DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI Codi 16914138
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
7 Obligatòria Cinquè 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Adreça electrònica pablo.girgado@urv.cat
joseantonio.jimenez@urv.cat
Professors/es
GIRGADO PERANDONES, PABLO
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO
Web
Descripció general Estudi del sistema concursal espanyol, títols valors i contractes mercantils.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 DRET-A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 DRET-A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 DRET-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A3 Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i econòmic
 DRET-A7 Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes
 DRET-A10 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B6 Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

Continguts
Tema Subtema
PRIMERA PART.- EL DRET CONCURSAL

LLIÇÓ 1a.- LA INSOLVÈNCIA: RÈGIM JURÍDIC I MECANISMES PREVENTIUS
1. PROTECCIÓ DEL CREDITOR I INSOLVÈNCIA DEL DEUTOR
2. RÈGIM LEGAL
2.1. Evolució històrica
2.2. Legislació concursal actual
2.3. Principis, funcions i finalitats
2.4. Procediment concursal: fases i classes
3. INSTITUTS PRECONCURSALS
3.1. Qüestions generals. Règim jurídic
3.2. Comunicació de negociacions
3.3. Els acords de refinançament
3.3.1. L'acord ordinari
3.3.1.1. Acords col·lectius
3.3.1.2. Acords i actes singulars
3.3.2. L'acord homologat
3.3.2.1. Requisits i procediment
3.3.2.2. Efectes
3.4. Els acords extrajudicials de pagaments
3.4.1. Pressupostos
3.4.2. Procediment i contingut
3.4.3. Efectes
3.5. El concurs consecutiu
LLIÇÓ 2a.- EL CONCURS DE CREDITORS 1. LA DECLARACIÓ JUDICIAL DE CONCURS
1.1. Pressupost subjectiu
1.2. Pressupost objectiu
1.3. La sol·licitud del concurs
1.4. La declaració de concurs
1.5. Els concursos connexos
2. LA PUBLICITAT DEL CONCURS
3. ELS ÒRGANS DEL CONCURS
3.1. El jutge del concurs
3.2. L'administració concursal
3.2.1. Concepte, naturalesa jurídica i funcions
3.2.2. Nomenament
3.2.3. Estatut jurídic
LLIÇÓ 3a.- ELS EFECTES DE LA DECLARACIÓ DEL CONCURS 1. EFECTES SOBRE EL DEUTOR
2. EFECTES SOBRE ELS CREDITORS
3. EFECTES SOBRE LES ACCIONS INDIVIDUALS
2.1. Sobre les accions i procediment declaratius
2.2. Sobre les accions i procediments executius
3. EFECTES SOBRE ELS CRÈDITS
4. EFECTES SOBRE ELS CONTRACTES
4.1. Els contractes pendents
4.1.2. El principi de vigència dels contractes
4.1.3. Els supòsits de resolució de contractes
4.1.4. Els supòsits especials
4.2. La rehabilitació de contractes
LLIÇÓ 4a.- LA FORMACIÓ DE LES MASSES ACTIVA I PASSIVA. L'INFORME DE L'ADMINISTRACIÓ CONCURSAL 1. LA MASSA ACTIVA
1.1. Composició i l'inventari de la massa activa
1.2. La conservació i alienació de la massa activa
1.2. La reintegració de la massa
1.2.1. Accions rescissòries especials
1.2.2. Procediment i efectes
1.2.3. Altres accions de reintegració
1.3. La reducció de la massa
2. ELS CRÈDITS CONTRA LA MASSA ACTIVA
2.1. Concepte i notes característiques
2.2. La tipologia dels crèdits contra la massa
2.3. El pagament dels crèdits contra la massa
3. LA MASSA PASSIVA
3.1. La integració, la comunicació i el reconeixement de crèdits
3.2. La classificació dels crèdits concursals
3.3. Els crèdits privilegiats
3.4. Els crèdits subordinats
3.5. La llista de creditors
4. L'INFORME DE L'ADMINISTRACIÓ CONCURSAL
4.1. La funció de l'informe i l'haver d'elaboració
4.2. L'estructura i el contingut de l'informe
4.3. El control de l'informe i la possibilitat de la seva modificació
LLIÇÓ 5a.- LES SOLUCIONS DEL CONCURS 1. LES SOLUCIONS EN EL CONCURS
2. EL CONVENI CONCURSAL
2.1. Concepte, naturalesa i contingut del conveni
2.2. La tramitació ordinària
2.2.1. La presentació i la tramitació de la proposta
2.2.2. L'acceptació pels creditors
2.2.3. L'aprovació judicial
2.3. La tramitació anticipada
2.4. Els efectes del conveni
2.5. L'execució del conveni
3. LA LIQUIDACIÓ CONCURSAL
3.1. Concepte i obertura de la liquidació
3.2. Els efectes de la liquidació
3.3. Les operacions de liquidació
3.4. El pagament dels crèdits
4. LA QUALIFICACIÓ DEL CONCURS
5. LA CONCLUSIÓ DEL CONCURS
5.1. Causes i efectes de la conclusió
5.2. Benefici d'exoneració del passiu insatisfet
5.3. La reobertura del concurs
SEGONA PART.- CONTRACTACIÓ MERCANTIL

LLIÇÓ 6a.- NORMES GENERALS SOBRE LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES MERCANTILS
1. INTRODUCCIÓ. DRET I MERCAT
2. ESPECIALITATS MERCANTILS DE LA TEORIA GENERAL DE LES OBLIGACIONS
2.1. Termes de compliment
2.2. La mora
2.3. La prescripció
3. ESPECIALITATS MERCANTILS DE LA TEORIA GENERAL DELS CONTRACTES
3.1. Representació mercantil
3.2. Perfecció dels contractes mercantils
3.3. Prova en els contractes mercantils
3.4. Valor del silenci
3.5. Interpretació dels contractes mercantils
3.6. Cessió del contracte mercantil
3.7. Contractes mercantils amb astricció
4. CONTRACTES SOTMESOS A CONDICIONS GENERALS
4.1. Concepte, naturalesa, funció i característiques
4.2. Règim de les condicions generals
4.3. El control de les condicions generals
4.4. Referència al règim de les condicions generals i les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors
5. CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA
6. UNIFICACIÓ EN LA CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL
7. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES MERCANTILS
LLIÇÓ 7a.- EL CONTRACTE DE COMPRAVENDA MERCANTIL 1. SIGNIFICACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN EL DRET MERCANTIL.
2. DELIMITACIÓ DEL CONCEPTE LEGAL DE COMPRAVENDA MERCANTIL.
3. CONTINGUT DEL CONTRACTE DE COMPRAVENDA MERCANTIL.
3.1. Obligacions del venedor.
3.1.1. Obligació de lliurament
3.1.2. Obligació de garantia
3.1.1.1. Denúncia dels vicis i defectes de la cosa
3.1.1.2. Modificació convencional de l'obligació de garantia per vicis
3.1.1.3. La garantia en les lleis del consumidor i del comerç minorista
3.2. Obligacions del comprador.
3.2.1. Pagament del preu
3.2.2. Recepció de la mercaderia
4. EL RISC I LA SEVA TRANSMISSIÓ EN LA COMPRAVENDA MERCANTIL
5. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE
6. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
7. REFERÈNCIA Al RÈGIM DE LA COMPRAVENDA INTERNACIONAL DE MERCADERIES
8. VENDES ESPECIALS
8.1. En atenció al lloc de venda
8.2. En atenció a les característiques de l'objecte del contracte
8.3. La venda a terminis
8.2. Les activitats de promoció i vendes del comerç minorista
LLIÇÓ 8a.- ELS CONTRACTES DE COL·LABORACIÓ I DE DISTRIBUCIÓ 1. EL CONTRACTE DE COMISSIÓ.
1.1. Concepte i caràcters
1.2. Objecte i formació del contracte de comissió
1.3. Contingut del contracte de comissió
1.3.1. Drets i obligacions del comissionista
1.3.2. Drets i obligacions del comitent
1.4. Comissions especials
1.5. Extinció de la comissió
2. EL CONTRACTE D'AGÈNCIA
2.1. Concepte, regulació i caràcters
2.2. Contingut del contracte
2.2.1. Obligacions de l'agent
2.2.2. Obligacions de l'empresari
2.3. L'extinció del contracte d'agència. Les indemnitzacions a l'agent
3. EL CONTRACTE DE MEDIACIÓ O CORRETATGE
4. ELS CONTRACTES DE DISTRIBUCIÓ
4.1. Concepte, caràcters i modalitats
4.2. Contingut del contracte
4.3. Extinció del contracte. El problema de la indemnització
4.3. L'aplicació de les normes de competència
LLIÇÓ 9a.- ELS CONTRACTES D'OBRA. EL DIPÒSIT MERCANTIL. EL CONTRACTE D'EDIFICACIÓ 1. EL CONTRACTE D'OBRA
1.1. Noció, caràcters i regulació
1.2. Forma i contingut del contracte
2. EL CONTRACTE DE DIPÒSIT
1.1. Noció i característiques
1.2. Contingut del contracte
1.3. Modalitats de dipòsit
3. EL CONTRACTE D'EDIFICACIÓ
LLIÇÓ 10a.- EL CONTRACTE DE TRANSPORT TERRESTRE 1. CONSIDERACIONS GENERALS
2. CONCEPTE, CARÀCTERS I CLASSES
3. TRANSPORT TERRESTRE DE MERCADERIES
3.1. Elements del contracte
3.2. Contingut del contracte
3.3. El privilegi del portador
3.4. Responsabilitat del portador
3.5. Règim del transport internacional
3.6. Altres modalitats
3.6.1. Transport multimodal
3.6.2. Transport per ferrocarril
3.6.3. Contracte de mudança
4. TRANSPORT TERRESTRE DE PERSONES
4.1. Concepte i naturalesa
4.2. Perfecció i documentació del contracte
4.3. Elements i contingut
5. TRANSPORT PER FERROCARRIL
LLIÇÓ 11a.- ELS CONTRACTES DE FINANÇAMENT I GARANTIA 1. EL CONTRACTE DE PRÉSTEC
1.1. Concepte i característiques
1.2. Contingut del contracte
1.3. Especialitats: préstecs amb garantia de cèdula pignorativa i de valors
1.4. La regulació del crèdit al consum
1.4.1. Noció, règim jurídic i característiques
1.4.2. Contingut del contracte
2. LES GARANTIES EN LA CONTRACTACIÓ MERCANTIL
2.1. Consideracions generals
2.2. Garanties personals
2.2.1. La fiança
2.2.2. Les garanties a primera demanda
2.2.3. Les cartes de patrocini
2.3. Garanties reals
2.3.1. La peça mercantil
2.3.1.1. La peça de títols
2.3.1.2. La peça i el seu registre
2.3.1.3. La peça d'anotacions en compte
2.4. La hipoteca en la contractació mercantil
LLIÇÓ 12a.- CONTRACTES I MERCATS FINANCERS 1. L'ACTIVITAT FINANCERA I LA SEVA REGULACIÓ
2. EL RÈGIM JURÍDIC DEL MERCAT DE CRÈDIT
2.1. L'activitat creditícia i les entitats de crèdit
2.2. La regulació de les entitats de crèdit
3. EL RÈGIM JURÍDIC DEL MERCAT DE VALORS
3.1. Els instruments financers
3.2. Els mercats primaris i secundaris de valors
3.3. La regulació dels operadors: normes de conducta i règim de supervisió
3.4. La inversió col·lectiva
4. EL RÈGIM JURÍDIC DEL MERCAT D'ASSEGURANCES
4.1. L'ordenació i supervisió del mercat d'assegurances
4.2. La regulació de les entitats de segurs
LLIÇÓ 13a.- ELS CONTRACTES BANCARIS (I) 1. CONCEPTE I CARÀCTERS
2. CLASSES I RÈGIM JURÍDIC
2. EL COMPTE CORRENT BANCARI
2.1. Noció, regulació i característiques
2.2. Contingut del contracte
3. LA CAPTACIÓ DE DIPÒSITS (OPERACIONS PASSIVES)
3.1. ELS DIPÒSITS BANCARIS DE DINERS
3.1.1. Concepte i naturalesa jurídica
3.1.2. Titularitat del dipòsit
3.1.3. Classes de dipòsits
3.1.4. Contingut del contracte
3.2. El redescompte bancari [remissió]
LLIÇÓ 14a.- ELS CONTRACTES BANCARIS (II) 1. INTRODUCCIÓ.
2. EL PRÉSTEC BANCARI
2.1. Concepte i caràcters. Diferència amb el préstec mercantil
2.2. Règim jurídic
2.3. Les modalitats especials del préstec
3. L'OBERTURA DE CRÈDIT BANCARI
3.1. Concepte i caràcters
3.2. Classes. L'obertura de crèdit en compte
corrent
3.3. Contingut del contracte
3.4. Extinció del contracte i liquidació del compte
4. DESCOMPTE BANCARI
4.1. Concepte, funció econòmica i naturalesa jurídica
4.2. Règim jurídic
5. EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER (“LEASING”)
5.1. Concepte i naturalesa jurídica
5.2. Contingut i extinció del contracte
6. EL CONTRACTE DE FACTORIA (“FACTORING”)
6.1. Concepte i naturalesa jurídica.
6.2. Trets característics de les diverses modalitats de factoria
LLIÇÓ 15a.- LA CONTRACTACIÓ EN EL MERCAT DE VALORS 1. LES OPERACIONS EN EL MERCAT PRIMARI
1.1. Les ofertes públiques de subscripció de valors
1.2. Les ofertes públiques de vendes de valors
1.3. Les ofertes públiques d'adquisició de valors
2. LES OPERACIONS EN EL MERCAT SECUNDARI
2.1. Admissió, suspensió i exclusió de negociació
2.2. Definició i classes
2.2.1. Compravendes de valors
2.2.2. Préstecs de valors
2.2.3, Altres operacions
3. EL CONTRACTE DE SERVEIS D'INVERSIÓ
3.1. Característiques del contracte
3.2. Administració i execució d'ordres
3.3. Gestió de carteres d'inversió
LLIÇÓ 16a.- EL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA (I): RÈGIM GENERAL I ASSEGURANCES DE DANYS 1. CONCEPTE I CARÀCTERS
2. ELEMENTS DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA
2.1. Elements personals
2.2. Elements reals (risc, interès, prima)
2.3. Elements formals. La pòlissa
3. CONTINGUT DEL CONTRACTE
3.1. Obligacions de l'assegurador
3.2. Obligacions del prenedor
4. DURADA DEL CONTRACTE. PRESCRIPCIÓ.
5. MODALITATS DEL SEGUR
5. LES ASSEGURANCES DE DANYS. RÈGIM GENERAL
5.1. Concepte i caràcters
5.2. Valor de l'interès, mal i suma assegurada.
5.3. Segur múltiple i coassegurança
5.4. La transmissió de l'interès assegurat.
5.5. La liquidació del sinistre
5.6. Els creditors hipotecaris, pignoratius o privilegiats
5.7. La subrogació de l'assegurador
6. MODALITATS D'ASSEGURANCES DE DANYS
6.1. L'assegurança d'incendis
6.2. L'assegurança contra robatori
6.3. Les assegurances de transport terrestre
6.4. L'assegurança de lucre cessant
6.5. L'assegurança de crèdit
6.6. L'assegurança de caució
6.7. L'assegurança de responsabilitat civil (o deutes)
6.8. Altres modalitats
LLIÇÓ 17a.- EL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA (II): LES ASSEGURANCES DE PERSONES 1. DISPOSICIONS COMUNES A les ASSEGURANCES DE PERSONES
1.1. Concepte i règim aplicable
1.2. Les assegurances col·lectives
1.3. La prohibició de subrogació de l'assegurador
2. L'ASSEGURANÇA SOBRE LA VIDA
2.1. Funció, concepte i classes
2.2. Elements personals
2.3. Elements reals (risc, prima)
2.4. Elements formals. La pòlissa
2.4.1. Qüestions generals
2.4.2. El dret de rescat i la reducció i les bestretes sobre la pòlissa
2.4.3. Cessió i pignoració de la pòlissa.
3. L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
3.1. Concepte i modalitats
3.2. Persones assegurables
3.3. Riscos exclosos i inclosos. Cobertures complementàries
3.4. La fixació de la prestació
4. L'ASSEGURANCES DE MALALTIA I D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
5. ALTRES MODALITATS
TERCERA PART.- TÍTOLS VALOR

LLIÇÓ 18a.- TEORIA GENERAL DELS TÍTOLS-VALORS
LLIÇÓ 18a.- TEORIA GENERAL DELS TÍTOLS-VALORS
1. FUNCIÓ ECONÒMICA I CONCEPTE DE TÍTOL-VALOR.
1.1. El títol-valor com a document destinat a facilitar el crèdit. Diferències amb el règim de la cessió de crèdits
1.2. La incorporació del dret al títol. Concepte de títol valor
2. LES NOTES CARACTERÍSTIQUES DELS TÍTOLS-VALORS
2.1. La legitimació per la possessió
2.2. Literalitat o abstracció
2.3. Autonomia
2.4. Els títols-valors impropis
3. CLASSES DE TÍTOLS VALOR
3.1. En atenció a la manera d'emissió
3.2. En atenció al contingut del dret incorporat
3.3. En atenció a la manera de designar al titular del dret incorporat
4. LA DESMATERIALITZACIÓ DELS TÍTOLS-VALORS. LES ANOTACIONS EN COMPTE
LLIÇÓ 19a.- ELS TÍTOLS DE CRÈDIT (I): EL PAGARÉ I LA LLETRA DE CANVI 1. ELS TÍTOLS DE CRÈDIT
1.1. Evolució històrica
1.2. El mecanisme de l'obligació canviària
1.3. La representació canviària
2. EL PAGARÉ
2.1. Concepte, caràcters i funció econòmica
2.2. Elements personals
2.3. Elements formals
3. L'EMISSIÓ DEL PAGARÉ. EL DESLLIURAMENT
4. LA CIRCULACIÓ DEL PAGARÉ. L'ENDÓS
4.1. Significat i formes de l'endós
4.2. Classes d'endós
4.3.1. L'endós ple. Concepte i efectes
4.3.2. Els endossos limitats. Concepte, tipus i efectes
5. GARANTIA CANVIÀRIA. L'AVAL
5.1. Concepte, classes i funció de l'aval
5.2. Elements personals
5.3. Forma i temps de l'aval
5.4. Responsabilitat canviària de l'avalista
5.5. El pagament per l'avalista
6. VENCIMENT DEL PAGARÉ
6.1. Modalitats del venciment i còmput de terminis
6.2. La presentació de la lletra al pagament
7. LES ACCIONS EXTRACANVIÀRIES
7.1. Acció causal
7.2. Acció d'enriquiment
8. La prescripció
7. EL PAGAMENT. ACCIONS CANVIÀRIES
7.1. El pagament voluntari de la lletra.
7.2. La falta de pagament.
7.2.1. Les accions canviàries
7.2.1.1 Acció directa
7.2.1.2. Acció de retorn
7.2.2. Les accions extracanviàries (causal i d'enriquiment)
7.3. La prescripció de les accions
8. EXCEPCIONS CANVIÀRIES
8.1. Les excepcions canviàries
8.1.1. De naturalesa personal
8.1.2. De naturalesa real
8.2. Les excepcions extracanviàries
9. LA LLETRA DE CANVI. ESPECIALITATS
9.1. Evolució històrica i significat actual
9.2. Diferències més rellevants amb el pagaré
9.2.1. Elements personals. El lliurat
9.2.2. Elements formals
9.2.3. L'acceptació i el seu règim jurídic
LLIÇÓ 20a.- ELS TÍTOLS DE CRÈDIT (II): EL XEC. ALTRES INSTRUMENTS DEL TRÀFIC EMPRESARIAL 1.2. EL XEC
1.1. Concepte, funció econòmica i pressupostos
1.2. Requisits del xec
1.2.1. Requisits substancials
1.2.2. Provisió de fons en poder del lliurat
1.2.3. Requisits de
forma 1.3. Posició jurídica del lliurat
1.3.1. Relacions entre el lliurador i el lliurat
1.3.2. Relacions entre el tenidor i el lliurat
1.4. Transmissió del xec
1.5. L'aval del xec
1.6. El pagament i l'impagament del xec
1.6.1. Presentació al cobrament i efectes del pagament
1.6.2. Accions canviàries i extracanviàries
1.6.3. Excepcions canviàries i extracanviàries
1.7. Xecs especials
1.7.1. Raons per a l'especialitat
1.7.2. Modalitats
2. ALTRES INSTRUMENTS DEL TRÀFIC EMPRESARIAL
2.1. Consideracions generals
2.2.el règim jurídic de la factura
2.3. Els diners electrònics
2.4. Altres instruments de pagament

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
A7
20 35 55
Sessió Magistral
A7
40 75 115
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
DRET-A3
DRET-A7
DRET-B6
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descripció del funcionament i continguts del curs i de l'avaluació dels estudiants
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització de proves pràctiques avaluables durant el curs i de proves pràctiques no avaluables
Sessió Magistral Descripció per part del professor dels continguts de l'assignatura, resolent els dubtes dels estudiants i incitant al debat sobre aquelles qüestions conflictives o sense una solució cara dins l'ordenament jurídic.
Atenció personalitzada Durant les hores d'atenció a l'estudiant, es podran consultar i aprofundir les qüestions tractades a l'aula.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor atendrà i resoldrà els dubtes dels estudiants a l'aula i a les hores d'atenció a l'estudiant.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
DRET-A3
DRET-A7
DRET-B6
L'avaluació consistirà en tres proves mixtes, amb preguntes curtes i un cas pràctic.
La primera val un 30%
La segona un 30%
La tercera un 40%
30%
30%
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, l'avaluació consistirà en una prova mixta, amb preguntes curtes i un cas pràctic (pes 100%). Els alumnes que hagin superat alguna de les proves mixtes amb almenys un cinc (5), no hauran d'examinar-se d'aquesta part en la segona convocatòria.

En la convocatòria addicional, l'avaluació consistirà en una prova mixta de tota l'assignatura (no hi ha matèries alliberades de la primera o segona convocatòria), amb preguntes curtes i un cas pràctic (pes 100%).


Fonts d'informació

Bàsica A. Menéndez/ Á. Rojo, Lecciones de Derecho Mercantil, vol. II, última edición,
L. Ferrando (Dir.), Esquemas de Derecho mercantil, ,
M. Broseta Pont/ F. Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, vol. II, última edició,

Complementària , Anuario de Derecho Concursal, ,
, Revista de Derecho Mercantil, ,

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent