexisteixen diferents ordenaments susceptibles de ser aplicats quan en una relació jurídica hi ha un element d'estrangeria. Això comporta els conflictes de jurisdicció i de llei aplicable. El dret internacional privat s'ocupa de resoldre mitjançant tècniques directes i indirectes de determinar el tribunal competent, i la llei que aplicarà aquest, així com, del dret processal aplicable. També s'ocupa d'establir els mecanismes per reconèixer les sentències estrangeres així com per a la seva execució en un Estat diferent del que ha dictat la resolució judicial.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 DRET-A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A2 Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament normatiu intern i el internacional
 DRET-A7 Genèric
 DRET-A10 Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics actuals relacionats amb la matèria
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1. DRET INTERNACIONAL PRIVAT (DIPr) a) Objecte, pressupòsits i finalitat del Dret internacional privat.
b) Quines qüestions resol el DIPr. La relativitat del DIPr.
c) Dret interregional o interestatal
d) Fonts del Dret internacional privat (institucional, convencional i autònom). La recerca de les normes a internet.
e) L’Espai Judicial Europeu i el TJUE
2. LA COMPETÈNCIA JUDICIAL INTERNACIONAL(CJI) a) La competència judicial internacional: concepte i tipologia de criteris de competència judicial internacional.
b) Marc normatiu bàsic: Reglaments europeus, Convenis internacionals i LOPJ. Determinació de la seva aplicació.
c) El Reglament 1215/2012 (RBIBis)
d) Els fòrums de competència: exclusius, general, especials en matèria patrimonial, acords d’elecció de fòrums, fòrums de protecció contractuals.
d) Control de la competència, litispendència i connexitat.
e) Altres reglaments europeus.
f) Altres mecanismes d’arranjament de controvèrsies en el tràfic extern: arbitratge internacional i els ADR.
3. DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE (LA) a) Determinació del dret aplicable a les situacions jurídicoprivades internacionals.
b) El mètode directe: Normes imperatives. Normes materials especials. Els convenis de dret uniforme . La lex mercatoria.
c) El mètode indirecte: la norma de conflicte, estructura i característiques.
d) L’aplicació pràctica de les normes de conflicte.
e) Aplicació del dret estranger pels tribunals i autoritats espanyoles.
4. DRET PROCESSAL INTERNACIONAL a) La llei aplicable al procés: lex fori regit processum.
b) Les parts en el procés. El benefici de justícia gratuïta.
c) Assistència judicial internacional: marc normatiu bàsic.
d) Les notificacions i l’obtenció de proves a l’estranger.
e) La Xarxa judicial europea i e-justice
f) Els documents atorgats a l’estranger i els seus efectes a Espanya.
5. RECONEIXEMENT I EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS ESTRANGERES a) Eficàcia extraterritorial de decisions: reconeixement i execució.
b) El sistema espanyol de reconeixement i execució: pluralitat de fonts.
c) Els reglaments europeus. El Reglament 1215/2012 (RBIBis). Execució de documents públics executius.
d) Règims especials: Convenis internacionals.
e) L’exequàtur en el DIPr autònom (LCJI).
6. PROCEDIMENTS EUROPEUS a) El títol executiu europeu
b) El procés monitori europeu: el requeriment europeu de pagament
c) El procés europeu d’escasa quantia
7. ESTATUT PERSONAL a) Estatut personal: persona física. L'estatut personal: la nacionalitat o la residència habitual com a punt de connexió?. Llei aplicable a la capacitat. El nom de les perspersones físiques.
b) Estatut personal: persona jurídica. Dret de societats internacional.
8. OBLIGACIONS CONTRACTUALS a) La competència judicial internacional en la contractació internacional.
b) La llei aplicable a les obligacions contractuals: el Reglament Roma I.
c) Contractes amb part dèbil: consumidor, treballador
d) La compravenda internacional de mercaderies (CIM). Incoterms.
9. OBLIGACIONS EXTRACONTRACTUALS a) La responsabilitat extractontractual en el R.1215/2012 (RBIbis) per determinar la competència judicial internacional i el Reglament 864/2007 (RRII) sobre llei aplicable.
b) La responsabilitat extracontractual derivada: d’accidents per carretera, per productes defectuosos, de la propietat intel·lectual i per danys vinculats a la societat de la informació.
10. DRETS REALS a) Competència judicial i llei aplicable als drets reals sobre béns mobles.
b) Competència judicial i llei aplicable als drets reals sobre béns immobles.
11. MATRIMONI a) Celebració del matrimoni. La capacitat nupcial i consentiment, la forma. El registre.
b) Les relacions patrimonials entre cònjuges.
c) Les relacions patrimonials en les unions registrades.
d) Crisis matrimonials: divorci, separació, nul·litat.
12. FILIACIÓ, RELACIONS PATERNO-FILIALS, ADOPCIÓ: PROTECCIÓ DE MENORS a) La filiació natural i l’adoptiva. La maternitat subrogada en àmbit internacional.
b) Les relacions paterno-filials
c) Les relacions paterno-filials derivades de crisis matrimonials.
d) La sostracció internacional de menors
13. OBLIGACIONS D’ALIMENTS a) Competència judicial i llei aplicable per determinar les obligacions alimentàries. Aliments per a fills. Aliments per ex-cònjuges.
b) Cooperació d'autoritats i reconeixement i execució d’aliments atorgats en àmbit transfronterer.
14. DRET SUCCESSORI a) Competència judicial i llei aplicable
b) Reconeixement i execució
c) El certificat successori europeu

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 3 6
Sessió Magistral
DRET-A2
30 41 71
Seminaris
DRET-A2
3 3 6
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
DRET-A2
DRET-A10
DRET-B2
C3
25 25 50
Atenció personalitzada
3 3 6
 
Proves mixtes
DRET-A2
DRET-A10
DRET-B2
C3
12 49 61
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: continguts; objectius; metodologies ; sistemes d'avaluació; bibliografia recomanada
Sessió Magistral Desenvolupament del marc teòric. Sessions expositives de la professora. Els alumnes han de participar amb dubtes, debats, i respondre. S'han d'utilitzar els textos normatius com a eina de treball.
Seminaris Durant el curs es proposarà una sessió anb un professional del Dret que explicarà la vessant pràctica d'un dels àmbits de la matèria. El seminari depèn de la disponibilitat de recursos disponibles.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Realització de casos pràctics a classe amb l'orientació de la professora. Imprescindible l'ús dels textos legals. Així mateix, es proposaran lectura i comentari de textos legals, doctrinals, jurisprudència.
Els alumnes hauran estudiat prèviament la matèria explicada a classe en hores de treball autònom.
Atenció personalitzada A l'aula s'atén a l'alumnat durant les sessions pràctiques. Així mateix es realitzen tutories individualitzades sempre que l'alumnat ho requereixi.

Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne disposa, a part de les hores de classe magistral i pràctiques per a poder realitzar consultes a les professores, de les hores de tutoria personalitzada, per a les quals cal concertar cita prèvia per correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
DRET-A2
DRET-A10
DRET-B2
C3
1ª prova pràctica: Test (sense legislació) vinculat a la redacció i lliurament a moodle (requisit previ per a realitzar el test) d'un escrit processal, preguntes vinculades i preguntes de la part general i especial de l'assignatura.

2ª prova: Test teòrico-pràctic de la part especial sense legislació

3ª prova: Pràctica de síntesi amb legislació de tota la matèria.
1ª prova: 30% de la nota. S'aprova a partir del 5.

2ª prova: 20% de la nota. s'aprova a partir del 5.

3ª prova: 50% de la nota. s'aprova a partir del 5.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

AVÍS: de la qualificació final es descomptarà puntuació en el cas de errors ortogràfics.

AVÍS: en les activitats avaluatives en què es pot utilitzar la legislació bàsica de DIPr es comprovarà que no hi hagi cap anotació (cap paraula, esquema, etc.) en els textos legals. En cas contrari es retirarà la legislació i es valorarà l'obertura d'un expedient acadèmic.


PRIMERA CONVOCATÒRIA (avaluació continuada):

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.


SEGONA CONVOCATÒRIA:

- Alumnes que no han seguit l'avaluació continuada o no l'han superada. En aquest cas han de fer en segona convocatòria un examen de dues parts de tot el temari. UN TEST (40% de pes de la nota) I UNA PRÀCTICA AMB LEGISLACIÓ (60% de pes de la nota). CALDRÀ SUPERAR AMBDUES PARTS AMB UN 4 PER TAL DE FER LA MITJANA DE LA NOTA FINAL (en cas de no assolir el 4 a l'acta constarà el % de nota). Si no es supera el 4 no es corregirà la part pràctica. EN TOT CAS CAL QUE LA MITJANA RESULTANT SIGUI DE 5 PER APROVAR.

La detecció de còpia/plagi en alguna de les activitats suposarà la qualificació de 0 en dita activitat.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.,,, Derecho internacional privado, 2018, Civitas
CALVO CARAVACA, A.L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.:,, Derecho internacional privado, vol. I y II, 2018, Comares
ESPLUGUES MOTA, C. - IGLESIAS BUHIGUES, J.L.,,, Derecho internacional privado, 2018, Tirant lo Blanch
BORRÁS, A.; BOUZA, N.; GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.; VIRGOS, M.,, Legislación básica de Derecho internacional privado español,, 2018, Tecnos
C. Parra Rodríguez; M. Giménez Bachmann,, Nacionalidad y extranjería, 2016, Huygens

ESTUDIS COMPLEMENTARIS:

FONT I MAS, Maria. ‘European legal language and the rules of private international law: practical legal-linguistic problems’ [Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de dret internacional privat: problemes pràctics juridicolingüístics]. Revista de Llengua i Dret, núm. 68 (desembre 2017), pp. 19-32. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i68.2017.2930

M. Font i Mas, “Els documents públics amb força executiva en l’espai judicial europeu” en: C. Parra ( Dir.), Nuevos Reglamentos comunitarios y su impacto en el derecho catalán., Ed. J.M. Bosch Editor. (2012).

M. Font i Mas, “El art. 12.6 CC y la imperativa aplicación de la norma de conflicto por parte de los jueces españoles”, X. Abel; J. Picó; M. Richard (Dirs.), La prueba judicial, La Ley, Madrid, 2011, pp. 499-519 (ISBN 978-84-8126-77-8).

M. Font i Mas, "Los procedimientos de validación de los documentos públicos en el Derecho de extranjería: Especial referencia a la apostilla electrónica" en: Revista de Derecho migratorio y extranjería. Núm. 31, 2012, pp. 223-246.

M. Font i Mas, "El documento público extranjero en España y en la Unión Europea. Estudios sobre las características y efectos del documento público (dir), Bosch editor, (2014).

D. Marín Consarnau, "La prueba del derecho extranjero y del derecho inglés ante nuestros tribunales", en : Picó i Junoy, J., Práctica de la prueba del derecho extranjero", La Ley, 2011

Complementària

Materials recomanats en llengüa espanyolaUTILITZAR SEMPRE LA DARRERA EDICIÓ

ABARCA JUNCO, P. (dirección): Derecho internacional privado, UNED, (darrera edició)

MANUAL AVANÇAT: FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; SÁNCHEZ LORENZO, S.: Derecho Internacional Privado, Madrid (Civitas).

Recursos electrònics

Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es

Cámara de Comercio Internacional (CCI): http://www.iccwbo.org

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones:

http://www.worldbank.org/icsid/

Commission on European Contract Law: http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law

Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC): http://www.ciec1.org

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado: http://www.hcch.net

Conferencia Interamericana especializada de Derecho internacional privado (CIDIP): http://www.oas.org

Consejo de Europa: http://www.coe.int

Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es

Consejo Nórdico: http://www.norden.org

Grupo Europeo de Derecho Internacional Privado (GEDIP): http://www.gedip-egpil.eu/

Institut de Droit international: http://www.idi-iil.org

MERCOSUR: http://www.mercosur.org

Ministerio de Asuntos Exteriores: http://www.maec.es

Ministerio de Justicia: http://www.mju.es

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: http://www.mtas.es

Naciones Unidas: http://www.un.org

Organización Mundial del Comercio (OMC): http://www.wto.org

OMPI: http://www.ompi.org

ONUDI: http://www.unido.org

Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstitucional.es

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: http://echr.coe.int

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: http://curia.europa.eu

UNCITRAL: http://www.uncitral.org

UNIDROIT: http://www.unidroit.org

Unión Europea: http://europa.eu

E-JUSTICE: e-justice.europa.eu

Revistes especialitzades

Disponibles al CRAI de la FCJ:

- Revista española de Derecho internacional (REDI)

- Anuario español de Derecho internacional privado

Electròniques:

- Revista electrónica de estudios internacionales (REEI) http://www.reei.org/

Millennium: http://www.millenniumdipr.com/

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET DEL TREBALL I/15904008
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL/15904012
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES/15904119
RÈGIM D'ESTRANGERIA/15904128
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL/15904122
DRET COMPARAT/15904123
DRET DE FAMÍLIA/15904126
DRET PROCESSAL CIVIL/15904127
DRET DE SUCCESSIONS/15904137
DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI/15904140
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent